Apoštolští otcové

Od prvopočátku byla nauka křesťanského Zjevení církví pečlivě střežena a dále předávána. Dělo se tak ústně - především prostřednictvím kázání - ale dochovaly se i spisy z konce 1. a 1. pol. 2. stol., které se pokoušejí formuloval základy křesťanské věrouky. Jejich autory jsou tzv. apoštolští otcové, kteří byli většinou přímými žáky nebo posluchači apoštolů a vycházejí z jejich ústního podání.

Mezi nejvýznamnější apoštolské otce patří:

Klement Římský
- třetí nástupce sv. Petra v letech 92-101, žák apoštola Petra a Pavla

Dílo: 1. list Klementův (List Korinťanům)
Římská obec tímto listem prosí a nabádá obec v Korintě, aby byly urovnány rozepře a byl obnoven pokoj. Vystupuje zde do popředí autorita římské církve, jedná se o první svědectví o římském primátu. List je nejstarším literárním svědectvím o mučednické smrti sv. Petra a Pavla v Římě.

Ignác z Antiochie
- biskup v syrské Antiochii, žák apoštola Petra a Pavla
- při pronásledování za císaře Trajána zemřel v Římě jako mučedník (kolem r. 110)

Dílo: List Římanům
Ve svých listech popisuje tehdy existující církevní hierarchii, římské církvi zcela nepochybně přiznává zvláštní postavení, odsuzuje doketismus (blud, který upíral Kristu jeho skutečnou lidskou přirozenost a pokládal jej za pouhé zjevení).

Polykarp ze Smyrny
- biskup ve Smyrně, žák apoštola Jana
- zemřel mučednickou smrtí ve Smyrně r. 155/156 nebo 167/168

Dílo: List Filipanům
Autor zde popisuje morálku a křesťanské kázání na počátku 2. století a zmiňuje se o církevní organizaci (povinnosti diakonů a kněží).

 

Do doby apoštolských otců se řadí též spisy:

Pastýř Hermův
Apokalyptický spis.

Didaché neboli Nauka dvanácti apoštolů
Tento dokument pochází z 1. pol. 2. stol. Obsahuje nejstarší nám známý církevní řád a ukazuje liturgický život rané doby.

 

Dattrino, L.: Patrologie, Praha KTF UK, str. 16-26.
Franzen, A.: Malé církevní dějiny, Praha 1992, str. 22-24, 43-51.
Kol. autorů: Encyklopedie náboženství, Kostelní Vydří 1997, str. 290.
Krůta, J.: Počátky církve, SOČ, CG Plzeň 1998, str. 19-23.
Němec, J.: Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl, Olomouc 1991, str. 107-118.
Tretera, J.: Církevní právo, Praha 1993, str. 20.

Hodnocení referátu Apoštolští otcové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. duben 2017
  1 813×
  338 slov

Komentáře k referátu Apoštolští otcové