Konfucianismus

Konfucianismus je původním čínským filosofickým a náboženským učením, které na dva a půl tisíce let ovlivnilo utváření společenského systému nejen v Číně, ale i v přilehlých oblastech. Jeho zakladatel Kchung fu-c´, známý u nás pod latinizovaným jménem Konfucius (551-479 př.kr.), žil v 5.století př. Kr.. Jsou mu přisuzovány tituly jako Mudrc všech věků či První učitel. Jeho učení bylo přijato za státní doktrínu v 2.st. př.kr.za císaře Chan-Wu-tiho a obohaceno myšlenkami pozdějších myslitelů přetrvalo až do současnosti.
Mezi 3.-8.st sem pronikly prvky taoismu a buddhismu. Protože byl konfucianismus natolik spjat se státním zřízením , ztratil ve 20.st své výjimečné postavení. Poslední císař byl v roce 1911 zbaven trůnu a čina se pustila do procesu modernizace. Avšak tradiční konfuciánské hodnoty zůstaly silně zakořeněné v životech lidí a novodobí čínští myslitelé a političtí vůdci stáli před problémem, jak je přizpůsobit modernímu státu. Mao Ce-tung, vůdce čínských komisařů, začal ihned po vítězství komunismu v roce 1949 usilovat o jeho likvidaci.
Prameny: Pět klasických knih
 byly psány ve starověku
 podle tradice je sestavil Konfucius a odvolával se v nich i ve svém učení. Dnešní badatelé se domnívají, že některé oddíly napsal vévoda Čou
 dnešním textům bylo v průběhu staletí často něco připsáno nebo byly lehce pozměněny.
1. Kniha písní –sbírka nejstarší čínské poezie
2. Kniha obřadů- není ta jakou znal Konfucius, dnes líčí Konfucia jak říká …
-některé rituální texty učí jak správně vzdávat čest zesnulým a
jak správně truchlit
3. Kniha dokumentů- zdroj čínských dějin
 Začíná vyprávěním o legendárních císařích , kteří přinesli do Číny nástroje umožňující rozvoj civilizace
4. Letopisy jara a podzimu –krátká kronika událostí, které se přihodily
v Konfuciově rodném státě Lu v letech 722-481 př.Kr.
5. Kniha proměn – věštecká kniha, která pomáhá čtenářům předpovídat události a
pochopit lidské bytí a přírodní jevy
Hovory-sbírka Konfuciových promluv na téma správného řádu světa, které podle
tradice sepsali po mudrcově smrti
POJMY: Konfuciánská etika-konfuciánské hodnoty, jako je pevná rodinná struktura , poctivá
práce a láska k učení
Ji- spravedlnost nebo opravdovost jedna z pěti ctností konfuciánské filosofie
Č´- věděn, ve smyslu morální moudrosti,-„-
Li- správné chování, zákl. ctnost konfuciánské filosofie
Sin- důvěryhodnost nebo integrita
Žen – dobro nebo humanita
Ušlechtilost
Povinnost
Správnou cestou k pořádku je vzdělání, úcta k pořádku i tradici rozumná správa
věcí
Člověk se mohl řídit po celý život pojmem sympatie.
UČENÍ: Konfucius se nepovažoval za nijak originálního myslitele. Vycházel z odkazu minulosti, kterou považoval za zlatý věk.Učil morálnímu kodexu založenému na etice, humanitě a lásce. I přes bouřlivé období zdůrazňovala jeho filosofie ideály řádu a humanity.Základem konfucianismu byla vždy idea, že lidé mají vždy žít v harmonii jeden s druhým a s přírodou. K dosažení těchto cílů doporučoval systém mezilidských vztahů a dobré vlády. Podle jeho filosofie byl urozený muž takový, který ovládal pět dovedností: vybrané chování, ušlechtilost, dobrou vůli, píli a laskavost. Muž by měl tyto kvality využít pro řízení státu. Pro něho představovala služba ve státní správě nejvyšší poslání, protože dobrá vláda mohla přinést blaho všem lidem.
Také se zabýval otázkami rodiny, která byla v Číně považována za primární společenskou jednotku. Byla chápána jako základní ekonomická, sociální a politická struktura proto, že se její členové podíleli na všech uvedených činnostech společně. Rodina byla přirozeným prostředím pro morální výchovu a mostem mezi jednotlivcem a společností.Učil, že v rámci rodiny si člověk plně uvědomuje svoji humanitní podstatu. Zdůrazňoval povinnosti a práva každého jejího člena a věřil, že všichni se budou chvat v souladu se svými úlohami.
Definoval mezilidské vztahy:
- Otcem a synem – nejsilnější, musel ctít otce i po smrti, otec musel
zabezpečit rodinu
- Manželem a manželkou
- Starším a mladším bratrem
- Přítelem a přítelem-jediný je rovnocenný, hrál roli i věk
- Panovníkem a poddaným- stát a národ byl rozšířenou rodinou.

Císař byl otcem i matkou prostých lidí.Přinášel objeti nebesům, aby se zemi dobře dařilo.
Konfucianismus položil základy čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let. Prostřednictvím studia mohli dosáhnout moci a vstoupit do státních služeb. Mladí muži podstupovali náročné státní zkoušky, jen aby mohli získat místo v některém úřadu (velice významné postavení ve společnosti = obdiv).
Konfuciovo eticko- sociální a reformační úsilí se za jeho života nesetkalo s valným úspěchem. Jeho učení prosadil až výmluvnější následovník MENCIUS)372-289 př.kr.

Dnes: Na celém světě dnes žije přes 6 000 000 lidí, kteří se hlásí ke konfucianismu. Většina stoupenců žije v Číně, ale stopy najdeme i Japonsku, Korei, Honkongu a na Tchaj-wanu či Singapuru.

Hodnocení referátu Konfucianismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 575×
  741 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Konfucianismus

dwdads
dwadasdsafbb
miluju te
mega dobryyyyyy
bot
laaaaaa
d
npc
nooob
Danny
Díky za referat.
Jenifer
Super dost mi to pomohlo