Světová náboženství: křesťanství a buddhismus

(křesťanství: vznik a vývoj, katolické náboženství, pravoslaví, protestantismus; buddhismus:vznik, ideologie, základní pojmy)

KŘESŤANSTVÍ
= společenství církví a náboženských společností, které se vztahují k Ježíši Nazaretskému
- původ od židovského titulu Christos = Kristus
- původní židokřesťanská církev (pravý Izrael) ®očekávali příchod, případně návrat Krista, zakládali křesťanské obce – přidávali se pohané
- misijní činnost sv.Pavla v prvních obcích raných křesťanů – získal mnoho lidí
- dnes věří 1/5 obyvatel Země: většinou katolíci římského obřadu, později se vydělují protestanté a ortodoxní křesťané
- od 2.století rozšířeno křesťanství ve východní části Římské říše, později dále do Evropy a celého světa => dnes světová církev s centrem v Římě
- r.313 křesťanství státním náboženstvím
- církevní nauka postupně dogmatizována
- od 4.století učení o svaté trojci = chápání ducha svatého (rozdílné u různých křesťanských církví)
- r.1054 – rozštěpení církve na východní a západní – západní –latinská(římští katolíci) a východní = ortodoxní (řecký obřad, postupně různé obřady v různých státech)
- později vznikají další odnože a sekty ® základem vždy Bible
- latinská církev – nárok na jediný výklad křesťanských tradic® úřad papeže
- 16.století – vznik reformace => protestanté
- 17.století – kruté náboženské války
KATOLICKÁ CÍRKEV
1) uznává svátost papeže + jeho jurisdikaci
2) má svou liturgii (způsob vedení obřadu)
3) má tradice, organizaci a přesné zvyklosti
- 1990 – papež Jan Pavel II. Zveřejnil 1. zákoník katolických východních církví
- dnes 21 církví ve společenství s Římem
PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE (ORTODOXNÍ)
- označení z řečtiny – ortodoxie = pravé slavení
- 2 hlavní skupiny:
- církve vzešlé z Byzantské říše
- církve starobylého východu
- všechny odmítají svrchovanost biskupa, případně papeže
- 16.století – vznik samostatné ruské pravoslavné církve – v čele patriarcha (cařihradský) ® patří sem Bulhaři i Rumuni
- neuznávají platnost svátostí, nemají propracovanou liturgii, souhlasí s převážnou částí Bible
- ekumenické hnutí : úsilí o sjednocení církve – zrušení papežských a patriarchálních klateb + návštěvy papeže v ortodoxních zemích (např. Řecko)
PROTESTANTÉ
- odvozují svůj původ od říšského sněmu ve Špýru r.1529 ® protest proti uvalení klatby na MARTINA LUTHERA
- jádrem učení: „Každý musí sám vydávat Bohu svůj počet.“
- církve, sekty i malé náboženské skupiny v západní katolické církvi, odvolávají se na reformaci 16.století, odmítají v zájmu křesťanské svobody nárok římsko – katolické církve na reprezentaci jediné legitimní podoby církve
- neuznávají církevní hodnostáře – pouze Boha
- velká samostatnost jednotlivých obcí
- časté nábožensko – politické debaty
- hlásají: pravé křesťanství nespočívá v ničem jiném než v lásce k bližnímu
- svoboda myšlení, velká otevřenost
- 7 hlavních skupin:
1) luteráni – vycházejí z učení M. Luthera
2) kalvinisté – učení J.Kalvína
3) anglikánská církev – vznik v 16.století; založena králem Jindřichem VIII.
4) protestantská svobodná společenství – zejména v USA a VB; např. baptisté, kvakeři , Armáda spásy
5) unionované církve – různé skupiny, které splynuly z luteránských a reformovaných církví v Německu v 19.století
6) mladé církve – vznikají v současnosti v zemích třetího světa
7) menší skupiny – vznik z jednotlivých protestantských církví ve střední Evropě; např. jednota bratrská

BUDDHISMUS
- podle Budhy = jsem probuzený
- Budha – 5.- 6. století př.n.l.
- buddhismus = 1. univerzální světové náboženství; nejrozšířenější v Indii, v Číně, v Japonsku, v Mongolsku, v Tibetu a Indočíně
- HLAVNÍ ZÁSADY:
1) náboženství bez autority
2) náboženství bez rituálů
3) náboženství bez tradice
4) náboženství intenzivní sebevýchovy
5) náboženství bez nadpřirozena
- založeno na zkušenosti (větší cenu má zkušenost než vědění)
- buddhismus je :
1) vědecký : zkušenost musí být prověřena pokusem
2) pragmatický : důraz na rozum (upřednostňuje ho)
3) psychologický : v centru pozornosti stojí člověk a jeho problémy
4) rovnostářský : odsuzuje kasty, zrovnoprávňuje ženy (žena je schopna probuzení stejně jako muž
- DUKHA = život – život je utrpení, příčinou toho je TRŠNA = touha, překonání tršny po osmidílné cestě
- ZÁSADY ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA PODLE BUDHY:
1) neubližovat živým tvorům (vede k vegetariánství)
2) nebrat, co nebylo darováno
3) zdržovat se nedovoleného pohlavního styku (svobodní lidé neomezeně)
4) vystříhat se marných a nepravdivých řečí (říkat jen to, co je důležité)
5) vystříhat se požívání omamných látek a nápojů
- ZENBUDDHISMUS :
- velice složitý
- namísto Budhy uctívají ZEN = rozum, bohem určen, ale neexistuje
- zenbuddhismus X buddhismus
- TIBETSKÝ BUDDHISMUS : dalajláma – hlava všech budhistů
- KARMA = příčina a následek (všechno, co uděláme, se nám jednou vrátí)

Hodnocení referátu Světová náboženství: křesťanství a buddhismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  12 013×
  641 slov

Komentáře k referátu Světová náboženství: křesťanství a buddhismus