Literatura doby husitské a doby Jiřího z Poděbrad

Období husitských válek -konec 14. - 15. st. umění se vůbec nerozvíjelo: mluví se o tzv. OBRAZUBORECTVÍ( ničili se obrazy) - husité měli odpor k nádheře
vznik iluminací : Jenský kodex ( Mistr Jan Hus, Žižka)
doznívá pozdní vladislavská gotika - změna - ostře lomený oblouk se trošku rozšířil ( Velvarská brána,Pražská brána, portál Staroměstské radnice, Vladislavský sál, chrám sv. Barbory v K.h.
gotické sochařství : typické esovité prohnutí, často se objevuje motiv Adam a Evy

REFORMACE po Karlu IV nastupuje na trůn Václav IV -- dochází k reformaci
(reforma = náprava církve)církev má velikou moc a její představitelé si myslí, že můžou vše
objevuje se po celé Evropě Anglie - John Wycleff

Václav IV si uvědomil, že je třeba určitá reforma, a tak povolal němce Konrada Waldhasera
( kázal německy a latinsky ) NÁPRAVA CÍRKVE SHORA ( reformu chtěl i Karel IV )
Husovi předchůdci : Matěj z Janova, Tomáš Štítný ze Štítného, Jan Milíř z Kroměříže ( působil na chudinu - náprava církve zdola, založil Betlémskou kapli )
traktát: učené pojednání typické pro středověké náboženství, později i pro otázky filosofické
rozety: malovaná okna ( kulatý tvar - slunce, Země, duch ) na západní straně

JEDNOTA BRATRSKÁ konec 15. st.
česká reformační církev , čerpali z učení Petra Chelčického
Tomáš Štítný ze Štítného : jihočeský zeman, byl pod vlivem Husa
psal náboženské texty - byl velice vzdělaný
rozebíral společenské poměry a srovnával je se zásadami světského člověka
nesouhlasil se světskou mocí církve, je se sedláky proti pánům
psal traktáty česky ( nebylo to dovoleno ) ·Řeči besední, ·Řeči nedělní a sváteční, knížky šestery v obecných věcech křesťanských ukazuje co je třeba k dokonalému životu
chce napravit chyby šlechty ne šlechtu
·Kniežka o šašiech :ríká, že tak jak figurky odcházejí ze šachovnice, tak odcházejí lidé ze života (nečekaně ) a že správný křesťan by neměl žít v nepravosti a měl by být připraven vždy zemřít

refomátoři : německo Martin Luther - Lutherovci
něm. švýc. Calvin, Zwingli - Kalvinisté
holandsko Erasmus Rotterdamský

Mistr Jan Hus: náš nejznámější reformátor, nar. 1370 nebo 1371 v Husinci u Prachatic
( Mistr -vznik magister = doktor, profesor) studoval na univerzitě, mistr národních umění
1400 - byl vysvěcen na kněze
1402 - stal se kazatelem v betlémské kapli
1409 - Václav IV vydal Kutnohorský dekret -tím byla počeštěna univerzita 3 č x1něm. hlasu
základ kázaní : chtěl rovnost mezi lidmi - byl oblíben u Pražanů ( hlavně u chudiny )
nesouhlasí s neúměrným majetkem církve a se způsobem jakým se církev obohacuje
( prodávání odpustků a placené církevní obřady )
·De euclesia = O církvi (jeho první spis ) latinsky říká, že hlavou církve je Kristus, ne Papež, že pokud jsou názory Papeže jiné než Kristovi, nemusí prostí lidé Papeže poslouchat
Papež ( Jan XXII) vyhlásil interdikt ( zákaz udělování jakýchkoliv církevních svátostí, dokud je Hus v Praze
·O pravopisu českém - jak změnit český pravopis, psáno latinsky
·Knížky o svatokupectví - kritika církve psáno česky
·Postila = ( po těchto slovech ) sbírka kázání
·Výklad viery, desatera a páteře : výklad bohoslužebních textů
·Dcerka : jak by měli žít ženy a dívky ( původně pro dceru T.Štítného ) psáno česky
1412 - Hus odchází na venkov hrad Krakovec ( u Rakovníka) Kozí hrádek ( u Tábora)
1414 - v Kostnici začíná sněm
Hus pozván do Kostnice, aby vysvětlil své počínání ( všichni ho přemlouvali, aby nejezdil ) Zikmund mu vystavil bezpečnostní glejt, ale jen na cestu do Kostnice
během 14 dnů byl zatčen a uvězněn ( věž Jezuit. kláštera ) chtěli, aby své učení odvolal neudělal to - 6. července 1415 jako kacíř upálen - neměl žádnou možnost obhajoby jeho popel byl vysypán do Rýna

odstranil primitivní a spřežkový pravopis
c ® č, k, c - primitivní sz ® š
z ® z, ž ¿ cz ® c, č spřežkový
ss ® š
zdokonalil Þ nabodeníčko krátké : tečka ® změní se na háček Þ změkčovalo ć,ś,ŕ
dlouhé : prodlužovalo á,í

Jeroným Pražský : žák a posluchač Husa, přijel do Kostnice Husa vysvobodit, když jel domů ® přepadli ho ® zpět do Kostnice, odvolal co řekl, ale pak byl stejně upálen
Štěpán z Pálče : profesor a rektor pražské univerzity , Hus byl proti odpustkům a bulám
Štěpán byl pro ® nepřátelé ( dříve kamarádi ) ® hlavní svědek proti Husovi

Slaný a Husitství
Slaný bylo jedno ze tří vyvolených husitských měst ( Žatec® měsíc , Rakovník® slunce , Slaný® hvězda )
odklonění od táboritů ® Slaný bylo potrestáno ( Jan Roháč z Dubé + družina ) vtrhli do města, konšelé, radní a představitelé města byli upáleni v masných krámech na náměstí
( kde byly hranice, jsou tam teď 3 kříže )
® spálena nejstarší část městského archívu ® opět přiklonění k táboritům
veliký rozkvět Slaného za vlády Jiříka z Poděbrad

Husitská revoluční literatura

Jan Želivský kněz, vůdce pražské chudiny, kázal podobně jako Hus( byl radikální )vedl chudé proti pánům , byl popraven při 1. pražské defenestraci

Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha nechal vybudovat hrad Kalich u Litoměřic
napsal: ·Vojenský řád pokyny v boji proti husitům
·Listy ( Listy Domažlickým ) děkuje za statečnost v bitvě u Domažlic

Mistr Jakoubek ze Stříbra kněz, nejdřív kázal v Týnském klášteře, po Husovi potom v Betlémské kapli
zavedl přijímání podobojí způsobou ® Podobojí ( SUB UTRAKVAE SPECIAE )

Vavřinec z Březové kronikář ·Husitská kronika
·Píseň přeslavné koruny české o vítězství v bitvě u Domažlic : veršovaná skladba, myšlenka míru

·Jenský kodex slovník husitských památek, čes,lat gotické iluminace ( nalezen v Jéně- něm )·
·Jistebnický kancionál zpěvník soubor hus písní ( Ktož sú boží bojovníci) nalezen v Jistebnic
·Budyšínský rukopis 3 části 1) Žaloba koruny české
2) Prorok koruny české ku pánom českým o korunování krále Uherského ( prorok= domluva, výtka)
zachycují situaci v Čechách, kdy se Zikmund nechal korunovat českým králem
3) Hádání Prahy s Kutnou Horou šlo o postavení Prahy
(hus.hl. město) a Kutné Hory (něm. město) čes. a něm. šlechta měli mezi sebou problémy

Doznívání Husitství

doba po bitvě u Lipan 1434
vzniká velké množství sekt, husité odcházejí na Slovensko ®tam se jim říká Bratříci vedl je Jan Jiskra z Brandýsa
Jan Roháč z Dubé jeden ze zemanů , bojoval na Sioně ® pak zajat a popraven

Vláda a doba Jiřího z Poděbrad

na trůn nastupuje r. 1458 1. volený český král nešlechtického původu ( byl zeman )
byl povolen KALICH - přijímání podobojí
è povolil papež, ale zato chtěl, aby Jiřík vymítil všechny náb. sekty, které byly nebezpečné myšlenkou rovnosti
čeština® byla diplomatickou řečí na mnoha dvorech
Jiřík chtěl udržet v Evropě mír ® vysílal mírová poselstva různým dvorům ® doch. se deníky
·Deník poslů Jiřího ke dvoru francouzského od panoše Jaroslava o cestě Jiříka k fr. králi r. 1464
·Deník Václava Šaška z Bířkova dochoval se jen lat,český se ztratil

·Z Čech až na konec světa od Aloise Jiráska

 

 

Jan Rokycana zvolený, ale papežem nepotvrzený pražský arcibiskup
kazatel v Týnském kostele posluchači J.Rokycany se spojili s posluchači J. Chelčického
® vznik JEDNOTY BRATRSKÉ 1458
vznikla v Kunvaldu, byla pokračováním husitských myšlenek, ale od husitství se výrazně lišila ® byla nerevoluční ® husité by hned bojovali, oni to chtěli vyřešit láskou
snažila se o reformu v církvi a společnosti
byli proti vzdělání ® paradoxně z ní vyšli nejvzdělanější muži Jan Blahoslav
J.A.Komenský
existovala až do 17. století

 

Petr Chelčický sedlák z Chelčic a Vodňan, byl vzdělaný ® četl reformační listy
často se stýkal s táborskými kněžími
psal traktáty : ·Tráktát o trojem lidu řeč chtěl vyrovnat tehdejší 3 společ. stavy
kněží stav
rytířský stav ® šlechta
robotní stav
všichni mají být bratry a sestrami , usiloval o zrušení společenských vrstev
·Traktát Sieť viery pravé alegorický spis ( sieť = společnost )
uchovalo se v duálu
spol. přirovnával k rybám ( ryby v síti ® velké utlačí malé )
2 velryby papež (Silvestr) a císař (Konstantin)

Hodnocení referátu Literatura doby husitské a doby Jiřího z Poděbrad

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. listopad 2007
  5 073×
  1178 slov

Komentáře k referátu Literatura doby husitské a doby Jiřího z Poděbrad