Literatura doby husitské, Husovi předchůdci, Mistr Jan Hus, Petr Chelčický

Koncem 13. století vyvrcholila moc církve. Římští papežové se pokládají za vládce celého světa. Znatelný je i vnitřní úpadek církve, který se navenek projevuje dvojpapežstvím. Souběžně se začínají objevovat i snahy po nápravě (skupiny, sekty). Čeští studenti, kteří studovali na Oxfordu, přivážejí nové myšlenky od Johna Wycliffa, anglického reformátora. Dokazoval, že se církev odchýlila od učení prvních křesťanů, hlavní příčinou bylo hromadění majetku církve. Rozpor mezi církevní teorií a praxí vyvolalo reformační hnutí. Koncem 14. století je kritický tón literatury ovlivněn také ohlasem nápravných snah, jejichž hlasatelem byl např. kazatel JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE. Na pozvání Karla IV. přijel také KONRÁD WALDHAUSER , Husův radikální předchůdce z Německa.

TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO
(1333 – 1409, jihočeský zeman, Milíčův žák, velmi vzdělaný, rozsáhlá díla v češtině)
KNÍŽKY ŠESTERY – sborník traktátů o křesťanském životě drobné šlechty (O hospodáři, hospodyni a čeledi)
ŘEČI BESEDNÍ – výklad náročnějších náboženských a filozofických otázek, opírá se o církevní autority, O bohu, O
stvoření světa, apod., horlí proti přepychu, turnajům a nespravedlivým pánům.
KNÍŽKY O ŠAŠIE – alegorický traktát, přirovnání v šachy, každý musí plnit své povinnosti.
ŘEČI NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ – forma dialogů

MISTR JAN HUS
(1371 – 1415, Husinec u Prachatic, mistr svobodných umění, kněz, rektor, kazatel v Betlémské kapli)
Kázal česky, to mělo veliký dopad na posluchače a poškozování církve. Šířil názory Johna Wycliffa, prohlubovalo se tak společenské napětí. Zprvu psal převážně latinské traktáty, pojednání (rozpravy) o náboženských a filozofických otázkách, v nichž je používán umělecký styl. Ty se často dotýkali závažných soudobých otázek, např. falešných zázraků. Roku 1412 papež uvalil na Husa přísnou klatbu a zákaz konat v Praze církevní obřady (interdikt), Hus odmítl papeži poslušnost, od Husa se odvrátil i Václav IV., opustil Prahu a uchýlil se do ústraní, 1414 pozván do Kostnice, neodvolal své názory a 6. 7. 1415 byl upálen.
O CÍRKVI (DE ECCLESIA) – opírá se o Wycliffovo učení a podává souhrn kritických názorů na poslání církve. Podle
něj nejsou papež ani biskup členy církve, pokud nežijí v souladu se zásadami
křesťanství. Hlavní zásady se na kostnickém koncilu staly podkladem jeho obžaloby.
VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE – výklad tří hlavních modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám
o otázkách opravdového mravního života i podnět ke kritice společnosti.
KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ – odsuzuje obsazování církevních úřadů za peníze, braní úplatků, kritizuje
duchovenstvo i celou společnost. Místy připomíná Husovo líčení až pochmurné
obrazy z Apokalypsy.
POSTILA, TO JEST VÝKLAD SVATÝCH ČTENÍ NEDĚLNÍCH – velký sborník kázání. Postila vznikla z latiny (post illa
verba - po oněch slovech), následovala totiž po
evangeliích jako jejich výklad. Podává názorný obraz doby a života lidí.
DCERKA – o výchově ženy
Husova mučednická smrt (1415) vyvolala v Čechách a na Moravě spoustu bouřlivých reakcí, jeho názory však uplatňovali i jeho pokračovatelé, husitské hnutí vedlo k počeštění měst. Rozmach češtiny byl znatelný.
LISTY – soubory dopisů, které psal česky i latinsky svým přátelům i prostým lidem.

Husitské hnutí nadchlo lidové tvůrce k mnoha novým písním, které mají náboženský i bojovný obsah.
JISTEBNICKÝ KANCIONÁL – zpěvník, v němž se dochovala většina písní (KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI)
BUDYŠÍNSKÝ RUKOPIS – husitská poezie, v níž se řeší politické a náboženské otázky
- HÁDÁNÍ PRAHY S KUTNOU HOROU – alegorický spor, Praha v postavě krásné ženy symbolizuje pokrokové husitství, Kutná Hora v podobě nevzhledné ženy hájí stanovisko církve a kostnického koncilu, myšlenky navazují na reformační hnutí

VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ – psal latinské básně (PÍSEŇ O VÍTĚZSTVÍ U DOMAŽLIC)

PETR CHELČICKÝ
(1390 – 1460, Chelčice u Vodňan)
S odporem se odvrátil od husitských bojů, odsoudil válku a celou soudobou společnost
O TROJIEM LIDU – pojednání proti středověkému rozdělení společnosti na stavy, které přijímali i husité,
odmítá to poukazem na bibli, hlásá rovnost všech lidí, alegorická kritika
POSTILA – výklad po kázání, vidí protiklady soudobé společnosti ostřeji než Hus
SIEŤ VIERY PRAVÉ – sítí rozumí církev a pravou křesťanskou víru, jíž se lidé vytahují z hříchů podobně jako
z moře ryby. Hlavními ničiteli jsou papež a panovník.

VÁCLAV ŠAŠEK Z BIŘÍKOVA
DENÍK O JÍZDĚ A PUTOVÁNÍ PANA LVA Z ROŽMITÁLU A Z BLATNÉ Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – cestopis

JEDNOTA BRATRSKÁ – 1467, proklamovali rovnost lidí a neodporování zlu silou, její příslušníci byli pronásledováni kališníky i katolíky, uznávali pouze tělesnou práci a život podle bible, zpočátku odmítali vzdělání.

Hodnocení referátu Literatura doby husitské, Husovi předchůdci, Mistr Jan Hus, Petr Chelčický

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  9 262×
  683 slov

Komentáře k referátu Literatura doby husitské, Husovi předchůdci, Mistr Jan Hus, Petr Chelčický