Občanské právo

Občanské právo hmotné: základní odvětí soukromého práva. Upravuje statutární záležitosti a majetkové vztahy subjektů práva(fyzické,právnické osoby astát).Jeho soucastí je zejména vlastnické právo,závazkové právo,dědické právo a další.Základním pramenem je občanský zákoník.

Občanské právo procesní: právní normy,upravující proces řízení před aj. soudy(tzv.civilního procesu-na rozdíl od tresního procesu) ve věcech práva občanského,pracovního,rodiného,aj.Pramenem je občanský soudní řád.

Zastoupení:právní institut.Řeší případy nesouladu mezi právní subjektivitou a způsobilostí k právním úkonům.

-zastoupení ze zákona:
u nezletilých osob.Zákonými zástupci jsou rodiče nebo soudem ustanovený opatrovník.U osob,které soud zbavil způsobilostik právním úkonům nebo ji omezil ,opět soudem ustanovený opatrovník.
-zastoupení smluvní:
základ plná moc,vzniká uzavřením dohody o zastoupením dohody o zastoupení vzhledem k třetím subjektům je plná moc. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávění.Písemně musí být plná moc udělena,je-li přislušný právní úkon potřeba učinit písemnou formou.

Vlastnictví:

Vlastnické právo

=věc držet,užívat jí ,nakládat s ní podle své úvahy a ve svém zájmu,mocí,která není závislá na existenci kohokoli jiného(k téže věci v téže době)

-objektivní: souhrn právních norem regulujících vlastnické vztahy
-subjektivní:souhrn konkrétních vlastníkových oprávění

=nabývání vlastnického práva

-smlouvou:kupní,darovací,směnnou nebo jinou dohodou o zrušení podílového spoluvlastnictví
-děděním:ze zákonanebo ze závěti (okamžikem smrti zůstavitele)
-rozhodnutím státního orgánu:zejména při:
-rozhodování soudů
-rozhodování správních orgánů
-na základě jiných skutečností stanovených zákonem:
např. vydržením,nálezem
ochrana vlastnického práva

-žaloba na vydání věci: v případě neoprávněného zadržování věcí –žalobce žádá,aby žalovanému bylo uloženo věc vydat vlastníkovi.

-žaloba zápůrčí: v ostatních případech – žalobce se domáhá,aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet sejednání ,kterým neoprávněně zasahuje do vlastnického práva,případně aby mu bylo uloženo obnovení původního stavu.

Spoluvlastnictví a společné jmění

=věc může být ve vlastnictví jednoho právního subjektu nebo může patřit více subjektům společně,aniž by byla mezi ně rozdělena.Tatáž práva ,jako má individuální vlastník,příslušejí u spoluvlastnictví více osobám. Z hlediska jednotlivých spoluvlastníků jde o vlastnictví ideální,kde jim jako jednotlivcům nepřísluší právo k přesně vymezenéčásti nedílné věci.

-podílové spoluvlastnictví:
Základním znakemje podíl,který vyjadřuje míru,jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnického vztahu ke společné věci(na užitcích celé věci ,jako nesou náklady apod.)

-společné jmění manželů:
Předmětem SJM je všechen majetek,který jeden z manželů nebo oba získali zadobu trvání manželství.Vyjímkou je majetek získaný dědictvím,darem,…
Majetek v SJM užívají oba společně,obvyklou správu může vykonávat každý z nich,v zásadních věcech je třeba souhlasů obou.
SJM zaniká nejpozději zánikem manželství. Může iběhem manželství zaniknout.Po zániku SJM musí následovat jeho vypořádání ,především písemnou dohodou.Nedohodnou-li se manželé,provede vypořádání soud.

Hodnocení referátu Občanské právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 376×
  442 slov

Komentáře k referátu Občanské právo