Občanské,rodinné a pracovní právo

- upravuje vzájemné majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a státem a vztahy, které vyplývají z práva fyzických osob na ochranu osobnosti
- hlavní pramen = Občanský zákoník (novelizován 1992)
+ Ústava (LZPS)

Občanský zákoník: 5 základních částí:
1.právo věcné (vlastnické právo a právo k cizím věcem)
2.právo závazkové (smlouvy=závazky z porušení práva, např. odpovědnost za způsobenou škodu)
3.právo dědické
4.právo osobnostní (ochrana osobností)
5.právo osobní-majetkové-autorská práva

1.Právo věcné
-právo občana držet, užívat a disponovat s předměty, ostatní jsou povinni respektovat toto právo. Tyto předměty lze získat smlouvou, dědictvím, vydražením nebo rozhodnutím státního orgánu.
Nález – nenabýváme vlastnictví, ale náleží nám 10% odměny)
Stát může vyvlastnit majetek nebo omezit vlastnické právo.

Spoluvlastnictví - podílové (každý spoluvlastník vložil podíl, zisk se dělí podle vloženého podílu,
dělí se i práva a povinnosti)
-bezpodílové – manželství (výjimka: dary, dědictví, restituce; zaniká zánikem
manželství nebo rozhodnutím soudu)

2.Právo závazkové
Řeší vztahy mezi věřitelem a dlužníkem.

- závazky (vznik smlouvou nebo jiným právním závazkem, např. při způsobení škody)
- pohledávky (právo požadovat po druhém účastníkovi nějaké plnění)
- dluh (povinnost poskytovat druhému účastníkovi plnění)
- věřitel (ten, kdo má pohledávku)
- dlužník (ten, kdo má dluh)

Závazek:  dílčí
 solidární
 nedílný

-dílčí závazek - každý spoluvěřitel musí splnit část svého podílu
-solidární závazek – za dlužníka může zaplatit dluh i někdo jiný
-nedílný závazek – celý dluh a sám

Zánik závazku:
-včasným a řádným splněním
-nemožností plnění (zánik předmětu, např. zničení auta)  závazek jiný
-uplynutí doby (např. nájem – na určitou dobu)
-smrtí dlužníka

Kupní smlouva - prodávající za úplatu převádí vlastnictví věcí na kupujícího
- písemná / ústní

Darování - dárce bezplatně přenechá věc darováním
- u nemovitosti – písemně se zápisem do katastru

Nejčastější předmět půjčky = peníze
Odměna za půjčku = úrok

3. Právo dědické
= souhrn právních norem,které upravují převod majetku zemřelé osoby na její právní zástupce = dědic
- nabytí majetku potvrzuje soud
- vlastnictví vzniká dnem smrti
- pokud nejsou dědici, vlastnictví připadá státu
Majetek se dědí:
-ze závěti (vlastnoručně napsaná, musí obsahovat datum, podpis, 2 svědky (podpisy) a notářský zápis)
Dědí příbuzní a blízké osoby. Vyloučit z dědictví – listina o vydědění. Vydědit lze jen přímé potomky.

4. Právo autorské
-právo duševního vlastnictví (hudební, literární, atd.)
-pouze autor má právo disponovat se svým dílem, rozhodovat o uveřejnění, brát za něj odměnu
-po smrti autora AP patří ještě 50 let autorovu dědici
-je možno koupit AP licencí

-------------------------------------------

LZPS
-vydána 16.12. 1992
-vychází z tradice a pokusů sestavit zákl. dokument, který by zajišťoval zákl. lidská práva svobody
-Anglie:1215=Magna charta libertatum
-USA:1776=Deklarace nezávislosti
-Francie:1789=Deklarace práv člověka a občana
-Všeobecná deklarace lidských práv a svobod OSN= 10.12.1948

---------------------------------------

RODINNÉ PRÁVO
=souhrn norem upravující vztahy (osobní a majetkové) mezi manžely, rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí (pěstounská, osvojení, opatrovnictví)
-rodina=nejvýznamnější reprezentant malých sociálních skupin
-rodinný zákoník(1962) – novelizován 1992

a) manželství
-osoby různého pohlaví za přítomnosti 2 svědků na zásadě dobrovolnosti a na základě souhlasného prohlášení
-2 formy manželství (od 1.7.1992): -civilní (před státním orgánem, který vede matriku)
-církevní (před orgánem státem registrované církve-oznámení
matrice)
-okolnosti, které vylučují uzavření manželství: bigamie, příbuzenství (mezi bratrancem a sestřenicí dovoleno), nezletilost (výjimka od 16 let povoleno soudně-těhotenství)
-duševní choroby (omezenost k právním úkonům)
-není-li jeden ze snoubenců přítomen, může sňatek uzavřít zástupce
Zánik manželství
-smrt jednoho z manželů
-prohlášení za mrtvého
-rozvod - před soudem, neexistuje právní nárok
- soud nevyslovuje vinu, zjišťuje příčinu
- otázka dětí (výživné, styk dítěte s rodiči)
b) vztahy mezi rodiči a dětmi
-určování otcovství na základě 3 právních domněnek: otcem je manžel; otcem je ten, kdo je uznán před matrikou;otcem je ten, kdo měl s matkou 180 a více dní před porodem pohlavní styk
-náhradní péče:
1. osvojení=ADOPCE
-jako by dítě bylo vlastní-právní vztah rodiče a dětí, osvojení je zrušitelné (podmínka) X nezrušitelné (trvale)
2. pěstounská péče
-individuální
X kolektivní (dětské domovy)
-pěstoun má omezená rodičovská práva, stát mu vyplácí odměnu za tuto péči + u původních rodičů nezaniká vyživovací povinnost
3.opatrovnictví=poručnictví
-je-li dítě sirotek, potom se blízký příbuzný stává opatrovníkem, zastupuje dítě, vychovává ho, spravuje jeho záležitosti, má nárok na finanční zabezpečení
4.ústavní výchova
-v případě nařízení soudu
-rodiče své dítě zastupují, vychovávají a spravují záležitosti X rodiči soudem zbaveni těchto práv - omezení

c) vyživovací povinnost
-povinnost rodičů k dětem, pokud studují  hranice 26 let
-děti vůči rodičům, nejsou-li schopni se o sebe postarat
-vyživovací povinnost mezi manžely (např. mateřská dovolená, žena v domácnosti)
-povinnost i mezi příbuznými – pokud VP nemohou plnit potomci, přechází tato povinnost na předky

PRACOVNÍ PRÁVO

=souhrn právních norem, které upravují pracovně-právní vztahy a vztahy, které souvisejí s výkonem práce
-2 prameny: Pracovní zákoník + Ústava + LZPS

ZÁKONÍK PRÁCE
-občané mají právo na práci a její svobodnou volbu
-právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu před nezaměstnaností
-pracovně-právní vztahy mohou vzniknout jen se souhlasem občana a organizace
-právo na odměnu za výkon práce podle množství, kvality, společenského významu; právo na zajištění bezpečnosti, na zotavení a odpočinek po práci
-ženy – právo na stejné postavení jako muži
-právo na informace – prostřednictvím odborové organizace

části ZP:
I.Pracovně-právní vztahy
-jejich účastníci (zaměstanavatel-zaměstnanec) + obsah vztahů

II.Otázky pracovního poměru
-uzavřením pracovní smlouvy (právní subjektivita-15let)
druh práce
místo
 osobní údaje + podpis
 zkušební doba

-ukončení pracovního poměru: -výpovědí (písemně s doručenkou, výpovědní doba 2 měsíce, 15 dnů
při vedlejším pracovním poměru)
-dohodou

III. Pracovní doba, doba odpočinku
-8 hodin denně
-42,5 hodin týdně
-3 týdny dovolené

IV. Pracovní posudky, potvrzení zaměstnání, odstupné
V. Mzdy a náhrady mzdy
VI. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
VII. BOZP
Pracovní právo je založeno na právu na práci a je uplatňováno pomocí práva na zaměstnání.
Zprostředkování zaměstnání:
-zaměstnavatel
-Úřad práce (vznik 1.8.1990) - podává informace o nabídce míst
- evidence nezaměstnaných
- provádění poradenské činnosti (sekce poradenská, rekvalifikační, zprostředkovatelská)

-právo na rekvalifikaci a hmotné zabezpečení (50% z platu a další 3 měsíce 40% z platu)
-úřady práce – okresní města vedlejší pracovní poměr okresní působnost
-při ztrátě zaměstnání  ÚP
-seznamy všech volných míst
-zaměstnavatel má povinnost hlásit volné místo, ale není povinen přijmout každého

Rekvalifikace=získání nové kvalifikace (zaměstnavatel může platit)


Pracovní právo + vlastnické vztahy
-zákon o bytovém, výrobním a jiném družstevnictví
-družstvo=právnická osoba
-majetek tvoří věci a majetková práva
-zákon o bytovém družstevnictví

Hodnocení referátu Občanské,rodinné a pracovní právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 239×
  1019 slov

Komentáře k referátu Občanské,rodinné a pracovní právo