Pracovní právo + pracovní smlouva

Prameny pracovního práva
Hlavními prameny pracovního práva jsou LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a
ZÁKONÍK PRÁCE (zákoník práce souhrnně, přehledně a jednotně upravuje právní vztahy v celém odvětví pracovního práva).Základní prameny pracovního práva některé DALŠÍ ZÁKONY - o zaměstnanosti, o kolektivním vyjednávání, kterým se upravují vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, o mzdě, o platu. Dalšími prameny jsou mezinárodní smlouvy, vnitropodnikové právní normy a kolektivní smlouvy.

Právo na zaměstnání
Úřady práce vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci volných pracovních míst. Uchazeč může být vyřazen z evidence, jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. V takovém případě ztrácí nárok na hmotné zabezpečení a může být znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání až po uplynutí tří měsíců.
Státní orgány mají na starosti soustavné sledování, vyhodnocování a aktivní ovlivňování situace na trhu práce.

Účastníci pracovněprávních vztahů
Rozlišuje se individuální pracovní právo - upravuje právní vztahy jednotlivých zaměstnanců kolektivní pracovní právo - řeší se vztahy mezi zaměstnaneckými odborovými orgány a jednotlivými zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů.
Zaměstnavatelem může být každá osoba, která má právní subjektivitu. Zaměstnanci zaměstnávají osoby právnické i osoby fyzické. Zaměstnancem může být pouze pracovněprávně způsobilá fyzická osoba.
Obojí právní způsobilosti a.) způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva
b.) způsobilost vlastním jednáním přejímat tyto povinnosti a práva
vzniká dosažením věku 15 let.

Změny pracovního poměru
Jakékoli ujednání z obsahu pracovní smlouvy, lze změnit dohodou účastníků smlouvy. Dohodnutá změna musí mít písemnou formu. Zákoník práce umožňuje ze závažných důvodů i jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou práci. Rozlišují se důvody, kdy zaměstnanec může být převeden a musí být převeden podle rozhodnutí svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí převést zaměstnance ve čtyřech případech, kdy to vyžaduje vyšší zájem, jemuž se musí podřídit zaměstnavatel i zaměstnanec, a to: 1. Jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci.
2. Koná-li těhotná žena nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání.
3. Je-li to nutné podle lékařského posudku v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi.
4. Jestliže to vyžaduje výkon pravomocného rozhodnutí soudu.


znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání až po uplynutí tří měsíců.
Státní orgány mají na starosti soustavné sledování, vyhodnocování a aktivní ovlivňování situace na trhu práce.

Účastníci pracovněprávních vztahů
Rozlišuje se individuální pracovní právo - upravuje právní vztahy jednotlivých zaměstnanců kolektivní pracovní právo - řeší se vztahy mezi zaměstnaneckými odborovými orgány a jednotlivými zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů.
Zaměstnavatelem může být každá osoba, která má právní subjektivitu. Zaměstnanci zaměstnávají osoby právnické i osoby fyzické. Zaměstnancem může být pouze pracovněprávně způsobilá fyzická osoba.
Obojí právní způsobilosti a.) způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva
b.) způsobilost vlastním jednáním přejímat tyto povinnosti a práva
vzniká dosažením věku 15 let.

Změny pracovního poměru
Jakékoli ujednání z obsahu pracovní smlouvy, lze změnit dohodou účastníků smlouvy. Dohodnutá změna musí mít písemnou formu. Zákoník práce umožňuje ze závažných důvodů i jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele o převedení zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou práci. Rozlišují se důvody, kdy zaměstnanec může být převeden a musí být převeden podle rozhodnutí svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí převést zaměstnance ve čtyřech případech, kdy to vyžaduje vyšší zájem, jemuž se musí podřídit zaměstnavatel i zaměstnanec, a to: 1. Jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci.
2. Koná-li těhotná žena nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání.
3. Je-li to nutné podle lékařského posudku v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi.
4. Jestliže to vyžaduje výkon pravomocného rozhodnutí soudu.

 

PRACOVNÍ SMLOUVA

 

Firma .…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
zastoupená ……………………………………………………………
Pan / paní …………………………………………………………………………….
narozen / narozena …………………………………………………………
rodné číslo …………………………………………………………
občanský průkaz .………………………………………………………...
trvalé bydliště …………………………………………………………

uzavírají pracovní smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

1.

Datum nástupu : …………………………………………………………………………..
Místo výkonu práce : ……………………………………………………………………...
Druh práce : ……………………………………………………………………………….

2.

Pracovník bude odměňován dle zákona o mzdě.
Výše jeho mzdy ……………………………….

3.

Zaměstnanec podpisem této smlouvy současně potvrzuje, že byl zaměstnavatelem seznámen s předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

4.

Všechna práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními zákoníku práce.

5.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, zaměstnanec svým podpisem smlouvy současně potvrzuje převzetí jednoho vyhotovení.

V ……………. Dne …………….

 

…………………………………………. …………………………………………
podpis a razítko zaměstnavatele podpis zaměstnance

Hodnocení referátu Pracovní právo + pracovní smlouva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 608×
  687 slov

Komentáře k referátu Pracovní právo + pracovní smlouva