Správní řízení

Pojem
-je správním řádem upravený postup správního orgánu účastníků řízení a jiných osob na řízení zúčastněných při vydávání a nuceném výkonu individuální zprávy

Účastníci řízení, jejich práva a povinnosti
Jsou
-fyzické a právnické osoby, o jejichž právech, právem chráněných zájmech a povinnostech se v řízení rozhoduje /SO není účastníkem, je subjektem/
-znakem účastníka SŘ je hmotně právní vztah projednávané věci /obviněný z přestupku, osoba žádající o stavební povolení, student žádající o přihlášku na vysokou školu

Správní řád vymezuje účastníky řízení, kteří jsou –
1.Ten o jehož právech a právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno /osoba žádající o stavební povolení, obviněný z přestupku/
2.Ten, o jehož právech a právem chráněném zájmu nebo povinnosti, mohou být rozhodnutím přímo dotčeny /majitel pozemku, kt. sousedí s pozemkem, na kt. se má stavět/
3.Do doby, než se prokáže opak/prokazuje SO/ ten, kdo tvrdí, že může být takovým rozhodnutím na svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech dotčen
/např. majitel pozemku, kt. vede veřejná cesta, po kt. bude dopravován materiál na stavbu/
4.Ten, komu zvláštní zákon přiznává postavení účastníka řízení /podle stavebního zákona obec/

-všichni účastníci jsou si rovni
-každý účastník SŘ může samostatně jednat v tom rozsahu, v jakém může vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti podle zákonu správního práva hmotného

Mezi práva účastníků patří
1. Podat návrh na zahájení řízení nebo jej vzít zpět
2. Navrhovat důkazy, účastnit se ústního jednání, ohledání, klást svědkům a znalcům otázky
3. Nechat se zastupovat i nahlížet do spisu, navrhovat doplnění, dokazování
Před vydáním se vyjádřit k podkladům a způsobu důkazního řízení
4. Právo na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
5. Právo na opravní prostředek

Zahájení řízení
a)Podmětem účastníka řízení je obvykle podání
Řízení z podnětu účastníka je zahájeno dnem, kdy SO příslušnému ve věci rozhodnout došlo podání účastníka
b)Z podnětu SO je zahájeno dnem, kdy tento orgán učinil vůči některému účastníkovi první úkon, např. vyžádal si stanovisko státního orgánu nebo i předvolal účastníka
-zahájením řízení se stanoví promlčecí lhůta a účastníkům řízení vznikají procesní práva a povinnosti, SO vzniká procesní povinnost ve věci jednat a rozhodovat
-o zahájení řízení je povinen vyrozumět všechny účastníky řízení pokud jsou známí
-než SO zahájí řízení je povinen se přesvědčit zda je příslušný k rozhodnutí dané věci, pokud by nebyl je povinen podstoupit věc příslušnému SO a uvědomit o tom účastníky řízení

Ústní jednání
1. Vyžadujeli to povaha věci, jestliže se tím přispěje k jejímu objasnění nařídí SO ústní jednání /fakultativně – nepovinně/
2. Obligatorně /povinně/ ústní jednání nařídí, jestliže to stanoví zvláštní právní předpis
3. Máli být na místě provedeno ohledání, koná se ústní jednání zpravidla v místě ohled.
4. K ústnímu jednání přizve SO všechny účastníky řízení /pokud je nezná, lze přizvat veřejnou vyhláškou/ a požádá je, aby při ústním jednání uplatnili své připomínky a náměty

Podání
-podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu
-je možno učinit telegraficky- takové podání, obsahující návrh ve věci je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů
-podání se posuzuje podle jeho obsahu
-musí z něho být patrno: -kdo je činí
-které věci se týká
-co se navrhuje
-pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže SO účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstraní
-zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení
-podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného
-přijetí podání musí být potvrzeno na žádost účastníka

Protokol
- o ústních podáních a o důležitých úkonech v řízení, zejména o provedených důkazech, o vyjádřeních účastníků řízení, o ústním jednání a o hlasování sepíše SO protokol
- z protokolu musí být zejména patrno: - kdo, kde a kdy řízení prováděl
- předmět řízení
- které osoby se ho zúčastnily
- jak řízení probíhalo
- jaké návrhy byly podány
- jaká opatření byla přijata

- Protokol podepisují po přečtení: - všechny osoby, které se jednání účastnily
- pracovník SO provádějícího řízení
-protokol o hlasování všichni přítomní členové SO
- odepření podpisu, důvody tohoto odepření a námitky proti obsahu protokolu se v něm zaznamenají

 

Přerušení a zastavení SŘ
1.Přerušení
-se uplatňuje při vyskytnutí překážek, kt. brání v řízení určitý čas pokračovat
-účelem je zamezit plynutí preklusivních a promlčecích lhůt stanovených správním řádem, a tím chránit práva účastníků řízení i možnost rozhodování SO
řízení lze přerušit
a)Obligatorně – povinně
-vyskytnouli se překážky např. bylo zahájeno řízení o předběžné otázce /platnost manželství, určení otcovství, zda byl spáchán tč.
-jestliže účastník řízení byl vyzván SO, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání /ve stavebním řízení/
b)Fakultativně – nepovinně
-jestliže je to z důležitých důvodů navrhnou shodně účastníci řízení /SO nařídil předložit listinný důkaz jehož opatření bude trvat určitou dobu/
-proti rozhodnutí o přerušení řízení se nelze odvolat
-po dobu přerušení řízení neběží lhůty

Zastavení řízení
-je procesním institutem, kt. se uplatňuje jsouli dány důvody podle správního řádu nebo podle jiných procesních předpisů
-v řízení na návrh účastníka zastaví SO řízení pokud vzal účastník návrh zpět a ostatní účastníci s tím souhlasí
-v řízení zahájeného na podnět SO je může SO zastavit, jestliže odpadl důvod zahájení řízení

Hodnocení referátu Správní řízení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 456×
  819 slov

Komentáře k referátu Správní řízení