Státoprávní teorie

(vznik státu, charakteristické znaky státu, rozdělení států podle moci a státního zřízení)

Stát = organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území

Vznik státu

 1. primární
 2. sekundární
  • spojování státních celků
  • rozpadem (nebo vyčlenění)

Teorie vzniku státu

 1. náboženská (sv. Augustin, Tomáš Akvinský)
 2. mocenská (Machiavelli, Pareto, Spencer)
  • teorie elit (Vilfredo Pareto)
   • sociálního darwinismu (Herbert Spencer)
 3. kulturně antropologická (T. Morgan, Levi-Strauss, F. Engels – Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu)
  • patriarchální - rodina → rod → kmen → kmenový svaz → stát
  • moderní teorie (teorie směny)
 4. konsensuální (konsensus = dohoda, smlouva)
  • 3 teorie společenské smlouvy
   • Thomas Hobbes (Leviatan)
   • Jean Jacques Rousseau (O společenské smlouvě)
   • John Locke (Dvě pojednání o vládě)

Charakteristické rysy státu

 1. obyvatelstvo (zásada personality)
 2. státní území (zásada teritoriality)
 3. státní moc (zásada autority)
 4. státní aparát
 5. ozbrojené složky
 6. instituce zabezpečující hospodářský chod státu (Centrální banka)
 7. státní suverenita a svrchovanost (nezávislost)
 8. právní subjektivita
 9. daňový systém

Funkce státu

Vnitřní funkce:

 1. právní řád
 2. bezpečnostní
 3. ekonomická
 4. sociální
 5. kulturní

Vnější funkce:

 1. obranná
 2. mezinárodně-politická

Historické typy státu

 1. starověký - polis, impérium, republika, despocie
 2. středověký - absolutistická monarchie, stavovská monarchie, městské republiky
 3. liberální
 4. totalitní

Dělení státu

 1. podle toho, kdo vykonává státní moc
  • Diktatura, totalita:
   • dělení podle Franze Neumanna:
    • vojenská (jednoduchá)
    • caesaristická
    • totalitní
  • Demokracie: demokracie přímá X demokracie nepřímá
   • parlamentní, prezidentská, kancléřsk 
 2. podle toho, kdo stojí v čele státu
  • monarchie
   • absolutní monarchie
   • konstituční monarchie
   • parlamentní monarchie
  • republika
  • teokracie
  • diktatura
 3. podle počtu suverénů (kdo má moc)
  • monarchie, autokracie, monokracie
  • oligarchie
  • demokracie
 4. podle toho, kdo vládne
  • monarchie, technokracie, sofokracie, byrokracie, oligarchie, autokracie, aristokracie, theokracie, tinokracie, demokracie, plutokracie
 5. podle toho, zda je hlava státu volená nebo dědičná
  • republika - prezidentské, parlamentní, neoprezidentské
  • monarchie - absolutistické, konstituční, parlamentní
 6. podle rozvržení výkonu státní moci
  • centralizovaný
  • decentralizovaný
 7. podle územního uspořádání
  • unitární stát
  • složené státy
   • federace
   • konfederace
    • spolková země
 8. podle národnostního složení
  • národní
  • národnostní s menšinami
  • více národnostní
  • občanské

Hodnocení referátu Státoprávní teorie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. červenec 2017
  2 162×
  288 slov

Komentáře k referátu Státoprávní teorie