Trestní řízení

Pojem
- je odvětvím práv. systému, kt. spolu s trestním právem hmotným chrání společnost před tč. tím, že upravuje postup OČTŘ, jakož i dalších osob zúčastněných na tr. řízení při odhalování tč, rozhodnutí o nich a při výkonu rozhodnutí, jakož i při předcházení a zamezení tč.

Stádia trestního řízení

1. PŘEDSOUDNÍ
a) postup před zahájením tr. stíhání
b) přípravné řízení

2. SOUDNÍ
a) předběžná projednání obžaloby
b) hlavní líčení
c) odvolací řízení
d) vykonávací řízení

1. Předsoudní

1.stádium – Postup před zahájením tr. stíhání
- OČTŘ přijímá oznámení o skutečnostech, že byl spáchán tč.
- jsou povinni zjisti zda byl spáchán tč. a zjistit pachatele
- k tomu opatřují OČTŘ potřebné podklady a nezbytná vysvětlení
- zjišťují a zajišťují stopy tč.
-vyšetřovatel provádí úkony u tč. u niž horní hranice tr. od. sv. převyšuje 3 roky, ostatní případy řeší policie
- nejdeli o podezření z tč. PO nebo vyšetřovatelem, věc odloží usnesením pokud nepřichází v úvahu odevzdání věci, projednání přestupku, kazeňskému nebo kárnému projednání

2.stádium – Přípravné řízení
- začíná zahájením tr. stíhání a sdělením obvinění vyšetřovatelem, případně provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů a na jejich základě posoudit zda jsou tu důvody pro podání obžaloby
a) Neodkladný úkon – je takový, jenž vzhledem k nebezpečí jeho zmaření zničení nebo jeho
ztráty nesnese odkladu na dobu než bude zahájeno tr. stíhání
b) Neopakovatelný úkon – je takový, kt. nebude možno provést před soudem
- přípravné ř. nemusí vždy skončit návrhem na podání obžaloby, ale vyšetřovatel může podle výsledků tr. ř. trestní stíhání zastavit, a nebo přerušit
- nad zachováním zákonnosti přípravného ř.vykonává dozor stát. zástupce

2. Soudní

1.Předběžná projednání obžaloby
- nejde o povinné stádium
- je soudním stádiem t.ř., kt. následuje po podání obžaloby státního zástupce
- jeho účelem je prověření obžaloby podané státním zástupcem neboť soud nařizuje předběžné projednání obžaloby v zásadě pouze tehdy máli pochybnosti po obžalobě
- proto je cílem tohoto stádia prověření důvodů, projednání obžaloby dříve než bude nařízeno hlavní líčení
- plní tedy kontrolní funkce ve vztahu k přípravnému řízení poněvadž se mimo jiné zjišťuje zákonnost postupu předcházejícího stádia řízení

Toto stádium může být ukončeno:
1. Vrácení věci stát. zástupci
2. Postoupení věci z důvodů místní nepříslušnosti
3. Zastavení tr. stíhání
4. Může skončit podmíněným zastavením tr. st. §307 TŘ

2.Hlavní líčení
- je nejdůležitějším stádiem v tr. ř. a vněm se uplatňují v plném rozsahu naplňují zákl. zásady t.ř.
- soud v hl. líčení posoudí důvody obžaloby, opatří důkazy navrhované v obžalobě a zabezpečí jejich provedení
- Zahrnuje

1.Přípravu
- soud si zajistí doručení nařízení obžaloby a vyzve osoby, jimž se doručuje obžaloba k uplatnění návrhu na dokazování

2.Nařízení hl. líčení
- v rámci jeho předseda senátu zabezpečí účast obžalovaných, stát. zástupce, i obhájce, svěky, znalce, poškozeného

3.Hlavní líčení
- provádí se dokazování za součinnosti všech stran
- před ukončením hl. líčení přechází ukončení dokazování

4.Závěr hl. líčení
- závěrečné řečí jimiž se vyjadřuje celkový názor na projednávanou věc
- obžalovaný popřípadě jeho obhájce mluví vždy naposled
- poté následuje závěrečná porada soudu
- soud se může rozhodnout následujícím způsobem
1.Věc vrátí stát. zástupci §221TŘ
2.Věc postoupí §222TŘ
3.Věc zastaví §223TŘ
4.Věc poruší §224TŘ
5.Věc rozhodne rozsudkem zda se obžalovaný uzná vinným nebo zda se obžaloby zprošťuje
- proti rozsudku soudu může být podáno odvolání, neníli podáno odvolání rozsudek nabývá práv. moci a následuje řízení vykonávací

Odvolávací řízení
- stádiem nepovinným
- cílem je přezkoumat předcházející řízení i rozhodnutí bez ohledu na důvod k odvolání
- o odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje nadřízený krajský soud I.stupně rozhoduje vrchní soud

Soud rozhoduje o odvolání
a) Vyhoví
b) Zamítne

V rámci odvolání lze použít těchto opravných prostředků:
a) Stížnost proti usnesení orgánu
b) Odvolání proti rozsudku
c) Odpor proti t. příkazu samosoudce
- tyto řádné opravné prostředky lze uplatnit do doby nabytí práv. moci odsuzujícího rozsudku

Opravné prostředky
a) stížnost pro porušení zákona
b) obnova řízení
- tyto mimořádné prostředky lze použít jen vůči pravomocnému rozhodnutí soudu

Vykonávací řízení
- účelem je realizace obsahu rozhodnutí vydaného OČTŘ
- rozhodnutí vykonává popř. jeho výkon zařídí orgán, který rozhodnutí vydal
- rozhodnutí související s výkonem trestu a ochra. Opatření činí soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni
- způsob výkonu trestu odnětí svobody upravuje zákon o výkonu trestu a peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti , zákaz pobytu, ochranné léčení a ochranná výchova je upravena TŘ
-výkon vazby (není trestem) je upraven zákonem a výkonem

Subjekty TŘ
- rozumíme ty činitelé, které mají vliv na průběh t.ř., kt. zákon dává určitá procesní práva a ukládá určité povinnosti
- osobu proti níž se vede řízení označuje TŘ několika pojmy
a) podezřelý – ten kdo byl podle §76 TŘ zadržen i když mu nebylo sděleno obvinění
b) obviněný – ten komu bylo sděleno obvinění vyšetřovatelem
c) Obžalovaný - je to obviněný po nařízení hlav. Líčení
d) Odsouzený – obžalovaný po nabytí práv. moci odsuzujícího rozsudku

a)OČTŘ
1. PO
2. Vyšetřovatelem
3. Stát. zástupce
4. Soudce

b)Další subjekty t.ř.
1. Osoba proti níž se vede t.ř.
2. Obhájce
3. Poškozený
4. Zúčast. Osoba
5. Zástupce zájmového sdružení
6. Orgán pověřený péči a mládež
7. Svědek, znalec, tlumočník
8. Zákonný zástupce obviněného

c)Osoby se samostat. obhajovacími právy
1. Příbuzní obžalovaného v pokolení přímém
2. Sourozence
3. Osvojitel, osvojenec
4. Manžel a druh

Státní zástupce
- dbá o to, aby všechny t.č. byly zjištěny a stíhá osoby, kt. je spáchály
- dohlíží na dodržování zákonnosti
- st. zástupce podává obžalobu u místně a věcně přístupného soudu

Soudy
Okresní soud – rozhoduje v I.stupni u t.č., tam kde spodní hranice trest. sazby nepřesahuje 5 let
Samosoudce- rozhoduje ot.č. s trestní sazbou do 5 let a rozhoduje tr. příkazem, pokud ukládá t.o.s. do 1 roku
Krajský soud – rozhoduje o t.č., kde je spodní hranice nejméně 5 let
Odvolací soud – II.stupně
Vrchní soud – odvolací soud
Nejvyšší soud – odvolací soud

Obhájce
- napomáhá zjišťovat všechny skutečnosti a okolnosti svědčící o nevině obžalovaného nebo o menším rozsahu jeho zavinění
-dbá, aby obviněný mohl využít všechny svoje práva
-obhájce v TŘ může být jen advokát

Poškozený
- ten, kt. byla způsobena hmotná újma nebo ublížení na zdraví nebo morální či jiná

Zúčastněná osoba
- ten komu byla věc nebo má být zabrána

Zásady t.ř.
1.Obecné
- obecnými z. t.ř. rozumíme vůdči práv. ideje, jimž toto postavení přiznává zákon
- význam spočívá v účinném splnění úkolů t.ř., neboť zaručují uskut. zákonitostí, zajišťuje důslednost ochrany, jak společ. tak práv a opráv. zájmů občanů
Zásady uvedené v Ústavě a Listině
1. Zásada zajištění práva na obhajobu
2. Zásada presumce neviny
3. Zásada veřejnosti a ústnosti
4. Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů
Rozdělení:
1. Všeobecné z. – které se uplatňují ve všech stádiích t.ř.(z. stíhání jen ze zákonných důvodů, z. spolupráce se zájmovými sdruženími občanů, zá. zaručení práva na obhajobu)
2. Zásady zahájení řízení – (z. oficiality, legality, zásada obžalovací)
3. Zásada veřejnosti – uplatňuje se v řízení před soudy
4. Zásady dokazování – vyhledávací, bezprostřednosti a ústnosti, presumce neviny, volného hodnocení důkazů
5. Zásada zjištění skutkového stavu o němž nejsou pochybnosti – jako jeden z cílů t.ř.

2. Zásada stíhání ze zákonných důvodů
- je výjímkou z ústavního práva na nedotknutelnost osoby
- nikdo nemůže být stíhán jinak, než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon
- stíhat lze jen způsobe, který stanoví TŘ

3. Zásada spolupráce OČTŘ se zájmovými sdruženími občanů
- vyjadřuje účast veřejnosti na dosažení účelu t.ř.
- všechny OČTŘ spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení

Hodnocení referátu Trestní řízení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 381×
  1157 slov

Komentáře k referátu Trestní řízení