Volby

-Rozdělují se na Parlamentní, prezidentské, komunální, všeobecné

ZÁKLADNÍ TYPY VOLEBNÍCH SYSTÉMÚ

1)VĚTŠINOVÝ(majoritní) = rozhoduje většina hlasů

-jednoduchý = nejvíce hlasů

-absolutní = absolutní většina, více než 50% hlasů

-kombinovaný = 2 kola, nadpoloviční většina

Sedmiproporční volební systém

= systém nepřenosného hlasu - volič má jen jeden hlas

= systémy paralelního hlasování - volič má dva hlasy, jeden dává straně a druhý kandidátovi ve volebním obvodu

- zvolen je pouze jeden kandidát, která získal v daném volebním obvodu nejvíce hlasů

- každý obvod má jednoho svého zástupce a počet obvodů je určen mpočtem křesel v parlamentu

- systém vele ke snížení počtu politických stran

2)POMĚRNÝ(proporcionální) = výsledky voleb jsou podle poměru hlasů

a)Podle možností ovlivnit pořadí kandidáta na kandidátní listině

-přísně vázaná kandidátka - volba strany jako celku

-vázaná kandidátka - možnost změny pořadí kandidátů

-volná kandidátka - možnost doplňování a škrtání kandidátů

b)podle rozdělení volebního obvodu

-národní kandidátka - stát jeden volební obvod

-regionální kandidátka - stát je rozdělen na několik volebních obvodu - regionů

-kombinace národní a regionální

c)Podle metody přepočtu hlasů na mandáty

-metoda mandátového čísla

-metoda volebního dělitele

- procento odevzdaných hlasů odpovídá procentu reprezentantů

- vláda vzešlá z tohoto systémů je méně stabilní, skládá se z více stran

- volby probíhají v několika volebních obvodech nebo v celostátním měřítku

- čím je více obvodů tím více tento systémprodukuje efekt systému většinového

ZNAKY VOLEB

- každá strana má svůj znak kterým se prokazuje u voleb, je vetšinou u názvu strany

US-DEU - hvězdičky KDU-ČSL - kolečko

 

ČSSD - kytka ODS - pták

KSČM - třešně LIRA - klíč

ODA - zkratku

POLITICKÉ STRANY V ČR

Parlamentní strany

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

DEU - Demokratická unie

KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

KSČM - Kounistická strana Čech a Moravy

LIRA - Liberální reformní strana

ODA - Občanská demokratická aliance

ODS - Občanská demokratická strana

US-DEU - Unie svobody

Mimoparlamentní strany

ČSNS - Česká strana národně sociální

Česká pravice

Pravý blok

SŽJ - Strana za životní jistoty

LB - Levý blok

REPUBLIKÁNI - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

SDL - Strana demokratické levice

SKOS - Strana konzervativní smlouvy

SOS - Strana pro otevřenou společnost

Strana zelených

Všeobecná Občanská Strana

KDO MÚŽE VOLIT?

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství.

Občan České republiky je prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Občan jiného státu je prokáže průkazem o povolení k pobytu.Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného státu nebude mu hlasování umožněno. Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky

Hodnocení referátu Volby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 383×
  533 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Volby