Mikrosociologie

Mikrosociologie = vědní obor zabývající se zkoumáním malých sociálních skupin

Proces socializace (interpretativní sociologie)

 • socializace
  • proces začleňování jedince do společnosti
  • osvojování pozic a rolí, sociální dovednosti, návyků, postojů, přijímá zároveň normy a řád, hlavně identity
  • = vědomí vlastního já
  • = přechod od člověka jako bytosti přírodní (narozené dítě) k bytosti sociální - stává se součástí společnosti (sociálních vztahů) → člověk jako kulturní bytost
  • celoživotní proces - člověk během života přijímá různé role (začíná narozením a končí smrtí)
   • nejintenzivnější v prvních letech života dítěte
 • je vztahem vzájemného působení mezi společností a jedincem - jedinec není pasivní (vlivy vybírá)
 • probíhá v sociálních vztazích - rodina, škola, vrstevnické skupiny
 • mohou mít i negativní charakter
 • zajišťuje kontinuitu společenského vývoje - předání duchovních a materiálních hodnot
  • podstatnou roli hraje primární skupina
 • resocializace
  • přijetí nových norem a hodnot, obvykle spojených s novým sociálním postavením
  • obvykle v pozdějších letech
 • záměrná socializace - aspekt výchovný (rodina, škola)
 • nezáměrná socializace - filmy, reklamy

Zprostředkovatelé socializace (základní)

 • rodina
  • primární skupina - odpovědná za socializaci
  • skupina jedinců, mezi nimiž existují příbuzenské a citové vazby (těsně neformální vztahy)
  • původní a nejdůležitější sociální skupina, výchovná jednotka,
  • je také ekonomickou jednotkou, společně užívaný majetek, a zároveň
  • její funkce a status se při přechodu z tradiční do moderní společnosti změnil - zvyšuje se rozvodovost, ženy touží po kariéře apod.
  • má 4 funkce:
   • biologicko-reprodukční – zachování rodu
   • ekonomická – materiální zabezpečení rodiny
   • výchovná – socializační
   • citová, emocionální – uspokojování citových potřeb členů
 • vrstevnická skupina
  • konkurent rodiny v procesu socializace (v současnosti)
  • vrstevníci = skupina kamarádů - mohou vyznávat jiné hodnoty a jednat podle odlišných norem než osvojené normy od rodiny
 • masmédia
  • přenášejí informace a vědění velkému počtu lidí
  • ovlivňují názory a postoje, formují hodnoty a způsoby chování
  • knihy, noviny, časopisy, filmy, rádio, televize
 • sociální struktura
  • síť vztahů jedinců, pozic a rolí a uspořádání vztahů ve společnosti
  • vše, co nás obklopuje; prostředí, kde žijeme; vztahy mezi lidmi; zvyky; rituály
 • → kulturní systém
  • co ve společnosti platí (morálka, právní vztahy, instituce)
  • kultura = vše, co vytvořil člověk
 • socializace
  • kultura se nabízí AKULTURACE → poznáváme ji → část kultury si osvojíme a stane se součástí naší osobnosti PERSONALIZACE; kultury se navzájem ovlivňují ENKULTURACE

Sociální status

 • pozice, jež bývá kladně hodnocena
 • hodnota postavení, které člověk zaujímá v sociálním útvaru
 • místo ve společnosti dané statusovými symboly (znaky, které určují místo)
 • je vázáno s výkonem určité role

Sociální role

 • soubor očekávaných chování člověka za jisté sociální situace (očekáváno ostatními členy stejné sociální skupiny)
 • odráží jeho postavení ve společnosti
 • to, co se očekává od jedince
 • můžeme si role volit (zaměstnání), existují ve spojitosti (učitel a žák, zaměstnanec a zaměstnavatel), některé role jsou nucené (chlapec, dívka, starší člověk), role vzájemně pronikají (role matky a učitelky)
 • dělení soc. rolí:
  • skupinové x individuální
   • skupinové - vedoucí zájmového kroužku
   • individuální - role syna, matky, babičky
  • krátkodobé x trvalé
   • krátkodobé - role návštěvníka kina
   • trvalé - role otce, matky
 • R. K. Merton
  • rozlišuje tři druhy konfliktu rolí:
  • v rámci jedné role - jedinec se nedokáže vyrovnat s požadavky ostatních
  • mezi rolemi - očekávané jednání role může být v protikladu k očekávanému chování jiné role
  • já versus role - spor mezi potřebami a schopnostmi jedince a očekávaným chováním vyplývajícím z role

Sociální mobilita

 • = přesun z jedné společenské vrstvy do jiné
 • vertikální x horizontální
  • vertikální
   • vzestupná - přesun do vyšších společenských vrstev
   • sestupná - do nižších společenských vrstev
  • horizontální
   • územní přemísťování, profesní změna beze změny sociální vrstvy
 • sociální distance
  • soc. vzdálenost mezi pozicemi (vertikální i horizontální měřítko)
  • student v primě x student v oktávě → vertikální
  • žid x křesťan → horizontální
 • intergenerační mobilita x intragenerační mobilita
  • intergenerační mobilita
   • přesun mezi generacemi, děti získávají lepší/horší postavení než mají jejich rodiče
  • intragenerační mobilita
   • přesun v rámci jedné generace, na konči života mají lidé jiné postavení než na začátku
     
 • sociabilita – schopnost jedince se přizpůsobovat novým rolím
  • prosociální chování
   • člověk se chová v souladu s požadavky, aby se začlenil + jeho vlastní iniciativita (učit + výlet)
   • konformní - člověk se chová podle očekávání v dané roli (učit)
   • adaptace
  • nonkonformní
   • člověk neplní požadavky role (špatné známky)
   • asociální chování - člověk se chová proti očekávání dané role (nechodit do školy)
   • maladaptace = špatná adaptace- neschopnost se přizpůsobit požadavkům dané role
   • sociální tenze - tlak nebo napětí způsobeno prostředím
    1. vnější - tlak vnějšího prostředí
    2. vnitřní - naše hodnotová stupnice; svědomí
   • sociální konflikt
   • marginalizace - vyloučení ze skupiny, mimo společnost nebo na její okraj
   • týká se jedince i celé skupiny (sekty; žák ve třídě)
   • deviace - odchylka od normy; porušení soc. norem
    • sociálně patologické jevy - porušování zákonných norem
    • resocializace - obnovení procesu socializace

Reakce na rozpor mezi hodnotami a cíli

Společnost nabízí jedincům jak dosáhnout cílů:

 • konformismus - bezproblémová adaptace, člověk se přizpůsobí
 • inovace
  • člověk přijme hodnoty a cíle společnosti za své, ale k jejich dosažení volí jiné prostředky
  • inovace může být pozitivní i negativní
 • ritualismus - jedinec lpí na osvědčených postupech bez vztahu k cílům společnosti (např. byrokracie)
 • různé formy úniku - jedinec ignoruje cíle i postupy k jejich dosažení
 • vzpoura - jedinec programově nepřijímá ani cíle a hodnoty, ani prostředky k jejich dosažení (např. protest)

Hodnocení referátu Mikrosociologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. srpen 2017
  3 245×
  794 slov

Komentáře k referátu Mikrosociologie