Boiosféra

Je to sféra s vhodnými podmínkami pro život na Zemi, jeden z nejvýznamnějších článků fyzicko-geografické sféry Země. Biosféra zahrnuje i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry (povrch a podpovrchové části Země), hydrosféry (světový oceán a vody pevnin), atmosféry (spodní vrstva) a kryosféry (t. j. část litosféry a hydrosféry, kde se více než 2 roky udržuje teplota pod bodem mrazu). Vznikla před 3,5 – 4 miliardami let. Součástí biosféry je také rostlinstvo, živočišstvo a mikroorganismy. Základním procesem je přetváření sluneční energie do živé hmoty. Z chemických prvků mají nejvýznamnější úlohu kyslík, uhlík a vodík, které tvoří 96,5 % živé hmoty. Množství živé hmoty na Zemi (biomasy) se odhaduje na 1,15 x 1013 t, respektive na 36 . 1010 t. Když by se tato hmota rozložila rovnoměrně po ploše celé Země, dosahovala by hloubky necelých 5 mm. V Biosféře převládají rostlinné autotrofní fotosyntetické organizmy. Na živočišnou složku biosféry připadá jen necelých 10 %, přičemž většina živočichů žije ve světovém oceánu. Živá hmota Země plní důležité biogeochemické funkce: zúčastňuje se na výměně plynů a jejich přeměně, živé organizmy hromadí v sobě chemické prvky z vnějšího prostředí, mají podíl na chemické přeměně látek, které obsahují atomy se střídavou mocností (koloběh látek na Zemi; biosféra plní i biochemické a biogeochemické funkce spojené s činností člověka). Současná struktura biosféry je produktem dlouhého vývoje mnohých různě složitých systémů, které postupně směřují k dosáhnutí stavu dynamické rovnováhy. Od té doby, co se na Zemi objevil člověk, využívá lidstvo zdroje biosféry sběrem a pěstováním rostlin, lovem a chovem živočichů.
Biologická rovnováha
Rovnovážný stav mezi množstvím a kvalitou živých složek v přírodě. Normální vývoj rostlinných a živočišných společenstev probíhá za určitého optimálního kvalitního a kvantitativního poměru rostlinných a živočišných složek v přírodě. Když se stav biologické rovnováhy poruší, vznikají kalamity. Např. vyhubení dravců může způsobit nadměrné rozmnožení některých býložravců, kteří zničí přirozené rostlinné porosty, nadměrné rozmnožení některých rostlinných škůdců může vyvolat vyhynutí velkých porostů, apod. Ideálním případem biologické rovnováhy je také množství konzumentů v přírodě (krajině), které je schopné zkonzumovat beze zbytku všechny produkty producentů. Tento jev není v přírodě běžný, protože biologická rovnováha je dynamický stav. „ – zkrácená verze
Biotopy-Deštný les
Dětný les je v severní části Biosféry 2 a byl vytvořen tak, aby simuloval skutečný deštný les. Je rozdělený do dvou lokalit, levé horní a pravé horní. Nížina, která se rozkládá ve východní části, je největší. Zde rostou velké stromy a s přízemní vrstvou „aroids“
(neznám doslovný význam, ale je to, to, co roste na zemi v deštném pralese).Tento prostor je ze severu, východu a západu obklopen horami, kde rostou nízké keře a stromky včetně papáji, kávovníku a palem.Po stranách rostou popínavé a rychle rostoucí rostliny (banánovník, zázvor), které redukují množství dopadajícího záření zvenku.
Biotopy-oceán
Oceán v Biosféře 2 je ideální na testování chemických a biologických změn působících na korálové útesy. Materiál a technologie použité na stavbu oceánu jsou to nejlepší, co v současné době je na světě k mání. Byla použita technologie natírání nerezavějící ocele speciální pryskyřicí, která vytvořila to, co vytvoří písek v moři. Naprostou chemickou stálost a absolutní odolnost proti korozi. Korálový útes je plně závislý sám na sobě. Živočichové, kteří žijí uvnitř, nejsou žádným způsobem uměle dokrmování. Oceán je ve skutečnosti dost velký na to, aby zde mohla probíhat fotosyntéza a také se mohl přirozeně obnovovat potravní řetězec a to i přesto, že Biosféra leží 32.5 stupňů na sever od rovníku a ještě dochází ke stínění přes skla budovy. I přes toto vše bylo ve vodě naměřeno tolik živin jako v každém jiném korálovém útesu v tropickém pásu.
Biotopy-step
Step byla navržena k provádění několika různých funkcí uvnitř biosféry 2. Jejím primárním cílem bylo poskytovat hydrologicky přechodové pásmo mezi pouští a deštným lesem. Objektivně ukazovat, jak vyvážit atmosférickou chemii proměnnými hydrologický režimy uvnitř tropických ekosystému. Step byla zmenšený model tropických savan a zachycuje charakteristické rysy tohoto pásu. Vegetační pásma uvnitř stepi byla vytvořena v první řadě z jedlých druhů, včetně akátů pro galagos, velkosemenných travin pro pěnkavy a plodonosných stromů pro galagos a ptáky.
Step je rozdělená na čtyři hlavní oblasti: křemenný svah, vrchní step, žulový svah a nižší step. Nejsevernější část stepi se skládá z křemencového svahu (z kamenných valounů). Potok a vodopád jsou umístěny také v této oblasti. Vrchní step má tři sekce rostlinstva. Část přiléhající k potoku se skládá ze sladkovodních mokřinových druhů z Floridy (Typha domingensis, Vrba caroliniana, Crinum americanum, Ludwigia octovalvis, a Cladium jamaicense). Úseku lesu vládnou druhy akácií s travním porostem. Step byla také vymyšlena s tím, že zde budou fungovat sezónní záplavy, které zahubí větší stromky a dají místo opět travám, které by jinak zašly.

Hodnocení referátu Boiosféra

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. květen 2008
  3 126×
  759 slov

Komentáře k referátu Boiosféra