Hranice na Morave

Základní data

Hranice se rozkládají na údolí Moravské brány, kterou denně projíždí snad tisíce cestujících, ať již vlakem, autobusem, či autem. Kromě nepříliž vábné dominanty v podobě sila a komínůnové cementárny, se cestujícím nabízí velice pěkný pohled na celé město.Moravskou bránu tvoří na jedné straně Odérské vrchy a na straně druhé Podbeskydská pahorkatina

.

Nadmořská výška: 242-9-288,9m

Katastrální výměra: 5 251 ha

Počet městských částí: 9

Počet evidovaných obyvatel: 20 325 (poslední uvedený ůdaj)

Z toho v produkt. věku: 12 431 (poslední uvedený ůdaj)

Průměrný věk: 35 let

Co město Hranice má: poštu, školy, zdravotní zařízení, policii, kanalizace (ĆOV), vodovod, plynofikace, kabelové televize, židovsky hřbitov.

Znak

Znak z Hranic pochází z konce 13. století. Vznikl přirozeným vývojem z petičních znamení na městských pečetích a je v podstatě kombinací vrchnostenských znaků.

Základem městského znaku Hrnic je postava svatého Štěpána, patrona kláštera Hradiště(Hradisko) u Olomouce po stranách znaku černé orlice a bílého lva. Jan z Cimburka, přidal pod nohy svatého Štěpána znak svého rodu, štít s trojí řadou cimbuří nad sebou. Tento znak pak město užívalo na pečetích a na branách města až do roku 1629. Olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna přidal dva stříbrné nože , tvz. vinařské, štít dosavadního erbu rozdělil špicí, na jejiž vrchol umístil knížecí korunu va zlatém poli. Cimbuři va štítku se znakem Cimburků nahradil červeným šachováním. V obecném povědomí je rozšířena mylná domněnka, že na městském znaku je postava mnicha Jurika.

 

Prapor

(Města Hranic)

Městský prapor znázorňuje řeku Bečvu protékající Moravskou bránou:

Modrá barva: řeka Bečva

Źlutá barva: ůdolí Moravské brány

Ćervená barva: Odérské vrchy a Podbeskydská pahorkatina

Zajímavosti

(Zajímavosti okolního regionu)

Nejhlubší propast v České republice:

V rezervaci Hůrka se nachází Hranická propast, která je nejhlubší v České republice. Tvz. suchá hloubka k hladině jezírka je 69,5 m. Od ní se nejhlouběji v červenci 1993 ponořl belgický potápěč POWELLS, a to do 155 metrů. Sonda apuštěná od hladiny jezírka se dostala až do hloubky 260 metrů. Celková doposud změřená hloubka propasti tedy činí 329,5 metrů. Vznik propasti je opředen různými pověstmi. Propast však vznikla zřícením soustavy jeskyní, protékaných ponorným potokem.

Aragonitové jeskyně:

V lázeňském areálu Teplic nad Bečvou jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně, objevené roku 1912 a zpřístupněné v roce 1926. V evropském měřítku jde o jedinečnou ukázku hydrotermálního krasu s plynovými jezírky CO2, unikátními keříčky arogonitu a gejzírovými krápníky.

 

Minerální léčebné prameny:

Kyselka se jednak přivádí do lázeňských domů k léčebným koupelím, jednak do veřejně přístupných pramenů, kde slouží jako příjemná osvěžující stolní voda, kterou není nutno upravovat. V roce 1994 byly zpracovány studie a analýzy potřebné k přípravě výstavby stáčírny této kyselky do lahví a jejímu prodeji.

Nejnižší místo hlavního evropského rozvodí:

Betonový obelisk u silnice do Hranic ze strany od Bělotína informuje o tom, že zde v nadmořské výšce 320 metrů je nejnižší místo evropského vodního předělu mezi Černým mořem, k němuž směřuje řeka Bečva, a Baltickým mořem, kam odvádí vody Odra. Je zde odpočinková plocha pro automobilisty s pěkným výhledem do krajiny v okolí Bělotína.

Středověký hrad Helfštýn:

Velmi rozlehlý středověký hrad Helfštýn nad Lipníkem byl zbudován počátkem 14.století (1312-1325). V turistickou sezonu provází hrad velmi zajímavý . Původně žrícenina hradu se již podařila částečně zrekonstruovat.

Železniční viadukty:

Železnice vedoucí Hranicemi se stavěla v retech 1843-1847, jako tzv.Severní dráha Ferdinandova. Její součástí jsou i viadukty, které v délce cca 200 metrů překonávají údolí řeky Veličky. Nebyly však stavěny najednou v dnešní podobě. První se stavěly zároveň s tratí, druhá část v 70.letech 19.století, a třetí začali stavět italští zajatci za I.světové války. Viadukty byly dokončeny až ve 30. letech 20.století.

Tunel císařsko královské dráhy:

Unikátní technická památka v obci Slavíč z let 1845-1846. Tunel je neobvyklý tím, že je jediný na 275 km dlouhé trati tzv. Severní dráhy. Byl sice vybudován na svahu, avšak v rovině bez nějakého převýšení. Říká se, že byl postaven na přání císaře Ferdinanda, který prý si nedovedl představit železnici bez tunelu. Důvod však je mnohem prostší, a sice přírodní podmínky a majetkové vztahy. Jak prokázal podle dokumentů ing.Mojmír Krejčí, tunel měl zabránit pohybům půdy na svahu, které se začaly projevovat při stavbě. A k tomu ještě občané Slavíče byli proti stavbě dráhy, protože rozdělovala obec na dvě části. Původně měla trať obcí procházet na násypu nebo otevřeným zářezem. Tunel, postavený z otevřeného výkopu, vyřešil oba problémy. Výkop se zaklenul a klenba zasypala zeminou do výše 1 - 1,5 m. Tunel je dlouhý kolem 250 metrů a vysoký zhruba 6 metrů. Ještě kolem roku 1965 se uvažovalo, že by tunelem mohla vést třetí kolej železnice. Průzkumné vrty se nepodařilo dobře utěsnit, a do tunelu, který slouží ke skladování zemědělských produktů, zatéká.

Originál sochy císaře:

Na počest 50.výročí vlády císaře Františka Josefa I. byla v roce 1898 odhalena na dnešním Školním náměstí socha císaře, dílo vídeňského sochaře Pendla. Po pádu Rakousko - Uherska byla v listopadu 1918 odstraněna. Její další osudy nejsou známy. Při nové výstavbě na dnešní třídě 1.máje po roce 1970 byla nalezena v zemědělské usedlosti, určené k demolici. Sochu před zničením zachránil akademický malíř a sochař pan Ladislav Vlodek, který ji instaloval na zahradě svého domu. V současné době se nachází na sousedním pozemku u hudebního klubu Na Staré střelnici.

Tisíciletý strom:

V Uhřínově, místní části Hranic, stojí v zahradě domu č.21 tis obecný, jehož stáří je určeno na 1000 let. Výška živé části stromu je 4 metry. Další taxační údaje nejsou měřitelné. Koncem prosince 1932 se mrazem ulomila nejmohutnější větev.

Sídliště pravěkého člověka:

Dvě sídliště pravěkého člověka byla doložena nálezy kamenných nástrojů na svazích Velké a Malé Kobylanky, které jsou státní přírodní rezervací.

Zajímavosti v okolí:

Hosté a návštěvníci Hranic mohou navštívit také zajímavá místa v okolí, buď vlastním autem, autobusem nebo vlakem. Jde o památková města Kroměříž a Olomouc, Z00 v Lešné, automobilové muzeum v Kopřivnici, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, a Komenského památník ve Fulneku.

 

Jak plynula léta města Hranic na Moravě

 

1528-radnice-k nejkrásnějším výsledkům stavebního ruchu v 16.století, kdy vyrůstaly četné měšťanské domy, patří hranická radnice s pozdně gotickým sálem, jehož klenba je nesena červenými cihlovými žebry a opíra se o masivní osmiboký pilíř s letopočtem 1528.

1615-založen hřbitov-kolem roku 1615 byl založen nový hřbitov na předměstí, který dodnes slouží jako městsky hřbitov u Hřbitovní ulice. Před rokem 1615 byl hranický hřbitov kolem farního kostela na dnešním Školním náměstí.

1784-Hranice sídlem krajského úřadu-v rámci reforem státní správy přeložil Josef 2. v roce 1784 Krajský ůřad přerovského okresu z Olomouce, kde měl své sídlo, do Hranic, které tak vlastně plnily funkci krajského města. Zůstaly jím až do roku 1849, kdy byly .ck.krajské ůřady zrašrny.

1811-první knihovna-v roce 1811 založil J.H.A.Gallaš první veřejnou knihovnu v Hranicích, kterou nazval pedagogicko-didaktrickým ústavem. Knihovna, která byla v 70.letech XX.století odborně uspořádána a zpracována PhDR. Františkem Hýdlem, ředitelem Okresního vlastivědného muzea v Přerově, se zachovala do dnešní doby. V roce 1 993 byla převedena z vlastnictví státu do mejetku Hranic a je jako fond se zvláštní péčí a ochranu součástí sbírek Městského muzea a galerie v Hranicích.

1853-vojenské školy-stavbu Cavallerie-Schule-Escadron zahájilo rakousko-uherské c.k.ministerstvo války v roce 1853. Hlavní budova byla postavena v roce 1860. Celému komplexu se pak říkalo vojenské ústavy.

1862-Beseda, Jurik-skupina Čechů zakládá 25. března 1862 občanský spolek Beseda. Pěstoval hudbu a zpěv, stává se kolébkou pěveckého sboru Jurik.

1871-reálné gymnásium-roku 1871 bylo v Hranicích otevřeno české reálné gymnásium, které však bylo za čas změněno na gymnásium německé. Vina za to se dává neuvědomělosti a špatnému postupu městského zastupitelstva. To v roce 1873 přijalo značnou státní subvenci za zrušení české části reálného gymnásia, kde se pak začalo učit pouze v němčině.

1884-železnice "Na Valachy"-v roce 1884 byla uvedena do provozu železniční trať Hranice-Valašské Meziříčí. V září 1984 a 1994 se uskutečnily oslavy výročí této události, spojené s jízdou historického vlaku.

1891-všeobecná nemocnice-hlavní budova všeobecné veřejné nemocnice v Hranicích byla postavena v roce 1891 v Teplické ulici, kde je dnes Střední odborné učiliště strojírenské. Slavnosně byla otevřena 17. září 1891 a do roku 1909 byly postaveny dva další pavilony. Městské zastupitelstvo v roce 1927 rozhodlo postavit novou nemocnici. V roce 1927 zakoupilo pozemek při výjezdu z města směrem na Bělotín. Se stavebními pracemi však bylo započato až v roce 1937.

1894-veřejná knihovna-v roce 1894 byl založen spolek "Veřejná knihovna národní , spolek pro zákládaní knihoven v Hranicích a okolí". Stanovy spolku podepsat dr. František Šromota, který se o devět let později stal starostou města. Provoz knihovny byl hrazen z členských příspěvků a dobrovolných darů.

1896-obecná škola-na tehdejší Nádražní třídě byla v roce 1896 vystavěna budova české obecné školy. V roce 1906 pak byla v sousedství postavena budova české měšťanské školy. Dnes je zde základní škola na tř.1.máje.

1902-spolek rybářů-v roce 1902 byly položeny základy organizované činnosti rybářů. Jejich spolek začínal ve vyřazeném železničním vagonu. V roce 1934 vybudoval pstruží líheň, a dodnes rybáři zajišťují výrobu násed v chovných rybnících a v chovných pstružích potocich. Kromě chovu a lovu ryb je činnost hranických rybařů zaměřena také k výchově mladých rybářů a k péči o čistotu vod. V roce 1987byla dokončena výstavba nové hospodářské a provozní budovy místní organizace.

1903-první český starosta-Národnostní poměry na Hranicku byly před 1. světovou válkou značně npjaté. Německá menšina měla za sebou střední a vojenské školy. Dlouhý národnostní zápas přinesl v roce 1903 volební vítězstvíhranických Čechů, vedených JUDR. Františkem Šromotou, který se stal prvním českým starostou města. Česká vštšina v městě značně posílila své pozice.

1939-nová nemocnice-Stavba nové nemocnice byla zahájena v roce n1937, hrubá stavba byla hotova o rok později a dokončení již spadá do prvních let nacistickéokupace. Z obavy, aby vojenská okupační správa nezabrala nemocnici pro vojenské účely, nedochází k oficiálnímu otevření. Hraniční zdravotníci se do nové nemocnice stěhují a její provoz zasahují po částech ve dnech 4. a 5. listopadu 1939. V té době je postavena jen hlavní budova, infekční pavilon a prosektura.

1973-letní koupaliště-letní koupaliště s 25m bazénem bylo otevřeno v roce 1973. Později bylo rozšířeno o další 50 m bazén.

1985-domov důchodců- v polovině roku 1985 byl dán do provozu nový Domov důchodců, tehdy s kapacitou 112 obyvatel. Později byl domov rozšířen.

1989-hotel cementář- dne 5. června 1989 byl zahajen provoz v hotelu Cementář.

1992-městská policie- městské zastupitelstvo schválilo a dnem 29. ledna 1992 vyhlásilo obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie v Hranicích. Vrchním strážnikem městské policie zastupitelstvo jmenovalo Radomíra Fojtů. V pondělí 29. června 1992 se v Gotickém sále radnice uskutečnilo slavnostní vyřazení prvních osmi strážníků. V polovině roku 1994 do funkce vrchního strážníka nastoupil Martim Lebduška.

1992-vznik Sigma Hranice- k prvnímu květnu 1992 byl zrušen státní podnik Sigma Hranice a vznikla akciová společnost. Dosavadní ředitel státního podniku ing. Petr Pithart se stal předsedou správní rady. Od 1. června 1992 byl novým generálním ředitelem a.s. Sigma Hranice jmenován jng. Miroslav Přecechtěl, který do té doby byl v Sigmě ekonomickým ředitelem. V roce 1993 se změnil název firmi na KUNZ Hranice. a.s.

1994-obnovený Židovský hřbitov - Vpondělí 14. listopadu 1994 byl po čtyřech letech oprav předán veřejnosti jako pietní místo židovský hřbitov ve Zborovské ulici. Pietní slavnosti se zúčastnil vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon, zástupce Velvyslanectví státu izrael v Praze. Při stavební obnově byla znovu postavena brána, opravena obvodní zeď a rehabilitován vnitřní areál, zdevastovaný před listopadem v roce 1989.

 

Vzdělávání

Základní školy

1. základní škola - 1.máje

tel.: 601403, ředitel: 602821

2.základní škola - Šromotovo nám. 6

tel.: 601898, 603013

ZŠ Drahotuše - Drahotuše

tel.: 616194, ředitelka 616112, sekretariát 616157, 616102

ZŠ Nová ulice - Nová ulice 1820

tel.: 615172, 603629

ZŠ Struhlovsko - Struhlovsko 1795

tel.: 602599

 

Střední školy

Gymnázium - Zborovská 6

tel.: 601649, sborovna 601712, ředitelna 603910

Soukromá střední odborná škola Eurokontakt Hranice v.o.s. - Cement.sídliště 1234

tel.: 615218

Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o. - Jaselská 832

tel.: 601714, 602430

Střední lesnická škola - Jurikova 31

tel.: 601231, ředitel 602577, fax 602312

Střední odborné učiliště strojírenské - Teplická 48

tel.: spojovatelka 602866, 604047, fax 601463

Střední průmyslová škola - Studentská 6

tel.: 601820, 601821

Střední zdravotnická škola - Studentská 1095

tel.: 601792, ředitelna 602981

Umělecké školy

Základní umělecká škola - Školní náměstí 35

tel.: 601724

Základní umělecká škola - Zámecká 118

tel.: 602610

Autoškoly

Cáhlík Lubomír - Čs. armády 185

tel.: 202176

Trčka Vratislav - Sklený kopec 775

tel.: 601026

 

Úřady a instituce

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zbrašovské aragonitové jeskyně 601866

 

Armáda české republiky

posádka Hranice, spojovatelka 695 111

 

Česká pojišťovna a.s.

Masarykovo nám. 122, spojovatelka 678 111

 

Česká pošta s.p.

Hranice 1, 1. máje, vedoucí pošty 602 009, vedoucí provozu 601 422

Hranice 2, hlavní nádraží, pošta 601 913

 

Česká spořitelna a.s.

Masarykovo nám. 15, spojovatelka 652 111

České dráhy s.o.

Nádražní 498, spojovatelka 671 111, informace 671 471

 

Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Svatoplukova 58 606 793

 

Český rybářský svaz

místní organizace Hranice, Rybniční 607 100

 

Český zahrádkářský svaz

základní organizace, Potoční 888 601 235

 

ČEZ a.s.

DPS provozní správa pracoviště Hranice, Teplice n. B 56 606 920

 

ČS - Živnostenská pojišťovna a.s.

agentura Hranice, Radniční 436 604 811, 604 812

 

ČSAD Ostrava a.s.

Nová 1454, spojovatelka 603 304

 

Dětský domov

Purgešova 4 201 905

 

Domov důchodců

Jungmanova 1805, spojovatelka 614 527, 614 511

 

Dům dětí a mládeže

Galašova 1746 601 700, 603 264

 

Ekoltes Hranice a.s.

Zborovská 606, spojovatelka 674 111

 

Finanční úřad

Nádražní 332, spojovatelka 656 111

 

Hasiči

Hasičský záchranný sbor okresu Přerov, Tovačovského 117 601203,

hasičská stanice Drahotuše, Nádražní 40 616148

tísňové volání 150,

 

Investiční a poštovní banka a.s.

expozitura Hranice, Masarykovo nám. 121 603 740, 603 741

 

Katastrální úřad v Přerově

pracoviště Hranice, Čechova183 601 849

 

Klub důchodců

Na Náspech 57 602 823

 

Knihovna městská

Zámecká 118 601 889

pobočka Drahotuše, Hranická 56 616 156

 

Komerční banka a.s.

expozitura Hranice, Masarykovo nám. 76/77, spojovatelka 601 435

 

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

spojovatelka 681 111

 

Městská policie

Pernštejnské nám. 1 602 928

tísňové volání 156

 

Městská tržnice

Pernštejnské nám. 1 601 966

 

Městské muzeum a galerie

Zámecká 118 601 390

výstavní síň Synagoga, Janáčkova 728 606 077

 

Městský úřad Hranice

Pernštejnské nám.1, spojovatelka 672 111, 601 774, 602 447

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Purgešova 1379 601 857

Ochranný svaz autorský

nám. 8. května 1850 603 818

 

Okresní pedagogicko - psychologická poradna

elokované pracoviště, Šromotovo nám. 177 604 125

 

Okresní úřad Přerov

kontaktní místo referátu st. soc. podpory 601 277, 602 463, 601 640, 603 081

 

Pečovatelská služba

městského úřadu, Nerudova 1848 604 214

 

Pečovatelská služba

Purgešova 6 601 365

 

Pohřební služba

hřbitovní zahradnictví, Hřbitovní 270 601 393

 

Pohřební služba

smuteční obřadní síň, Hřbitovní 751 601 176

 

Policie ČR

Purgešova 350 601 690, 601 284

tísňové volání 158

 

Sběrné suroviny

U Viaduktu 601 094

Severomoravská energetika a.s.

rozvodný závod Přerov

Mostní 689, služby zákazníkům, spojovatelka, hlášení poruch, obchodní záležitosti 0641 664130

rozvodna Hranice 602 234

 

Severomoravská plynárenská a.s.

Plynárenská 11, poruchy plynu 1040

rozvodna 601 297, 605 533

pohotovostní služba po pracovní době 068 522 6081

 

Správa a údržba silnic Přerov

Tyršova 600 601 674, 601 741

 

SPT Telecom a.s. oblast Morava o.z.

Telekomunikační obvod Olomouc, pracoviště Hranice, 8. května 366

středisko provozní údržby 601 752

 

Stavební bytové družstvo

údržba bytového fondu, Svatoplukova 58 602 483

havarijní služba, Josef Sedláček, Hromůvka 1526 602 894

 

Tělovýchovná jednota Sigma

Tyršova 1, kancelář 601 150

zbytek časem, oni na nás taky nemají čas

 

Úřad práce v Přerově

pobočka Hranice, Purgešova 6

příjem uchazečů 603 276

volná místa 202 010

 

Veterinární nemocnice

Nádražní 1025, spojovatelka 601 379

Nádražní 1444, spojovatelka 602 763

 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

provoz Hranice, sady Čs. legií 462, spojovatelka 601 878, 601 729

čistírna odpadních vod 601 717

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

úřadovna Hranice, Purgešova 6 606 885, 606 785

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zbrašovské aragonitové jeskyně 601866

 

Armáda české republiky

posádka Hranice, spojovatelka 695 111

 

Česká pojišťovna a.s.

Masarykovo nám. 122, spojovatelka 678 111

 

Česká pošta s.p.

Hranice 1, 1. máje, vedoucí pošty 202 009, vedoucí provozu 601 422

Hranice 2, hlavní nádraží, pošta 601 913

 

Česká spořitelna a.s.

Masarykovo nám. 15, spojovatelka 652 111

České dráhy s.o.

Nádražní 498, spojovatelka 671 111, informace 671 471

 

Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Svatoplukova 58 606 793

 

Český rybářský svaz

místní organizace Hranice, Rybniční 607 100

 

Český zahrádkářský svaz

základní organizace, Potoční 888 601 235

 

ČEZ a.s.

DPS provozní správa pracoviště Hranice, Teplice n. B 56 606 920

 

ČS - Živnostenská pojišťovna a.s.

agentura Hranice, Radniční 436 604 811, 604 812

 

ČSAD Ostrava a.s.

Nová 1454, spojovatelka 603 304

 

Dětský domov

Purgešova 4 601 905

 

Domov důchodců

Jungmanova 1805, spojovatelka 614 527, 614 511

 

Dům dětí a mládeže

Galašova 1746 601 700, 603 264

 

Ekoltes Hranice a.s.

Zborovská 606, spojovatelka 674 111

 

Finanční úřad

Nádražní 332, spojovatelka 656 111

 

Hasiči

Hasičský záchranný sbor okresu Přerov, Tovačovského 117 601203,

hasičská stanice Drahotuše, Nádražní 40 616148

tísňové volání 150,

 

Investiční a poštovní banka a.s.

expozitura Hranice, Masarykovo nám. 121 603 740, 603 741

 

Katastrální úřad v Přerově

pracoviště Hranice, Čechova183 601 849

 

Klub důchodců

Na Náspech 57 602 823

 

Knihovna městská

Zámecká 118 601 889

pobočka Drahotuše, Hranická 56 616 156

 

Komerční banka a.s.

expozitura Hranice, Masarykovo nám. 76/77, spojovatelka 601 435

 

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

spojovatelka 681 111

 

Městská policie

Pernštejnské nám. 1 602 928

tísňové volání 156

 

Městská tržnice

Pernštejnské nám. 1 601 966

 

Městské muzeum a galerie

Zámecká 118 601 390

výstavní síň Synagoga, Janáčkova 728 606 077

 

Městský úřad Hranice

Pernštejnské nám.1, spojovatelka 672 111, 601 774, 602 447

odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Purgešova 1379 201 857

Ochranný svaz autorský

nám. 8. května 1850 603 818

 

Okresní pedagogicko - psychologická poradna

elokované pracoviště, Šromotovo nám. 177 604 125

 

Okresní úřad Přerov

kontaktní místo referátu st. soc. podpory 601 277, 602 463, 601 640, 603 081

 

Pečovatelská služba

městského úřadu, Nerudova 1848 604 214

 

Pečovatelská služba

Purgešova 6 601 365

 

Pohřební služba

hřbitovní zahradnictví, Hřbitovní 270 601 393

 

Pohřební služba

smuteční obřadní síň, Hřbitovní 751 601 176

 

Policie ČR

Purgešova 350 601 690, 601 284

tísňové volání 158

 

Sběrné suroviny

U Viaduktu 601 094

Severomoravská energetika a.s.

rozvodný závod Přerov

Mostní 689, služby zákazníkům, spojovatelka, hlášení poruch, obchodní záležitosti 0641 664130

rozvodna Hranice 602 234

 

Severomoravská plynárenská a.s.

Plynárenská 11, poruchy plynu 1040

rozvodna 601 297, 605 533

pohotovostní služba po pracovní době 068 522 6081

 

Správa a údržba silnic Přerov

Tyršova 600 601 674, 601 741

 

SPT Telecom a.s. oblast Morava o.z.

Telekomunikační obvod Olomouc, pracoviště Hranice, 8. května 366

středisko provozní údržby 601 752

 

Stavební bytové družstvo

údržba bytového fondu, Svatoplukova 58 602 483

havarijní služba, Josef Sedláček, Hromůvka 1526 602 894

 

Tělovýchovná jednota Sigma

Tyršova 1, kancelář 601 150

zbytek časem, oni na nás taky nemají čas

 

Úřad práce v Přerově

pobočka Hranice, Purgešova 6

příjem uchazečů 603 276

volná místa 602 010

 

Veterinární nemocnice

Nádražní 1025, spojovatelka 601 379

Nádražní 1444, spojovatelka 602 763

 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

provoz Hranice, sady Čs. legií 462, spojovatelka 601 878, 601 729

čistírna odpadních vod 601 717

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

úřadovna Hranice, Purgešova 6 606 885, 606 785

Hodnocení referátu Hranice na Morave

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. prosinec 2007
  10 073×
  3306 slov

Komentáře k referátu Hranice na Morave