Letecká doprava

CESTOVNÍ DOKUMENTY
· Zkontrolujte před cestou na letiště, že máte vše potřebné s sebou:
- platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti podle země do které cestujete
- víza pokud jsou vyžadována
- všechny letenky
- doklady od cestovního nebo alespoň zdravotního pojištění
- osobní medikamenty
- mezinárodní očkovací průkaz, pokud je zemí do které cestujete vyžadován
- finanční prostředky

POJIŠTĚNÍ
· Před cestou do zahraničí si sjednejte zdravotní a cestovní pojištění. Předem si pozorně prostudujte pojistné podmínky. Některé pojistky jsou velice nedostatečné, podmínky plnění jsou často podvázány spoluúčastí cestujícího nebo podmínkou placení.

ZAVAZADLA
· Nejlépe je použít zavazadlo s pevným obalem, opatřeným zámkem. Pokud nevlastníte, nebo z nějakých důvodů nemůžete takovéto zavazadlo použít, pak doporučujeme využít balicí službu na letišti v Praze Ruzyni (terminál sever). Zavazadlo Vám zde za poplatek cca 50,-Kč zabalí do folie.

Drahé předměty, šperky, fotoaparáty, kamery, počítače a podobně přepravujte v kabině. Při ztrátě zavazadla dopravce přebírá odpovědnost za zavazadla pouze do určité ceny.

Pokud dojde ke zpoždění zavazadla, je nutné okamžitě tuto skutečnost reklamovat u dopravce a vyžadovat kompenzaci. Výše kompenzace není u všech dopravců stejná. Taktéž ochota poskytnout kompenzaci se u jednotlivých dopravců liší, proto je někdy nutné postupovat velice nekompromisně.

To samé pravidlo, okamžitého nárokování kompenzace, platí při ztrátě zavazadla, poškození nebo vykradení.

VÁHA ZAVAZADEL
· Velikost a váha zavazadel které dopravce přijímá bezplatně k přepravě je dána letenkou a destinací do které máte zakoupenou letenku.

Obecně mají cestující, včetně dětí, za které bylo zaplaceno alespoň 50% jízdného, nárok na bezplatnou přepravu všech zavazadel o celkové hmotnosti maximálně:
a) 30 kg - v business třídě
b) 20 kg - v ekonomické třídě

Cestující mezi Českou republikou a Severní Amerikou mají nárok na přepravu zavazadel:
a) v business třídě: 2 kusy zavazadel, kdy součet tří rozměrů nesmí přesáhnout 158 cm (délka+šířka+výška), maximální hmotnost 1 kusu zavazadla je 32 kg.
b) v ekonomické třídě: 2 kusy zavazadel, kdy součet tří rozměrů nesmí přesáhnout 158 cm (délka+šířka+výška) s tím, že součet rozměrů obou zavazadel nesmí přesáhnout 273 cm, maximální hmotnost 1 kusu zavazadla je 32 kg.
c) navíc je povolena přeprava 1 kusu kabinového zavazadla, jehož součet tří rozměrů nesmí přesáhnout
115 cm (55 x 45 x 20 cm) do hmotnosti 5 kg, dále se bezplatně přepravují předměty pro osobní použití, které má cestující u sebe a sám si je opatruje: malá dámská kabelka,kabát,deštník nebo hůl, fotoaparát nebo videokamera nebo dalekohled nebo malý osobni počítač nebo mobilní telefon, košík pro dítě a jídlo pro dítě na dobu letu, berle a ortopedické přístroje pro invalidní cestující.
d) u tohoto systému je povolena volná hmotnost zavazadel pro děti:
- do 2 let - 1 kus zavazadla o součtu rozměrů 115 cm a 1 kus plně složitelného dětského kočárku
- od 2 do 12 let - stejný nárok na přepravu zavazadel jako u dospělého cestujícího.

ZVLÁŠTNÍ DRUHY ZAVAZADEL
· Věci vyloučené z letecké dopravy:
zavazadla a věci, které by mohly ohrozit bezpečnost letu, osob nebo majetku a dále zavazadla a věci, které by mohly být při letecké přepravě poškozeny nebo jejichž obal je nevyhovující.
Dopravce může odmítnout přepravu těchto věcí před odletem nebo kdykoliv během cesty.

Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze přepravovat:

a) živá zvířata, včetně ptáků a plazů (přeprava se provádí na odpovědnost cestujícího, který je přepravuje).
Přeprava může být provedena:
- v kabině pro cestující (pouze malá zvířata - 1 schránka v kabině letadla)
- v nákladovém prostoru za podmínek stanovených pro přepravu živých zvířat

b) přeprava zbraní a střeliva:
zbraně všeho druhu mohou být přijaty k letecké přepravě jen do těch míst, kam je to platnými předpisy povoleno. Musejí být nenabité a umístěny pouze v nákladovém prostoru. Střelivo, které je svým charakterem výbušnina, patří mezi tzv. nebezpečný náklad a může být přepraveno pouze jako letecké zboží podle podmínek uvedených v IATA manuálu pro přepravu nebezpečného nákladu.

c) přeprava diplomatických zavazadel je povolena diplomatickým kurýrům v kabině pro cestující.

PROHLÍDKA ZAVAZADEL
· Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o obsahu jeho zavazadel. Není-li cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není pracovníkem dopravce, otevřít zavazadlo cestujícího, má-li za to, že obsahuje předměty vyloučené z přepravy nebo jejichž přeprava vyžaduje zvláštní režim.

PŘEPRAVA PŘESPOČETNÝCH ZAVAZADEL
· Zavazadla, která mají větší hmotnost než je povolena pro zavazadla (přespočetná zavazadla), budou přepravena podle kapacitních možností dopravce a bude za ně účtováno přepravné podle hmotnosti určené sazbou za 1 kg na základě tarifu dopravce.

SDRUŽOVÁNÍ HMOTNOSTI ZAVAZADEL
· Jestliže dva nebo více cestujících, kteří spolu cestují do stejného místa určení stejným letadlem, předloží k odbavení svá zavazadla ve stejnou dobu a na stejném místě, bude jim povolena celková hmotnost zavazadel, která je součtem povolených volných hmotností zavazadel těchto cestujících.

VÝDEJ ZAPSANÝCH ZAVAZADEL
· a) cestující je povinen vyzvednout si zavazadla po příletu
a) vyzvednout zavazadlo může držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky, která byla k zavazadlu vystavena. Dopravce není povinen zjišťovat, je-li držitel zavazadlového lístku a útržku zavazadlové přívěsky oprávněn převzít zavazadlo a neodpovídá za ztrátu, škodu, či jiné výlohy, které by vznikly cestujícímu v této souvislosti.
b) poškození, nevydání nebo ztrátu zavazadla je nutno ohlásit ihned při převzetí zavazadla dopravci, který je povinen o tom sepsat zápis. Jinak se předpokládá, že zavazadlo bylo vydáno v řádném stavu.
c) při pozdějším ohlášení škody musí cestující prokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou dopravou.

LETOVÝ ŘÁD
· Dopravce může bez předchozího oznámení cestujícím použít jiného typu letadla nebo se dát zastoupit jiným dopravcem. Z vážných příčin nezávislých na dopravci (povětrnostní podmínky, technické důvody apod.) může dopravce let odložit, zrušit, ukončit nebo přeložit jiným směrem, aniž by mu z toho plynula odpovědnost, kromě povinnosti zajistit cestujícím dopravu jinými letadly nebo jinými dopravními prostředky nebo vrátit jízdné. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Dopravce neodpovídá za nepřímé a následné škody.

ZMĚNA DOPRAVY
· a) v případě zmeškání spojení nebo přesměrování cesty z důvodů nezaviněných cestujícím, bude cestujícímu poskytnuta náhradní doprava nebo vráceno jízdné.

b) v případě, že knihovaný cestující nebyl přijat k dopravě z důvodů nedostatku kapacity, bude mu poskytnuta příslušná náhrada stanovená předpisy dopravce.

c) pokud je let zrušen nebo zpožděn vlivem okolností, které jsou mimo kontrolu dopravce a dopravce není schopen zajistit předem potvrzené místo, cestující nemůže vystoupit na předem stanoveném nebo konečném místě určení, nebo pokud okolnosti způsobí, že cestující zmešká rezervované spojení, je dopravce povinen buď:
- dopravit cestujícího pravidelnou linkou, kde je volné místo nebo
- přesměrovat cestujícího do konečného místa určení vyznačeného na letence nebo platný úsek pravidelné linky nebo pravidelnou linkou jiného leteckého dopravce nebo zajistit pro cestujícího pozemní dopravu. Jestliže částka za jízdné, platba za přespočetná zavazadla a jiné služby spojené se změnou cesty překročí hodnotu zaplacené ceny letenky nebo její části, nebude dopravce od cestujícího požadovat dodatečné jízdné nebo jiné poplatky a vyplatí cestujícímu rozdíl, pokud jízdné a poplatky za změněnou cestu budou nižší nebo

- vrátí zaplacenou cenu letenky v souladu s ustanovením _ 13 těchto podmínek a nebude už mít vůči cestujícímu žádné další závazky.
d) dopravce neodpovídá za chyby a opomenutí v letových řádech nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnanci nebo agenty dopravce o datech a časech odletů či příletů a o provozu letadel, s výjimkou případů, kdy dopravce je si vědom, že jeho jednáním nebo opomenutím nastane pravděpodobně škoda.

VRÁCENÍ JÍZDNÉHO
· V případě, že dopravce nemůže splnit podmínky dopravy dle dopravní smlouvy nebo kdy cestující žádá změnu některé z podmínek dopravy, je letecký dopravce oprávněn poskytnout cestujícímu náhradu za nepoužitou letenku nebo její část. Vrácené jízdné bude vyplaceno oprávněné osobě jen tehdy, odevzdá-li dopravci letenku s nepoužitými letovými kupóny, kupónem pro cestujícího, popř. i palubní vstupenku.
Dopravce poskytne náhradu buď osobě uvedené na letence nebo osobě, která za tuto letenku zaplatila a předloží o tom uspokojivý důkaz.
Jestliže byla letenka zaplacena jinou osobou než která je uvedena na letence a dopravce má označeny na letence omezující podmínky pro refundaci, provede dopravce refundaci pouze osobě, která zaplatila letenku.
Kromě případu ztracených letenek, provede dopravce refundaci pouze na základě odevzdání příslušných kuponů dopravci.
Refundace, která byla poskytnuta osobě, jež předložila příslušné kupony, doklad o zaplacení a nevyužité letové kupony ve smyslu výše uvedených ustanovení, je považována za řádnou refundaci a zprošťuje leteckého dopravce jakékoliv odpovědnosti či následných nároků na další refundace.

Vrácení jízdného z důvodů nezaviněných cestujícím:
a) nebyla-li cesta uskutečněna vůbec, vrátí se jízdné v plné výši
b) byla-li uskutečněna část cesty, vrátí se poměrná část jízdného, připadající na úsek letu z místa, kde došlo ke zrušení letu na letiště určení, které je uvedeno v letence (maximálně lze vrátit hodnotu jednosměrného jízdného na zrušeném úseku cesty)
V těchto případech dopravce neúčtuje manipulační poplatek ani jiné poplatky. Pokud cestující požádá o vrácení jízdného z jiných důvodů nebo žádá o výměnu letenky, je dopravce oprávněn vybrat manipulační poplatek. Poplatek představuje průměrné náklady na cenu přepravního dokladu, přenosové poplatky spojené s vystavením, rezervaci a poštovné a telekomunikační poplatky a náklady za účetní operace s tím spojené.

CESTOVNÍ NÁLEŽITOSTI
· cestovní pasy, viza a ostatní doklady
Cestující je povinen opatřit si veškeré doklady a splnit veškeré povinnosti, které ho opravňují ke vstupu do země, požadované úřady země odletu, transitu, transferu nebo příletu. Dopravce neodpovídá za škody nebo výdaje, které cestujícímu vzniknou tím, že nedodržel uvedené povinnosti.
Dopravce je oprávněn provést kontrolu veškerých cestovních dokladů a náležitostí. Cestující je povinen na požádání nahradit dopravci veškeré náklady vzniklé tím, že nesplnil předepsané administrativní cestovní náležitosti, požadované v zemi odletu, transitu, transferu nebo příletu.
Cestující je povinen být přítomen prohlídce zapsaných nebo nezapsaných zavazadel, kterou provádějí celní nebo jiné orgány. Dopravce není odpovědný cestujícímu za jakoukoliv škodu či ztrátu, která vznikla nesplněním této podmínky.

Letadla

označení popis
BUS AIRBUS A320/ALL
310 AIRBUS INDUSTRIE 310/ALL
321 AIRBUS INDUSTRIE A 321
330 AIRBUS INDUSTRIE A 330
340 AIRBUS INDUSTRIE A 340
319 AIRBUS INDUSTRIE A319
320 AIRBUS INDUSTRIE A320
ARJ AVRO INTL AEROSPACE AVROLINER
J31 BAE JETSTREAM 31
BE1 BEECHCRAFT 1900
707 BOEING 707
72S BOEING 727/ALL
73S BOEING 737/ALL
74S BOEING 747/ALL
757 BOEING 757-200/ALL
76S BOEING 767/ALL
777 BOEING 777
B11 BRITISH AEROSPACE (BAC)
146 BRITISH AEROSPACE 146/ALL
ATP BRITISH AEROSPACE ATP
CRJ CANAD AIR REGIONAL JET
SSC CONCORDE
DH3 DE HAVILLAND DHC-7
DH8 DE HAVILLAND DHC-8 DASH 8/ALL
EMJ EMBRAER RJ 135/RJ 145
D38 FAIRCHILD DORNIER DC38
100 FOKKER 100
F70 FOKKER 70
F28 FOKKER FELLOWS
F50 HIPALL F50 - FOKKER 50
IL6 ILYUSHIN 62
ILW ILYUSHIN 86
L4T LET L-410 TURBOLET
L10 LOCKHEED L1011 TRISTARALL
M11 McDONNEL DOUGLAS MD-11
M80 McDONNEL DOUGLAS MD-80
M87 McDONNEL DOUGLAS MD-87
M90 McDONNEL DOUGLAS MD-90
D10 McDONNEL-DOUGLAS DC10
D9S McDONNEL-DOUGLAS DC9
S20 SAAB 200
SF3 SAAB/FAIRCHILD 340
SH6 SHORT BROS. SD-360
TU3 TUPOLEV TU 134
TU5 TUPOLEV TU 154
YK4 YAKOVLEV YAK-40

Způsobilost letadla
O způsobilosti letadla k létání (dále jen "letová způsobilost") rozhoduje Úřad na základě žádosti
výrobce, dovozce nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem, jedná-li se o nově vyrobené letadlo
provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované
O schválení letové způsobilosti vydá Úřad osvědčení letové způsobilosti.
Podmínkou schválení letové způsobilosti Úřadem je shoda letadla se schváleným typem a ověření jeho letové způsobilosti. Ověřování letové způsobilosti zajišťuje žadatel na svůj náklad u Úřadu. Posuzováním a ověřováním letové způsobilosti může Úřad pověřit právnickou nebo fyzickou osobu.
Prováděcí předpis stanoví podmínky letové způsobilosti jednotlivých druhů letadel z hlediska jejich konstrukce, technických parametrů a jejich využívání.

Letiště se rozdělují :
· podle technických podmínek, provozních podmínek a základního určení na letiště
· vnitrostátní, jimiž jsou letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů,
· mezinárodní, jimiž jsou celní letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů a letů, při nichž je překročena státní hranice České republiky,
· podle okruhu uživatelů na letiště
· veřejná, jimiž jsou letiště, jež přijímají v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla,
· neveřejná, jimiž jsou letiště, u nichž okruh uživatelů letiště stanoví na návrh jeho provozovatele Úřad,
· vojenská, jimiž jsou letiště pro potřeby Armády České republiky.
Na využívání vojenského letiště i pro civilní letecký provoz se použije tento zákon.

UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY
Vzdušný prostor České republiky je přístupný k létání za podmínek stanovených tímto zákonem, mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a při dodržení pravidel létání, která stanovují postupy při létání ve vzdušném prostoru. Pravidla létání stanoví prováděcí předpis.
Užívání vzdušného prostoru České republiky k létání může být nad určitými oblastmi zakázáno nebo omezeno z důvodů obrany státu, z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů ochrany životního prostředí) a zdraví lidí.
Užívání vzdušného prostoru České republiky k létání může omezit nebo zakázat
· Úřad v dohodě s Ministerstvem obrany, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,
· Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem obrany, přesahuje-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce,
· stanoviště pro poskytování letových provozních služeb, které Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem obrany zajistí v zájmu bezpečnosti civilního letectví, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu 24 hodin.
Charakteristiku částí vzdušného prostoru České republiky, v nichž může být létání zakázáno nebo omezeno, a podmínky pro omezení nebo zákaz stanoví prováděcí předpis.
Např. § 16 odst. 1 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Hodnocení referátu Letecká doprava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. prosinec 2007
  7 878×
  2117 slov

Komentáře k referátu Letecká doprava