Německo, Rakousko, Švýcarsko

- země se rozkládají ve střední Evropě na západ od naší republiky

Povrch
Německo - přibližně 30% plochy pokrývají lesy
- Severoněmecká nížina je součástí Středoevropské nížiny – nízké pohoří
- souběžně se Šumavou se táhne Bavorský les
- na jih od Dunaje se zvedá alpské předhůří a Alpy (Zugspitze)
Švýcarsko - přibližně 70% území má horský až velehorský charakter
- na severozápadě se táhne vápencové pohoří Švýcarský Jura
- k jihu se zvedají masívy Alp (Bernské, Penniské, Rhaetské)
- nejznámějšími horami jsou Matterhorn a Monte Rosa
- má nejvyšší průměrnou nadmořskou výšku v Evropě (1300m)
- nejdelším ledovcem je Aletschský
Rakousko - Alpy zabírají 60% rozlohy ( Vysoké a Nízké Taury, Karavanky,
Salcburské, Karnské)
- nejvyšší horou je Grossglockner
- na severovýchodě je Vídeňská pánev
- na sever od Dunaje se rozkládá Rakouská žulová plošina

Vodstvo
Německo - omýváno na severu Severním a Baltským mořem – přístav Hamburk
- řeky: Mohan, Rýn, Dunaj, Vesera
- hustá ríční síť
Rakousko - vnitrozemský stát
- řeky: Dunaj, Inn, Dráva, jezera - Neziderské
Švýcarsko - vnitrozemský stát
- řeky: Rhona, Rýn, jezera - ledovcová – Bodamské, Ženevské

Podnebí
Německo - na severu přímořské, směrem do vnitrozemí přibývá kontinentality
Švýcarsko - podnebí je mírné s vlivy přímořského podnebí
- v horách přibývá srážek a ubývá teploty
- padavé větry (fény) mají vliv na prudké změny teplot a atmosférického
tlaku
Rakousko - v nižších polohách je mírné kontinentální podnebí
- ve vyšších polohách přibývá srážek a ubývá teploty
- časté jsou padavé větry a teplotní inverze

Spolková republika Německo
- 2. Nejlidnatěší stát v Evropě, 3. hosp. nejsilnější stát
- 357 tis. km2, 81,6 mil. obyvatel, Berlín, němčina, německá marka
- federativní republika – 16 spolkových zemí – Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko, Meklenbursko, Hesensko, Šlesvicko-Holštýnsko, Badensko-Württembersko, Bavorsko, Porýní-Falc, Sársko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Brémy, Hamburk, Berlín
- změna hranic po 2. Světové válce – vznik SRN a NDR, spojení v roce 1990
- Němci (92%), Turci, Italové
- protestanté (luteráni), katolíci
- vysoká hustota zalidnění a velký podíl městského obyvatelstva
- významné jsou zdroje černého (pravý břeh Rýna) a hnědého uhlí (Středoněmecká a Lužická pánev), zásoby kamenné a draselné soli
- svým hospodářstvím je vedoucí zemí EU
- výroba dopravním prostředků
- vedoucí postavení má živočišná výroba
- ve sklizni chmele je 1. na světě
- významný vývozce kapitálu, firmy jsou největším investorem v zemích východní Evropy
- pobřeží Severního a Baltského moře a alpská oblast patří mezi významné regiony cestovního ruchu
- G7, EU, NATO

Švýcarská konfederace
- 41 tis. km2, 7 mil. obyvatel, Bern (Geneve, Basel, Basel, Lausanne), švýcarská frankoněmčina, francouzština, italština, rétorománština
- federace tvořena 26 kantony s četnými pravomocemi
- obyvatelstvo je jazykově rozděleno na část německou (64%), francouzskou (19%), italskou (8%) a rétorománskou
- katolíci (46%), protestanti (40%)
- rozvinutá tržní ekonomika, nedostatek nerostných surovin, strojírenství, chemie, potravinářství, živočišná výroba, vodní elektrárny, cestovní ruch
- obdělává se 5% rozlohy
- Ženeva – místo významných konferencí a sídlo mezinárodních organizací
- světově významné bankovnictví
- odmítlo členství v EU, není členem OSN

Rakouská republika
- 84 tis. km2, 8 mil. obyvatel, Vídeň (Štýrský Hradec, Linz, Salcburg, Innsbruck), němčina, rakouský šilink, 9 spolkových zemí
- rozvinutá tržní ekonomika, zásoby kamenné soli, magnezitu a tuhy, vodní energie, hutnictví, astrojírenství, dřevozpracující průmysl, petrochemie, sklářský, keramický a textilní průmysl, potravinářství
- 40% rozlohy je pokryto lesy, 25% pokrývají louky, na nichž se pase dobytek
- obdělává se 20% rozlohy, rostlinná výroba v severovýchodní části, chov ovcí a skotu v horských oblastech
- hustá a moderní dopravní síť, říční doprava na Dunaji, Letiště Schwechat u Vídně
- Vídeň – sídlo řady mezinárodních organizací
- cestovní ruch
- Rakušané (93%), Němci, Slovinci, katolíci (79%)
- velká část hospodářství se soustřeďuje v Dolním Rakousku a Vídeňské aglomeraci
- po 2. sv. válce vyhlášena neutralita, člen EU

Hodnocení referátu Německo, Rakousko, Švýcarsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. únor 2008
  5 203×
  558 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Německo, Rakousko, Švýcarsko

lol