Ovzduší

Pro zachování čistoty ovzduší se na celém světě provádějí různá opatřeni. Průmyslové závody budují vlastní čističky. V automobilovém průmyslu se vyvíjejí nové konstrukce motorů nebo přídavných zařízeni, která pomáhají dokonaleji spalovat výfukové plyny . Zdokonaluje se výroba paliv. Látky obsahující olovo, které jsou přidávány do benzínu, jsou postupně nahrazovány jinými, méně škodlivými látkami.

Velmi škodlivě působí na živé organismy i radioaktivní a biologické aerosoly ať už uniklé při havárii, nebo záměrně použité ve formě zbraně.

Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země - atmosféru - sahající až do výše asi 100 km. Má vliv na všechny chemické proměny jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech. Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Mimo jiné vzduch také slouží k oxidaci paliva ve všech běžných spalovacích motorech, k oxidaci paliva při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, dále při vytápění či ohřevu vody atd. Vzduch tedy slouží coby druhá (prakticky neviditelná) složka každého běžného fosilního paliva.

Rozvoj průmyslové výroby a dopravy zvyšuje naši životní úroveň. Má však i záporné stránky, jako např. znečišťování ovzduší, které se projevuje nejvíce ve výrazně průmyslových, a tím i značně zalidněných oblastech.

Nečistoty v ovzduší jsou různého původu. Téměř polovinu nečistot v ovzduší produkují motorová vozidla, jejichž výfukové plyny obsahují hodně jedovatých látek. Ovzduší je znečišťováno i prachem, který automobily víří.

Na znečišťování ovzduší se dále výrazně podílejí nežádoucí zplodiny průmyslové výroby. Při spalování uhlí vzniká dým, který kromě pevných látek obsahuje i zdraví škodlivé látky plynné. Tyto plynné látky poškozují např. kovy, kůži, papír, nátěry, ale hlavně škodí živým orga­nismům – rostlinám a živočichům. Pro člověka je velmi škodlivý i dým z cigaret.

Hodnocení referátu Ovzduší

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Samuel Hucin
  8. únor 2015
  2 997×
  331 slov

Komentáře k referátu Ovzduší