Petrografie (nauka o horninách)

v průběhu různých geologických procesů se tvoří v zem. kůře i na povrchu za různých fyzik. a chemických podmínek rozmanité nerostné směsi – horniny

nerost- strjnorodě neústrojné přírodniny, vyjádří se chem. vzorcem př. Au, Ag...

hornina – nejstejnorodé přírodniny, chem. složení je proměnlivé, skládají se z několika nerostů

 

Horniny podle způsobu vzniku

a)vyvřelé, magmatické – vznikly utuhnutím magmatu

b)usazené, sedimentární – tvořili se usazováním pevných látek ústrojného i neústrojného původu

c)přeměněné, metamorfované – vznik přeměnou usazených a vyvřelých hornin

HORNINY VYVřELÉ

vznik – utuhnutím magmatu

magma – tavenina, ve které jsou rozpuštěny – vodní pára, sirníky, fluoridy...

nerosty vyvřelých hornin – podle barvy světlé – křemen, živce

tmavé – slídy př. Msukovit, biotit – jsou lesklé,

amfiboly – jsou černé

olivny – jsou žlutozelené

turmalíny – př. Vzácně růžový rubolit, modrý infigolit

Tvary Vyvřelých těles

(a)hlubinné – v větších hloubkách zemské kůry

(b)žilné – vyplnilo trhliny v zem. kůře

(c)výlevné, povrchové – utuhlo na zem. povrchu

Přehled vyvřelých hornin

Žula – granit

převažují světlé součástky nad tmavými, bělošedá až narůžovělá

výskyt – Českomor. vrchovina, pohraniční hory, zvětráváním Karlovarské žuly – kaolín

užití – základový kámen, stavební kámen, dlažební kostky

Syenit – název podle staroegyptského mšsta Syené (Asuánu) na Nilu

šedý, tmavošedý

užití – dekorační kámen, základový kámen, jako silniční štěrk

naleziště – Luka nad Jihlavou

Gabro – podle obce Gabbro – Itálie

tmavošedý, do zelena, lesklý, tvrdý

užití – dekorační kámen

naleziště – Šumava, Železné hory

Zenělec

zelenošedý

užití – obklady

naleziště – Bezděz

HORNINY USAZENÉ

vznik zvětráváním – mechanické (působením teploty, mrznutím)

chemické (voda, plyny, kořeny rostlin působí na méně odolné horniny)

biologické (rostliny, živočichové)

transportem – přemisťování materiálu

- gravitační, proudem vzduchu, proudem vody, biologický (člověk)

Nerosty usazených hornin

křemičitany

uhličitany (kalcit, dolomit)

kysličníky (opál, hematit)

sírany (sádrovec, sůl kamenná)

fosforečnany

uhelné substance (usazov. rostlinných zbytků)

Přehled usazených hornin

písky, pískovce – vznik zpevňováním křemenného písku (Český ráj)

jíly – obsahují mnoho vody, po vysušení se drobí

kaolín – provýrobu porcelánu (K. Vary, Plzeň, Znojmo)

bauxity – suroviny pro výrobu hliníku, výskyt v krasových vápencích

vápenec – cement, vápno, v krasech

dolomity – žluto bílé, užití – hnojivo, cementy, tvárnice

opuka – stavební kámen

quano – vznik hromaděním ptačího trusu, J Amerika, užití – léčiva, kosmetika, hnojiva

rašelina – po vysušení se užívá jako méně kvalitní palivo, čtvrtohory

hnědé uhlí – lignit, třetihory, palivo

černé uhlí – prvohory, palivo

antracit – nejkvalitnější palivo

zemní plyny

ropa

asfalt – vznik- okysličením zbytků ropy, vznik asfaltových jeter (Venezuela)

HORNINY PřEMěNěNÉ

vznik – přeměnou usazených, vyvřelých hornin, přeměna probíhala pod zemským povrchem

činitelé přeměny – teplo zemské kůry, geostatický tlak, chemická akctivita plynů, roztoků

přeměna:

dotyková – převládá teplota plus roztoky z magmatu

oblastní – působí všichni činitelé, postiženy vellké oblasti zemské kůry (př. Český masív)

pohybová – převládá působení tlaku – horniny se drtí

 

Nerosty přeměněných hornin

křemen, živce, muskovit, biotit, kalcit, mastek, hadec, granát, grafit...

Přehled přeměněných hornin

Fylity – šedá, šedozelená hornina + hrafit – černá hornina, tvoří plástvičky, šupinky, lesklé (Krušné hory, Krkonoše), použití – krytina

Svory – zřetelně šupinkovaté

Pararuly – plástevnatá stavba, použití – stavební kámen

Mramory – zrnité, šedě pruhované, + grafit ( Krkonoše, ČMVrchovina, Jeseníky)

Břidlice – výroba papíru, barev, kosmetika

Ortoruly, Granulity, Amfiboly, Hadce = azbest

Hodnocení referátu Petrografie (nauka o horninách)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. srpen 2008
  5 881×
  475 slov

Komentáře k referátu Petrografie (nauka o horninách)