Státy Evropy a jejich státní zřízení

ANDORRA
Státní zřízení: parlamentní knížectví
Administrativní rozdělení: 7 farností

BELGIE
Státní zřízení: parlamentní monarchie
Členství v mezinár. organizacích: OSN, EU, NATO, OECD
Oficiální název (český): Království Belgie

NIZOZEMSKO
Státní zřízení: parlamentní monarchie v čele s královnou Beatrice
Sídlo vlády, královny i parlamentu: v Haagu (-nemá status města, říká se mu „největší vesnice Evropy“)

LUCEMBURSKO
Státní zřízení: velkovévodství s hlavním městem Lucemburk
Lucembursko je zakládající člen EU.
Vévodský trůn je dědičný, nyní panuje Nassavský rod.
Zajímavosti: Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého pocházel Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím. Nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV. Jenž se zasloužil o rozkvět naší země. České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi.

ČESKÁ REPUBLIKA
historie: K prvním obyvatelům dnešních Čech patřili Bójové, od nichž pochází jméno země, Bohemia. Na přelomu našeho letopočtu začíná invaze germánských kmenů. V 7. století vzniká v oblasti slovanský kmenový svaz – Sámova říše. První státní útvar v českých zemí – Velkomoravská říše. Pak postupně Přemyslovci postupně ovládli Moravu a získali dědičný královský titul (Zlatou bulu sicilskou). Za vlády Přemysla Otakara I. byl český stát evropskou velmocí, jehož syn se stal císařem Svaté říše římské, učinil Prahu svým hlavním městem a přispěl k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu Čech. Další vládnoucí rody: Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové. Krize v feudálním systému přinesla nástup kapitalismu. K obnovení české státnosti však došlo až po rozpadu rakousko-uherské monarchie v důsledku 1. světové roku 1918, kdy byla vytvořena Československá republika a jejím prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Po německé okupaci za 2. světové války vzali do svých rukou moc komunisti. K pádu režimu došlo až po dvaceti letech v listopadu 1989. K odtrhnutí Slovenska došlo 1. 1. 1993 a vzniku samostatné České republiky. Naši prezidenti:Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1935), Edvard Beneš (1935-1945), Emil Hácha (1938-1945), Edvard Beneš (1945-1948), Klement Gottwald (1498-1953), Antonín Zápotocký (1953-1957), Antonín Novotný (1957-1968), Ludvík Svoboda (1968-1975), Gustav Husák (1975-1989), Václav Havel

CHORVATSKO
Oficiální název(český): Republika Chorvatsko
Státní zřízení: republika
Členství v mezinár. Organizacích: OSN
Historie: Ve starověku součástí Říma, od 7. století území osídleno slovanskými kmeny. Samostatný vnitrozemský chorvatský stát byl od roku 1091 spojen personální unií s Uherským královstvím. Pobřežní oblasti (Dalmácie) prošly odlišným vývojem a dostaly se pod vliv Benátské republiky, po napoleonských válkách byly součástí Rakouska. Po rozpadu Rakouska-Uherska se stalo Chorvatsko roku 1918 součástí Království. Za 2. Světové války byl na území části Chorvatska a Bosny a Hercegoviny vytvořen loutkový stát Nezávislý stát Chorvatsko v letech 1941-1943 s italským vévodou jako titulární hlavou státu. Po roce 1945 bylo Chorvatsko svazovou republikou SFRJ, roku 1991 vyhlásilo nezávislost a z ugoslávie vystoupilo. Část srbského obyvatelstva v Chorvatsku vyhlásila na svém území tzv. nezávislou republiku orientovanou na Srbsko. Po válce mezi Chorvatskem a federální jugoslávskou armádou ovládanou srby došlo koncem roku 1991 k uzavření příměří. V průběhu roku 1992 byly v Chorvatsku rozmístěny jednotky UNPROFOR. V roce 1995 Chorvatsko dobylo zpět Srby obsazenou krajinu a byla podepsána dohoda o reintegraci Východní Slavonie, posledního chorvatského území v držení Srbů, do chorvatska. Koncem roku 1995 Chorvatsko a Srbsko uzavřely dohodu o normalizaci vzájemných vztahů a v srpnu 1996 Chorvatsko navázalo diplomatické styky s Jugoslávií.

DÁNSKO
Název státu: Dánské království
Státní zřízení: pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem
Ozbrojené síly: celkem 27 700 (pozemní vojsko 12 900, letectvo 8 200, námořnictvo 8 300)
Stát: Administrativně se Dánsko dělí na 14 správních okresů
: Dánsko se stalo roku 1849 konstituční monarchií. Král formálně jmenuje ministerského předsedu a vládu, která je zodpovědná 179člennému jednokomorovému parlamentu neboli Folketingu. Panovník také potvrzuje platnost zákonů vzešlých z Folketingu.
V parlamentu voleném na 4 roky poměrným systémem mají své zástupce také Grónsko a Faerské ostrovy, které jsou podřízeny Dánsku ve sféře zahraniční politiky, obrany, financí a legislativy.

ESTONSKO
Stát: Estonská republika

FINSKO
Finská republika, Suomen Tasavalta
Státní zřízení: republika
Členství: OSN, EU, OECD
Státní správa: Moc patří ve Finsku lidu, který je reprezentován parlamentem, jenž má 200 členů volených v přímých volbách na 4 roky. Prezident má nejvyšší výkonnou moc, je volen na 6 let. Voliči volí prezidenta v přímých volbách, zároveň volí i zástupce voličů. Jestliže prezident nezíská nadpoloviční většinu hlasů, 301 zástupců voličů rozhodne. Prezidentova pravomoc je rozsáhlá, zvláště v oblasti zahraniční politiky. Předkládá parlamentu návrhy zákonů, řídí zahraniční politiku, je hlavou státní církve a velitelem ozbrojených sil. Prezident jmenuje ministerského předsedu a ostatní ministry, jimž musí parlament vyslovit důvěru.

FRANCIE
Administrativní členění: 96 departementů seskupených do 22 regionů, z nichž Korsika má zvláštní statut; součástí Francie jsou i 4 zámořské departementy - Guadeloupe, Martinik, Francouzská Guyana, Réunion; Francii patří 2 územní společenství - St. Pierre s Miquelonem, Mayotte, 3 zámořská území - Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie,, Wallisovy ostrovy a dále Francouzská jižní a antarktická území. Kromě menších ostrovů je součástí Francie i Korsika.
Státní zřízení: republika

ITÁLIE
Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
Účast v mezinárodních organizacích: EU,NATO
Ekonomická charakteristika: Itálie je vyspělá průmyslová země, která v poválečných a zejména 60. a 70. letech zaznamenala obrovský hospodářský rozvoj,který trval až do r. 1990 a zařadil zemi podle hodnoty produkce na 3. místo v Evropě a 6. místo na světě.
historie:Itálie byla osídlena Etrusky kolem roku 900 před Kristem. Jednalo se především o říši římskou. V období antiky byla jednou z nejvlivnějších zemí Evropy. Řím vedl v historii mnoho válek, říše byla terčem různých útočníků. Koncem 4. století po Kristu se římská říše rozdělila. Itálie se dostala pod nadvládu Langobardů.
V období národního obrození v 19. století proběhly boje za sjednocení Itálie. Nejvýznamněji se na nich podílel Giuseppe Garibaldi, pod jehož vedením se podařilo osvobodit Sicílii a Neapolské království. Roku 1861 byla Itálie sjednocena jako Italské království. Panovníkem byl Viktor Emanuel. Do roku 1870 byly připojeny ještě zbývající části, které se předtím nepodařilo osvobodit od nadvalády (Benátky a Řím).
Ve 20. století se v Itálii rozmohl fašismus. Odpoutat se od něj se podařilo až roku 1946, kdy se Itálie stala demokratickou republikou.

VATIKÁN
Vatikán je samostatný stát uprostřed Říma.
V čele státu je papež Jan Pavel II., hlava katolické církve.
Úředním jazykem je latina, ale mluví se italsky.

LITVA
Litevská republika ( Lietuvos Respublika )
Rozdělení : na 10 krajů a 44 okresů .V zemi je 449 obcí

LOTYŠSKO
Lotyšská republika ( Latvijas Republika )
Rozdělení : na 7 samostatných měst a 26 okresů .kulturně se dělí na 4 kraje
Hlavní město –1)Riga, stř. a sev.- Vidzemsko 2)záp.- Kurzemsko ,3)jih-Zemgalsko,4)Latgalsko

MAĎARSKO
Maďarsko je postkomunistickou zemí a změna režimu s sebou pochopitelně přinesla výrazné hospodářské a společenské změny, které jsou bohužel provázeny vysokou nezaměstnaností (13-16%) a rostoucí inflací.
Oficiální název (český): Republika Maďarsko
Státní zřízení:Maďarsko je republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (386 členů, funkční období 4 roky). Poslední volby do Národního shromáždění se konaly 24. 5. 1998. Prezident Árpád Göncz (* 10. 2. 1922). Administrativní členění: 19 žup a hlavní město.

NĚMECKO
Státní zřízení: spolková republika (prezident Johannes Rau)
Správní rozdělení: 16 spolkových zemí
Bavorsko (Mnichov)
Dolní Sasko (Hannover)
Bádensko-Würtenbersko (Stuttgart)
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf)
Braniborsko (Postupim)
Meklenbursko-Přední Pomořany (Schwerin)
Hessensko (Wiesbaden)
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg)
Porýní-Falc (Mohuč)
Sasko (Drážďany)
Duryňsko (Erfurt)
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)
Sársko (Saarbrücken)
Berlin
Hamburg
Brémy
Německo je federativní republika.
Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, který sestává ze Spolkového sněmu (656 členů, funkční období 4 roky) a Spolkové rady (68 členů, funkční období 4 roky). Výkonná moc je v rukou spolkové vlády v čele se spolkovým kancléřem, který je volen Spolkovým sněmem na návrh prezidenta; ministry jmenuje prezident ( v současnosti Johanness Rau) na návrh spolkového kancléře - v současnosti je jím Gerhard Schröder.

NORSKO
Název státu: Norské království
Státní zřízení: pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem
Konstituční monarchie vyhlášená v roce 1814 přetrvala dodnes. Hlavou státu je král, ale jeho role je převážně ceremoniální. Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament (Storting), volený na 4 roky, který jmenuje ministerského předsedu a vládu.

POLSKO
Polská republika
Administrativní členění: 49 vojvodství
Polsko je republika v čele s prezidentem, voleným na 5 let (v současnosti Aleksander Kwasniewski). Zákonodárným orgánem je dvoukomorové Národní shromáždění, složené ze Sejmu - 460 členů, čtyřleté funkční období a ze Senátu - 100 členů, čtyřleté funkční období.

PORTUGALSKO
Oficiální název Portugalska je Portugalská republika.
Tato země je také zakládající členem Evropské měnové oblasti – novou evropskou měnu Euro přijalo 1.ledna 1999 11 států Evropské unie, včetně Portugalska.
Státní zřízení:parlamentní republika (demokracie), administrativní členění: 18 distriktů a 2 autonomní oblasti (Azory, Madeira)
Portugalsko je republika v čele s prezidentem (v současnosti Jorge Sampaio), voleným na 5let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové shromáždění republiky - 230 členů, funkční období 4 roky. Politickým poradním orgánem prezidenta je 17členná Státní rada. Výkonnou moc má vláda v čele s předsedou.

RAKOUSKO
Rakouská republika
V roce 1955 podepsána rakouská státní smlouva - přijetí neutrality a členství v OSN, od r. 1995 je Rakousko členem EU.
Je to republika v čele s prezidentem (Thomas Klestil). Zákonodárným sborem je dvoukomorové Spolkové shromáždění, které tvoří Národní rada (dolní sněmovna - 183 poslanců, funkční období 4 roky) a Spolková rada (horní sněmovna, 63 členů, funkční období 5 let).

ŘECKO
Řecká republika
Administrativní členění: 13 krajů a 1 autonomní oblast
Průmyslově zemědělský stát, ekonomicky nejméně rozvinutý člen EU.
Řecko je od r. 1952 členem NATO, od r. 1981 členem EHS a poté se stalo členem EU.
Řecko je nezávislá republika v čele s prezidentem (v současnosti Konstantinos Stefanopulos, funkční období 5 let).Zákonodárným orgánem je jednokomorový Parlament (Vouli, 300 členů, funkční období 4 roky). Výkonná moc je v rukou prezidenta a vlády v čele s předsedou, kterého jmenuje prezident.

RUMUNSKO
Rumunská republika
Administrativní členění: 40 žup a hlavní město
Politika:Rumunsko je nezávislá republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament; tvoří jej Poslanecká sněmovna (345 členů, funkční období 4 roky) a Senát (140 členů, funkční období 4 roky). Poslední parlamentní volby se konaly 26. 11. 2000. Prezident Ion Iliescu (* 3. 3. 1930).

SLOVENSKO
Slovenská republika
Politika:Slovensko je nezávislá republika, hlavou státu je prezident (v současnosti Michal Kováč), volený parlamentem na 5 let. Zastupitelsým orgánem je Národní rada Slovenské republiky, která má 150 poslanců a funkční období je 4 roky.

SLOVINSKO
Prezident: Milan Kučan
Bývalá země Jugoslávie. Samostatné SLO vzniklo 25. 06. 1991.

ŠPANĚLSKO
Španělská ústava zaručuje svobodu všech vyznání,nicméně velká většina obyvatelstva je katolické víry.
Jak stanoví ústava z roku 1978,Španělsko je sociálním a demokratickým právním státem s politickou formou uspořádání,kterou je parlamentní monarchie.
Hlavní město je Madrid,sídlo krále a vlády.Zde se rovněž nachází sídlo právní moci(Senát a Sněmovna poslanců) a sídlo soudní moci(Ústavní a Nejvyšší soud,Rada soudní moci).

ANGLIE
Oficiální název (česky): Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Oficiální název (anglicky): United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland
Forma vlády: parlamentní monarchie
Hlava státu: královna - v současné době Alžběta II.
V čele vlády: ministerský předseda
Správní členění: Anglie-49 hrabství, 6 metropolních distriktů
Wales-8 hrabství
Severní Irsko-26 distriktů
Skotsko- 12 oblastí
Legislativa: dvoukomorový parlament s 1260 členy v Horní a 650 poslanců v Dolní sněmovně
Soudnictví: 3 oddělené systémy, nejvyšší instancí je Horní sněmovna
Armáda: dobrovolná branná povinnost, síla: pozemní vojsko 147 600 mužů, námořnictvo 58 900 mužů, letectvo: 86 500 mužů
Členství mezinárodních organizací: OSN, EU, NATO, OECD, G-7, Commonwealth

ŠVÉDSKO
Oficiální název – Švédské království
Státní zřízení – konstituční monarchir ( trůn dědičný v dynastii Bernadotte na základě prvorozenosti v mužské linii ) v čele s králem, výkonná moc: král, předseda vlády, vláda; zákonodárná moc: jednokomorový parlament ( Riksdag, 349 členů, 4 leté volební období )
Ústava - 1.1.1975
OFICIÁLNÍ ČLENOVÉ KRÁLOVSKÉ RODINY:
· Carl XVI Gustaf Folke Hubertus: švédský král.Narozen 30. dubna 1946. Korunován 15. září 1973. Oddán 19. června 1976 s
· Silvia Renate Sommerlath: švédská královna.Narozena 23. prosince 1943.
· Děti:
· Victoria Ingrid Alice Désirée: švédská korunní princezna, vévodkyně z Västergöt-land (šv. kraj).Narozena 19. července 1977.
· Carl Philip Edmund Bertil: švédský princ, vévoda z Värmland (šv. kraj). Narozen 13. května 1979.
· Madeleine Thér'ese Amelie Josephine: švédská princezna, vévodkyně z Hälsingland (šv. kraj) a Gästrikland (šv. kraj). Narozena 10. června 1982

ŠVÝCARSKO
federativní stát
Federace:nejvyšším zákonem je Federální ústava
KANTONY:od roku 1978 - 23 kantonů - 3 kantony jsou rozděleny každý do dvou podkantonů (Unterwalden, Appenzell a Basel)
· orgány: Federální vláda, Federální rada, Parlament, Nejvyšší federální soud
· prezident Moritz Leuenberger, federální kancléřka Annemarie Huber-Hotzová
· Federální vláda se skládá ze členů shromáždění – 7 členná, členové 4 nejsilnějších stran
· Parlament je 2-komorový – Rada států (46) a Národní rada (200)
· Parlament zasedá po třech týdnech čtyřikrát do roka
· volební právo – pro ženy oficiálně v ústavě až v roce 1981 !!!
· formy přímé demokracie – lidová iniciativa – 100 000 podpisů - možnost změny ústavy

BULHARSKO
Oficiální název: Bulharská republika
Správní členění: 28 krajů s krajskými městy
V 90.letech se užívalo rozdělení na 9 správních oblastí.V r.2000 se BR vrátila k původnímu rozdělení.
Politický systém: parlamentní demokracie
Zákonodárný sbor: jednokomorové Lidové shromáždění s 240 poslanci volenými na 4 roky
Vláda: složená z 16 ministrů
Premiér vlády: od r.2001 Simeon Sakskoburggotski (nar.1937, poslední bulharský car, vypuzen z
vlasti r.1946, zpět se vrátil r.1996, ve španělském exilu působil jako ekonomický poradce, v r.2001 založil své hnutí NDS II.)
Hlava státu: prezident volený přímou volbou na pět let. Od 22.1.2002 Georgi Parvanov (nar.1957,
doktor historie, v letech 1994-96 místopředseda a od r.1996 předseda Bulharské socialistické strany, za níž kandidoval. Podpora voličů 54,13%. Ve funkci nahradil P.Stojanova.

MOLDAVSKO
Oficiální název : Moldavská republika
Historie: Dříve součást Rumunska, od r. 1940 uměle vytvořený jazyk i národ. 1991- nezávislost

Hodnocení referátu Státy Evropy a jejich státní zřízení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. březen 2008
  14 960×
  2153 slov

Komentáře k referátu Státy Evropy a jejich státní zřízení

Nella Wolfinslounová
Zdravím,
toto je lepší, než od Jirky Babovici.
Ell
Moc dobrý
P.S. U ČR máte chybu u Gottwalda-přehozené číslice 4 a 9
...takových skoro 500 let by vládl nee