Zlínský kraj

Základní fakta

Rozloha: 3 964 km2 (co do rozlohy zaujímá mezi 14 kraji ČR 11. místo)
Počet obyvatel: 598 789 (8. místo v ČR)
Hustota osídlení: 151 obyvatel/km2 (5. místo v ČR)
Počet okresů: 4 (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín)
Počet obcí: 297 (z toho 28 měst)

Zeměpisné určení

Zlínský kraj je geograficky velmi zajímavý. Jeho západní část vyplňuje kromě nevysokého a lesnatého pohoří Chřiby také severní polovina Dolnomoravského úvalu a jižní část Hornomoravského úvalu.Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které směrem k severu přecházejí v Javorníky a Moravsko- Slezské Beskydy. Severu dominuje Hostýnsko- Vsetínská hornatina.Největší řekou je Morava, k menším tokům patří Bečva, Senice, Olšava, Vlára či Dřevnice.Kraj je pozoruhodný rozmanitostí svých přírodních scenérií. Východní Morava je spektrem drsných horských hřebenů chráněné krajinné oblasti Beskydy s původními pralesovými porosty a výskytem vzácných živočichů i rostlin.Unikátní flórou proslula rovněž biosférická rezervace UNESCO v Bílých Karpatech, kde lze najít na sedm set rostlinných druhů, mezi nimiž vévodí vzácné orchideje - vstavače.Zlínský kraj – to jsou také léčivé prameny, úrodná rovinatá Haná nebo rozlehlé vinice na prosluněných stráních Slovácka.

Kulturní a turistické dominanty jednotlivých okresů

Jinde v České republice nelze najít oblast, která by současně nabízela hory, manýristickou zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury.K originalitě Zlínského kraje přispívá i skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná.Vsetínsko je lákadlem pro všechny milovníky lyžování a horské turistiky. Okres Vsetín totiž patří k nejhornatějším a nejlesnatějším u nás. Navíc dodnes skýtá množství zachovalých lidových dřevěnic, které jsou soustředěny v půvabném valašském skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Nelehký život Valachů v minulých dobách včetně silné protestantské tradice názorně dokládají expozice muzea v nově zrekonstruovaném Vsetínském zámku, ale také ve Valašském Meziříčí a Velkých Karlovicích.Kroměřížsko se těší celosvětovému uznání díky unikátnímu stylu Podzámecké i Květné zahrady a vznešenosti arcibiskupského zámku. Právě výjimečnost těchto míst byla důvodem zapsání Kroměříže do Listiny světového dědictví UNESCO v roce 1998. Nejen “Hanácké Atény” samotné, ale také jejich okolí je protkáno hustou sítí pozoruhodných památek. Za zmínku stojí například Holešov s pohnutou historií silné židovské komunity. Zejména Šachova synagoga s muzeem židovské kultury patří k vzácným a ojedinělým stavbám svého druhu.Uherskohradišťsko je kraj “slunce a vína”. Je to však také území, jehož bohaté dějiny připomíná gotický hrad Buchlov, architektonický komplex barokního zámku v Buchlovicích nebo poutní místo Velehrad, centrum křesťanství, spojené s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Kulturu Velkomoravské říše, státu, který již v 9. století ovládal celou střední Evropu, dokládá expozice Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.Centrem zlínského okresu i celého kraje je město Zlín. Lokalita, v níž Tomáš Baťa ve 20. a 30. letech 20. století realizoval svůj velkorysý podnikatelský plán, je dodnes magnetem pro obdivovatele funkcionalismu z celého světa. Pozastavují se nad jednoduchostí a nápaditostí urbanistického řešení městské aglomerace, na němž se podepsali architekti Gahura, Corbusier, Kotěra a Karfík. Průmyslové areály už dnes nejsou využívány k původním výrobním účelům - vzhledem k tomu, že obuvnický průmysl zde prakticky zanikl. Zda se jej podaří znovu oživit a jak budou tovární komplexy, připomínající slavnou baťovskou éru nadále využity, to je zatím otázka.Lázně Luhačovice, postavené podle projektu Dušana Jurkoviče ve svérázném stylu lidové secese, lákají ročně na dvacet tisíc návštěvníků, kteří se do malebného městečka rádi vracejí načerpat síly fyzické i duševní. Vzhledem k celé řadě kulturních aktivit (divadlo, galerie, koncerty) i k přívětivosti mnoha útulných kavárniček a restaurací jsou Luhačovice vděčným cílem víkendových výletů pro spoustu lidí z nedalekého okolí.Zoologická zahrada se zámečkem v Lešné u Zlína, poutní kopec svatý Hostýn, majestátný středověký hrad v Brumově – Bylnici, to jsou jen některé z řady pozoruhodných míst na území Zlínského kraje s velkou oblibou vyhledávaných.

Možnosti rekreace ve Zlínském kraji

Region je protkán hustou sítí dobře značených turistických tras.Horolezci si svou kondici a odvahu mohou trénovat v Pulčinských, Lačnovských, Lukovských nebo v Čertových skalách.Ideální podmínky pro lyžování skýtají například Pustevny, Portáš, Velké Karlovice i Mikulčin Vrch. Možností je daleko více.K letním pobytům láká zejména okolí vodních nádrží Horní Bečva, Bystřička, Ostrožská Nová Ves, Rusava, Pozlovice a Smraďavka.Originální zážitek přináší plavba po Baťově kanálu, vybudovaném ve třicátých letech souběžně s tokem Moravy. Úsek dlouhý 60 km je možné projet na vypůjčeném motorovém člunu nebo v kánoji.Krajina má dobré podmínky také pro cykloturistiku. Prochází tudy i mezinárodní Moravská dálková cyklotrasa.Kromě již zmíněných Luhačovic zvou k ozdravným pobytům rovněž další, menší lázeňská místa: Kostelec u Zlína s moderním golfovým hřištěm a zejména sirnaté prameny v Ostrožské Nové Vsi, blahodárné pro léčbu pohybového ústrojí a kožních chorob.

Jeden kraj – tři etnografické oblasti

Zlínský kraj vznikl na území, kde se projevují vlivy tří výrazných národopisných celků: Hané a Slovácka s lidovou kulturou nížinného typu a Valašska - etnika horského typu.Oblast Slovácka se táhne od Napajedel až k soutoku Moravy s Dyjí. Na jihu hraničí s Rakouskem, na východě se Slovenskem, na severu s Hanou. Z národopisného hlediska se Slovácko rozděluje na Horňácko (horská oblast moravských Kopanic v okolí Starého Hrozenkova), luhačoviské Zálesí (tvoří přechod mezi Slováckem a Valašskem) a Dolňácko (nížinatá oblast v Pomoraví).V rovinatém území je zřetelná souvislost se starou rolnickou kulturou.Vyvrcholením jarních obyčejů je dosud udržovaná svatodušní Jízda králů. Ta se coby velkolepá slavnost zachovala pouze v jediné obci - ve slováckém Vlčnově.Označení Valašsko má svůj prapůvod v Rumunsku, odkud zde žijící Valaši migrovali od 14. století Karpatským obloukem na západ a sever. Na severovýchodní Moravu přišli ze Slovenska a ze Slezska. Přinesli s sebou salašnickou tradici extenzivního pastevectví. Obyvatelstvo se muselo přizpůsobit novým značně nepříznivým podmínkám spojením tradic s hospodářským využíváním půdy. To krajině vtisklo charakteristickou podobu. Nejstarší dochované formy obydlí mají jizbu s pecí a ohništěm, nad nímž je komín. Typickou roubenou architekturu lze spatřit ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V obživě se velmi zásadně uplatňovalo plátenictví a vyšívačská tradice, která už od začátku 19. století dosahovala špičkové kvality. Hlubokou tradici má na Valašsku také ovocnářství a pálenictví - především slivovice.Haná se vyznačuje lidovou kulturou nížinného typu. Základními vlastnostmi staveb jsou jednoduchost, prosté členění ploch a střech a účelné i užitkové rozmístění budov kolem dvora. Charakteristické objekty této kultury se nacházejí v Rymicích. Jde o chalupy s doškovými střechami a o roubené domy omazané hlínou. Hanácký kroj v sobě snoubí malebnost s rázovitostí, starobylost s bohatstvím a patří k jednomu z nejhonosnějším na Moravě. Z lidové výroby se dodnes zachovala např.hanácká výzdoba velikonočních vajec – kraslic, lepených slámou.

Ekonomická situace kraje

Zlínsko bývalo v minulosti plným právem považováno za ekonomicky silnou oblast s výraznou koncentrací velkých průmyslových podniků. Obuv, pneumatiky, stroje a letadla, to byly produkty tradičně spojované s centrem regionu.Přibližně od poloviny 90. let se hospodářsky stabilní pozice Zlína a celé východní Moravy začala otřásat v důsledku privatizace a restrukturalizace průmyslu. Negativní roli sehrála také špatná dopravní obslužnost území, odtržení od Slovenska, s nímž do té doby fungovaly významné obchodní vztahy, a rovněž rozpad většiny zavedených vědecko-výzkumných pracovišť.Důsledkem je současná podprůměrná tvorba hrubého domácího produktu, třebaže je region nadále vnímán jako bohatá a dynamická oblast v rámci České republiky.

Obyvatelstvo

Populace je z velké části tvořena venkovským obyvatelstvem. V kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců, což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech.
Venkov

I když statistiky naznačují určitý odliv obyvatelstva z venkova, kvalita života v něm i nadále zůstává poměrně vysoká. Je to dáno jednak obecně klidnějším prostředím, ale také soudržností místních lidí a stále relativně velmi dobrými sousedskými vztahy. V místní socioekonomické struktuře sehrává nezastupitelnou roli specifický jev, kterým je sousedská výpomoc. I díky vzájemné podpoře při nejrůznějších potřebách dosahují lidé s relativně nízkými příjmy stabilní životní úrovně.K výrazným vlastnostem místní populace patří rovněž intenzivní náboženské cítění a silné vztahy ke krajině a půdě.

Význam mikroregionů

Na území Zlínského kraje existuje 17 mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná i nezbytná spolupráce obcí, která je dána spádovostí, historickými i současnými vazbami a společně řešenými problémy.Jedná se o mikroregiony: Morkovsko, Zdounky, Chřiby, Za Moravú, Podhostýnsko, Holešovsko, Staroměstsko, Ostrožsko, Uherskobrodsko – část Brodsko, Valašskomeziříčsko-kelečsko, Rožnovsko, Vsetínsko, Vizovicko, Jižní Valašsko, Otrokovicko, Luhačovické Zálesí, Uherskobrodsko-část Bílé Karpaty

Zemědělství

Region lze geograficky rozdělit do dvou základních částí. Jednu z nich tvoří nížinné oblasti převážně kolem toku Moravy, které nabízejí příhodné podmínky pro pěstování náročných zemědělských plodin, ovoce a zeleniny.Druhou oblast tvoří horská, dosud téměř nedotčená, území. Horské louky a pastviny včetně CHKO Bílé Karpaty a Beskydy poskytují možnosti pro specifické formy zemědělské produkce, například pastevectví a další aktivity, jež souvisí se zachováním svébytného rázu krajiny i kultury. Jde o turisticky atraktivní projekty, které však dosud nejsou dostatečně využity.

Nerostné bohatství

Kraj je znám zejména svými ložisky stavebních materiálů, z nichž nejvýznamnější místo zaujímají štěrkopísky (tato ložiska mají celorepublikový význam). Důležitá jsou rovněž naleziště stavebního kamene, vápence, cihlářské hlíny a v omezené míře také ropy a zemního plynu.

Významné podniky regionu

Zlín

 • MITAS a.s.(býv. Barumtech s.r.o.) – vývoj, výroba a opravy gumárenských výrobků, exp. 60% SRN, Slov.,1900 zam.
 • NOVESTA s.r.o. – výroba prodej celopryžové a textilní obuvi, obuvnické polotovary, 79% exp. EU, Kanada, 1200zam.
 • OBZOR v.d. Zlín – výroba a prodej elektropřístrojů nízkého napětí, výrobky z umělých hmot, 370 zam.
 • IGTT a.s. – vývoj a prodej gumárenských technologií, sportovních pneumatik, výroba vulkanizačních tvárnic pro pneu,
 • FREMA s.r.o. – výroba technických a obuvnických forem, 200 zam.
 • Kancelářské stroje Zlín a.s. – 98 zam.
 • Intercaps s.r.o. – výroba farmaceutik, želatinových kapslí, kosmetických přípravků,
 • SPUR a.s. – spec. výrobky z plastů TUBEX, RETROX, antiradonové folie PEFOL, exp. 10% Slov.,Litva.,Bul., 88 zam
 • HIDECON s.r.o. – obchod se surovými kůžemi, 42 zam.
 • ORTO PLUS s.r.o. – výroba zdravotní obuvi, 80 zam.
 • Významné průmyslové lokality Zlína: Zlín-Louky, Zlín-Prštné

Vsetín

 • Zbrojovka Vsetín a.s. – výroba zbraní, 350 zam
 • INDET a.s. – rozbušky
 • Nástroje a.s. – kovoobráběcí stroje

Uherské Hradiště

 • MESIT a.s. + dceřinné s.r.o.- Přístroje, Energo, chráněná dílna, vývoj a výroba navigačních a komunikačních systémů
 • OTMA – Slovácké konzervárny s.r.o. - výroba konzerv
 • INPOST s.r.o. – výroba prodej masa, krmiv, 120 zam.
 • SLOVAČ d.u.v. – výroba dámské konfekce

Kroměříž

 • MAGNETON a.s. (PAL-Magneton Kroměříž) Výzkum, výroba, odbyt a servis elektrického a elektronického příslušenství (alternátory, startéry, relé) pro motorová vozidla a speciální techniku, výroba nářadí a galvanizace kovů
 • Masna Kroměříž a.s. (Masný průmysl Kroměříž) Nákup jatečných zvířat; výroba výrobků z masa; mrazírenská a skladovací činnost; 280 zam.

Otrokovice

 • BARUM CONTINENTAL, s r.o, výroba, koupě a prodej pneumatik, gumy, pryžových výrobků pro prům. zpracování
 • MORAVAN a.s, výroba cvičných, sportovních a zemědělských letounů, automobilového příslušenství; výroba leteckých transportních systémů a palet
 • Otrokovické papírny a.s., areál TOMA a.s. Výroba strojní lepenky a obalů z lepenky; obchodní činnost, 168 zam.
 • FOTOGRAFIA Zlín spol. s r.o, Kvítkovice. Výroba fotografií, diapozitivů a foto na porcelán; prodej fotozařízení; likvidace fotoodpadů, reklamní činnost
 • CHEDOS s.r.o. - dřevovýroba a prodej palet, řeziva, cetrisových desek, plovoucích podlah, dveří, obložkových zárubní a velkoplošných materiálů pro nábytkáře a stolaře (dřevotříska, desky, obklady a podlahové panely), držitel certifikátu Výroba palet EUR , 45 zam., exp. 3 %
 • STEMA spol. s r.o. - Výroba vláknitých materiálů pro vnitřní dílce obuvi; obchodní činnost s obuvnickými materiály i zahraniční výroby a s přírodními kaučuky včetně latexu

Valašské Meziříčí

 • Osvětlovací sklo – LARES s.r.o. – svítidla 524 zam.
 • TVM s.r.o. – reproduktory 420 zam.
 • Rožnov p. Radhoštěm :
 • TCT a.s. – výroba obrazovek, 800 zam.
 • TESLA Sezam a.s. – bipolární integr. obvody, tranzistory, čipy, 572 zam.
 • LOANA – punčochy ošacení 1079 zam.
 • B.A.T. Program s.r.o. – kartografické práce

Zubří

 • Gumárny Zubří a.s. – výroba tech.pryže , 946 zam.

Uherský Brod

 • Česká zbrojovka a.s. – výzkum, výroba a prodej loveckých, sportovních a automatických ručních zbraní, nářadí a odlitků, 2700 zam.
 • Slovácké strojírny – zvedací plošiny, ocelové konstrukce, mostové jeřáby, další strojírenské výrobky, 1450 zam.
 • Kastek UB. s.r.o. – výroba technických výlisků pro automobilový průmysl, výroba plastových obuvnických komponentů,.
 • Pivovar Janáček a.s.

Slavičín

 • Vlárské strojírny Slavičín a.s. – hydraulické zařízení, 324 zam.

Staré Město

 • COLORLAK a.s. – výroba nátěrových hmot, 460 zam.
 • SAS Uh.H. – a.s. stavební práce
 • Ferona Staré Město – obchod s hutním materiálem

Tlumačov

 • DURA-line CT s.r.o. – výroba plastových výrobku, kabeláže

Holešov

 • MOPAS a.s. – strojírenství, opravy vozidel, exp. Slov., SRN.,Pl.,

Jiné

 • HAMÉ a.s. Babice u Uherského Hradiště - Nákup a zpracování zeleniny, ovoce, masa, luštěnin; výroba a prodej zeleninových a masových konzerv, racionální výživy, kečupů, marmelád, džemů, povidel a dětské výživy
 • LET Kunovice – výrova a vývoj malých dopravních letounů – v konkurzu
 • ZEVETA Bojkovice a.s - Výroba dílů pro automobilový průmysl (brzdové systémy); výroba lisovacích a střižných nástrojů; vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, uschování, přeprava a znehodnocování střeliva, zbraní a výbušnin a vojenského střeliva a zbraní; provádění trhacích a ohňostrojných prací; laboratorní práce, provádění chemických analýz; výroba, instalace a opravy elektrických strojů; galvanizérství; kovoobráběčství; 440 zam.
 • TON a.s., Bystřice pod Hostýnem - Výroba a prodej sedacího nábytku
 • TOS Hulín - Výroba a prodej svislých soustruhů a speciálních obráběcích linek, generální opravy a modernizace obráběcích strojů, 570 zam.
 • Zálesí s.r.o. Luhačovice - Výroba plastových výrobků vstřikováním včetně výroby forem; výroba polyethylenových a laminátových tub do O 50 mm; výroba strojních součástí dle specifikace zákazníka na CNC strojích; hotelová činnost, 412 zam., dceřinné spol. AG Zálesí
 • Lázně Luhačovice, a.s - Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské léčby (onemocnění horních cest dýchacích, trávicího a pohybového ústrojí, diabetes); provozování restaurace a cukrárny
 • STIVAL a.s., Napajedla, Výroba obuvi; poradenství v oblasti technologie výroby obuvi ; obchodní činnost, 340 zam.
 • FATRA-R.O.P. International s.r.o -Výroba obalů z polypropylénu (přířezy a sáčky z lité folie metodou vytlačování na chlazený válec) aj. s.r.o. Fatra, Napajedla
 • LINEA Nivnice a.s - Výroba konzumních a limonádových sirupů, lihovin a značkových likérů, ovocných šťáv, džusů a limonád, 241 zam.
 • R.Jelínek, Vizovice – výroba prodej lihovin a destilátů
 • Valaška v.d. Valašské Klobouky – výroba textilních vlněných přikrývek
 • Vinařská společnost, s.r.o., Blatnička -Blatnice pod Svatým Antonínkem, Výroba a prodej vína, zemědělská činnost
 • LAKSYMA a.s Nedakonice - Mlékárenská výroba

Hodnocení referátu Zlínský kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. leden 2008
  21 371×
  2394 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Zlínský kraj

knedlik s morcetem
nechce se mi to cist
idk
pohori?
ahoooooj
Jo pomohlo mi to do referátu
TVOJE MAMA
NA HOVINKO
BOBI
FUJ
wolfy
díky
šikne se mi to
Teeeerka
No podle mě docela nepřehledný a jenom okopírovaný ze str. Zl. kraje
katka
hm dobré, až na to že je to okopírované ze stránek Zlínského kraje
VENCA
diky
Barbora barborkaaaaaaa(zavináč)seznam.cz
Ahojte máte dos bestovní referáty jen tak dal pokracujte
šarinka malinka.dzinzova(zavináč)seznam.cz
děkuju ti moc pomohlo mi to při vylepšení znamky ze zeměpisu
Gunva
super referát hodí se mi do školy