Jindřich VIII.

Žil v letech (1509-1547), v 18letech nastoupil na trůn. Byl výborně vybavený fyzicky i vzděláním, byl horlivý katolík, sám skládal básně, písně a hrál na loutnu a četl teologické traktáty. Brzy se oženil s Kateřinou Aragonskou, vdovou po svém předčasně zesnulém bratru Arturovi, která byla o 5 let starší než on. Byl to ryze politický sňatek a dokonce podle církevních zásad sporný, protože církev svatbu mezi švagrem a švagrovou nepřipouštěla. S Kateřinou byl ženat 22 let a narodila se dcera Marie. Vládou nad zemí se zabýval kardinál Wolsey, v této době Angličané válčili s Francouzi.
Jindřich VIII., aby zabránil občanské válce (protože neměl mužského dědice) začal usilovat o rozvod. V roce 1533 asi v lednu, oddal tajně arcibiskup Jindřicha s Annou Boleynovou, která byla na jaře korunována. Jindřich byl papežem vyobcován z církve (protože měl dvě manželky). Králův rádce Thomas Cromwell poradil králi, aby se zařídil stejně jako němečtí vládci, kteří se odtrhli od Říma a stali se Lutherovými protestanty: parlament nato přijal zákony, podle nichž se král stal ,,jedinou a nejvyšší hlavou anglické církve‘‘(nové vlastenectví Angličanů mělo papeži za zlé, že je spojencem Španělska a Francie, lákalo je také zabavení církevního majetku).
Cromwell se stal lordem strážcem pečeti, pak lordem nejvyšším komořím a hrabětem z Essexu. Téměř celé duchovenstvo se připojilo k nové církvi, protože je lákala možnost zrušení celibátu, kláštery byly zrušeny. Anglikánská církev měla dlouho neurčité obrysy, nestala se však luteránsky protestantskou, protože Angličané protestantismu nakloněni nebyli. Bylo schváleno nařízení o šesti článcích, zakazovalo se přijímání pod obojí, celibát byl zachován, schvalovala se zpověď a mše bez udělování oltářních svátostí. Každé přestoupení tohoto nařízení mělo být trestáno upálením.
Anna Boleynová porodila „jenom“ dceru Alžbětu a Jindřich se zamiloval do Jany Seymourové. Anna byla proto nařčena z nevěry a odsouzena k smrti, byla sťata mečem v roce 1536 v tomto roce zemřela i zapuzená královna Kateřina.
Jana Seymourová zemřela v 27 letech při porodu syna Eduarda VI., Jindřich ji dal pochovat ve Winsdoru.
Cromwell naplánoval další sňatek, aby sblížil Jindřicha s německými protestanty, v roce 1539 přijíždí do Anglie třicetiletá Anna princezna Klévská. Byla vysoká, hubená, ošklivá a sebejistá, hovořila pouze německy a celé dny vyšívala. Král byl zaražen, ale z politických důvodů si ji vzal, velmi brzy se jí nabažil (nazýval ji „Flanderská kobyla“), Cromwell byl obviněn ze zrady a kacířství a popraven.
Několik dní po jeho popravě se král oženil s Kateřinou Howardovou, sňatek s Annou Klévskou byl prohlášen za neplatný, žila v ústranní ještě 17 let. Kateřina, které bylo 22 let byla z Jindřichových žen nejkrásnější, brzy se však nespokojila s manželem, který byl o 30 let starší a byla mu skutečně nevěrná. Roku 1542 byla popravena v Toweru na témž místě jako Boleynová.
Šestou a poslední Jindřichovou ženou se roku 1543 stala Kateřina Parrová, byla to vážná, vzdělaná vdova se zájmem o teologii. Byla příkladná manželka a ošetřovatelka stárnoucího krále, který po 3 letech zemřel.

Hlavním rádcem desetiletého Eduarda VI. se v roce 1547 stal Edward Seymour.

Hodnocení životopisu Jindřich VIII.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červenec 2008
  4 976×
  495 slov

Komentáře k životopisu Jindřich VIII.