Anglická nepravidelná slovesa

Následující seznam nepravidelných sloves není řazen abecedně. Jeho smyslem je ukázat studentovi, že anglická nepravidelná slovesa nejsou chaotickou změtí, a pomoci mu osvojit si jejich tvary. Snad vám tento přehled pomůže ve vaší snaze naučit se spolehlivě znát co nejvíce nepravidelných sloves, které budete potřebovat, a získat určitý cit pro tvary těch sloves, která budete potkávat méně často.
Mimo méně častých sloves zde jsou i slovesa, která jsou nepravidelná jen v určitém významu, nebo která byla nepravidelná dříve, a dnes již tvoří pravidelné tvary. Má-li takové sloveso odlišné významy pro pravidelné a nepravidelné tvary, je uvedeno na dvou řádcích, má-li v obou případech stejný význam, je většinou na jediném řádku. Dále jsou slovesa rozdělena podle frekvence jejich výskytu. Obyčejným písmem jsou uvedena ta, která slovník Collins Cobuild English Dictionary (1995) řadí do skupiny 3400 základních slov, tvořících podle autorů tohoto slovníku více než 75% současné angličtiny. Ostatní, méně častá slovesa, jsou oddělena mezerou a vytištěna kurzívou.
Použité zkratky: zast. = zastaralé; zř. = zřídkavé; am. = americký úzus; br. = britský úzus; kniž. = knižní; -ed = tvar se tvoří pravidelnou příponou

Přehled sloves je uložen ve stáhnutelné verzi, jelikož sem zkopírovaná verze by byla chaotická.

A.
Skupina, ve které se kmenová samohláska nemění, minulý i trpný tvar končí na -t a mimo to u některých z nich existují i pravidelné tvary s příponou -ed, které mají většinou stejný význam:
1) typ burn, burnt, burnt
burn burnedburnt burnedburnt hořet, (s)pálit,
learn learnt,learned learnt,learned naučit se, dovědět se,
smell smelt,smelled smelt,smelled cítit, čichat, být cítit
spell spelt,spelled spelt,spelled správně psát, hláskovat, naznačit

bust bust,busted bust,busted rozbít, zabásnout, udělat razii
dwell dwelt,dwelled dwelt,dwelled bydlet, prodlévat
misspell misspelt,misspelled misspelt,misspelled psát nesprávně
overburn overburnt,overburned overburnt,overburned přepálit, připálit (se)
spill spilt,spilled spilt,spilled rozlít, rozsypat, řinout / valit se
spoil spoilt,spoiled spoilt,spoiled zkazit, zmařit, rozmazlovat
sunburn sunburnt,sunburned sunburnt,sunburned opálit / spálit se, sušit na slunci
underburn underburnt,underburned underburnt,underburned nedopálit, vypálit málo
Poznámka:
U těchto sloves je forma s koncovkou -t běžnější v britské angličtině, forma s příponou -ed v americké, mimo to je -t častější u trpného tvaru a -ed u tvaru minulého. V minulém tvaru bývá i malý významový rozdíl: -ed značí trvání, -t značí krátkodobý děj.
2) typ -d, -t, -t; jako build, built, built
bend bent bent ohnout, sklonit
build built built stavět, budovat
lend lent lent půjčit, propůjčit; nabídnout
send sent sent poslat, zaslat, vyslat
spend spent spent utratit (peníze), strávit (čas)

gild gilded(gilt) gilded(gilt) pozlatit, okrášlit (kniž.)
gird [g×:d] girded,(girt) girded,(girt) opásat, obtočit (kniž.)
overspend overspent overspent utratit příliš, vyhazovat peníze
rebuild rebuilt rebuilt přestavět, obnovit
rend rent rent roztrhnout (kniž.)
unbend unbent unbent roztát, uvolnit se, zjihnout
B.
Skupina, ve které minulý tvar a trpné příčestí mají příponu [t] nebo [d] a změnu na kmeni; slovesa této skupiny mají často i pravidelné tvary, které pak někdy nesou odlišný význam:
1) typ [i:] [e] [e] jako sleep, slept, slept;
je-li na konci kmene [z] nebo [v], změní se na [s] nebo [f]
deal dealt dealt obchodovat, zabývat se, přidělit
dream dreamt, [dremt] dreamed [dri:md] dreamt [dremt] dreamed [dri:md] snít, mít sen (br.)snít, mít sen (am. i br.)
feel felt felt cítit (se), připadat si, ohmatat
flee fled fled (u)prchnout, vystříhat se (kniž.)
keep kept kept (do)držet, uchovat, nechat
lean leant leaned leant leaned naklonit / opírat se, spoléhat (br.)
leap leapt, leaped leapt, leaped skočit, poskakovat (br.)skočit, poskakovat (am.)
leave left left odejít, odjet, opustit, nechat
lose [lu:z] lost lost ztratit, zmeškat, prohrát
mean meant meant mínit, zamýšlet, znamenat
sleep slept slepts pát, dřímat, vyspat se
sweep swept swept zamést, odstranit; přejet, vinout

bereave bereft bereft oloupit,
bereaved bereaved vzít - o smrti
cleave cleft cleft rozštěpit, rozrazit, (kniž.)
clove cloven rozštěpit, rozrazit, (zast.)
cleaved cleaved lpět, držet se (zast.)
creep crept crept plazit se, lézt, popínat se
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klečet, pokleknout
misdeal misdealt misdealt špatně rozdat karty
oversleep overslept overslept zaspat
weep wept wept plakat, ronit, vlhnout, mokvat
2) typ [i:] [o:] [o:] jako teach, taught, taught
v minulém tvaru a v trpném příčestí se kmenová samohláska mění na [o:]
bring brought brought přinést, vynést, přivést
buy [bai] bought bought koupit, kupovat, vykoupit
catch caught [kot] caught [kot] chytit, zachytit, chápat
fight fought fought bojovat, zápasit
see saught saught hledat, snažit se
teach taught taught učit, vyučovat,
think thought thought myslet, vymyslet, přemýšlet
work workedwrought [ro:t] workedwrought [ro:t] pracovat, fungovat, působitvytvářet, ovlivňovat (kniž.)

beseech beseachedbesaught beseachedbesaught zapřísahat, snažně prosit (kniž.)
bethink bethought bethought rozpomenout se, rozvážit (zř.)
rethink rethought rethought znovu promyslit, přehodnotit
3) typ hear, heard, heard
přípona -d plus změna kmenové souhlásky
hear [hi×] heard [h×:d] heard [h×:d] slyšet, vy/ za/ slechnout
say [sei] said [sed] said [sed] říci, vyjádřit, sdělit
sell sold [s×uld] sold [s×uld] prodat, prodávat,
tell told [t×uld] told [t×uld] říci, povědět, vyprávět

clothe[kloT] clothed [kloTt]clad [kl{d] clothed clad šatitšatit (zast., tech., básn.)
foretell foretold foretold předpovědět
gainsay gainsaid gainsaid popřít, odporovat (kniž.)
mishear[mishi×] misheard [mish×:d] misheard [mish×:d] přeslechnout, špatně slyšet
overhear overheard overheard tajně vyslechnout, zaslechnout
oversell oversold oversold přeceňovat, nadměrně si cenit
resell resold resold znovu prodat, dále prodat
retell retold retold převyprávět
shoe shoedshod shoed shod opatřit obuví, (jako sloveso zříd.)
4) typ make, made, made;
přípona -d, předcházející samohláska zaniká
have had had mít, dát si, vzít si na sebe
make made made dělat, vyrobit, konat, přimět

remake remade remade přepracovat
C.
Skupina, ve které tři tvary mají dvě alternující samohlásky
1) typ dig, dug, dug;
minulý tvar a trpné příčestí jsou stejné, změna je jen na kmenové samohlásce
dig dug [dag] dug kopat, rýt, pátrat
hang hung [haö]hanged hunghanged zavěsit, věšet, visetoběsit
spin spunspan spun točit se, odstředit, příst
stick stuck stuck (na)píchnout, vězet, lepit (se)
strik struckstruck struckstricken stávkovat, uhodit, napadnoutudeřit (nemoc), ranit (slepotou)
string strung strung napnout, natáhnout
swing swung swung houpat (se), kývat (se), mávnout
win won [won] won vyhrát, získat, dosáhnout

cling clung clung lpět, držet se, lnout,
fling flung flung mrštit, hodit, vrhnout
hamstring hamstringedhamstrung hamstringedhamstrung zmrzačit přetn. šlach, ochromit
overhang overhung overhung viset nad, být převislý, přesahovat
sling slung slung mrštit, hodit, střílet, metat
slink slunk slunk (od)plížit se, (vy)krást se
sting stung stung bodnout, uštknout, píchat
wring wrung wrung stisknout, zkroutit, ždímat
2) typ [i:] [e] [e]; jako bleed, bled, bled
breed bred bred (z)plodit, množit, (vy)chovat
feed fed fed (na)krmit, živit (se), plnit
hold held held (u)držet, zdržet, (us)pořádat
lead led led vést, mít vůdčí postavení, řídit
meet met met potkat (se), sejít se, seznámit se
read read read číst, předčítat, interpretovat
speed spedspeeded spedspeeded spěchat, jet nedovol. rychlostí(je-li fráz. slovesem „speed up“)

behold beheld beheld spatřit, hledět na (kniž.)
bleed bled bled krvácet, rozplývat,krvavě platit za - (for)
overfeed overfed overfed překrmovat, přecpávat (se)
mislead misled misled svést (na scestí), oklamat
uphold upheld upheld udržovat, potvrdit
withhold withheld withheld odepřít, nedat, zatajit (kniž.)
3) typ [ai] [au] [au] resp. [ai] [×u] [×u]; jako bind, bound, bound
find found found najít, zjistit, shledávat
wind [waind] wound wound vinout (se), omotat, natáčet

bind bound bound (s)vázat, (s)poutat,
grind ground ground brousit, (se)mlít, biflovat
rebind rebound rebound převázat (knihu), znovu svázat
rewind rewound rewound převinout, přetočit zpět
unbind unbound unbound rozvázat, uvolnit
unwind unwound unwound odvinout, odmotat, sejmout obvaz

abide [×'baid] abidedabode [×'b×ud] abidedabode [×'b×ud] snášet, trpět, dodržet, trvatsetrvat, zůstat, prodlévat (zast.)
bide [baid] bided, bode [b×ud] bided očekávat, čekat, trvat, (zast.)
heave [hi:v] heaved hove [h×uv] heaved (hove) [h×uv] těžce zvedat, zvracet, povzdechnoutobjevit se, vynořit se(kniž.)
reeve reevedrove [r×uv] reeved rove [r×uv] provléknout, upevnit,(námoř.)
4) typ get, got, got;
get got got, (gotten) dostat (se), (am. nabýt) ...
light litlighted lit lighted rozsvítit, zapálitsvítit, posvítit
shine shonshined shon shined svítit, zářit, lesknout senaleštit
shoot shot shot střílet, střelit, odstřelit, zastřelit
sit sat sat sedět, posadit (se),
slide slid slid klouzat, smekat se, uklouznout

beget begotbegat begotten zplodit(zast.)
outshine outshon outshon přezářit, excelovat
overshoot overshot overshot přejet, minout, překročit (rozpočet)
spit spat spat plivat, prskat; poprchávat (br.)
shit shitted,shat shitted,shat srát
5) typ [{] [u] [u]; jako stand, stood, stood
stand stood stood stát, postavit, ustálit se, ...
understand understood understood rozumět, pochopit

misunderstand misunderstood misunderstood špatně rozumět, neporozumět
withstand withstood withstood odolat, vydržet, odporovat
6) typ come, came, come; infinitiv a trpné příčestí mají stejný tvar
become became become stát se
come came come přijít, přijet, nastat,
overcome overcame overcome přemoci, zdolat, zvítězit
run ran run běžet, utíkat, valit se, ...

outrun outran outrun předstihnout, utéci z dosahu
overrun overran overrun dobýt, okupovat, překročit (čas)
re-run re-ran re-run znovu uvést / vysílat, zopakovat
D.
Skupina se třemi odlišnými tvary, minulý tvar končí na [n]:
1) typ [ai] [×u] [i] jako write, wrote, written;
každý tvar má na kmeni jinou samohlásku
arise arose arisen vzniknout
drive drove driven řídit, pohánět, hnát, svézt
ride rode ridden jet (kolo, kůň), jezdit, projet
rise rose risen stoupat, povstat, vycházet (slunce)
write wrote written psát

bestride bestrode bestridden, bestrid opanovat, sedět/stát obkročmo
override overrode overridden nabýt vrchu, anulovat
rewrite rewrote rewritten přepsat, přestylizovat
smite smote smitten zasáhnout, udeřit (zast.)
stride strode stridden kráčet, rázovat, vykročit
strive strove striven usilovat, zápasit, namáhat se
thrive thrivedthrove thrivedthriven dařit se, prospívat, vzkvétat (br.)dařit se, prospívat, vzkvétat (am.)

a taky:
do did done dělat
fly flew flown letět, vlát,

dive dived (br. i am.)dove (zř. am.) dived potápět se, ponořit se
outdo outdid outdone předčit, překonat, předstihnout
overdo overdid overdone přehnat, převařit, přecpat
overfly overflew overflown přeletět
redo redid redone předělat, nově vymalovat
undo undid undone zrušit, anulovat, odčinit
2) typ break, broke, broken;
minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku [×u]
break [breik] broke [br×uk] broken [br×ukn] rozbít, zlomit, změnit se
freeze [fri:z] froze frozen mrznout, zmrazit, zadržet
choose [ču:z] chose chosen vybrat /si, zvolit /si,
speak [spi:k] spoke spoken mluvit, promluvit, vyjadřovat se
steal [sti:l] stole stolen (u)krást, přikrást se, odloudit
wake [weik] woke woken vzbudit (se), probudit (se)

awake awoke awoken vzbudit (se), procitnout
bespeak bespoke bespoken prozrazovat, věstit, zamluvit (kniž.)
weave [wi:v] wove woven tkát, splétat, spřádat, proplétat se
3) typ [e×] [o:] [o:n] jako bear, bore, borne;
minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku
bear [be×] bore borne (be born) nést, snášet, plodit, (narodit se)
tear [te×] tore torn roztrhnout, rozervat, trhat
wear [we×] wore worn nosit (na sobě), opotřebovat

forbear forbore forborn zdržet se (čeho), ustat, (kniž.)
forswear forswore forsworn zříci se, křivě přísahat (kniž.)
overbear overbore overborne přemoci, převážit, utlačit
swear swore sworn klít, přísahat,
4) typ bite, bit, bitten;
minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku
beat [bi:t] beat [bi:t] beaten [bi:tn] bíti, tlouci
bite bit bitten (bit) kousat, okusovat, leptat,
forget forgot forgotten zapomenout
hide [haid] hid [hid] hidden [hidn] skrýt (se), schovat, zatajit
lie [lai] lay [lei] lain [lein] ležet, být umístěn

chide chidchided chiddenchid, chided peskovat, plísnit, vadit se
shrive shrivedshrove [šr×uv] shrivedshriven vyzpovídat se, očistit od hříchu
seethe[si:D] seethed [si:Dd]sod[sod] seethed [si:Dd]sodden [sodn] vřít, překypovat (lidmi, věcmi)překypovat (zast.)
tread [tred] trod trodden šlapat, (pro)jít, vstoupit
underlay underlaid underlaid ležet pod, podložit, vyztužit
5) typ [×u] [u:] [×un] jako blow, blew, blown;
infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku
blow [bl×u] blew [blu:] blown [bl×un] vát, foukat, nafukovat
grow grew grown růst, pěstovat, zakořenit se
know knew known znát, vědět,
throw [Tr×u] threw thrown házet, po/ s/hodit, vrhat

crow crowed crew crowed crowed halekat, jásat,(za)kokrhat(za)kokrhat (zast.)
foreknow foreknew foreknown předvídat, vrhnout (se), uvrhnout
outgrow outgrew outgrown vyrůst z, přerůst
overthrow overthrew overthrown svrhnout (vládu)
6) typ give, gave, given;
infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku
give [giv] gave [geiv] given [givn] dát, věnovat, zasvětit, ...
mistake mistook mistaken nesprávně pochopit, zmýlit se
shake [šeik] shook [šuk] shaken [šeikn] třást, (za)chvět se, třepat
take [teik] took [tuk] taken [teikn] vzít, brát, uchopit, dostat, ...

betake [bi’teik] betook betaken odebrat se, (zast.) uchýlit se
forbid forbade(forbad) forbidden,(forbid) zakázat, znemožnit
forgive forgave forgiven odpustit, prominout
forsake forsook forsaken opustit, (za)nechat (kniž.)
misgive misgave misgiven naplnit obavami, pochybnostmi
overtake overtook overtaken předhonit, předjet, předběhnout
partake partook partaken zúčastnit se, pojíst, mít nádech
retake retook retaken znovu dobýt, opakovat (zkoušku)
undertake undertook undertaken ujmout se, převzít, zavázat se
7) typ draw, drew, drawn;
infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku
draw [dro:] drew [dru:] drawn [dro:n] táhnout, čerpat, kreslit
eat ate [et] [eit] eaten [i:tn] jíst, chutnat, (se)žrat
fall [fo:l] fell fallen [foln] (s)padat, opadnout, svažovat se
see saw seen vidět, spatřit, chápat
withdraw withdrew withdrawn stáhnout (se), odejít, vzít z oběhu

befall befell befallen postihnout
foresee foresaw foreseen předvídat
overeat overate [et] [eit] overeaten přejídat se
oversee oversaw overseen dozírat, dohlížet, zahlédnout
redraw redrew redrawn překreslit, znovu navrhnout
slay slew slain zabít, povraždit, zničit (kniž.)
E.
Skupina, kde všechny tři tvary jsou různé, minulý tvar má příponu pravidelnou a trpné příčestí má příponu [n]:
1) typ show, showed, shown
prove [pru:v] proved [pru:vd] provedproven [pr×uvn] (am.) dokázat, prokázat, ukázat se
show showed shown ukázat, převést, předložit (doklad)

grave [greiv] gravedgraved gravedgraven [greivn] vyrýt, vštípit, pohřbítvyrýt, vštípit, pohřbít (zast.)
hew [hju:] hewed [hju:d] hewn [hju:n] tesat, pokácet, (am.) dodržovat
lade [leid] laded [leidid] laden [leidn] naložit, obtížit
mow [mou] mowed [moud] mown [moun] sekat (trávu), kosit, žnout
rive [raiv] rived [raivd] riven [rivn], (rived) odtrhnout,drásat, rvát
saw [so:] sawed[so:d] sawn [so:n] řezat pilou, přeříznout
sew [s×u] sewed[s×ud] sewn [s×un], sewed šít, sešívat
shear [ši×] sheared [ši×d] shorn [šo:n], sheared stříhat (ovce)
sow [s×u] sowed [s×ud] sown [s×oun] sít, zasévat
strew [stru:] strewed [stru:d] strewn [stru:n] poházet, roztrousit, stlát
swell swelled swollen opuchnout, nabobtnat, kynout
F.
Skupina, ve které jsou tři odlišné tvary lišící se kmenovou samohláskou:
1) typ [i] [{] [a]; jako begin, began, begun
begin [biPgin] began [biPg{n] begun [biPgan] začít
drink drank drunk pít, napít se, pohlcovat
ring rang rung zvonit, cinknout
sing sang sung zpívat, opěvovat
sink sank sunk klesat, potopit (se), svažovat se
spring sprang sprung (vy)skočit, vytrysknout, pramenit
swim swam swum plavat, plout

shrink shrank shrunk srazit (textil), smrštit, stáhnout se
stink stank, stunk stunk páchnout, zapáchat, smrdět
G.
Skupina se zcela odlišnými tvary:
be was / were been být
go went gone jít, chodit, podít se, ...

outgo outwent outgone předstihnout, předčit
undergo underwent undergone podstoupit, vydržet,zažít
H.
Skupina „monotónních trojic“; infinitiv, minulý tvar a trpné příčestí mají stejný tvar):
1) typ cut, cut, cut; některá z těchto sloves mají i pravidelné tvary
bet bet bet vsadit se
bid bidbade, bid (am.) bidbidden usilovat, pokusit se, nabízet,popřát, dát; poprosit (kniž.)
broadcast broadcast, (-ed) broadcast vysílat (rozhl. tel.), sít naširoko
burst burst burst prasknout, (pro)puknout
cast cast cast vrhat, vrhnout, obsadit roli, odlít
cost cost cost stát, přijít draho, být drahý
cut cut cut řezat, krájet, stříhat, sekat
forecast forecast, -ed forecast, -ed předvídat, předpovídat,
hit hit hit udeřit, praštit, zasáhnout
hurt hurt hurt ranit, ublížit, bolet, poškodit
let let let nechat, (při)pustit, pronajmout
put put put dát, klást, umístit, ...
rid rid (ridded) rid (ridded) zbavit se, vyčistit
set set set dát (někam), postavit, nastavit, ...
shed [šed] shed shed shazovat (listí/srst), prolévat
shred [šred] shreddedshred shreddedshred (roz)trhat, (roz)drtit, rozstrouhat(zast.)
shut shut shut zavřít, zavírat (se)
split split split rozštěpit,(na)štípat, rozdělit
spread [spred] spread spread šířit (se), roztáhnout, roztírat
upset [ap’set] upset upset rozčílit, zkazit, převrátit, porazit
wet wetwetted wetwetted zamokřit, pomočit se

beset beset beset zatížit, obklopit, tísnit
knit [nit] knit,knitted (brows)knitted knit, knitted knitted svraštit (obočí) (kniž.)plést, spojit, propojit, srůst
miscast miscast miscast špatně obsadit roli, špatně sečíst
overbid overbid overbid přeplatit, přelicitovat
overcast overcast overcast (za)stínit, zamračit se
quit quit(quitted) quit(quitted) opustit, odejít, přestat
recast [ri:ka:st] recast recast přepracovat, přeobsadit, přelít
reset [ri:set] reset reset vymazat, nově zasadit / srovnat
slit slit slit rozříznout, prostřihnout, rozpárat
sweat [swet] sweated,(sweat) sweated,(sweat) potit se, orosit se, dřít, makat
thrust [Trast] thrust thrust vrazit, prodrat se,
underbid underbid underbid podbízet, nabízet méně
undercut undercut undercut podříznout, podfrézovat,nabízet pod cenou
outbid outbid outbid nabízet více, přelicitovat, předčit
wed wed wedded wed wedded oženit se, vdát se (zast.)
I.
Skupina sloves, která jsou nepravidelná pouze v pravopise:
1) typ pay, paid, paid
lay laid laid položit, klást, prostřít
pay paid paid (za)platit, hradit, vynášet

inlay inlaid inlaid vykládat, vyplňovat, intarzovat
mislay mislaid mislaid založit, špatně položit
overlay overlaid overlaid pokrýt, navařit, zalehnout (dítě)
relay relaid relaid znovu položit / vydláždit, přeložit
waylay waylaid waylaid (po)číhat (si), čekat v záloze

overpay overpaid overpaid přeplatit
repay repaid repaid splatit, odplatit, pomstít
underpay underpaid underpaid málo platit (mzdu)

Hodnocení referátu Anglická nepravidelná slovesa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. prosinec 2007
  17 988×
  2607 slov

Komentáře k referátu Anglická nepravidelná slovesa