Charakteristika odpadů

Každé město má svoje továrny, elektrárny, smetiště a čistírny odpadních vod. Jsou součástí našeho života,umožňují nám žít na určité úrovní, v přepychu a v pohodlí, které považujeme za samozřejmé.
Na Zemi je však tisíce a tisíce tokovích to míst.Součastně společnost se denně zbavuje nekonečného množství různých obalů, přepravek, starého nábytku, aut, strojů. Část předmětu po za kopání předmětu shnije, některé, hlavně umělé hmoty, ne. Když se nenajde prostředek k jejich likvidace, budou se shromažďovat v čím dál větším množství a znečistí planetu na stovky let…

Lidé a odpad od úsvitu dějin

Asi nejstarší zachovaná skládka na světě leží při Francouzské, městě SOLUTRE. Před asi 40000 roky se v okolí u tábořily pravěcí lovci. Stráň tu končí strmím srázem. pod kterým se našla rozsáhlá, až 2 a půl metru hluboká vrstva kostí z divokých zvířat. Leží tu po zůstatky asi 100000 zvířat, což je asi roční spotřeba průměrného okresního města.
Každý živý organizmus něco přímá a zbytky vylučuje. Odpad je přirozená věc, která v přírodě tvoří součást cyklus života. Zpočátku lidé odhazovali odpad kde se jim za chtělo bylo jich velmi mnoho méně a nevyráběly nic trvalejšího než sama příroda.
Změna nastala, když se lidé začali stahovat do měst. Přebytky a zbytky se stále víc hromadily na jednom místě výroba byla stále větší a větší. Skládky vznikaly jako přirozený důsledek vývoje. Pokud fungoval přirozený rozklad, příroda se starala sama. Kolaps přišel koncem 60. let 20. století.Produkce odpadů začala prudce vzrůstat.
Příčinou byl hlavně vzestup průmyslové výroby, rozšiřování měst a masové používaní plastů. Přírodní materiály jako dřevo jsou biologicky rozložitelné, když je vyhodíme, shnijí. Většina syntetických materiálů jako např. jako plasty, znečisťují přírodu nebo se rozkládají dlouhé roky.
Pro porovnání,v roce 1950 připadlo na jednoho člověka 0,5 tuny odpadů. Po20 letech už tři krát tolik. Divoké skládky hyzdí přírodu a ničí životní prostředí. Největším nebezpečím jsou látky ohrožující život. Iluze, že moře a oceány ve své rozloze všechno skryjí, je strašně hloupá. Složky ekosystému jsou navzájem propojené. Všechno, co se tímto způsobem uloží do oceánů, se k nám za několik mezistupňů znovu vrátí… Švýcarsko, Rakousko a země Skandinávie začali už v 60. letech vytvářet zákony na ochranu před skládkami odpadů apod. První pokusy československých odborníků se datují na zač. 70. let.Ztroskotaly však na nechuti úředníků založit samostatné ministerstvo životního prostředí Změna nastala až 20. 6. 1991, kdy ho schválilo federální shromáždění ČSFR.

Složení českého odpadu ( údaj z r. 1997)

Asi 43% veškerého českého odpadu tvoří odpad spotřebních věcí( papír, igelitové sáčky, oblečení, baterky, plastové láhve, skleněné láhve, plechovky …) 30%je minerálního původu (kamenné stavební materiály), 25% rostlinného a živočišného původu (potraviny ovoce, zelenina, kosti ze zvířat…), 2% představují odpad z chemických procesů (zbytečné vedlejší produkty chemických reakcích) a asi 0,2% tvoří radioaktivní odpad.

Skládka

Co je to skládka? Skládky se dělí podle konečného uložení odpadů. Musí splňovat limity hygienické, hydrologické a geologické. Ukládané látky se dělí do tří kategoriích podle vyluhovatelnosti. Při každém dešti protéká skladkou voda. Čím je odpad nebezpečnější, tím lépe se musí utěsnit.
Začíná se úpravou podloží:Po 30 cm hrubé vrstvynásleduje20 cm hrubého těsnění, nejlépe se osvědčil jíl. Do podkladu se zabuduje odvodnění.prosáknutí brání polyethylenová folie. Z organického odpadu vznikají plyny. Když se nezužitkují musí se spálit.Hlavní složkou bioplynu je metan, který je pro ozónovou vrstvu mnohem horší než freony.
Všechno se musí evidovat. Odebírají se vzorky na rozbor. Každá skladka má svoji kapacitu a životnost.
Na převoz nebezpečných odpadu složí speciálně upravené vozy. Jsou označené oranžovými značkami. Můžou jezdit jen některými povolenými cestami. to, že se nebezpeční odpad má přepravovat speciálními vozidly je v pořádku. Nebezpečnými odpady jsou např. televizory, ledničky, zářivky, baterie… Kdo si ale koupí televizi, ten si ji domů odveze svým autem. Proti veškeré logice je, že podle zákona se změní na nebezpečný odpad až jí vyhodíme. A nebezpečný odpad už musí přepravovat speciálně upravená auta.
V Česku se skladuje téměř 70% veškerého odpadu. Víc odpadu skladují jen v Itálii až 90%. Nejméně Japonsku 31% a v Rakousku jen10%.

Jak se dá zbavit odpadu?

Recyklací se dá alespoň část peněz vrátit. Pomalu se i u nás začínají recyklovat
PET lahve. Spalováním se u nás zničí jen několik procent veškerého odpadu. Kompostování je velmi šetrné k přírodě. Zpracovat se tak dá odpad z domácností.

Naproti tomu však lidé stále hledají možnosti odstranění odpadů, než aby spíš snížili jejich produkci.

Já jsem se zaměřil na komunální odpad a zákony s ním spojené. Našel jsem sbírku zákonů týkající se odpadů.A ty nejdůležitější jsem vypsal.

Část první

§1
Předmět a působnost zákona
(1)Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstva a jiných úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady .
(2) Zákon se nevztahuje na nakládání
a) s odpadními a znečištěnými vodami
b) s odvaly , výsypkami a odkališti při hornické činnosti
c) s odpady drahých kovů
d) s mrtvými lidskými těly , orgány a ostatky
e) s uhynutými těly zvířat
(3)Pokud zvláštní zákon nestanový jinak , vztahuje se zákon i na ukládání odpadů, které nevznikli při hornické činnosti , do podzemních prostor a na odkaliště.

Část druhá

§3
Všeobecné povinnosti
(1)Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
(2)S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.
(3)Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí , podléhá zpřísněnému režimu . Jejich seznam stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(4)Odpady lze podle tohoto zákona upravovat , využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních , místech a objektech k tomuto určených , ve smyslu tohoto nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy . Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy . Podmínky pro využití odpadu jako hnojiva stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem zemědělství vyhláškou.
(5)Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem , který je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy. Na každého , kdo převezme odpady od původce, předcházejí povinnosti původce (§5)
(6) Je-li původce odpadu znám , ale nezdržuje na území České republiky , zajistí zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad. Náklady s tím spojené je povinen hradit původce.

§5
Povinnosti původce odpadů
(1) Původce odpadů je povinen:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) odpady , Které sám nemůže využít , trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě , a to buď přímo , nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
c) nelze-li využít odpady podle písmena b), zajistit zneškodnění odpadů
d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle skutečných vlastností
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením , odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem .

(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění , pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba , nebo do jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.
(4)Oprávněná osoba , která převezme od původce odpady , přímá na sebe též veškeré povinnosti původce stanovené tímto zákonem .
(5) Nakládání s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu .Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.
(6)Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 se vztahují i na obce jako na původce komunálního odpadu , pokud tento zákon nestanoví jinak.

§6
Povinnosti při sběru a výkupu odpadů
(1)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů je povinna :

a) samostatně zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů
b) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu
c) odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek
d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
e) zabezpečovat odpady před odcizením únikem ohrožujícím životní prostředí
f) nakládat s nebezpečným odpadem pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu
g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů , prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
(2)Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné , může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu upustit.
(3)Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je povinna při výkupu a sběru těchto odpadů vést evidenci osob ,od kterých odpady odebrala nebo vykoupila ; k plnění této povinnosti je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkaz totožnosti . Bez ověření totožnosti odpad neodebere ani neodkoupí .
(4)Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů , u nichž je oprávněná osoba povinna
při jejich odběru a výkupu vést evidenci osob , od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.

§10
Úhrada za odvoz, třídění a zneškodnění odpadů
(1)Cenu za svoz , třídění a zneškodňování komunálních odpadů platí fyzické osoby ve výši která je v souladu s výše uvedenými předpisy.
(2)Původci , kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí , platí cena sjednanou v dohodě s obcí.
(3) Úhrada za svoz , třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce.
(4)Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděným sběrem ,svozem , tříděním , využitím a zneškodněním komunálního odpadu , případně odpadu umístěném na nemovitosti obce , u kterého není známá fyzická nebo právnická osoba, která odpad na nemovitosti , která není určena k odkládání odpadů , umístila.

Hodnocení referátu Charakteristika odpadů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2007
  8 588×
  1653 slov

Komentáře k referátu Charakteristika odpadů