Produkce a likvidace odpadů

Každý člověk potřebuje více či méně často odkládat nepotřebné věci, ať už je to běžný domovní „komunální“ odpad např. popel , tak i další – sklo, plasty, kov, oděvy, kompostovatelný odpad plechovky, kal ze septiků, stavební odpad nebo nebezpečné složky odpadu
např.:

olej
barva,lepidlo,rozpouštědlo,kyselina
Léky
chladničky, mrazničky(zařízení s obsahem chloruhovodíku)
televizní obrazovky(obsah rtuti)
Specifikace odpadu je uvedena v „Katalogu odpadů“ v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 337/97
Je zde uveden kód odpadu jeho název a kategorie

Náklady vynaložené na likvidaci odpadů často přesahují značné finanční částky a zatěžují rozpočty měst a obcí. Obecní a městské úřady vydávají obecně závazné vyhlášky o nakládáním s odpadem.

Množství odpadů a jeho nárůst za uplynulé období v jedné Obci na okrese Tábor

+ následek krupobití zatížení rozpočtu částkou 1 311.599,--


1997 1998 1999
Druh odpadu Množství
Popel z uhlí a koksu 172,44 136,00 271,00
Plastové obaly 0,60 0,95 1,20
Střešní tašky 3 900,00 +
Odpad ze zeleně 27,97 26,32 20,85
Sklo 15,60 15,80 16,20

Likvidace odpadů
Důležitost třídění odpadů

Běžný komunální odpad se ukládá do běžných nádob o obsahu 110 litrů.
Je zakázáno:
ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob
dávat do sběrných nádob pro komunální odpad nebezpečné odpady, ropné látky, zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata, kafilérní odpady z potravinářských prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel, tuků apod. ze zařízení veřejného stravování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu

Umístnění kontejnérů na Pet lahve a sklo v oblasti prodejen, kontejnéry musí být barevně odlišeny, zřetelně označeny druhem odpadu , který je možno do něj ukládat
Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích nesmí způsobovat hygienické závady, omezovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo negativně esteticky ovlivňovat své okolí.
Ostatní odpad je možno uložit na sběrných místech (dvorech)

Svoz zajišťují firmy na základě oprávnění likvidace odpadů. V oblasti táborska je to firma Rumpold.

Využití odpadů - dle charakteru spalování, kompostování

Zajímavou likvidací je jejich Recyklace

Podle charakteru produkovaného odpadu je tento možno recyklovat
Společnost EKO-Kom je provozovatelem systému, který buduje na základě dobrovolné dohody. Tato firma sdružuje více než 70 firem. Jsou mezi nimi například výrobci nealkoholických nápojů ,čokoládovny, konzervárny. Členové EKOKOMU platí příspěvky podle charakteru produkovaných odpadů. Z těchto poplatků se financuje třídění odpadů v obcích a městech, kterých je do systému zapojeno 1320.
Od počátku příštího roku budou výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů povinni zajistit, aby byl odpad z obalů, které dodávají na trh, využíván nejméně z 35% a z 15 % recyklován.

Jako další příklad lze uvést recyklaci stavebního materiálu v recyklačním středisku v Klenovicích. Zde se recykluje například :

beton
cihla
keramika
zemina nebo kameny
Ostatní izolační materiály


Je společnou odpovědností nás všech vyrovnat se v rámci zákonných předpisů(ale především i v našem zájmu), s problémem stále se zvyšujícího množství odpadu všeho druhu .


Použitá literatura - Hospodářské noviny
Zemědělské noviny
statistický údaje obecního úřadu
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem

Hodnocení referátu Produkce a likvidace odpadů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  4 446×
  492 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Produkce a likvidace odpadů