Odpady

Kam s nimi?

ÚVOD:

Problém odpadků není záležitostí novou. Byly zde odjakživa nebo spíše od doby, kdy se na Zemi objevil člověk. Lidská činnost vytváří nepředstavitelné množství produktů, ale spolu s nimi vznikají i odpadní látky. V minulosti člověk zpracovával výhradně přírodní suroviny a také opady byly z týchž látek, a proto s nimi příroda dovedla účelně naložit. Člověk vytváří stále více a více věcí. Přitom vzniká tolik odpadu, že je jím příroda přehlcena. Moderní chemie vytváří a produkuje látky, které se v přírodě dosud nevyskytovaly. Plasty utiskují přírodu, která si s nimi neví rady.

KAM S NIMI NEBOLI PEVNÉ ODPADKY:

Mezi pevné odpadky zařazujeme všechny nerozpustné odpadní látky vznikající v domácnostech, ve službách, v průmyslových závodech i v zemědělství. Zvláštní skupinu, tvoří odpad ze sídlišť, nazývaný tzv. městské smetí. Do této skupiny patří vyřazené předměty z domácností, odpady shromážděné při úklidu ulic i vraky aut. Samostatnou část tvoří sběrné suroviny. Pevné odpadky jsou objemné a protože obsahují zbytky potravin, rychle kvasí a hnijí, jsou výbornou potravou pro potkany a líhní pro komáry a mouchy. Patogenní mikroby, obaleny organickými látkami jako krunýřem, v nich přežívají celé týdny i měsíce. Hnijící zbytky páchnou a znehodnocují půdu i povrchové a podzemní vody, proto jejich likvidaci musíme věnovat mimořádnou pozornost.

LIKVIDACE MĚSTSKÉHO SMETÍ:

První fází likvidace je sběr odpadu. Popelnice i kontejnery mají být vždy v přístřešcích, které je ukrývají a zmírňují tak neestetický dojem. Přístřešky mají být za budovami, alespoň 10 metrů od nich. Likvidace odpadků se provádí různými způsoby. U nás se nejčastěji odpadky vyvážejí na skládky. Řízené skládky se budují na místech, kde odpadky i produkty jejich rozkladu nemohou znečistit podzemní ani podpovrchové vody. Proto se pro ně vybírají různá údolí nebo plochy vzdálené nejméně 1 kilometr od sídliště, kde je dostatek prostoru alespoň na 5 let. Celý prostor má být oplocen a služba zde řídí ukládání odpadků. V okrese Nový Jičín je skládka v Mořkově. Oficiální název je SOMPO – sdružení obcí a měst pro odpad. Funguje již od roku 1992 a její předpokládaná životnost je 12 a půl let. Objem skládky je 743 000 t a roční produkce odpadu je asi 47 100 t. Na den to činí přibližně 130 t. Na skládku se nesmí vyvážet:

· Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje ve značné míře kapalnou fází. Za kapalný se nepovažuje kašovitý odpad, který po uložení tuhne
· Nebezpečný odpad, který je v podmínkách skládky výbušný, vysoce hořlavý, oxidující, uvolňující při styku s vodou či vzduchem, jedovaté plyny, akutně toxický, obsahující prokázané karcinogeny, mutageny, teratogeny nebo látky s embryotoxickým účinkem a infekční podle definic nebezpečných vlastností odpadu
· Odpady prudce reagující s vodou nebo organickými látkami
· Chemické a biologické látky, jejichž složení nebylo zjištěno a nebo jsou nové a jejich účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy, vznikající zejména při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti
· Veškerá léčiva
· Odpady silně zapáchající
· Nádoby a zařízení s obsahem plynu pod tlakem
· Odpady obsahující organokovové sloučeniny
· Olověné a nikl-kadmiové akumulátory
· Veškeré odpady ze zpracování dehtů
· Biocidy, pesticidy
· Vytříděné využitelné odpady (například sběrový papír, textil, pneumatiky a kompostovatelné odpady), pokud nejsou tyto využity jako technologický materiál při skladování.
Velkým problémem jsou neřízené skládky. Vznikající živelně, většinou na zcela nevhodných místech, kde dochází ke znečištění okolní krajiny. Obtěžují svým zápachem a jsou místem výskytu potkanů a much. Takové skládky se musí zlikvidovat, zahrnout hlínou a po mineralizaci osít travou, keři a stromy.

Hodnocení referátu Odpady

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. prosinec 2007
  5 808×
  558 slov

Komentáře k referátu Odpady