Periodizace vývoje lidského jedince z hlediska psychologie a sociologie

Ontogenetická psychologie: zabývá se psych. vývojem jedince, základními mezníky jeho života /početí, smrt/
Vývoj: změna, při které jedinec získává nové vlastnosti, stává se složitějším uvnitř i navenek, stává se méně závislým na svém okolí, proces na sebe navazujících vývojových fází, celistvý proces, zahrnuje somatickou i psychickou složku, vzájemně na sebe působí, od méně dokonalého k dokonalejšímu, je individuálně specifický
Změny: zákonité, charakteristické pro vývoj jedince, individuální
Vývojová období: jednotlivá období jsou typická určitými změnami, vývojovými mezníky

Periodizace vývoje člověka /zabývali se psychologové Freud, Erikson, Langmeier/
1. Prenatální období: splynutí mužské a ženské zárodečné buňky, vývoj plodu, trvá 9 měsíců, končí narozením
2. Novorozenecké: první měsíc, adaptace na podmínky nového prostředí, novorozenec vybaven základními reflexy – uchopovací, sací, kontakt s matkou
3. Kojenecké: 1. rok, fáze otevřenosti a ochoty akceptovat podněty, které přináší okolní svět, primární rozvoj poznávacích procesů, hlavně vnímání, rychlý vývoj senzomotorický, emociální, kontakt s matkou i dětmi
4. Batolecí: 1. - 3. rok, výrazný rozvoj dětské osobnosti, motorika, komunikace, nápodoba, vrstevnické vztahy, rozvoj řeči, obohacuje se slovník, potřeba sebeprosazení, obecně platným normám se dítě učí pozorováním ostatních /napodobování/ i prostřednictvím informací o vhodném chování, rozvoj citu pro hudbu, začíná malovat, ve 3 letech dítě může začít chodit do MŠ – učí se větší samostatnosti, osvojuje si hygienické návyky
5. Předškolní: 3. – 6. rok, končí vstupem do školy, období iniciativy, hlavní potřebou je aktivita, sebeprosazení, osvojování norem, identita pohlavní role, velký vliv má prostředí, řeč, názorné myšlení, hra
6. Mladší školní: 6 – 11, 12 let, dospívání, sebehodnocení, vztahy
7. Pubescence /puberta/: do 15 let, biologické, psychické, sociální změny, významné hormonální přeměny, pohlavní dospívání, dívky dříve mentálně vyspělé než chlapci /o 2 – 3 roky/, hledání svého místa ve společnosti, v kolektivu
8. Adolescence: do 20 – 22, prohlubuje se racionalita, člověk si nachází své priority, své místo ve společnosti, osamostatňování, odchod od rodičů, prohloubení vztahů – manželství, v tomto věku především v 80. letech, dnes už později, volba povolání
9. Časná a střední dospělost: 20 – 25 až 40 – 45 let, zralost, realizace pracovní činnosti, manželství, rodičovství
10. Pozdní dospělost: 40 – 45 až 65 let, vrcholný profesionální vývoj, změna rodinných vztahů, odchod dětí s domova
11. Stáří /senium/: s prodlužujícím se věkem se hranice stáří posouvá, přibývá zdravotních potíží, menší pohyblivost, poruchy sluchu, projevy osobnostních rysů, často ztráta životních partnerů

Hodnocení referátu Periodizace vývoje lidského jedince z hlediska psychologie a sociologie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. září 2007
  8 548×
  363 slov

Komentáře k referátu Periodizace vývoje lidského jedince z hlediska psychologie a sociologie