Provoz Atmosféricko-vakuové destilace ropy (AVD), technologie zpracování ropy

Obsah organizace pracoviště

Seznámení s pracovištěm.

AVD je kombinovaná jednotka určená pro destilaci ropy. Účelem AVD je výroba specifikovaných finálních produktů a poloproduktů pro další zpracování. Na atmosférické destilaci se získává benzínová frakce, petrolej, plynný olej a mazut. Mazut se poté vede na vakuovou destilaci kde se získává vakuový plynový olej, tří plynové frakce a asfalt. Z důvodů minimalizace chloridové koroze destilačního zařízení se před destilací surová ropa v elektrické odsolování zbavuje chloridů, které jsou v ropě obsaženy.

Historický vznik a vývoj.

Výroba motorových paliv byla v Záluží u Mostu plánována již od roku 1938 kdy byla započato s prvními zeměměřičskými pracemi. Původní plány počítaly s gigantickou továrnou na výrobu syntetického benzínů hydrogeneračním způsobem ze severočeského hnědého uhlí. Původní plány počítaly s výrobou až 660 tisíc tun paliv ročně a s roční spotřebou 6,6 milionů tun hnědého uhlí.
Se stavbou se započalo 5. května 1939 (K. Henlein). Stavba dostala název Sudetenländische Treidstoffwerke AG. Na této monstrózní stavbě pracovalo stovky tisíc nuceně nasazených a válečných vězňů převážně ruského původu. Závod by zprovozněn v roce 1942, kdy odjeli první cisterny z benzínem. V roce 1943 (12. května) začali pravidelné nálety spojeneckých vojsk. Osvobození závodu proběhlo v roce 1945 (4. června). V roce 1946 se SSSR vzdává vše nároků na válečnou kořist. V této době se také začíná závod rozrůstat a končí samostatná historie výroby motorových paliv.
V roce 1951 byla poprvé zpracována ropa na motorová paliva. V roce 1965 propojen ropovod Družba až do Stalinových závodů. V roce 1972 byly postupně odstaveny Karbonizační pece.

Bezpečnost a hygiena práce

Bp a Po na pracovišti.

Pomůcky osobní ochrany dělíme:

A) Pomůcky k ochraně zraku – brýle, obličejový štít, kukla k ochraně proti mechanickým, fyzikálním a chemickým vlivům.
B) Pomůcky k ochraně sluchu – resonanční chrániče, plastické chrániče, izolační skelná mikrovata, sluchátkové chrániče, protihluková kukla.
C) Pomůcky k ochraně hlavy – přilba, svářecí kukla, šátek, čepice, čelenka, teplá vložka do přilby.
D) Pomůcky k ochraně těla – prošívaný oděv ( keprový ), kyselinovzdorný oděv, pórovaný azbestový oblek k ochraně před sálavým teplem, ochranný pás, zástěra,ledvinový pás, prádlo, plášť do deště.
E) Pomůcky k ochraně dýchacích cest – respirátor, ochranná maska s příslušným filtrem, vzduchový nebo kyslíkový dýchací izolační přístroj, ochranná maska s čerstvovzdušným nebo tlakovzdušným vedením.
F) Pomůcky k ochraně horních končetin – rukavice kožené nebo gumové, PVC s textilní vložkou, textilní, kombinované apod., manžety, rukávníky, zápěstní řemínky.
G) Pomůcky k ochraně dolních končetin – boty s ocelovou špicí, kožené kamaše, slézačky, gumové holínky, chrániče nártu a kolen, azbestové chrániče, pracovní obuv.

Požární řád

Zakazuje se:
Vstup neoprávněným osobám do stavby, výrobny, prostoru.
Kouření mimo vyhrazená místa.
Sváření a manipulace s otevřeným ohněm a nevhodnými elektrickými zařízeními a pracovními nástroji které mohu vyvolat hoření.
Mít při sobě zapalovadla, předměty schopné zapálit.
Nosit okovanou obuv a nevhodný pracovní oděv.
Poškozovat nebo upravovat nebo provádět provizoria plynotěsné elektroinstalace.
Používat vadné nebo poškozené nářadí, stroje nebo zařízení.
Prát oděv v hořlavých rozpouštědlech
Provádět součastně některé pracovní úkony.
Ponechat bez dozoru otevřený oheň ( polní hořák ).
Ponechat bez dozoru zařízení nebo stroj.
Požární hlídka

Povinnosti hlídky

Velitel hlídky:
V požární prevenci zajišťuje, aby byly dodržovány požární požadavky a předpisy. Vede pracující k potřebné bdělosti a opatrnosti. Odpovídá za činnost požární hlídky a kontroluje připravenost hasebních prostředků.
V případě vzniku požáru, do příchodu požární jednotky pomáhá řídit vedoucímu hasebního zásahu a organizuje evakuaci lidí i materiálu.
Číslo 1:
Dbá o pořádek na pracovišti, o provádění pravidelného úklidu, odstraňování prachu, a hořlavého odpadu, zejména s těch zařízení a míst kde hrozí jejich vznícení. Stará se o pohotovost a akceschopnost hasících prostředků. Tyto prostředky si členové požární hlídky předávají při střídání.
Provádí hasební zásah hasícími přístroji a případně zásah do hydrantu.
Číslo 2:
Dbá o to, aby před odchodem z pracoviště při ukončení pracovní doby byly vypnuty elektrické spotřebiče, elektrická a plynová zařízení.
Provádí hasební zásah hasícími přístroji a případně zásah do hydrantu.
Číslo 3:
Dohlíží na to aby nebyly zatarasovány k prostředkům požární ochrany. Dbá na to, aby byly východy ze staveb a budov trvale volné, stejně jako potřebné manipulační prostory. Kontroluje provozuschopnost signalizačních prostředků k hlášení požárů.
Oznamuje vznik požáru závodnímu požárnímu útvaru. Provádí hasební zásah hasícími přístroji a případně zásah do hydrantu.
Činnost hlídek se při požáru řídí podnikovou směrnicí.

Výčet zdravotnického zařízení
1. Zdravotnická nosítka s přikrývkami jsou umístěna v kanceláři směnných mistrů destilací ve stavbě číslo 3445
2. Lékárnička se zdravotní výbavou je umístěna na stejném místě. Za jejich vybavení, stav a doplňování zdravotních potřeb je zodpovědný směnný mistr, který také dbá aby nedocházelo k svévolnému ničení a neodbornému zacházení.

Nebezpečná místa z hlediska PP

1. Kanály musíme udržovat vždy čisté
2. Netěsnosti na výrobních zařízeních a na potrubních propojeních je nutné odstraňovat co nejrychleji. Dále pak okamžitě uklízet vyteklé suroviny a produkty.
3. Provádět mazání čerpadel, motorů a ložisek.
4. Povrch sloupových nádrží udržovat v čistotě.

5. Na potrubních mostech i pod nimi je nutné dodržovat čistotu. Netěsnosti ihned likvidovat. Vyteklé surovina a produkty ihned uklízet.
6. Při zapalování hořáků dbát na správné vyvětrání pece.
7. Likvidovat možnost samovznícení hořlavin, ke kterému muže dojít při potřísnění zařízení nebo jeho okolí hořlavými produkty nebo surovinami. K samovznícení muže též dojí při otevření zařízení do opravy.
8. Udržovat řádnou čistotu zařízení, jehož provozní teplota přesahuje 200°C.
9. Při demontáži zařízení, kde se předpokládá výskyt pyrotechnických úsad, udržovat tyto vždy ve vlhkém stavu.
10. Neustálou kontrolou zařízení zjišťovat netěsnosti a okamžitě je odstraňovat.

Druhy hasících prostředků a přístrojů, které jsou k dispozici na AVD

1. Hasící přístroj sněhový SG
2. Hasící přístroj pěnový, pojízdný VP 200
3. Hasící přístroj pěnový, přenosný S9Ai
4. Hasící přístroj práškový PG 5 Hi
5. Pára 1.8 Mpa
6. Pára 0.25 Mpa
7. Mlhové stabilní hasící zařízení
8. Polostabilní hasící zařízení

OBP 10

Pracovník musí:
Dbát všech pokynů vedoucího práce, případně pracovníka vykonávajícího dozor, důsledně dodržovat platné bezpečnostní a pracovní předpisy nebo směrnice s nimiž byl řádně seznámen, jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti.

Dostane-li pracovník příkaz odporující bezpečnostním předpisům, je povinen na to upozornit toho kdo mu příkaz vydal. Trvá-li přesto na splnění takového příkazu, uvědomí o tom pracovník vyššího představeného.

Používá při práci ochranných zařízení a ochranných prostředků, jakož i vhodnou obuv a oblečení přiměřené charakteru práce.

Zúčastnit se školení a výcviku prováděného podnikem v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám.

Oznamovat svému nadřízenému nebo orgánům dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci nedostatky na zařízení a odchylky od předepsaného režimu, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků a bezpečnost provozovaného zařízení. Podle svých možností se účastnit na jejich odstranění

Počínat si při práci tak, aby nezavedl příčinu ke vzniku požáru. Při zjištění i malého požáru musí okamžitě uvědomit PÚ i nadřízeného a použít vhodné hasící prostředky a přístroje pro lokalizaci požáru.

Dojde-li k náhlému onemocnění, úrazu nebo otravě pracovníka, musí poskytnout první pomoc a zajistit další lékařské ošetření.

Upozornit nadřízeného na zdravotní stav vlastní nebo spolupracovníků, pokud by mohli ohrozit bezpečnost práce nebo nerušený provoz na pracovišti. Toto stanovení se vztahuje zejména na osoby pod vlivem alkoholu, které nepatří na pracoviště ani do prostoru podniku

Je zakázáno nosit na pracoviště podniku lihové nápoje, požívat je při práci, nebo dokonce přicházet do podniku v podnapilém stavu. Za lihové nápoje se považují všechny druhy likérů, vín a pivo více jak 8°.

Neprovádět sám a nedovolovat jinému nekvalifikovanému pracovníkovi pracovat na strojích a zařízení, které vyžadují odbornou způsobilost.

Podílet se na zvýšené péči nad mladistvími pracovníky po celou dobu práce na společném pracovišti.

Předávat zkušenosti, být radou a skutkem nápomocen méně zkušeným pracovníkům, nedovolit rizikové pracovní postupy a nebezpečné žertování. Tím se předchází zbytečným úrazům spolupracovníků.

Charakteristika surovin, produktů, poloproduktů, pomocných médií

Ropa

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – hnědá až černá hořlavá kapalina, jejíž páry jsou výbušné.
3. Mez výbušnosti v % - nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – nižší než 21oC.
5. Třída nebezpečnosti – I.
6. Hustota – 730 – 1140 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC - 510 oC.
8. Teplota vznícení ve oC - 220 oC.
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 40 – 80 MJ/Kg.
Ropa na AVD přichází jako primární surovina. Je odsolena a poté rozdestilována na frakce které jsou popsány níže.

Lehký benzín

.
1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – čirá, bezbarvá, hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – 0.7 – 8.0.
4. Bod vzplanutí ve oC – nižší než 21oC.
5. Třída nebezpečnosti – I.
6. Hustota – 680 - 690 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – 280 oC
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 44 MJ/Kg.
Lehký benzín, část jede na louhování a stabilizaci, druhá část poté jde hlavový reflux na Atmosférickou kolonu.

Těžký benzín

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – čirá, bezbarvá, hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – 0.6 – 6.5.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 21 do 55oC.
5. Třída nebezpečnosti – II.
6. Hustota – 740 – 750 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – 400 oC.
8. Teplota vznícení ve oC – 240 oC.
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 44 MJ/Kg.
Těžký benzín, část jde na tankoviště a k delšímu zpracování, druhá část jde zpět na atmosférickou kolonu jako hlavový reflux.

Mazut

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – viskózní černo – hnědá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 100 do 250oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 870 – 880 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – nestanovena.
9. Teplotní Třída – nestanovena.
10. Výhřevnost – 42 MJ/Kg
Mazut, část jde na pece a poté na vakuovou kolonu, druhá část odchází přímo na tankoviště mazutu.

Petrolej

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – čirá, bezbarvá hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – 1.2 – 7.0.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 21 do 55oC.
5. Třída nebezpečnosti – III.
6. Hustota – 750 – 870 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – 220 oC.
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 43 MJ/Kg
Petrolej, jde na stripování parou a poté na tankoviště k dalšímu zpracování.

Plynový olej atmosférický

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – čirá až nažloutlá hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – 0.6 – 6.5.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 55 do 100oC.
5. Třída nebezpečnosti – III.
6. Hustota – 833 – 855 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – vyšší jak 87 oC.
8. Teplota vznícení ve oC – 220 oC.
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 42 MJ/Kg
Plynový olej, má využití jako topné medium pro reboilery nebo se odvádí na tankoviště.
Plynový olej vakuový

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – žlutá olejovitá hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – 0.5 – 6.5.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 55 do 100oC.
5. Třída nebezpečnosti – III.
6. Hustota – 870 – 880 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – vyšší jak 87 oC.
8. Teplota vznícení ve oC – 220 oC.
9. Teplotní Třída – T3.
10. Výhřevnost – 42 MJ/Kg
Plynový olej, má využití jako topné medium pro reboilery nebo se odvádí na tankoviště.
I, II, III, olejová frakce

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – žlutá olejovitá hořlavá kapalina.
3. Mez výbušnosti v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – od 100 do 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 870 – 940 Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – nestanovena.
9. Teplotní Třída – nestanovena.
10. Výhřevnost – nestanovena.
I.O.F. využívá se jako boční cirkulační reflux, nebo odchází do zásobníků.
II.O.F. využívá se jako boční cirkulační reflux, dále pak jako otop pro pece, nebo se vede do zásobníků.
III.O.F. část se převádí na OXO, nebo se z ní připravuje nástřik pro oxidace.

Asfalt

1. Složení – směs uhlovodíků.
2. Vlastnosti – černá lesklá látka.
3. Mez výbušnosti v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – 260oC.
5. Třída nebezpečnosti – nezařazeno.
6. Hustota – vyšší jak 1000Kg/m3.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – nestanovena.
9. Teplotní Třída – nestanovena.
10. Výhřevnost – nestanovena.
Asfalt odchází na kvalitativní úpravu
Propan – Butan

1. Složení – směs zkapalněných uhlovodíků.
2. Vlastnosti – bezbarvá kapalina těžší než vzduch.
3. Mez výbušnosti v % – 1.6 – 9.5.
4. Bod vzplanutí ve oC – nestanoven.
5. Třída nebezpečnosti – nestanovena.
6. Hustota – nestanovena.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – 430 - 510 oC.
9. Teplotní Třída – T1.
10. Výhřevnost – 46.1 MJ/Kg
Propan – Butan odchází na zpracování na VTP.
Zemní plyn

1. Složení – zkapalněný plyn.
2. Vlastnosti – bezbarvý, vznětlivý, hořlavý, lehčí než vzduch.
3. Mez výbušnosti v % – 5 – 15.
4. Bod vzplanutí ve oC – nestanoven.
5. Třída nebezpečnosti – nestanovena.
6. Hustota – nestanovena.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – 537oC.
9. Teplotní Třída – T1.
10. Výhřevnost – 49.23 MJ/Kg
Topivo pro hlavní hořáky.

Destilační plyn

1. Složení – směs plynných uhlovodíků.
2. Vlastnosti – výbušné páry.
3. Mez výbušnosti v % –1.5 – 34.
4. Bod vzplanutí ve oC – nestanoven.
5. Třída nebezpečnosti – nestanovena.
6. Hustota – nestanovena.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – nestanovena.
9. Teplotní Třída – nestanovena.
10. Výhřevnost – nestanovena.
Destilační plyn odchází ke zpracování na pyrolýzu.
Odpadní voda

1. Složení – voda s uhlovodíky.
2. Vlastnosti – výbušné, hořlavé páry.
3. Mez výbušnosti v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – do 21oC.
5. Třída nebezpečnosti – I.
6. Hustota – nestanovena.
7. Bod hoření ve oC – nestanoven.
8. Teplota vznícení ve oC – nestanovena.
9. Teplotní Třída – nestanovena.
10. Výhřevnost – nestanovena.
Odpadní voda jde na vyčištění na BIČ.

Oleje a maziva

Olej M6AD
1. Složení – olej ropného původu obsahující zušlechťující přísady.
2. Vlastnosti – kapalina tmavé barvy.
3. Mez výbušnosti v % - 0.4 – 6.5 obj.
4. Bod vzplanutí ve oC – 100 do 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 880.
7. Bod tuhnutí – -25 oC.

Olej M3AD
1. Složení – olej ropného původu obsahující zušlechťující přísady.
2. Vlastnosti – kapalina tmavé barvy.
3. Mez výbušnosti v % – 0.4 – 6.5 obj.
4. Bod vzplanutí ve oC – 100 do 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 880.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Tuk Shell Alvonia SA – 3
1. Složení – mazací tuk s obsahem vysoce rafinovaných minerálních olejů a adetiv.
2. Vlastnosti – vazelína bílé barvy.
3. Mez hořlavosti v % – 1 – 10 obj.
4. Bod vzplanutí ve oC – 100 do 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – nestanoveno.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Tuk LV 2 – 3
1. Složení – nestanoveno.
2. Vlastnosti – vazelína žlutobílé barvy.
3. Mez výbušnost v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – nestanoven.
5. Třída nebezpečnosti – nestanovena.
6. Hustota – nestanoveno.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Tuk AK – 2
1. Složení – nestanoveno.
2. Vlastnosti – vazelína nazelenalé barvy.
3. Mez výbušnost v % – nestanovena.
4. Bod vzplanutí ve oC – nestanoven.
5. Třída nebezpečnosti – nestanovena.
6. Hustota – nestanoveno.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Olej LK - 46
1. Složení – ropný olej obsahující zušlechťující přísady.
2. Vlastnosti – kapalina žluté barvy.
3. Mez výbušnost v % – 0.4 – 6 obj.
4. Bod vzplanutí ve oC – 100 - 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 870.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Shell turbo oil „T“
1. Složení – směs vysoce rafinovaných ropných olejů a přísad.
2. Vlastnosti – barva jantarová.
3. Mez hořlavosti v % – 1 – 10 obj.
4. Bod vzplanutí ve oC – 100 - 250 oC.
5. Třída nebezpečnosti – IV.
6. Hustota – 874.
7. Bod tuhnutí – nestanovena.

Schéma výroby

Podrobný technologický postup
Letmé seznámení s provozem AVD
Surová ropa se přivádí na sklad, její množství se měří pomocí dilatačního měřiče. Ropa se nasává čerpadlem a protlačuje se přes první část trubkových aparátů ohřívacího systému, pokud tento nestačí k ohřevu, pak ropa prochází přes parní ohřívače. S teplotou 130oC přechází ropa na odsolování kde se zbaví podstatné části chloridů. Z odsolování se ropa čerpá pomocí čerpadla do pofrovací nádrže (V = 100m3). Z té se pak ropa dopravuje přes výměníky tepla do flešové kolny s teplotou asi 230oC. Zde získáváme jako hlavový produkt Lehký benzín, který se vede na louhování a stabilizaci. Jako boční destilát získáváme Petrolejový boční destilát, ten se v horkém stavu nastřikuje do hlavni Atmosférické kolony. Jako patový destilát odchází odflešovaná ropa. Ta se dopravuje pomocí čerpadla do ohřívací pece, kde se jí udělí teplota 320oC. Takto připravena je přiváděna do Atmosférické kolony, kde je rozdělena na tyto frakce. Benzínový řez LBi, který se čerpá na louhování a stabilizaci.
Benzínový řez TBi ,který se čerpá do skladovacích nádrží. Petrolej, který se čerpá se do skladovacích nádrží. Plynový olej atmosférický, který se čerpá se do skladovacích nádrží.
Atmosférický zbytek ( Mazut ) se čerpá přes výměníky tepla dále pak přes pece kde se mu udělí teplota 390oC, a poté se nastřikuje do Vakuové kolony. Tam se destiluje na několik frakcí.Vakuový plynový olej, ten odchází na skladování. Tři olejové frakce, ty se čerpají do skladovacích nádrží. Vakuový zbytek (Asfalt), ten se čerpá na tankoviště meziproduktů nebo přímo na jednotku Oxidace asfaltu.
Vakuum pro VD vytváří vakuotvorný systém.
Benzíny z VD i AD se louhují louhem sodným, vypírají vodou a nastřikují do stabilizační kolny ve které se oddělí lehké podíly. Kapalný propan – butan se dopraví na dělení plynů, tam se pak uvolní do potrubí bohatého plynu. Stabilizovaný benzín odchází do skladovacích nádrží poloproduktů.

Podrobné seznámení s provozem AVD
Ohřev surové ropy a elektrostatické odsolování
Surová ropa se ze zásobníků dostává podávacími čerpadly přes bilanční měřič do nástřikového čerpadla. Čerpadlo čerpá ropu přes teplostěný systém, odtud s výslednou teploto cca 130oC je ropa čerpána do objektu nové odsolovací stanice.
V odsolovací stanici se k ropě přidá čerstvá voda, předehřátá v solankových předehřívačích na teplotu 80 – 95oC, dále pak deemulgátor v množství 2 – 5 mg/l. Přes směšovací ventil pak vstupuje směs do odsolovač.
Odsolovač je válcová ležatá nádoba o objem 150m3, odsolováni zde probíhá mezi dvěma elektrodami s vysokým elektrickým nábojem, při teplotě 130oC a tlaku 1Mpa. Pokud nástřikové čerpadlo nezjistí dostatečný, tak pak se ropa musí dotlačit pomocným čerpadlem, které je umístěno na odsolovací stanici.
Odsolená ropa odchází horní částí vlastním tlakem a s teploto kolem 120oC, voda a solanka z odsolovače odchází spodem. Ty se pak vedou na čištění vod.
Ohřev odsolené ropy a destilace v předflešovací koloně
Z nádrže kde byla odsolená ropa uskladněna, se čerpá přes druhou část teplostěného systému do předflešovací kolony. Teplostěný systém ropu ohřát na 230oC.
Ropa se nastřikuje pod 15. patro, kde se na základě rovnovážné destilace z ní oddělí následující prvky. Hlavový produkt, Lehký benzín (LBi frakce KVB cca 110oC), se destyluje při teplotě hlavy kolony 90 – 130oC a tlaku 0.2MPa. Po jeho kondenzaci a schlazení na cca 40oC se v refluxní nádrži odděluje od vody. Čerpadlem se pak část vrací jako hlavový reflux do předflešovací kolony, zbytek se vede na louhování a dále na stabilizaci. Voda se automaticky odpustí do kanalizace zaolejovaných vod. Těžký benzín (TBi frakce KVB do 200oC), je odebíraný jako široká frakce z 8. patra kolony, odchází přes nádrže vlastním tlakem na patro 6. atmosférické kolony, nebo do sání čerpadel. Spodkem kolony se s teplotou 225o odtahuje čerpadlem odflešovaná ropa. Ta se vede přes výměníky tepla a ohřívací pec do atmosférické kolony.

Ohřev odflešované ropy
Odflešovaná ropa se čerpá přes poslední část teplostěného systému. Dále se ropa předehřívá v peci kde dosáhne požadovanou teplotu 320oC, která je nezbytná pro atmosférickou destilaci.
Pec je dvoukomorová konická pec se společnou konvekcí, vytápěná v každé části osmi kombinovanými hořáky pro spalování zemního plynu a topného oleje. Zemní plyn pro pece se přivádí z redukce zemního plynu, topný olej se přivádí ze stanice olejového hospodářství.

Destilace v atmosférické koloně
Ropa se z pece nastřikuje s teploto cca 320oC do atmosférické kolny, do prostoru pod 20. patro v obohacovací části a v prostoru pod 4. patro v ochuzovací části. Pro zajištění rektifikačního účinku se na 1. patro přivádí hlavový reflux a na 12. respektive 14. patro pak boční cirkulační reflux. V hlavě kolony se udržuje teplota cca 95oC ve spodku pak teplota 320oC.
Destilací ropy v atmosférické koloně získáme tyto produkty. Lehký benzin, odchází hlavou kolny společně se stripovací párou a ochlazuje se ve vodnim kondenzátoru. Odloučená voda se odpouští do kanalizace zaolejovaných vod. Těžký benzín (benzínová frakce), s KBV cca 180oC se odebírá ze 4. patra jako kapalná fáze. Čerpadlem se dopravuje přes výměníky tepla a chladiče, jednak jako hlavový reflux na atmosférickou kolonu, nebo na tankoviště k dalšímu zpracování. Petrolej se odebírá z 11. patra jako boční odběr a postupuje do kolony, kde se stripuje parou. Odtud se čerpá přes výměníky a chladiče na tankoviště k dalšímu zpracování. Plynový olej se odebírá z 18. patra jako boční odběr. Poté natéká do kolny kde se stripuje parou. Z kolony se odtahuje čerpadlem a jde jako topné médium pro reboilery na stabilizaci benzínu, druhá část se přes výměníky tepla a chladiče dopravuje na tankoviště. Zároveň se však odebírá plynový olej ze 15. respektive 17. patra který se rovněž chladí ve výměnících tepla a chladičích a vrací se jako boční cirkulační reflux. Atmosférický zbytek (mazut) se s teplotou 320oC čerpá do pecí a na vakuovou kolonu. Při samostatné jízdě atmosférické kolny se mazut čerpá přes výměníky na tankoviště mazut.

Ohřev atmosférického zbytku v peci
Mazut s atmosférické kolny se nejdříve ohřívá ve výměnících, asfaltem z vakuové kolny. Hlavní ohřev na 380 až 410oC se provádí v druhé peci. Tato je obdoba pece první má ale jiný počet hořáků a to 10, (6 speciálních dvouplynnových pro spalování NKP). Vzduch se dopravuje pod mírným tlakem turbodmychadly. Spaliny odchází do společného komína.
Destilace na vakuové koloně
Atmosférický zbytek se ohřeje na peci a jde na vakuovou kolonu jako nástřik na patro kde je orientovaná náplň. Vakuová kolna jsou zde orientované náplně SULZR (Švícarsko). Ty jsou upravené do 6 loží, každé lože má nad sebou svůj vlastní rozstřikovací systém, z toho vyplívá že dochází k rovnoměrnému rozstřikování. Náplně jsou uloženy ve zvláštních pouzdrech.
Průměr kolny oproti vakuové se zmenšil o 1400mm. Prostor mezi mezikružím je vyplněn 16 otvory o průměru 60cm, a to ve spodní části do lože číslo 6. To vytváří takové podmínky že v celé kolně je stejný stok. Musíme ale také zamezit přístupu dusíku do horních částí kolny. Přítomnost dusíku by totiž mohla narušit chod vakuotvorného systému.V hlavě kolny se udržuje teplota kolem 60 – 80oC a tlak kolem 3 – 7 KPa.
Z kolny jsou odtahován následující frakce. Vakuový plynový olej, se odebírá jako totální odběr pod náplní lože 1. s teplotou 140 až 160oC a přes kolonu se nasává pomocí čerpadel zpět. Refluxem se sprchuje lože 2., druhá část se vede přes výměníky a vodní chladiče. Za chladiči druhá část vstupuje jako reflux na lože 1. I. Olejová frakce, se odtahuje jako totální odběr pod ložem 3. s teplotou kolem 250oC. Ten se pak vede pomocí čerpadel do chladícího systému a pak se vede jako reflux na lože 3. Druhá část se odtahuje jako produkt, který prochází boční kolonou a přes výměníky se čerpá jako produkt do zásobníku. Využívá se jako topný olej. II. Olejová frakce, se odtahuje z prokopového odběrového patra ,pod náplní lože 4. Přes boční kolonu s teplotou 295 až 315oC. Jedna část se chladí v chladícím systému a přivádí se jak druhý boční reflux do kolony. Druhá část se vede přes chladiče a vede se do zásobníku. Tato frakce se využívá jako topivo pro kolony. III Olejová frakce, se odvádí pod ložem 5. s teplotou cca 340oC. Částí se skrápí lože 5. a druhá část se odvádí na OXA. Zde se využívá na přípravu nástřiku pro oxidaci. Vakuový zbytek – asfalt, se odtahují z kolony s teplotou cca 360oC, čerpá se přes výměníkový systém kde se ochladí na 150 až 200oC. Takto upravený vakuový zbytek se čerpá na tankoviště nebo na OXA, kde dochází k jeho kvalitetivní úpravě.

Stripování přehřátou parou
Používá se pro snížení parciálního tlaku uhlovodíků. Při destilaci se zavádí do spodku kolon přehřátá pára. K tomuto účelu se používá pára z celozávodního rozvodu. Tato se nejdříve zavádí do rozdělovacího zařízení. Z něj se pak rozvádí na předehřev do pece, kde dosáhne teploty 400oC. Pára se poté zavádí do kolony.

Vakuotvorný systém
Směs vodní páry a uhlovodíků, které při provozních podmínkách v hlavě kolony nezkondenzovali, se zavádí do dvojice vodních kondenzátorů, které jsou paralelně řazeny. Zkondenzovaná vodní pára s částí vykondenzovaných uhlovodíků spadá dlouhou trubkou do separátoru, ten zároveň slouží jako barometrický uzávěr celého VTS.Plynná fáze se zavádí do parních ejektorů. Z ejektorů je pára vedena do dalšího vodního kondenzátoru, kde zkondenzuje veškerá vodní pára a téměř všechny lehké uhlovodíky. Z něj rovněž vede trubka do separátoru. Nezkondenzované plyny se odvádí pomocí vodních vývěv. Parokapalná směs se vede do rozdělovací nádrže těsnící vody, ve které se udržuje pomocí přepážek hladina na úrovni vodokružních vývěv. Přes hranu přepadá olej a přebytečná voda se odsává vodním ejektorem do systému zaolejovaných vod. Těsnící voda z prostoru před přepážkou se vede přes vodní uzávěr do nádrže,ze které se odvádí na spalování do pece, nebo alternativně na pochodně. Odtah úbytků kapalin z nádrží zabezpečuje vodní ejektor a vytlačuje i kapaliny spolu s hnací vodou do zaolejovače.

Louhování lehkého benzínu
K lehkým benzínům se přidává roztok louhu sodného. Tato směs se přivádí do mixéru. Zde dochází k dokonalému promísení obou fází a k neutralizačním reakcí sirovodíku, případně nižších merkaptanů. Z mixéru postupuje směs do dělící nádrže, kde dojde k rozdělení fází. Louhový roztok cirkuluje pomocí čerpadel a lehký benzín pokračuje na vodní vypírku. Zde dojde ke smísení na mixeru a směs se znovu vede do separátoru, opatřenou dělící přepážkou. Rafinovaný benzín se odtud čerpá na stabilizaci. Oddělená voda cirkuluje pomocí čerpadel zpět do mixéru. Při jejím znehodnocení se vypouští do kanalizace zaolejovaných vod a do systému se napouští voda čerstvá.

Stabilizace benzínu
Rafinovaný benzín se čerpá přes výměníky na 12., 16. nebo až 20. patro stabilizační kolony. Z předehřátého nástřiku na 80 až 95oC se v koloně destiluje P-3 frakce. Rektifikační účinek zabezpečuje hlavový reflux. Stabilizace se provádí při tlaku 0,5 až 0,7 MPa tak, aby páry hlavového produktu bylo možno kondenzovat cirkulací vody. Páry hlavového produktu kondenzují ve vodní kondenzátoru a kapalina stéká do refluxní nádrže. Odtud se pak část čerpá jako hlavový refux a druhá část jako produkt na dělení plynů. Spodek se ohřívá pomocí reboileru, vyhřívá POA na teplotu 145 až 155oC. Stabilizovaný benzín se odtahuje přes výměníky a vodní chladiče jako produktu na tankoviště.

Technologické podmínky

Předflešovací kolona
Zpracování
- 208,2 t/h (Odsolená ropa)

Produkce
- 0,3 t/h (BP)
- 19,6 t/h (Fleš. benzín)
- 188,3 t/h (Odfleš. Ropa)

Pracovní podmínky

Tlak
- 255 KPa (na hlavě) – (a)
- 270 KPa (na patě) – (b)
- p=1Kpa / patro (odtah)

Teplota
- 121,4oC – (a)
- 207,8oC – (nástřik) – (c)
- 204,0oC – (b)

Refluxy
- 5.6 MW – (studený reflux)
- 15,3 t/h – (overflesh) – (to je 7,3% na nástřik)

Atmosférická kolona

Zpracování
- 188,3 t/h (Odfleš. ropa)
Produkty
- 22,7 t/h – (atm. Bi)
- 23,9t/h – (PE)
- 46,3 t/h – (POA)
- 95,4 t/h – (Mazut)

Pracovní podmínky

Tlak
- 120 KPa – (a)
- 175 KPa – (b)
- p=2,3 až 3,2 KPa/patro (podle zatížení)

Teplota
- 135,1oC – (a)
- 330,1oC – ( c)
- 322,9oC – (b)

Reflux
- 7,4 MW – (1. BCR)
- 5,9 MW – (2. BCR)
- 3,6 t/h – (overflesh) – (tj. 2% na nástřik)

Stripovací páry
- 2,0 t/h
- 2,25 t/h

Řízení a regulace

Ohřev surové ropy a elektrostatické odsolování
Provoz je regulován z hlediska kvality ropy. Hladina v nádrži T1 ovlivňuje regulační ventil na vstupu ropy do odsolovače. Kolísání tlaku v ropném potrubí vyrovnává regulace (PICAHL – 1060) a množství kapaliny (FIR 1022). Kromě toho jsou na trase místní ukazatelé tlaku a teploty. Regulace NOS je stávající a je (TR 03/14) a na vykr. Č. 1-P-8435 schéma MeR obvod (04/1983).

Ohřev odsolené ropy a destilace v předflešovací koloně
Regulace předflešové kolony.
- Nástřik je regulován průtokem regulací (FRC 1070, TDIC 1233)
- Lbi, hlavový reflux má průtokovou regulaci (FRC 1063), korigovanou do teploty v hlavě kolony (TRCAHL 1061), produkt je odtahován podle hladinového regulátoru (LICAHL 1076) na refluxní nádrži T8
- Tbi, odtahuje se konstantní množství podle (FRC 1066). Hladinu v nádrži T27 udržuje (LICAL 1065).
- Odflešovaná ropa, má průtokový regulátor až v prostoru pece.
- Tlak, v koloně udržuje regulátor tlaku (PRC 1074), na refluxní nádrži T8 tím, že se odpustí nezkondenzované plynu do systému odplynu.
- Voda, z nádrže T8 se odpouští pomocí (LDICAHL 1075) do zaolejovaných vod.
Kromě toho jsou na kolně a nádržích měřeny teploty a tlaky s místním ukazováním, důležité hodnoty jsou přenášeny do velína na řídící centrum.
Regulace pece
- Ropa je regulována průtokovým regulátorem (FRCZAL 1107 a 1108) tak, aby byl rovnoměrný průtok každým hadem.
- Topná média jsou regulovány podle teploty v horní části pece a korigován do výstupní teploty ohřívané ropy. Množství topného média je mněřeno bilančním měřičem.
- Měření teploty (před a za pecí, vzduchu, topný olej, prostor pece, povrch trubek, spaliny).
- Měření tlaku (obdobné jako u měření teploty)


Destilace v atmosférické koloně
- Nástřik je regulován průtokovou regulací (FRCZAL 1107 a 1108) před pecí F1.
- Hlava kolony, tlak je udržován tlakovou regulací (PRC 1118), benzín pro reflux se dávkuje podle průtokové regulace (FIC 1082), jako odtok na louhování je regulován hladinovou regulací (LICAHL 1081) v nádrži T9.
- Benzínová frakce slouží jako hlavní reflux, jehož množství se reguluje (FRC 1141) je přestavován do teploty hlavy kolony (TRC – 1121). Část se odvádí jako produkt a jeho tok se reguluje pole (FRC 1347).
- Petrolej je dotahován z kolony podle (FIC 1145) jako nátok do C3/1 reguluje (CICA 1138).
- Plynný olej slouží jako boční cirkulační reflux, jehož množství udržuje (FIR 1144, QIC 1142) a koriguje poměr vstupní a výstupní teploty (TIR 1132, TI 1136). Dále se dočerpává z C3/2 podle množství regulace (FIC 1143), se používá jako topné médium v S1. Vzájemný poměr odtahu POA reflux/produkt ovlivňuje korekční člen (QIC 1365).
- Mazut slouží jako nástřik do vakuové kolony a regulace je umístěna před vstupem do pece F2 a do kolony C6. Tyto jsou rozhodující pro chod vakuové destilace, rozhodující jsou následující stavy:
1. Normální provoz
2. Provoz z přidaným mazutem z NRL.

Destilace na vakuové koloně
- Nástřik se udržuje na konstantní hodnotě. Průtoková regulace v každém proudu (FRCZAL 1140 a 1141)
- Tlak v hlavě kolony je regulován VTS.
- Teplota je v hlavě kolony je regulována na předepsané hodnotě podle množství hlavového refluxu (FIC 1245, přestavený podle TRICAH 1249)
- Vakuový plynový olej, hlavový reflux je regulován podle (FIC 1245). Skrápěné lože 2. je regulováno podle (FIC 1246 a přestavený podle TRCAHL 1251) Produkt V.P.O je regulován (LIC 1252), B8 (FOQ 1406).
- I. Olejová frakce, regulace se skládá z bočního cirkulačního refluxu (QIC 1191), tento se přestavuje podle teploty na vstupu/výstupu do kolony (TI 1199, 1209), množství je regulováno (FIR 1222). Produkt I.O.F. je regulován (FIC 1274 a FIQ 1407). Přebytek do BCR2 je regulován (LIC 1253)
- II. Olejová frakce, 2. boční cirkulační reflux – (QIC 1211) přestavuje se podle teplot vstupu/výstupu do kolony (TI 1199, 1209). Množství pak podle (FIR 1220). Produkt se reguluje (FIC 1275), B6 podle (FIQ 1408).
- III. Olejová frakce se odtahuje na základě hladiny (LRC 1254) a neustaví produkt se měří bilančním měřičem (FIQ 1409). Teplý reflux III O.F. je regulován obvodem (FC 1288). U bilančního měřiče (FQ 1409) je regulační ventil (PC 1398), který se dává do provozu v případě vyřazení části III. O. F. na OXA.
- Vakuový zbytek se odtahuje podle (LICAHL 1255). Část se odvádí přebytek asfaltu odpouští na OXA zajišťuje (PRCA 1400). Množství obou proudů se měří bilančním měřičem B9 (FIQ 1410) a B19 (FIQ 1411).

Stripování přehřátou parou
Stripování se reguluje podle regulačního obvodu (FRC 1257).


Vakuotvorný systém
- Tlak je v systému regulován tlakem páry pro vodní ejektory (PIC 1301, 1303). Vstupní tlak vodokružních vývěv udržuje regulátor tlaku (PIC 1319), přepouští NKP s výtlaku do sání. Automatické odpouštění NKP na pochodně zabezpečuje (PICAH 1328)
- Kapalný podíl se z nádrže odvádí automaticky pomocí hladinového regulátoru (LICAHL 1304, 1305) z nádrže pomocí (LICAH 1320, 1337)

Louhování lehkého benzínu
- Množství roztok louhu i vody je dán výkon příslušného čerpadla. Rafinovaný benzín odchází z tanku T20 do stabilizace a je regulován průtokovou regulací (PRC 1370) přestavenou podle hladiny v tanku T20 (LICAHL 1392).
- Tlak se reguluje v T20 místní regulátorem tlaku a odpouští odplyn do potrubí bohatých plynů.
- Mezihladina v tancích T19 a T20 je pouze ukazován na panelu pomocí (LDI AHL 1329, 1331)

Stabilizace benzínu
- Nástřik udržuje se na konstantním průtoku (FRC 1370), který se přestavuje podle (LICAH 1332) T20.
- Tlak se ve stabilizační koloně zabezpečuje regulátor ovlivňující množství vody do W4/1,2 (PIC 1368, PVC 1368 A a B) je nastaven podle (PIR 1358).
- Teplota potřebná pro reboilerní systém zabezpečuje trojcestný ventil na přívod POA (odtok S1) v záislosti na teplotním spádu který používá pro (RC 1365).
- Reflux je konstantní podle (FRC 1361).
- Propan butan produkt se odebírá podle hladiny v T12 (LICAHL 1363).
- Stabilizovaný benzín se odtahuje podle hladiny ve spodku C5 (LICAHL 1363)
- Měření množství proudu
1. Propan butan – bilanční měřič (FIQ 1401)
2. Stabilizovaný benzín – bilanční měřič (FIQ 1402)

Stripování přehřátou parou
U parního předehřívače pece je regulátor tlaku (PIC 1111), který udržuje tlak v systému, množství do A.D. reguluje (FRC 1133) do C3/1 (FIC 1134). Množství páry do V. D. se reguluje (FRC 1257), tlak ve větvích parního předehřívače v peci reguluje (PIC 1242).

 

Chemismus výroba a analytická kontrola

Chemismus výroby
Základem hydrogenačně rafinačních procesů jsou zvláště reakce mezi vodíkem, který je hlavní složkou cirkulačního plynu a organických sloučenin S, O, N, jakož i nenasycenými uhlovodíky. Vyjmenované reakce probíhají za přítomnosti katalyzátoru a za podmínek specifických pro jednotlivé technologické postupy. Výsledným produktem těchto reakcí jsou sirovodík, amoniak a voda a příslušné uhlovodíky a jiné látky.
Při zpracování olejových vakuových destilátů dochází i k hluboké uhlovodíkové přeměně, charakterizované štěpení vysokomolekulárních látek, izomerací lineárních uhlovodíků a vysokých nasycených aromatických uhlovodíků.

R-S-H + H2 R-H + H2S

R-S-Ŕ + 2 H2 R-R + H2S

R-NH2 + H2 R-H + NH3

R-OH + H2 R-H + H2O

R-CH=CH-R R-CH2-CH2-R

C6H6 + 3H2 C6H12

R-CH2-Ŕ + H2 R-CH3 + R-H

R – alkyl radikál
Ŕ – aryl radikál

Katalyzátor

Cherox 34-02
1) 3 až 6% NiO
2) 23 až 30% WO3
Cherox 43-04
1) 15%
2) 35%
Cherox 34-10
1) 11%
2) 31%

Nosičem katalyzátoru je alumina (Al2O3).

Analytická kontrola
Provádí se pro zjištění kvality výrobku, který je dodáván do distribuce. Normy pro kvalitu výrobku vychází z ČSN a standardu ISO.
Většina analytických kontrol se provádí hodinově. A určuje se Hustota, Destilační křivka, Bod vzplanutí, Bod Tuhnutí, TVP, Viskozita a přítomnost nežádoucích látek O,S,N.
U různých produktů jednotky AVD, se stanovují pouze některé stanovení.

Lehký benzín a těžký benzín
Bod varu 180oC

Petrolej
Bod varu nad 260oC

POA
Při 90% vyšší jak 350oC

POV
Bod varu nad 380oC

1.Olejová frakce

Destilační křivka
Obsah látky v destilátu Teplota ve stupních Celsia
0% 265
10% 310
20% 315
30% 325
40% 330
50% 345
60% 350
70% 355
80% 360
90% 365
95% 370

Hustota 880 až 910 kg/m3

2.Olejová frakce

Destilační křivka
Obsah látky v destilátu Teplota ve stupních Celsia
0% 320
10% 360
20% 365
30% 375
40% 382
50% 390
60% 395
70% 400
80% 420
90% 425
95% 430

Hustota 900 až 930 kg/m3

3.Olejová frakce

Destilační křivka
Obsah látky v destilátu Teplota ve stupních Celsia
0% 355
10% 360
20% 370
30% 390
40% 415
50% 430
60% 465
70% 485
80% 490
90% 498
95% 505

Hustota 920 až 940 kg/m3

Atmosférický plynový olej

Destilační křivka
Obsah látky v destilátu Teplota ve stupních Celsia
0% 200
10% 230
20% 240
30% 260
40% 280
50% 300
60% 310
70% 325
80% 342
90% 356
95% 370

Hustota 830 až 855 kg/m3

Vakuový plynový olej

Destilační křivka
Obsah látky v destilátu Teplota ve stupních Celsia
0% 200
10% 250
20% 270
30% 280
40% 290
50% 300
60% 310
70% 330
80% 340
90% 365
95% 370

Hustota 870 až 880 kg/m3

Mazut
Bod varu 300oC
Maximální hustota 1100 kg/m3

Asfalt
Obsahuje parafínové a asfaltové uhlovodíky
Asf. Uhlovodíky max. 8% Hm
Par. Uhlovodíky max. 2,5%Hm
Minimální hustota 1000 kg/m3

Poruchy zařízení

Čerpadla

Čerpadlo nadává plný výkon.
a)
Příčina – Nedostatečný tlak na sání.
Odstranění – Příslušné armatury úplně otevřít

b)
- Zvětšení odpor na výtlaku.
- Příslušné armatury za výtlaku úplně otevřít, překontrolovat filtry a podle potřeby vyměnit.
c)
- Znečištěné oběžného kola.
- Čerpadlo odstavit a předat do opravy.
d)
- Netěsnost potrubí.
- Odstavit příslušný úsek potrubí a předat do opravy podle náročnosti provozovat stavbu dál, nebo ji odstavit.
e)
- Kovitace čerpadla.
- Snížení teploty na sání, nebo zvýšit nátokovou výšku.
f)
- Nesprávný směr otáčení.
- Přepólovat elektromotor.
g)
- Čerpadlo hlučí, hřeje se a má neklidný chod.(čerpadlo je nedostatečně připevněné k základní desce, čerpadlo a motor nejsou souosí, mechanické poškození oběžného kola, ložiska apod.)
- Čerpadlo odstranit, přejet na záložní a předat do oprav.
h)
- Zvýšení teploty ložiska (velké nebo malé množství maziva, nedostatečné chlazení).
- Upravit stav mazadla, zintenzivnit chlazení.

Pece

a)
- Zvýšení teploty stropního ukazatele teploty
- Prasknutí vlásenky
- Stav je nutno sjet. Mistr rozhodne zda nouzově, či za nezbytné opatrnosti normálním způsobem. Po odstranění surovinového čerpadla se uhasí požár v peci a suroviny se parou vyfoukají do kolony, kde se odebírá jako zbytek.
b)
- Zvýšení tlakové difernce ropného hadu před a za pecí.
- Ucpání nebo zakoksování jedné nebo více vlásenek.
- Protože může dojí k prasknutí vlásenky a požáru pec, je nutné zařízení odstranit z provozu. Rovný had vyfoukat a trubky vyčistit, případně vyměnit.
- Protože tato poruch nenastává okamžitě, ale v průběhu delšího časového intervalu, můžeme proto tento zákrok odložit na období odstávky.

Výměník

- Závažnou poruchou je prasknutí trubky o proniknutí média s vyšším tlakem do systém s tlakem nižším.
- Je třeba výměník vyřadit z provozu, vyprázdnit a trubky zazátkovat, nebo vyměnit celý trubkový svazek.

Odsolovač

- Výpadek napětí na elektrodách.
- Porušení bezpečnostních opatření.
- Pokles hladiny v dehydrátoru.
- Protření izolace elektrodách.
- Uzavření vstupu na plošinu.
- Po odstranění příčin doplnit obsah
- Odstranit dehydrátor z provozu a provést opravy.

Netěsnost zařízení
Netěsnost zařízení, které lze odstranit z provozu, obsluha odstaví, vypustí médium a odtlakuje zařízení, ochladí je tak aby údržba mohla odstranit netěsnost. Při opravě je nutné dbát na bezpečnost práce.
Pokud netěsnost nejde jednoduše odstranit, rozhodne mistr o dalším provozu zařízení, případně o jeho odstávce.

Přerušení dodávky surovin
Pokud dojde k přerušení přívodu surovin z tankoviště, je třeba získat okamžitě informace o příčině a délce přerušení.
Pokud jde o krátkodobé přerušení max. na 15 minut, postačí obsah nádrže T1. Musí se pouze snížit nasazení.
Při dlouhodobém přerušení se musí uvažovat o možnosti cirkulace nebo odstavení do zálohy.

Výpadky energií a vod
V případě výpadku energií se posuzuje stav výpadku místního nebo totálního.

a) elektrická energie
b) pára 0,25 MPa
c) topného plyn
d) vzduchu pro MeR
e) chladící vody

- Jde li o místní výpadek kteréhokoliv druhu energie, bude náprava možná tak že nedojde k přerušení provozu.
- El. Energie, musí se najet rezervní čerpadla, odstavení proudu na elektrodách dehydrogenátoru.
- Pára 0,25MPa, odstavení stripování.
- Topný plyn, pokud je zastaven přívod topného plyn, přejdou hořáky na topný olej.
- Vzduch pro MeR, buď je výpadek ne jednom z regulátorů, nebo se uvede do chodu náhradní kompresor.
- Chladící voda, zůstává voda v chladičích, případně bude vyšší teplota produktu.
V případě totálního výpadku jde o havarijní stav a je třeba postupovat podle předpisu (HP 2604).

Výrobní schémata
Katalytický reforming

2.

1. 3. 4. 5. 6.
a

 

11.
7. 8. 9. 10.
b

c
12. 14. 15.

13. d
16.
e

f

1. Předhřev, 2. ohřev, 3. ohřev, 4. reakční část, 5. ohřev, 6. reakční část, 7. ohřev, 8. reakční část, 9. ohřev, 10. reakční část, 11. chladící systém, 12. separace, 13. cirkulační kompresor, 14. dotlačovací kompresor, 15. separace, 16. stabilizační část

a. rafinovaný těžký benzín, b. vodík k jednotce 11, c. vodík k jednotce 13, d. odvod plynu, e. LPG, f. reformát.

Destilace – schéma s výměníky tepla

1. 2.
5. 6.
b

a
5. 6.
c

1. předehřívací pec, 2. destilační kolona, 4. chladiče, 5. výměníky

a. nástřik, b. destilát, c. destilační zbytek

Hydrogenační rafinace olej

1.

2.

d 3.

1.
f


2. e

3.

a c
b

1. ohřev, 2. reaktor, 3. stripování

a.petrolej, b.kyselí benzín, c. palivový plyn, d hydrogenovaný petrolej, e. kyselí benzín, f. palivový plyn

Krakování
2.

d
e
1.
a f

3. 4. h

i
g g ch

1. reaktor, 2. frakcionace a koncentrace plynu, 3. regenerátor katalizátoru

a.surovina, b. palivový plyn, c. LPG, d. benzín, e. lehký olej, f. spodní produkt, g. vzduch, h. pára, ch. kotel na výrobu páry, i. Tankoviště.

Odsolování ropy


a

1. 2. 2. 2.
9 9. 3.

8.

55555555555555 7.

5


6. 5. 5. 6.

b

4.

c d

1. řízení mezihladiny, 2. elektrické transformátory, 3. vypínač, 4. místní ventil, 5. vstupní distributor, 6. potrubí pro odtah vody, 7. vzorkovací odběry, 8. elektrody, 9. výstupní distributro.

a.odsolená surová ropa, b. odpadní voda, c. ropa, d. voda.


Atmosféricko vakuová destilace ( jednoduché schéma)
1- předflešovací kolona
2- atmosférická kolona
3- vakuová kolona
4- předehřívače

Hodnocení referátu Provoz Atmosféricko-vakuové destilace ropy (AVD), technologie zpracování ropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. říjen 2007
  7 113×
  6624 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Provoz Atmosféricko-vakuové destilace ropy (AVD), technologie zpracování ropy

Ing.Svatoslav Butora teeprokov(zavináč)seznam.cz
Výborná technická informace. Děkuji.