Bible

Moje kniha biblických příběhů
Starý Zákon:

Hořící keř
Když Mojžíš pásl své ovce spatřil hořící keř, který neshořel. Byl to Bůh, který k němu promlouval.Řekl mu, aby vyvedl jeho lid (Izraelity) z Egypta. Mojžíš se bál, že mu lidé neuvěří.Proto když Mojžíš hodil svou hůl na zem proměnila se v hada.Bůh mu přidělil ještě další zázraky..Mojžíš souhlasil.Rozloučil se svými bratry a vydal se na cestu do Egypta.

Postava:
Mojžíš: Prorok, starší čestný muž.
Ukázka:
Mojžíš:…..Řeknu jim:,,Posílá mě k Vám Bůh vašich otců.Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co odpovím?“ Bůh řekl:,,JSEM, KTERÝ JSEM.“A pokračoval.:,,Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ ……….
Myšlenka:
Bůh chce, aby Mojžíš vysvobodil jeho lid.

Jeftův slib
Jefta, izraelský soudce, je vybrán, aby bojoval proti zlým Amonitům. Přeje si vítězství, a proto slibuje Bohu:/ukázka/,,Když mi dáš vítězství nad Amonity, dám ti první osobu, která vyjde z mého domu, až se budu vracet po vítězství.“ První, kdo přišel Jeftovi naproti byla jeho dcera..Byl smutný a jeho dcera také, pak ale odchází do svatostánku v Šile, kde celý život slouží Bohu.Lid jí miluje,

Postavy:
Jefta: Nejdříve pohan,válečník,miluje dceru.
Jeftova dcera:Poslušná, mladá, dívka,později oddaná bohu.
Myšlenka:
Je důležité plnit sliby, protože se Bůh následně odvděčí.(láskou,úctou atd)

Samson
Samson bojoval proti Filištínům.Byl tak silný, že dokázal zabít lva holýma rukama.Byl zamilován do Dalily, která vyzradila tajemství jeho síly, které se ukrývalo v jeho nestříhaných vlasech.Dalila se nechala uplatit a v noci vlasy ostříhala Samsonovi ostříhala.Když se probudil neměl již svou sílu.Filištíni ho zajali. Vypíchli mu oči a učinili ho svým otrokem.Po nějaké době Samsonovi narostli vlasy znovu.Měl zase svojí sílu.Filištíni aniž by to tušili, přivedli Samsona na slavnost.Samson jim rozbořil budovu.3000 Filištínů přišlo o život.

Postavy:
Samson: Silný,obětavý,dlouhovlasýJ.
Dalila: Krásná, ale zrádná a falešná dívka.
Filištíni:Hloupí, zlí lidé.
Myšlenka:
Dalila zneužila Samsonovu důvěru a lásku.Samson byl zrazen, přesto získá svou sílu
A poráží nepřátelé.=>něměli bychom důvěřovat lidem?=>Důvěřuj,ale prověřuj.
Nový Zákon:
Poslední večeře
Ježíš večeří s 12 apoštoly.Při tom už tuší zradu Jidáše,který za třicet stříbrných vyzradil, kde se Ježíš nachází.Podává apoštolům chléb a víno a říká:,,Ten chléb toť tělo mé a víno krví je mou.“Chce, aby na něho učedníci vzpomínali v dobrém.

Zahrada Getsemane
Ježíš říká apoštolům, aby zůstali bdělí.Ale když se k nim vrací-spí.Přišla hodina ,kdy má být Ježíš vydán nepřátelům.Přišel Jidáš s mnoha ozbrojenými muži.Políbil Ježíše, aby muži poznali,že je to on.Ježíš:/ukázka/,,Jidáši, ty mě zrazuješ polibkem?.“Učedníci se snaží Ježíše bránit, ale on je umírňuje.Ví, že přišel jeho čas.Ježíš je zajat.

Ježíš je usmrcen
Ježíše odvedli k Pilátovi Ponskému, vladaři Judaje .Kněží mluví o Ježíšovi zle.Pilátovi se to nezdá a posílá Ježíše za vládcem Galileji Herodovi Antipovi.Ani Herodes si neví rady a posílá ho zpět k Pilátovi.Pilát říká lidem:/ukázka/,,Podívejte se Váš král.“Jeho nepřátelé však křičí, aby ho nechal zabít.Pilát ho nechal zbičovat.A následně ukřižovat. Ježíš umírá……..

Postava:
Jěžíš: Syn Marie a Ducha Svatého.Pomáhal lidem, léčil je a křísil.Byl tolerantní vůči všem.Miloval všechny lidi.
Myšlenka:
Opravdu nevím,jak to shrnout.

Můj názor:
Většinu příběhů jsem četla ve zkrácených verzích, přesto jsem sáhla i po Bibli.
V dětské verzi(i v Bibli) jsou lidé děleni na dobré a špatné.Dobří jsou ti, co poslouchají boha a špatní ti co ho neposlouchají.Takže když člověk neudělá to, co si zrovna Bůh přeje, je špatný.!!?!
Díky tomu se mi zdá Bible dost zaujatá.A Bůh vlastně také.Beru ji jako literární památku, nic víc.

Hodnocení čtenářského deníku Bible

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. červen 2008
  7 682×
  614 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Bible