Bible - Starý zákon

Bible neboli Písmo svaté je soubor knih a spisů, o nichž křesťanské církve věří, že jsou Bohem inspirovanou normou víry a života.
Svatý spis vzniká asi v 1. století před naším letopočtem a skládá se z dvou částí:
a) Starý zákon, který křesťané převzali z judaismu
b) Nový zákon obsahující křesťanskou zvěst (kérygma).

Starý zákon:
- patří do hebrejské literatury
- nejrozsáhlejší a žánrově nejrozmanitější literární dílo
- obsahuje historické záznamy, epické zpěvy, milostnou lyriku, báje, právní předpisy…
- nejstarší část tvoří Tora ( Pět knih Mojžíšových ) , která obsahuje báje o stvoření
světa a člověka
- bible = nejstarší literární dochovaná památka v dějinách lidstva
- základ židovského náboženství ( judaismu)
- vznikal v průběhu jednoho tisíciletí

Fabule:
Začátek první knihy (Genesis) vypráví o stvořeni prvních lidí Adama a Evy. Protože neuposlechli božího příkazu , že nesmějí jíst ze stromu poznání, byli vyhnáni z ráje a ztratili nesmrtelnost. Jejich syn Kain se dopustil prvního zločinu na Zemi, když ze závisti zabil svého bratra Ábela. Když se mezi lidmi stoupala kriminalita, rozhodl se Hospodin, že lidstvo vyhladí potopou. Zachránil se pouze spravedlivý Noe se svou rodinou, když na boží příkaz postavil velký koráb, který dostal název Noemova Archa a vzal do něho po páru ze všech živočichů, aby po opadnutí vod znovu zalidnil a oživil zemi. Ani potomci Noemovi se příliš nepolepšili; začali stavět věž babylonskou, aby se její výškou vyrovnali samému Bohu. Hospodin je vsak potrestal zmatením jazyku, a proto stavbu nedokončili.Původně jednotný národ se rozdělil na mnoho kmenů hovořících různými jazyky.

Starý zákon obsahuje 24 knih rozdělených do 3 oddílů:

I. oddíl (nejstarší)
- obsahuje 5 knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky Tóra = zákon, učení)
- tato část patří do skupiny knih dějepisných
- obsahuje nejstarší dějiny židovského národa
1. kniha – Genesis = stvoření, původ…..obsahuje nejstarší mýty o stvoření lidstva (O stvoření světa, O prvních lidech)

II. oddíl – Knihy prorocké
- složen z více knih vyprávějících dějiny Izraele (především)
- hlavní částí jsou skutky a výroky proroků ( Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela, Daniela ….), kteří předpovídají příchod Mesiáše
- Knihy soudců, Knihy královské – obsah dějin Židů za vlády prvních židovských králů (David, Šalomoun)

III. oddíl - tzv. Svaté spisy
- spadají do skupiny knih poučných = vznik kolem roku O
- často lyrické – písně, žalmy (Píseň písní - milostná báseň)
( Kniha přísloví, Kniha kazatel)

Postavy:
Adam - první muž z jehož žebra byla stvořena také první žena Eva
Kain - syn Adama a Evy, který zabil svého bratra Ábela
Noe – spravedlivý člověk, který postavil Noemovu Achu, na které zachránil páry živočichu před
potopou

Kompozice:

-čas probíhá chronologicky

Závěr:
Kniha mi připadala zajímavá, ale vcelku špatně se mi četla. Raději bych volila jinou četbu.

Hodnocení čtenářského deníku Bible - Starý zákon

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. březen 2008
  37 603×
  425 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Bible - Starý zákon