Bible

Bible neboli Písmo svaté je posvátnou knihou křesťanů.Skládá se ze dvou částí: Starého a Nového zákona.Slovo >>BIBLE<< pochází z řečtiny a znamená>> KNIHY<<.Židovské náboženství za svou Bibli považuje pouze Starý zákon, podle křesťanství předcházely knihy Starého zákona vznik knih Nového zákona, a proto užívá obou zákonů. Rozpor mezi těmito náboženstvími spočívá v tom, že židovství tvrdí, že se příchod Mesiáše neboli spasitele teprve očekává, ale podle křesťanství už Mesiáš přišel v podobě Ježíše Krista a nyní se očekává jeho druhý příchod.
Starý zákon vznikal v průběhu 1.tisíciletí př.n.l. a je tvořen 39 menšími knihami. Dělí se na Knihy zákona, historické knihy(např. kniha soudců, Královské knihy), básnické knihy(např. Žalmy,Přísloví,Píseň písní), Knihy velkých proroků a Knihy malých proroků.
Knihy Starého zákona popisují období přibližně 2300 – 500 let před naším letopočtem Celý Starý zákon přináší Boží zaslíbení o příchodu Spasitele, Nový zákon oznamuje, jak se toto zaslíbení splnilo.
Prvních 5 knih Starého zákona tvoří Knihy zákona neboli Pentateuch (hebrejsky Tóra). Skládá se z pěti knih – GENESIS, EXODUS, LEVITICUS, NUMERI a DEUTERONOMIUM. Autorem všech těchto knih je Mojžíš, a proto se jim říká také Mojžíšovy knihy. „Genesis“ znamená „počátek“ a vypráví o počátku světa, člověka, o prvních lidech Adamovi a Evě,o jejich vyhnání z ráje, o prvním zločinu Adamových synů Kaina a Ábela, o potopě světa, o stavbě Babylónské věže a o Abrahámových potomcích atd. Další knihou je Exodus. Tato kniha vypráví o tom, jak Bůh vysvobodil svůj lid z otroctví a vyvedl jej z Egypta. 3. kniha je Leviticus. Tato kniha bývá nazývána „knihou smíření“. Pro Izraelce je to vlastně učebnice o Božím odpouštění hříchů. Předposlední Mojžíšova kniha se jmenuje Numeri nebo také „kniha pochodu“ nebo „navštívení“. Popisuje putování izraelského národa. A poslední kniha z této části Starého zákona je Deuteronomium, což znamená „druhý zákon“. Název knihy vyplývá ze skutečnosti, že v ní je opakování Zákona. Deuteronomium obsahuje 3 Mojžíšovy proslovy a svědectví o jeho smrti.
Další část Starého zákona jsou historické knihy a už podle názvu je jasné, že hovoří o dávné historii izraelského národa. Těchto knih je 12.

Druhou částí BIBLE je Nový zákon, který má 27 knih.
Nový zákon hovoří o příchodu spasitele a skládá se ze čtyř Evangelií, jedné historické knihy, Pavlových listů, Obecných listů a Prorocké knihy.
Nový zákon popisuje události, které se staly v 1. století našeho letopočtu. Pojednává o životě a učení Ježíše Krista.

Tématický plán - K rozboru jsem si vybral jednu z kapitol starého zákona knihu Jonášovu, která se hned na první pohled liší od ostatních knih Dvanácti proroků,mezi něž patří.
Téma - Kniha Jonášova je sdělení lidem, přes proroka Jonáše, že Bůh má zájem o celý svět, a ukazuje na poslání Božího lidu uprostřed světa.

Obsah - Jonáš poslaný do Ninive prchá do Taršíše na kupecké lodi. Hospodin se rozhněvá a rozbouří moře. Posádka za to obviní Jonáše a uvrhne ho do moře. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš se v útrobách ryby modlil za odpuštění. Hospodin jej zachránil a již podruhé ho poslal do Ninive, kde měl jeho obyvatele informovat o zničení města pokud se nepolepší a nebudou kát. Lidé se polepšili a Hospodin jim odpustil a město
nezničil. Jonáš se velice rozezlil, planul hněvem a žádal svoji smrt. Hospodin mu názornou ukázkou vysvětlil, že každý život má cenu a že by bylo škoda zničit tak velké a slavné město.

Postava:Jonáš, tak trochu zbabělec, který nesouhlasí s bohem, ale poslouchá ho.

Jazykový plán - původně byl starý zákon psán hebrejsky, později vznikaly překlady. K nejznámějším patří latinský překlad (Vulgáta). V našich zemích vytvořily první srozumitelný překlad části bible do staroslovenštiny Cyril a Metoděj. Nejznámější český překlad je Bible Králická.

Kompoziční plán - jak už jsem naznačil kniha Jonášova se liší od ostatních. Zatímco jejich obsahem jsou z velké části prorocké výroky a kázání, podává tato kniha svou zvěst formou souvislého vypravování. Nejde ovšem o popis historické události. Je to spíše epos nebo novela se záměrem tlumočit zvěst Božího slova dramatickým příběhem. Celá Bible je chronologicky uspořádána a v textu se občas vyskytují archaismy, cizí slova, verše i próza.

Tématický plán - jako druhou ukázku k rozboru jsem si vybral jednu z kapitol nového zákona - Druhý list Janův.

Obsah - Jan píše dopis své švagrové, ve kterém ji pozdravuje a varuje před bludaři.

Jazykový plán - v textu jsou použitá zastaralá slova a spojení.

Kompoziční plán - text je rozdělen do čtyř částí, které chronologicky popisují děj každé kapitoly.

Závěr - četl jsem ukázky jak z této Bible, tak i z dětské Bible.
Podle mého názoru je dětská Bible srozumitelnější a dá se lépe pochopit i obyčejným lidem jako jsem já.

Hodnocení referátu Bible

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. srpen 2008
  20 960×
  771 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Bible