Bible - Starý zákon

1.Co je to Starý zákon?
Starý zákon je část bible,která převážně obsahuje biblické příběhy a mýty o stvoření světa a člověka.Je to soubor mytologických,liturgických,právnických a literárních textů.

2.Jakým jazykem je napsán?Z jaké je doby?
Starý zákon je napsán hebrejským nebo aramejským jazykem.Texty vznikaly od 12.stol.př.Kr.,sepsány byly až v 1.stol.př.Kr.

3.Co tvoří jádro starého zákona?
Jádro Starého zákona tvoří Tóra-Pět knih Mojžíšových.

4.Vypravujte stručně některé příběhy:

1.lidé:Když Bůh dokončil zahradu Eden a všechna zvířata,stvořil 1.muže na zemi,Adama.Později z Adamova žebra stvořil 1.ženu,Evu.Adam a Eva byli 1. lidé na Zemi.

1.hříchy:Když Adam a Eva žili v překrásné zahradě,mohli jíst ovoce ze stromů,jen z jednoho stromu jíst nesměli,to jim Bůh zakázal.Jednoho dne,když Eva byla v zahradě sama,promluvil k ní had,který byl zlým andělem.Řekl jí,že když sní ovoce ze zakázaného stromu,bude jako Bůh.Eva tomu uvěřila,utrhla ovoce a dát ovoce i Adamovi.Tím neuposlechli Boha a on je za to vyhnal ze zahrady Eden.

Abrahám:Abrahám žil v městě Ur.Zde lidé nesloužili Bohu.Jen jediný muž ano a tím byl právě Abrahám.Bůh mu jednoho dne řekl ať opustí Ur a jde se svými příbuznými do Haran(tady zemřel Abrahámův otec).Zanedlouho se vydal dál a přešel do země Kanaán.V Kanaánu zůstal a dařilo se mu zde dobře,ale neměl žádné děti.Bůh mu slíbil,že se stane brzy otcem.A tak se stalo.Narodil se mu syn Izák.Když byl Izák starší,řekl Bůh Abrahámovi ať vezme svého syna na horu,kterou mu ukáže a tam ho pro něj obětuje.Abrahám poslechl.Vzal svého syna na horu určenou Bohem.Tam připravil obětní oltář,svázal svého syna a položil ho na oltář.Vzal nůž a ve chvíli,když už byl nůž nad Izákem zavolal na Abraháma anděl:“Neubližuj chlapci.Teď Bůh ví,že v něj věříš,protože jsi mu neodepřel svého jediného syna.A tak místo syna obětoval ovci,která uvízla v blízkém křoví.

Jákob:Izák měl dva syny,Esaua a Jákoba.Esau byl dobrý lovec a Jákob chlapec mírný a pokojný.Když byl Jákob dospělý vydal se ke svému strýci do Haran,vybrat si manželku.Jeho strýc byl velice šťastný,že Jákoba vidí.Jákob požádal strýce o ruku jeho dcery Ráchel.Strýc souhlasil,ale Jákob musel za Ráchel odpracovat 7 let na poli.Po 7 letech mu dal strýc za manželku svou starší dceru Leu.Jákob pracoval dalších 7 let a za to dostal za manželku Ráchel.Po letech měl Jákob velmi početnou rodinu.Nejznámější z jeho dětí je syn Josef,kterého měl s Ráchel.

Josef:Josefa jako malého prodali jeho bratři,protože na něj žárlili,do Egypta.Josefovi bratři
řekli svému otci,že ho zabilo nějaké divoké zvíře.V 17cti letech byl Josef prodán pracovníkovi krále,Potifarovi.Ten ho pak dal zavřít do vězení,protože mu jeho žena řekla,že s ní chtěl ležet,ale bylo to naopak.To ale Potifar nevěděl.Po dvou letech se Josef dostal k faraónovi.Zde měl za úkol shromažďovat obilí a jídlo než přijde doba hladu.O 8 let později,když přišla doba hladu,přišli do Egypta Josefovi starší bratři požádat o obilí,protože v Kanaánu již žádné nebylo.Ale Josefa nepoznali.Když odcházeli s pytli obilí,vložil Josef do Benjaminova pytle svůj stříbrný pohár a poslal za svými bratry své služebníky.Josefovi bratři řekli služebníkům:“Neukradli jsme pohár,jestliže najdete ten pohár u někoho z nás,ať je usmrcen.“Pohár se našel u Benjamina.Všichni pak šli do Josefova domu.Juda se Benjamina zastal:“Jestliže se vrátím domů bez tohoto chlapce,můj otec zemře,protože jej velmi miluje.Proto prosím usmrť mne a chlapce nech naživu.“Tímhle způsobem Josef zjistil,že už jeho bratři nejsou tak podlý a bezcitný,a tak se jim přiznal,že je jejich bratr Josef a řekl že jim odpouští to co mu provedli.Potom poslal své bratry do Kanaánu,aby přivedli zbytek rodiny do Egypta,že zde musí bydlet.

Mojžíš:V Egyptě vládl zlý král,který dal zabít všechny izraelské chlapce.Ale jedna matka chtěla svého syna Mojžíše zachránit,proto vzala košík,upravila ho tak,aby do něj netekla voda a poslala ho po vodě.U řeky se zrovna koupala faraónova dcera a převzala Mojžíše za svého syna.Když bylo Mojžíšovi 40let šel se podívat jak se daří jeho lidu(izraelitům),viděl hrůzu-Egypťan bije izraelského otroka a proto,když se nikdo nedíval zabil Egypťana.To se dozvěděl faraón a poslal muže,aby Mojžíše zabili.Tudíž musel Mojžíš z Egypta utéci.Došel do midianské země,ve který se seznámil s Jetrem a s jeho rodinou a oženil se s Ciporou ,jednou z jeho dcer.V 80ti letech,jednou když pásl ovce spatřil keř,který hořel,ale neshořel.Mojžíš k němu přišel blíž a v tom se ozval Bůh a řekl Mojžíšovi,že viděl jak trpí jeho lid v Egyptě a poslal Mojžíše,aby ho osvobodil.A tak se Mojžíš rozloučil s Jetrem a vydal se na zpáteční cestu do Egypta.V Egyptě šel Mojžíš se svým bratrem Áronem za faraónem,aby propustil Izraelity ze svého otroctví.Faraón Izraelity nepustil,a tak Bůh uvrhl na Egypt 10 pohrom.Po několika z těchto pohrom poslal faraón pro Mojžíše a řekl mu:“Zastav ty pohromy, a pustím Izrael“Ale když pohromy přestaly,faraón si to rozmyslel,teprve až po 10.pohromě poslal Izraelity pryč.Mezitím faraón a jeho muži začali litovat toho,že poslali Izraelity pryč.Okamžitě připravil armádu a potom začal pronásledovat Izraelity až k Rudému moři.Když Izraelité viděli,že se blíží egyptská armáda,Bůh rozhrnul Rudé moře na dvě části,aby mohli Izraelité uniknout.Jakmile byli všichni na druhém břehu,Bůh vrátil moře do původního stavu a tím spláchl egyptskou armádu.Mojžíš vedl Izraelity od Rudého moře k hoře Sinaj,kde jim Bůh dal své zákony.Později Mojžíš vyslal 12 mužů,aby prozkoumali kananejskou zemi.Ale 10 z nich se jich se jich vrátilo se špatnou zprávou. Vzbudili v lidu přání vrátit se zpět do Egypta.Izraelité neměli dost víry,a proto je Bůh potrestal tak,že je nechal 40let putovat pustinou.Nakonec byl vybrán Jozue,aby uvedl Izraelity do kananejské země.Bůh jim chtěl pomoci,aby se mohli ujmout této země,a proto konal zázraky.Po 6sti letech byla kananejská země dobyta.

David a Goliáš:Když byl David ve vojenském táboře,všichni se báli filištínského obra Goliáše.Goliáš se vysmíval Izraelitům:“JESTLIŽĚ MĚ NĚKDO Z VÁS PORAZÍ,TAK SE STANEME VAŠIMI OTROKY,JESTLIŽE TO BUDE NAOPAK,STANETE SE VY NAŠIMI OTROKY.“David se postavil proti 3 metrovému kolosu s prakem a pěti oblázky.Goliáš byl přesvědčen,že Davida snadno zabije,ale David vymrštil s praku kámen,který zasahuje Goliáše přímo do hlavy a padá na zem.Když Filištíni vidí,že jejich nejsilnější muž je mrtvý,utíkají pryč.

Šalamoun:Šalamoun byl velmi mladý,když se stal králem.Řídil věřil v Boha řídil se radami,které mu dal jeho otec David.Bůh obdařil Šalamouna moudrostí,aby mohl správně vládnout.Krátce nato přišli k Šalamounovi 2 ženy s těžkou otázkou:Obě žily v jednom domě a narodil se jim oběma chlapeček.Jednou v noci jedno dítě umřelo a ta jedna žena vyměnila své mrtvé dítě za to druhé živé.A teď se hádají o to jedno dítě.Šalamoun dal příkaz,aby dítě přinesli a rozpůlili ho a každé ženě dali polovinu.“NE“vykřikla pravá matka.“NEZABÍJEJTE HO.DEJTE HO JÍ.“Ale ta druhá žena řekla:“NEDÁVEJTE HO ANI JEDNÉ Z NÁS,JEN HO ROZPŮLTE.“Nakonec Šalamoun řekl,aby dítě nezabíjeli a dali ho první ženě.Ona je jeho pravá matka,protože miluje své dítě,že by ho raději dala jiné ženě,než aby bylo zabito.Všichni byli rádi,že mají tak moudrého krále.Šalamoun dal postavit chrám,pro Boha.Stavěl ho sedm a půl roku.Šalamoun vládl dlouho moudře a lidé byli šťastní.Ale pak si vzal mnoho žen z jiných zemí,které uctívali jiné bohy a Šalamoun potom také.Šalamoun přestal jednat dobře s lidmi a stal se krutým.Proto mu Bůh odebral království.

Job:Job bydlel v zemi Uz a byl věrný Bohu.Bůh Joba miloval,ale Satan ho nenáviděl,proto dělal všechno možné,aby se od Boha odvrátil.Bůh Satanovi řekl,že mu může udělat všechno zlé,ale nesmí ho usmrtit.Satan nejdříve ukradl Jobovi dobytek,ovce a velbloudy.Pak usmrtil 10 Jobových synů a dcer.Potom ranil Joba hroznou nemocí.Proto mu manželka řekla:“ZLOŘEČ SE BOHU A ZEMŘI“Ale Job zůstal věrný.To Boha velmi potěšilo a požehnal mu-uzdravil ho z nemoci,měl zase 10 krásných dětí a dostal dvojnásobně dobytka,ovcí a velbloudů,než měl předtím.

Hodnocení čtenářského deníku Bible - Starý zákon

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2008
  11 337×
  1453 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Bible - Starý zákon

isabela
pěknéééé
Petra Marie petrunakoubikov(zavináč)emai.cz
snadno a rychle jsem se seznámila s biblickými příběhy, pro mou potřebu to stačilo