Dekameron

Den první

Příběh první
Ser Ciappelletto oklame falešnou zpovědí zbožného mnicha a zemře; ačkoli to byl za svého života nejhanebnější člověk, nabude po smrti pověsti světce a je nazýván svatým Ciappellettem.

Příběh druhý
Žid Abraham se na popud Giannotta z Civigny vypraví na římský dvůr. Spatří tu zpustlé duchovní, i vrátí se do Paříže - a stane se křesťanem.

Příběh třetí
Žid Melchisedech vyvázne pomocí příběhu o třech prstenech z velikého nebezpečí, které na něho nastrojil Saladin.

Příběh čtvrtý
Jeden mnich upadne do hříchu, za kterého zasluhuje nejtěžší trest, ale unikne trestu, ježto vtipně vytkne svému opatovi totéž provinění.

Příběh pátý
Markýza z Monferratu potlačí hostinou ze slepic a několika půvabnými slovy šílenou láskou krále francouzkého.

Příběh šestý
Jeden řádný muž usadí vtipným výrokem hanebné pokrytectví řeholníků.

Příběh sedmý
Bergamino se ve vší počestnosti vysměje messeru Canovi della Scala za jeho záchvat lakotnosti tím, že mu vypravuje příběh o Primasovi a opatu z Cluny.

Příběh osmý
Guiglielmo Borsiere vtipnámi slovy pranýřuje lakotnost messera Ermina de'Grimaldi.

Příběh devátý
Posměšek jedné gaskoňské paní se dotkne kyperského krále tak, že se ze slabocha stane muž.

Příběh desátý
Mistr Alberto z Bologne ve vší počestnosti zahanbí jednu paní, která ho chtěla zostudit za to, že se do ní zamiloval.

Den druhý

Příběh první
Martellino předstírá, že je ochrnutý, a u hrobu svatého Jindřicha dělá, že se uzdravil. Jeho podvod je však prozrazen, Martellino je ztlučen a jat; octne se v nebezpečí, že bude pověšen za hrdlo, ale nakonec přece jen vyvázne.

Příběh druhý
Oloupený Rinaldo z Asti se dostane k zámku Guiglielmo, kde nocuje u jedné vdovy, a když je mu nahrazena škoda, vrátí se živ a zdráv domů.

Příběh třetí
Tři mladíci promrhají své jmění a zchudnou. Jejich synovec se celý zoufalý vrátí domů v průvodu jednoho opata a tu shledá, že opat je vlastně dcera anglického krále. Princezna si ho pak vezme za muže, nahradí jeho strýcům jejich ztráty a dopomůže jim opět k blahobytu.

Příběh čtvrtý
Landolfo Ruffolo zchudne a stane se pirátem. Zajat Janovany, ztroskotá, ale zachrání se na bedně plné nejdražších klenotů. Na Korfu se ho ujme jedna žena a vrátí se domů jako boháč.

Příběh pátý
Andreuccia z Perugie, jenž přijel do Neapole nakoupit koně, stihnou jedné noci tři neštěstí za sebou. Ze všech však vyvázne a vrátí se domů s rubínem.

Příběh šestý
Madonna Beritola ztratila své dva syny a žije v jeskyni na jednom ostrově, kde ji najdou dva srnci, potom se svými zachránci se vydá do Lunigiany. Tam se jeden její syn dá do služeb jejího hostitele, ale protože lehá s jeho dcerou, je uvržen do žaláře. Sicílie povstane proti králi Karlovi a syn, kterého matka konečně pozná, se ožení s dcerou onoho pána; když je pak nalezen i jeho bratr, nabudou opět bývalého postavení.

Příběh sedmý
Babylónský sultán pošle algarbskému králi svou dceru za manželku. Ta se vlivem různých příhod dostane během čtyř let do rukou devíti mužů, žijících v různých místech; nakonec je však vrácena otci jakožto panna a vdá se za algarbského krále, jak se předtím mělo stát.

Příběh osmý
Hrabě z Antverp je křivě obviněn a odejde do vyhnanství. Zanechá na různých místech v Anglii své děti, a když se po čase neznám navrátí, shledá, že se jim dobře vede. Táhne potom s vojskem krále francouzkého jako pacholek, a teprve když vyjde jeho nevina najevo, zaujme postavení, jaké měl předtím.

Příběh devátý
Bernabo z Janova je podveden Ambrogiuolem, takže přijde o všecko, a přikáže, aby jeho nevinná manželka byla zabita. TA však unikne a v mužském oděvu slouží sultánovi. Posléze nalezne podvodníka Ambrogiuola a přivede Bernaba do Alexandrie. Když je potom podvodník potrestán a ona sama oblékne opět ženské šaty, vrátí se s manželem bohata do Janova.

Příběh desátý
Paganino z Monaca unese manželku Ricciarda z Chinzica - a ten, když se doví, kde jeho choť je, vydá se posléze za ní, spřátelí se s Paganinem a žádá ji od něho nazpět. Paganino slíbí, že mu ji vrátí, bude - li ona chtít - ona se však s mužem vrátit nechce a po Ricciardově smrti se stane Paganinovou chotí.

Den třetí

První příběh
Masetto z Lamporecchia se staví němým a stane se zahradníkem v jednom ženském klášteře, kde se jedna řeholnice přes druhou snaží, aby s ním ležela.

Příběh druhý
Podkoní leží s manželkou krále Agilulfa, což Agilulf mlčky pozoruje; nalezne čeledína a ostříhá ho, ostříhaný však ostříhá všechny ostatní, a tak se vyhne pohromě.

Příběh třetí
Jedna zamilovaná paní přiměje pod rouškou zpovědi a nejčistšího svědomí velezbožného mnicha, aby jí nevědomky dělal kuplíře.

Příběh čtvrtý
Don Felice poučí bratra Puccia, že dosáhne věčné blaženosti, jestliže vykoná jisté pokání. Bratr Puccio se kaje a don Felice si zatím dopřává s jeho manželkou.

Příběh pátý
Zima daruje messeru Francescovi Vergellesimu svého koně a dostane za to od něho dovolení promluvit s jeho paní. Protože však ona mlčí, odpovídá si sám na místo ní a podle toho pak dopadne výsledek.

Příběh šestý
Ricciardo Minutolo miluje svou manželku Filipella Fighinolfiho, a když zjistí, že je žárlivá, předstírá jí, že Filipello má být druhého dne s jeho chotí v lázni, a tak manželku Filipellovu přiměje, aby tam šla; ta, majíc za to, že je se svým manželem, zjistí, že meškala s Ricciardem.

Příběh sedmý
Tedaldo se znesváří se svou paní a odejde do Florencie. Po nějakém čase se vrátí v přestrojení za poutníka. Hovoří s paní, dá jí na vědomost její omyl a zachrání před smrtí jejího manžela, kterému bylo dokázáno, že Tedalda zabil. Smíří ho pak se svými bratry a poté si moudře dopřává se svou paní.

Příběh osmý
Ferondo požije jistého prášku a je pohřben jako mrtvý. Opat ho vytáhne z hrobu, uvrhne do žaláře, namluví mu, že je v očistci, a dopřává si zatím s jeho ženou. Ferondo posléze vstane z mrtvých a vychová syna, jejž zplodil opat s jeho manželkou, jako vlastního.

Příběh devátý
Gillette z Narbonnu vyléčí francouzkého krále z píštěle. Žádá za to Bertranda z Roussillonu za manžela, ten se s ní ožení proti své vůli, a ježto jí opovrhuje, odejde do Florencie. Tam si namlouvá jedno děvče. Gillette však lehá s ním místo ní a má s ním dva syny. Bertrand si ji potom zamiluje a žije s ní jako s manželkou.

Příběh desátý
Alibech se stane poustevnicí a mnich Rustico ji naučí zahánět ďábla do pekla. Posléze si ji odvede Neerbal a vezme si ji za ženu.

Den čtvrtý

Příběh první
Tankréd, kníže salernský, zabije milence své dcery a pošle ji jeho srdce na zlaté misce. Jeho dcera na ně nalije otrávenou vodu, vypije ji a tak zemře.

Příběh druhý
Mnich Alberto namluví jedné paní, že je do ní zamilován anděl Gabriel, a vydávaje se za něho, leží s ní; ze strachu před jejími příbuznými však vyskočí z jejího domu, uchýlí se do domu jednoho chuďasa a ten ho - jakožto divocha - odvede příštího dne na náměstí, kde je poznán, svými mnichy jat a uvězněn.

Příběh třetí
Tři mladíci milují tři sestry a uprchnou s nimi na Krétu. Nejstarší zavraždí ze žárlivosti svého milence, zachrání jí však prostřední sestra tím, že je po vůli krétskému vévodovi. Její milenec jí proto zabije a pak uprchne s tou nejstarší. Ze všeho je obviněna třetí sestra se svým milencem; oba jsou jati a přiznají se, ale ze strachu před smrtí podplatí penězi stráž a úplně chudí uprchnou na Rhodos, kde v chudobě zemřou.

Příběh čtvrtý
Gerbino poruší slib, který dal jeho děd král Vilém, a přepadne loď krále tuniského, aby se zmocnil jeho dcery; když Saracéni dívku radši zabijí, než by mu jí vydali, pobije je, ale i jemu samému je později sťata hlava.

Příběh pátý
Bratři zabijí Isabettě jejího milence, který se jí objeví ve snu a ukáže, kde je zahrabán. Ona tajně vyhrabe jeho hlavu a dá si jí do bazalkového květináče. Protože však nad ní neustále pláče, bratři jí bazalku vezmou, a ona pak brzy nato zamře žalem.

Příběh šestý
Andreuola miluje Gabriotta. Vypravuje mu sen, který se jí zdál, a zatímco on jí vypravuje svůj sen, zemře jí v náručí. V té chvíli, kdy ho se služebnou odnáší do domu, padne však do rukou signorie a vypoví, jak se celá věc zběhla. Podesta jí chce znásilnit, Andreuola se mu vzepře, a když je posléze uznána nevinnou, doví se o tom, co je přihodilo, její otec a ten ji vysvobodí z žaláře. Andreuola však odmítne žít nadále mezi světskými lidmi a odejde do kláštera.

Příběh sedmý
Simona miluje Pasquina. Když jsou jednou pospolu v zahradě, Pasquino si tře šalvějivý list o zuby a zemře. Simona je uvězněna, a když chce ukázat soudci, jak zemřel Pasquino, a tře si šalvějivý list o zuby, zemře rovněž.

Příběh osmý
Girolamo miluje Salvestru. Na prosby matčiny vydá se do Paříže, a když se vrátí, shledá, že Salvestra se provdala. Vnikne tajně do jejího domu a zemře po jejím boku. Když pak je odnášen do kostela, zemře vedle jeho mrtvoly i Salvestra.

Příběh devátý
Messer Guiglielmo Rossiglione dá své manželce snísti srdce messero Guiglielma Guardastagna, jejž vlastní rukou zabil a jejž paní milovala. Ta pak, když se o tom doví, vrhne se z vysokého okna, zemře a je pohřbena se svým milencem.

Příběh desátý
Manželka jednoho lekáře uloží svého milence, jejž považuje za mrtvého, do truhlice, kterou i s ním odnesou dva lichvíři do svého domu. Milenec uvnitř se probere a je jat jakožto zloděj. Služebná paní vypravuje na signorii, že onoho muže do ruhlice dala ona sama, a tak milenec lékařovi choti unikne šibenici a lichváři, kteří truhlic ukradli, jsou odsouzeni k peněžité pokutě.

Den pátý

Příběh první
Mladík zvaný Kimon přijde náhle o rozum a uloupí na moři Ifigénii. Je na Rhodu uvržen do žaláře, odkud ho vysvobodí Lysimachos, a spolu s ním uloupí znovu Ifigénii a Kassandru během jejich svatby. Uprchnou s nimi na Krétu, a když tam z nich učiní své manželky, vrátí se domů, kam byli povoláni.

Příběh druhý
Gostanza miluje Martuccia Gomita, a když se dvoí, že je mrtev, vstoupí ze zoufalství sama do člunu, jejž vítr zažene do Susy. Zjistí, že Martuccio žije v Tunisku, odhalí mu, kdo je, načež ji Mertuccio, jenž zaujímá vysoké postavení u krále za to, že mu poskytl cenné rady, pojme za manželku a bohat vrátí se s ní na Lipari.

Příběh třetí
Pietro Boccamazza uprchne s Agnolellou a padne do rukou lupičů. Dívka uprchne lesem a dostane se na jeden zámek, Pietro je jat; podaří se u však z rukou lupičů uniknout a dostat se po některých útrapách na zámek, kde je Agnolella. Ožení se s ní a vrátí se pak do Říma.

Příběh čtvrtý
Messer Lizio z Valbony přistihne Ricciarda Manardiho se svou dcerou, kterou si pak Ricciardo vezme za manželku a žije s jejím otcem v dobé shodě.

Příběh pátý
Guidotto z Cremony zanechá před svou smrtí Giacominovi z Pavie svou schovanku, do níž se ve Faenze zamiluje Giannolo di Severino a Minghino di Mingole. Znesváří se spolu, vyjde však najevo, že schovanka je Giannolovou sestrou, a proto ji dostane za manželku Minghino.

Příběh šestý
Gian z Procidy je přistižen s dívkou, kterou miluje a jež byla darována králi Fridrichovi. Je spolu s ní připoután ke sloupu a mají být upáleni; Ruggieri dell'Oria však Giana pozná, ten unikne trestu a vezme si dívku za manželku.

Příběh sedmý
Theodoros se zamiluje do Violanty, dcery svého pána messera Ameriga. Dívka s ním otěhotní a Theordoros je odsouzen na šibenici. Když ho však k ní vedou a cestou ho mrskají, Theodora pozná jeho vlastní otec, osvobodí ho a Theodoros si pak vezme Violantu za manželku.

Příběh osmý
Nastagio degli Onesti miluje jednu paní z rodu Traversarů a mrhá přitom svým jměním, aniž by dosáhl, že by byl paní rovněž milován. Na prosbu svých příbuzných odebere se do Chiassi, kde vidí, jak jeden rytíř pořádá štvanici na dívku, kterou pak zabije a předhodí svým dvěma psům. Nastagio degli Onesti pak pozve své příbuzné a onu milovanou paní na oběd a ta, když rovněž vidí, jak psi rozsápají onu dívku, dostane strach, aby se jí nestalo něco podobného, a vezme si Nastagia za muže.

Příběh devátý
Federigo degli Alberighi miluje a není milován. Při svém rytířském dvoření přijde na mizinu a nezbude mu nic než jediný sokol, jejž předloží k jídlu své paní, která ho přišla do jeho domu navštívit. Když se to paní doví, změní své smýšlení, vezme si Federiga za manžela ten tímto sňatkem zbohatne.

Příběh desátý
Pietro z Vinciola odejde kamsi na večeři a jeho paní si pozve mládence. Když se Pietro vrátí, skryje milého pod kukaní a Pietro jí vypravuje, že byl v domě Ercolana, s nímž večeřel, nalezen mladík, jejž tam vpustila Ercolanovu haní, ale tu naneštěstí šlápne osel tomu, jenž je schován pod kukaní, na prsty. Ozve se výkřik, Pietro běží ke kukani a spatří mladíka. Tak sezná šalbu své manželky, ale žije s ní dále ve shodě, protože je sám zkažený.

Den šestý

Příběh první
Šlechtic slíbí paní Orettě, že ji sveze na koni a bude přitom vyprávět příběh; protože však vypráví neobratně, poprosí jej dáma, aby ji s koně sesadil.

Příběh druhý
Pekař Cisti jedním slůvkem dosáhne toho, že messer Spina napraví, co zanedbal při svém přání.

Příběh třetí
Monna Nonna de'Pulci umlčí pohotovou odpovědí málo slušný vtip florentského biskupa.

Příběh čtvrtý
Chichibio, kuchař Currada Gianfiglianziho, pohotovou odpovědí obrátí v úsměv Curradův hněv a ujde tak pohromě, jež mu od Currada hrozí.

Příběh pátý
Pan Forese z Rabatty a mistr Giotto, malíř, vracejí se z Mugella a vzájemně se posmívají svému nepěknému zjevu.

Příběh šestý
Michele Scalza dokáže několika mladíkům, že Baronciové jsou nejurozenějšími lidmi na světě i v přímoří, a vydělá si tak na večeři.

Příběh sedmý
Manžel přistihne svou choť Filippu s jejím milencem; volá jí před soud, ona se však pohotovou a rozmarnou odpovědí osvobodí a způsobí změnu zákona.

Příběh osmý
Fresco nabádá svou neteř, aby se nezhlížela v zrcadle, vidí - li nerada - jak říká - protivné lidi.

Příběh devátý
Guido Cavalcanti zaobaleně potupí několik florentských rytířů, kteří ho zaskočili.

Příběh desátý
Mnich Cipolla slíbí vesničanům, že jim ukáže péro z křídla archanděla Gabriela; když však najde místo péra uhlí, namluví jim, že je to uhlí, na němž byl pečen svatý Vavřinec.

Den sedmý

Příběh první
Gianni Lotteringhi slyší v noci ťukat na dveře. Probudí manželku a ta mu namluví, že je to duch. Jdou jej zaříkat modlidbou a klepání přestane.

Příběh druhý
Paronella ukryje před choťem, vracejícím se domů, svého milence do sudu, který její manžel právě prodal, a choti namluví, že už jej prodala komusi, kdo vlezl dovnitř, aby se přesvědčil, zda je v pořádku. Mladík vyleze ze sudu, dá jej manželem vyčistit a pak si jej dopraví domů.

Příběh třetí
Mnich Rimando leží s kmotrou; když je ve světnici překvapí manžel, oba namluví, že fráter zaříkával synáčkovi červíky.

Příběh čtvrtý
Tofano jedné noci zavře dveře manželce, jež mešká venku, a ta, když se po prosbách nemůže dostat domů, předstírá, že skočila do studny, kam hodí balvan. Tofano vyjde z domu, běží ke studni, žena zatím vklouzne do domu, zemkne zevnitř a spílá mu nejhorších jmen.

Příběh pátý
Jeden žárlivec se přestrojí za kněze a zpovídá svou choť, jež mu prozradí, že miluje jednoho kněze; zatímco pak žárlivec tajně hlídá u vrat, paní vpustí k sobě svého milence střechou a prodlévá s ním.

Příběh šestý
Paní Isabellu, meškající s Leonettem, navštíví messer Lambertuccio, který ji miluje; když se pak vrátí manžel, pošle paní Isabella Lambertuccia s dýkou před dům a manžel vyprovodí Leonetta domů.

Příběh sedmý
Lodovico odhalí paní Beatrici lásku, kterou k ní chová; ta pošle do zahrady svého muže Egana, jenž je přestrojen za ni, a obcuje s Lodovizem, který při odchodu Egana v zahradě ztluče.

Příběh osmý
Jeden muž žárlí na svou choť a ta si v noci přivazuje na palec provázek, aby poznala, že přichází její milenec. Manžel na to přijde a zatímco pronásleduje milence, položí se na místo paní jiná žena, již manžel nabije a ustřihne kadeře. Když pak přivede bratry své choti, je od nich zepsut, protože se ukáže, že nemluvil pravdu.

Příběh devátý
Lydia, manželka Nikostratova, miluje Pyrrha a ten, aby jí mohl uvěřit, žádá na ní tři věci, jež ona vesměs udělá; krom toho užije s ním rozkoše v přítomnosti Nikostrata a pak choti namluví, že to, co viděl, není pravda.

Příběh desátý
Dva Sieňané milují jednu paní, s níž je jeden z nich skmotřen; když pak kmotr zemře, přijde za svým druhem, jak slíbil, a vypravuje, jak to chodí na onom světě.

Den osmý

Příběh první
Gulfardo si vypůjčí peníze od Guasparruola, a když mu žena kupcova slíbí, že se s ním za peníze vyspí, dá jí peníze, které si vypůjčil, a v její přítomnosti pak Guasparruolovi řekne, že už půjčku vrátil, k čemuž musí jeho manželka přisvědčit.

Příběh druhý
Farář z Varlunga obcuje s monnou Belcolorou; dá jí do zástavy svůj plášť a vypůjčí si od ní moždíř, který jí potom pošle zpět, a žádá, aby mu vrátila plášť daný do zástavy. Dobrá žena jej vrátí úštěpkem.

Příběh třetí
Calandrino, Bruno a Buffalmacco jdou k Mugononu hledat heliotrop a Calandrino má ze to, že jej našel; vrátí se tedy domů obtěžkán kamením, za což mu manželka dělá kázání, a on, dopálen tím, jí natluče. Vypravuje svým druhům to, co oni znají lépe než on.

Příběh čtvrtý
Probošt z Fiesoly miluje vdovu. Ona ho však ráda nemá a on domnívaje se, že spí s ní, spí s její služebnou, načež vdoviny bratři způsobí, že probošta při tom přistihne biskup.

Příběh pátý
Tři florenští mladíci stáhnou jednomu sudímu z Marek kalhoty a to právě ve chvíli, kdy sedí na lavici a soudí.

Příběh šestý
Bruno a Buffalmacco ukradnou Calandrovi vepře a doženou Catandrina k tomu, aby se pokusil získat vepře zpátky pomocí bílého sladkého vína a zázvorových pilulek; dají mu dvě pilulky, ale takové, jaké se připravují z aloe pro psy, a vyvolají zdání, že si vepře ukradl sám. Nakonec se Calandrino musí vykoupit, nechce - li, aby to řekli jeho manželce.

Příběh sedmý
Jistý scholár se zamiluje do jedné vdovy, jež je zamilována do někoho jiného a nechá scholára jednou v noci čekat celou noc ve sněhu. Ten jí pak dá takovou radu, že zas ona v poloviny července prostojí ccelý den nahá na věži, kde je nechána na pospas mouchám, ovádům a slunci.

Příběh osmý
Dva muži se přátelsky stýkají a jeden z nich obcuje s manželkou svého druha. Ten druhý to zpozoruje a s pomocí své nevěrné manželky dosáhne toho, že jeho přítel je zavřen do truhlice. Zatímco je pak jeho přítel uvnitř, obcuje na truhlici s jeho manželkou.

Příběh devátý
Mistr Simon, lékař, chce se stát členem společnosti, jež chodí na noční toulky, a Bruno s Buffalmaccem ho pošlou na jedno místo, kde ho pak Biffalmacco hodí do žumpy a ponechá ho osudu.

Příběh desátý
Jedna Sicilianka mistrovsky obere jakéhosi kupce o to, s čím přišel do Palerma. Kupec se po nějakém čase do Palerma opět vrátí, předstírá, že má ještě více zboží, než měl před tím, vypůjčí si od Sicilanky peníze a zanechá jí za to vodu a koudel.

Den devátý

Příběh první
Paní Francesca, kterou miluje jistý Rinuccio a jistý Alessandro, ačkoli ona sama nemiluje ani toho, ani onoho, přiměje jednoho, aby vlezl do hrobky a dělal mrtvého, a druhého, aby ho jako mrtvolu z hrobu vytáhl; a ježto ani jeden, ani druhý nedojdou k žádoucímu cíli, obratně se jich tak zbaví.

Příběh druhý
Abatyše ve spěchu a potmě vstane, aby přistihla jednu řeholnici s milencem v lůžku - jak jí bylo žalováno. A ježto sama meškala s knězem, zahalí si hlavu do jeho kalhot, domnívajíc se, že si ji zahalila závojem. Obviněná si toho všimne a upozorní jí na to; je jí odpuštěno a může pobýt s milencem po libosti.

Příběh třetí
Mistr Simon naléhá na Bruna, Buffalmacca a Nella namluví Calandrinovi, že je těhotný; ten jim dá na léky kapouny a peníze a posléze se uzdraví bez porodu.

Příběh čtvrtý
Cecco, syn messera Fortarriga, prohraje v Buonconventu vše až na košili, ba i peníze Cecca, syna messera Angiulieriho; jen v košili se pak rozběhne za Angiulierim, křičí, že jím byl okraden, a za pomoci vesničanů ho obere. Oblékne si pak jeho šat, vsedne na jeho oře, odjede a nechá Angiulieriho v košili.

Příběh pátý
Calandrino se zamiluje do lehké holky, načež mu Bruno udělá amulet, kterým se stačí holky jen dotknout a ona půjde s Calandrinem jako ovečka. Calandrina však při tom přistihne manželka a on má s ní pak přetěžkou hádku.

Příběh šestý
Dva mladíci nocují v jedné hospodě; jeden si lehne k dceři a k druhému náhodou přilehne žena hostinského. Ten, jenž ležel s dcerou, lehne si pak k jejímu otci a poví mu vše, domnívaje se, že to říká svému druhu. Vznikne z toho pozdvižení, načež manželka hostinského pozná svůj omyl, lehne si k dceři a vše několika slovy urovná.

Příběh sedmý
Talanovi z Molese se zdá, že vlk rozdrásal jeho ženě hrdlo, i poví jí to, aby se měla na pozoru. Ta však toho nedbá a sen se splní.

Příběh osmý
Biondello ztropí Ciaccovi čtveráctví s obšdem, načež Ciacco se mu za to vychytrale pomstí : Biondello je hanebně bit.

Příběh devátý
Dva mladíci žádají Šalamouna o radu; jeden se ptá, jak by dosáhl toho, aby byl milován, druhý chce vědět, jak ztrestat vzpurnou ženu. Šalamoun prvnímu odpoví, aby miloval, a druhému řekne, aby šel na Husí most.

Příběh desátý
Velebníček Gianni se na naléhání kmotra Pietra pokusí začarovat jeho ženu v kobylu; když dojde k přidělávání ohonu, kmotr Pietro řekne, že ohon nechce, a tím celé kouzlo pokazí.

Den desátý

Příběh první
Jeden rytíř slouží španělskému králi, a protože se mu zdá, že byl za to špatně odměněn, dokáže mu král na základě bezpečné zkoušky, že to není vinou jeho, ale vinou osudu, jenž není rytíři přízniv, a potom rytíře skvěle obdaruje.

Příběh druhý
Ghino di Tacco zajme opata z Cluny, vyléčí ho z nemoci žaludku a pak ho propustí. Opat se pak vrátí do Říma, smíří ho s papežem Bonifácem a učiní z něho představeného špitálu.

Příběh třetí
Mitridanes žárlí na Natanovu ušlechtilost a jde ho zavraždit. Ježto však ho nezná, setká se přímo s ním a Natan ho poučí, jak to má provést. Mitridanes se pak setká s Natanem v háji. který mu Natan označil, a když ho pozná, zastydí se a stane se Natanovým přítelem.

Příběh čtvrtý
Messer Gentile de' Carisendi se vrací z Modeny a cestou vysvobodí z hrobu paní, kterou miluje a která tam byla pohřbena, neboť byla pokládána za mrtvou. Paní však přijde k sobě, porodí hošíká a messer Gentile ji vrátí jejímu manželu Niccolucciovi Caccianimicovi.

Příběh pátý
Paní Dianora žádá na messeru Ansaldovi v lednu zahradu tak krásnou, jako v květnu. Messer Ansaldo se zaváže černokněžníkovi a zahradu jí opatří. Manžel povolí paní Dianoře, aby byla Ansaldovi po vůli, ale ten, když se doví o manželově šlechetnosti, zbaví paní jejího slibu, načež čaroděj zbaví Ansalda jeho závazku a nic od něho nežádá.

Příběh šestý
Král Karel Vítězný se na stará kolena zamiluje do jedné dívky; zastydí se však za svou pošetilost a skvěle provdá dívku i její sestru.

Příběh sedmý
Král Petr se doví o horoucí lásce, jíž ho miluje chorá Lisa. Utěšuje ji, a když ji provdá za mladého šlechtice, políbí ji na čelo a prohlásí se provždy za jejího rytíře.

Příběh osmý
Sofronie se domnívá, že je Gisippovou manželkou, zatímco je manželka Tita Quintia Fulva. Odstěhuje se s ním do Říma, kam přibude v zbídačeném stavu též Gisppos, jenž se domnívá, že Titus jím opovrhuje, a zamýšlí zemřít, tvrdé, že zabil člověka. Titus ho pozná, avyluje vraždu na sebe, aby ho osvobodil, a když to spatří skutečný vrah, sám se přiznává. Octavianus tak všechny osvobodí, Titus dá svoji sestru Gisippovi za manželke a rozdělí se s ním o celé svoje jmění.

Příběh devátý
Messer Torello hostí Saladina přestrojeného za kupce. Je vyhlášena křižácká výprava, messer Torello dá své paní lhůtu, kdy se může opět provdat, a při výpravě je zajat. V zajetí ochočuje ptáky, přičemž se setká se sultánem, který ho pozná a sám se mu rovněž dá poznat. Vyznamenává ho potom nesmírně, a když messer Tollero onemocní, postará se, aby byl pomocí černokněžnického umění přenesen do Pavie na svatební hostinu, na níž se oslavuje nový sňatek jeho ženy. Paní messera Torella pozná a vrátí se s ním domů.

Příběh desátý
Na prosbu svých poddaných, aby se oženil, jak se mu líbí, vezme si markýz ze Saluzza za ženu dceru rolníka a má s ní dvě děti. Za nějaký čas jí oznámí, že je dal zabít, že ho omrzela a že si vezme jinou manželku. Povolá svou dceru, jako by to byla jeho choť, a svou manželku yžene v košili. Když zjistí, že je trpělivá, ať se děje cokoli, uvede ji opět do svého domu. Má ji pak ještě raději, ukáže jí její vyrostlé děti, ctí jí jako markýzu a káže, aby i ostatní ji tak ctili.

Hodnocení čtenářského deníku Dekameron

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. březen 2009
  54 808×
  4136 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Dekameron

Ann
to je super.... Fakt dík
Anonimní Prezident
Pomohlo
B.S.
pozor pozor !Den pátý, příběh první:
nikoliv: :"Mladík zvaný Kimon přijde náhle o rozum" avšak "Mladík zvaný Kimon přijde náhle k rozumu"
Ale jinak děkuji, pomohlo a ulehčilo práci.
tejjik
hmmm a co nejaky citat
Martinqa lomitko202(zavináč)seznam.cz
jj v cajku este by to chtelo renesancni prvky a bylo by to upa nejvic čuprový
Mišuš
jj pěkný
Lenka
dobrý to tu máte