Freud, Sigmunt-analýza snů

O čem se vám zdává ?

Jako téma své seminární práce jsem si vybrala Sny a jejich výklad. Podobně jako astrologie i výklad snů se často setkává se skepsí a nedůvěrou laiků, kteří aniž by se o tento obor více zajímali, ho označují „ za slátaninu nesmyslů „ nebo „pavědu“. Málokterý z nich by asi ve svých tvrzeních pokračoval i nadále, kdyby si dal aspoň troch práce a zjistil si o této otázce něco více. Například to, že výkladům snů se lidé věnovali už v starověku a existují i písemné doklady / např. v Starém zákonu /. I později se výklad snů těšil u lidí velké oblibě . Až později s nástupem křesťanství byla tato věda zavržena a označena za pohanskou. Na „světlo Boží“ pak byla zase vynesena Sigmundem Freudem, který o této metodě napsal celý spis pojmenovaný jednoduše Výklad snů .

Ve své práci nechci dělat to, co už bylo S.Freudem uděláno a objeveno, nechci ani tlumočit obsah jeho, bezpochyby skvěle napsaného, díla. Chci jen trochu blíže představit tento, často opomíjený a přehlížený vědní obor, který mě velice zajímá.

Kdo byl S.Freud ?

Sigmund Freud
(1865-1939)

Sigmund Freud se narodil 6. 5. 1856 v rodině židovského obchodníka, usídleného v malém moravském městě Příboru. Tam žil Freud do svých čtyř let, vychováván katolickou chůvou a mladou matkou, jejíž byl první milované dítě. Rodiče se přestěhovali do Vídně, kde Freud strávil většinu svého života. Studoval medicínu a jeho prvním velkým učitelem byl fyziolog E. Brucke. Po ukončení studia pracoval krátce ve Fyziologickém ústavu a další pracovní zastávkou bylo neurologické oddělení a jmenování soukromým docentem pro neuropatologii. Významnou inspirací a předělem odborného vývoje byl jeho studijní pobyt ve Francii u J. M. Charcota v roce 1897, který Freuda vedl k novému pohledu na duševně nemocné a jejich léčbu, od symptomatického a popisného přístupu ke kazuálnímu, ke snaze rozumět mechanismům duševní poruchy i její terapii. Začal používat sugesci a hypnozu, kterou ale opustil ve prospěch vlastního psychoanalytického přístupu, stojícího na metodě volných asociací a zaměřeného na problematiku přenosu a odporu. Psychoanalýza se začala vyvíjet jako teorie, terapeutický postup, i jako společenské hnutí se svými instituty, časopisy a kongresy. 20. a 30. léta přinesla Freudovi řadu společenských poct, mezi jinými i Goethovu cenu za literaturu. Vedle kýženého uznání na poli profese ho ale pronásledovaly osobní bolesti. V roce 1923 zemřel jeho milovaný vnuk a ve stejném roce se objevila rakovina hrtanu. Toto onemocnění Freud snášel se statečností a noblesou. Nástup nacismu zvrátil a destruoval evropské dějiny a této destrukce neunikla ani psychoanalýza a Freudova rodina, které byl určen, jako většině Židů, transport do koncentračního tábora. Pouze s vehementní pomocí Marie Bonapartové bylo jemu a jeho rodině povoleno vystěhování do Velké Británie. V červnu 1938 opustil dvaaosmdesátiletý Freud navždy Vídeň a odcestoval do Londýna, kde zemřel 23. září 1939.
K nejvýznamnějším pracem Sigmunda Freuda se řadí například Studie o hysterii, Výklad snů, Totem a tabu, Úvod do psychoanalýzy a řada dalších. Standardní edice Freudových prací obsahuje 23 svazků.

Zakladatel psychoanalýzy S. Feud uveřejnil v roce 1899 své dílo Výklad snů, kterým opodstatnil, že vykládání snů není jen prázdným zabíjením času a má své vědecké opodstatnění. Jeho následovatelů, kterých bylo opravdu nepočítaně, pokračovali a prohlubovali základy dané Freudem. V těchto dílech se autoři nezabývají jen samotným výkladem snů, ale i fyziologickými pochody při snění.

Sen ve svém původním významu znamená přelud, ale jak se lidé mohli po staletí přesvědčit, sny nejsou jen bezvýznamné přeludy nebo sledy obrazů, říkají nám o světě a hlavně o nás samotných více, než bychom si mohli představit nebo si byli ochotni přiznat. Je tu jen jedna bariéra. Sny k nám promlouvají ve svém specifickém jazyce, kterému nejsme okamžitě schopni rozumět, a proto si je musíme vyložit. Zejména ve starověkých civilizacích si lidé / a obzvláště panovníci / vykladačů snů velice vážili. Dnes by se takový vykladač uživil asi těžko :)

A co to jsou vlastně sen ?
Ne opravdu to není bezvýznamný sled obrazů, které si nejsme schopni zapamatovat. Je to totiž duševní pochod v polospánku, jehož obsah si bohužel často nedovedeme zapamatovat.

Historie výkladu snů …
Sny mají těsné sepětí s jednáním a myšlením člověka, ne nadarmo proto přisuzovaly přírodní národy snům zvláštní moc a antické snáře jsou do dnes ceněným pramenem napovídajícím o jejich kultuře. Vykládání snů se tak vyvinulo už u klasických antických národů ve vysoké umění a přetrvávalo až do novověku. Osvícenectví snům nepřálo, možná protože vše chtělo mít hmatatelné a dokazatelné. V této době byly sny odsunuty na hranici pověr a bajek.
Z této škatulky byly sny a jejich symbolika vyndány až S. Freudem, který je vědecky zdůvodnil.

S čím přišel Sigmund ?
Jako lékař prokázal, že sny mají životně důležitou funkci, protože nejen že odráží pochody lidské mysli ale poukazují i na duševní a zdravotní stav člověka.
Už dříve existovali domněnky o tom,že sny jsou výsledkem fyziologického podráždění nebo pozůstatek představ a vzpomínek duševního prožívání ze dne.Byly uvedeny i domněnky, že sny jsou vyslovením tajných přání, která se ve snech zjevují v symbolech.
Freud dokázal a objasnil, že řeč snů je „ zakódována “ v tajných znacích a musí být „ dešifrována “ , abychom se dověděli její skutečný význam.

Vnitřní prožitky se ve snech promítají v náhodném nebo chronologickém sledu obrazů, a tak se ve snu stáváme svým vlastním režisérem. Většina lidí si své sny nepamatuje a přestože víme, že se nám zdálo „ něco zajímavého “ najednou si na to prostě nemůžeme vzpomenout.
Byly vedeny dlouhé pře na toto téma a v konečné fázi se vědci shodli na tom, že je to pravděpodobně způsobeno tím, že většina snů neodpovídá bdělému stavu jedince, a tak se je člověk podvědomě „ snaží “ zapomenout a potlačit.
Snu většina lidí nevěnuje velkou pozornost, protože ho ve snu vnímá v jeho zašifrované podobě a pak si ho nedovede vysvětlit. Se snem by se přitom mělo zacházet jako s tajnou zprávou (nezapomeneme-li ho hned jak zazvoní budík), kterou nejdříve je potřeba dešifrovat abychom se dostali k jejímu pravému sdělení.
Opakem ke snění je bdění, tedy stav, kdy je člověk přesvědčen, že se musí chovat rozumně – tak jak se od něj očekává. Cítí se šťastný nebo smutný , protože se domnívá, že opravdu šťastný nebo smutný je. Ve snu pak povoluje snu fantazii a dělá věci o kterých si myslí, že je ve bdělém stavu dělat nesmí /nebo si to aspoň myslí /.
Ve snu se člověk zbavuje vnějších zábran a pocity dosahují nejvyššího stupně subjektivity, protože člověk sní uvolněně a podvědomí se dostává na povrch.

Sny členíme do mnoha kategorií podle různých kriterií. Jedním z členění je dělení na sny příjemné a nepříjemné, dějové a nedějové.
Dějové sny mohou probíhat celé minuty jako rychlý sled obrazů, jakožto reakce na nějaký zevní podnět /zvuk, sklouznutí peřiny, klepání na dveře… /. Mozek v takovýchto situacích dopředu ví, jak chce / musí / reagovat. V tomto momentu vše závisí na tom v jakém rozpoložení je spící ( nemyslím tím polohu postelovou, ale psychickou ). Tyto sny označujeme jako sny povrchní. Oproti snům povrchním máme i sny hlubinné, které jsou více důležité a mohou mít i dlouhodobé působení, nemluvě o tom, že tyto sny zobrazují skutečné duševní prožitky.
Příkladem může být spáč, který má být vzbuzen klepáním na dveře, ale on nechce být vzbuzen, protože se mu zdá o ohňostroji a velice se při tom baví. Přestane- li ťukání dříve než se spáč skutečně probudí a zároveň přestane klepání, spáč samozřejmě zaspí.
Dalším možným vývojem téže situace je, že spáč vnímá klepání jako detonaci, pak mohou paprsky světla začít působit na sítnici zavřeného oka a spáč se pozvolna probouzí.
Bylo by mylné se domnívat, že tuto schopnost buzení má jenom sluchové centrum, to samé platí i pro jiné smysly. Všeobecně taky platí, že příjemné podněty nevedou tak jednoznačně k probuzení / vůně / jako podněty nelibé / řvoucí budík /.

Co všechno nám sny dokážou prozradit?

Starověcí řečtí lékaři poznali, že první symptomy onemocnění může dotyčný ve snu vnímat dříve, než se projeví první symptomy, protože snové obrazy jsou u nemocného organismu jiné než u zdravého. Ve snech se nemocným zobrazují nepříjemné výjevy, které svědčí o narušené tělesné rovnováze, zvýšeném nebo sníženém krevním tlaku, přehřátí nebo podchlazení organizmu. Tyto všechny a mnohé další vlivy mají dopad na mozkovou činnost a projevy ve spánku.
Možná, že právě toto byl jeden z důvodů, proč se po celá staletí snažili astrologové a později i lékaři sestavit komplexní seznam snových symbolů, který by aspoň trochu umožnil nahlédnutí do neprozkoumaných oblastí lidského podvědomí…

Jen malý počet snů není vyvolán ani vnějšími ani vnitřními podněty. V tomto případě se jedná o sny jejichž podstatu je nutné hledat v podvědomí. V této oblasti, stejně jako v mnoha dalších existuje mnoho způsobů dělení.

1, sny vyvolané vnějšími/vnitřními podněty – povrchní
2, sny mající původ v podvědomí- tzv. hlubinné

Obě tyto skupiny mají mnoho dalších dělení a podskupin. Já teď ale uvedu jen bližší rozdělení a klasifikaci snů hlubinných.

Sny hlubinné dále dělíme na : 1, prorocké
2, vyvolané duševními šoky
3, způsobené porodním traumatem
4, úzkostné sny
5, sny podněcující
6, sny o přáních a jejich splnění
7, barevné sny
8, agresivní sny
9, akustické sny
10, sny o pádech
11, sny o létání
12, sny o porodu
13, sny s čichovými vjemech
14, sny o čarodějnicích a strašidlech
15, identifikační sny
16, hudební sny

17, reinkarnační sny
18, sexuální sny
19, sny o pořezání
20, sny o zvířatech
21, sny o smrti
22, pra-sny
23, varovné sny

1, prorocké sny – tyto sny mají zvláštní význam. Studiem těchto snů se zabývá více vědních
oborů.V těchto snech spící prožívá věci, které se později skutečně stanou,
nebo se dějou současně se sněním.

2, duševní šoky – traumata z raného dětství se mohou v dospělosti promítat do snů
vyplývajících z podvědomí, aniž by si snící vzpomínal na šok.

3, porodní traumata – některé z úzkostných snů u dospělých mohou mít za následek porodní
trauma.Tento druh psychických neuróz se vyskytuje poměrně často.
Jsou to např. : pocity dušení, strach z určitého místa. Mohou být
Způsobeny i mikrotraumaty z raného dětství.
Proto je neobyčejně důležitým obdobím v životě člověka několik
prvních dnů po porodu. Velmi nepříznivé podmínky mohou
pozdějších obdobích vyvolávat mučivé obrazy.

4, úzkostné sny – tyto sny mohou mít různé příčiny a v závislosti na věku mají i různé
symboly.
Tyto sny souvisí s obdobím prvního vzdoru, kdy dítě musí nalézt a naučit se
prosazovat své vlastní já. Je – li dítěti v těchto pokusech o nalezení vlastní
identity zabráněno - mohou se dostavit úzkostné sny.

5, podněcující sny – při těchto snech osoba nedovede rozlišit sen od skutečnosti a po
probuzení často jedná pod dojmem snu. Následné chování je proto
logicky nesmyslné. Tento typ snů se vyskytuje především ve věkové
kategorii 16 let.

6, sny o přáních a jejich splnění – v těchto snech vychází na povrch potlačené podvědomí,
často sahá až do nejútlejšího dětství a sen utváří obraz
splněného přání, které ve bdělém stavu nemůže prožít.

7, barevné sny – spáč nevidí jen černobílé obrazy, ale barevné.Tento typ snů se vyskytuje
převážně u žen. Tyto sny mohou být taky uměle vyvolány požitím drog.

8, agresivní sny – snící nebo i jiná osoba působí jiné /pravděpodobně ne moc oblíbené osobě/
násilí nebo jinak ubližuje. Tento druh snů se vyskytuje ve všech věkových
kategoriích.

9, akustické sny – tyto sny jsou nejčastěji vyvolány zevními podněty. Vyskytují se ve všech
věkových kategoriích, u mužů i žen. /typicky hudební sny se však zdají
většinou jenom ženám/.

10, sny o pádech – jak už napovídá název- v těchto snech prostě padáme. Většinou se padá
do nekonečných propastí, ze schodů… Tento druh snů se vyskytuje u
mužů i žen a ve všech věkových kategoriích.

11, sny o létání – se nezdají jenom profesionálním a amatérským pilotů a parašutistům, ale
převážně dětem nad 10 let.

12, sny o porodu – v tomto případě podvědomí vypovídá o průběhu porodu pomocí symbolů.
Vyskytují se většinou u dětí od 10 let, ojediněle i u mladistvých a dospělých.

13, sny o čichových vjemech – spáč vnímá jednu nebo více intenzivních vůní nebo zápachů.
Tyto sny se vyskytují většinou u žen, ale mohou být i uměle
vyvolány / podržení parfému u nosu spáče /vnějším okolím.

14, sny o čarodějnicích a strašidlech – čarodějnice se v těchto snech berou jako symbol
žijící osoby ženského pohlaví, ale třeba takové strašidlo
může znamenat obojí. S těmito sny se setkáváme
převážně dětí.

15, identifikační sny – snící osoba v tomto případě věří, že je někým zcela jiným / většinou
historickou osobností / . Nejčastěji se sny vyskytují u mladistvých.

16, hudební sny – spící osoby věří, že slyší jednotlivé tony nebo i cele skladby. Vyskytuje
se převážně u žen.

17, reinkarnační sny – snící osoba věří, že už jednou žila a opět se zrodila ve svém nynějším
těle. Sny se vyskytují velmi vzácně a to především u dětí do 9 let.

18, sexuální sny – často vznikají na základě krádce předtím prožitého sexuálního prožitků
a představ nebo v důsledku krevního oběhu, vnitřních nebo zevních podnětů.
Ve všech věkových kategoriích.

19, sny o pořezání – jsou důsledkem nevědomého kastračního strachu. Většinou u chlapců 5-
7 let. U dívek ojediněle.

20, sny o zvířatech – v tomto případě se rozlišují mužského charakteru /lev, tygr, vlk, pes…/
od zvířat ženského charakteru /kočka, kráva, pavouk…/. U malých dětí a
mladistvých – u dospělých ojediněle.

21, sny o smrti – spáč prožívá buď svou vlastní nebo smrt blízké osoby, u které si to
/podvědomě/ tajně přeje, protože daná osoba stojí v cestě splnění nějakého
Ve bdělém stavu toho pak spáč může upřímně litovat. Vyskytuje se u všech
Věkových kategoriích.

22, pra-sny – v těchto snech hrají významnou roli draci a pravěké krajinné útvary. Tyto sny se
zdají téměř výlučně malým dětem do 6 let.

23, varovné sny – mohou upozorňovat na počátky nemoci, ale také duševní nesrovnalosti a
komplikace z dětství. Vyskytují se u všech věkových kategorií.

Je zvláštní a zajímavé zároveň, co všechno nám mohou sny prozradit, kolik existuje rozdílů, mezi
mužským, ženským a dětským pojetím snu. A kdybych nepsala tuto práci, pravděpodobně
bych se nikdy nedověděla o tom, že se mi třeba někdy v budoucnu může zdát hudební
nebo provoněný sen.
A protože už jdu spát, pevně doufám, že se mi bude něco hezkého zdát. Dobrou noc a sladké
sny a nebo raději voňavé :)

Seznam zdrojů a použité literatury :

1, Internet
2, Lexikon snových symbolů / Hanns Kurth /
3, Moderní snář – jak porozumět svým snům / Tony Crips /
4, Výklad snů / Sigmund Freud /

Přílohy:

1, Dotazník k výkladu snů
2, Ukázka textu svědčící o výkladu snů ve starověkých kulturách
3, Náhodně vybrané ukázky ze snáře / hesla a jejich významy /

Hodnocení čtenářského deníku Freud, Sigmunt-analýza snů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. srpen 2007
  5 919×
  2370 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Freud, Sigmunt-analýza snů

Karolína
Muliju Tě! :* :)