Ilias

(2. pol. 8. Století př.n.l)
Je to homérský válečný epos starořecké literatury.

Homér-
Byl pokládán za skladatele obou básní(Ilias,Odyssea).Skoro nic o něm nevíme,ani kdy se narodil,ani odkud pocházel.Mnoho měst si činilo nárok na to,že jsou jeho rodištěm.Velmi brzy vzniklo o něm mnoho pověstí:byl to prý chudý a slepý potulný pěvec.Ale většinou tyto pověsti nebyly pravdivé.Nejpravděpodobněji však pocházel ze Smyrny a byl Aoidem a pohyboval se na šlechtických dvorech.Vedle Iliady a Odysseii připisoval starověk Homérovi jiné básně,zvláště epické.Ale o všech již starověcí kritikové pochybovali a za jeho pravá díla považovali jen Iliadu a Odysseii. Ale nejnovější bádání ukazuje,že obě tyto básně asi nesložil jeden a tyž člověk.

Ilias-Čerpá s pověsti,která vypráví o tom,že syn trojského krále Priama ,jménem Paris unesl Helenu,manželku spartského krále Menelaa.Za to byla uspořádána válečná výprava všech achájů proti Troji.

Je to mohutná epopeje asi o 15 tisících verších.Má jednoduchou,přímočarou osnovu,ale ta je prokládána množstvím dějů,jež nemají přímého vztahu k ději hlavnímu,rozvětvuje se také četnými odbočkami.

Ilias nevypráví o celé Trojské válce,nýbrž jen jednu episodu z ní,totiž o hněvu Achylově,vypráví o té krátké době tak široce a tak obratně a do děje je vpleteno vyprávění o předešlých událostech a i o tom co se má nastati,že se z básně o Achylově stává básenˇ o Illiu(Troji).
Achyleus,zbavený Agamemnonem jedné zajatkyně,rozhněvá se na něho a neúčastní se boje,na velkou škodu Řeků.Teprve když zabije nejlepší trojský hrdina,Priamův syn Hektor,jeho druha Petrokla,zasáhne opět Achilleus do boje a Hektora zabije.
Obsah Iliady
.Básenˇ lze rozdělit na pět částí.
První část
Achilleus se rozhněvá na Řeky.-Agamemnon je z podnětu Achilleova nucen vydati zajatou dceru kněze Chrysta,za to odejme Achileovi zajatkyni Brieovnu.Poté se Achilleus rozhodne stranit boje.Achilleova matka Thetis vymuže na Diovi slib,že budou Trojané vítězit tak dlouho ,dokud nebude Achillleovi dostiučinění.
Druhá část:Po prvním nerozhodném boji jsou Řekové poraženi,ale marně se snaží Achillea usmířit.dochází k příměří mezi Řeky a Trojany.Paris je ochoten svést s Meneláem souboj,aby válka skončila.Helena má připadnout tomu kdo zvítězí.Když však Paris v souboji podléhá,Afrodité ho zachraní.Menelaos je zraněn Trojanem a tím poruší příměří.Po té dochází k první bitvě,tato bitva dopadne nerozhodně.Druhý den dochází k druhé bitvě,v které jsou Řekové neúspěšný a pokoušejí se usmířit s Achillem.Poté pronikne pár Řeků do Trojského tábora a tam způsobí krveprolití.
Třetí část:V třetí bitvě jsou Achájové zatlačeni až k lodím.Proto si Petroklas vypůjčil zbroj od Achillea.Trojané si myslí že se Achilleus vrátil do boje a prchají.Ale Petroklas je poznán a zabit Hektorem.Když se však Achilleus dozví o smrti přítele,rozhodne se ho pomstít .
Čtvrtá část:Achilleus,který se usmíří s Agamemnonem.Dobude Řekům vítězství a zabije Hektora,i přesto že ví že po smrti Hektorově čeká smrt i jeho.
Pátá část:Je pohřeb Petroklův a Hektorův.Teprve ted je Petroklus slavnostně pohřben.I Hektor má pohřeb,jeho otec ho musí ukrást Achilleovi.Tímto Ilias končí.

Hodnocení čtenářského deníku Ilias

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. červenec 2007
  6 798×
  523 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Ilias