Komenský, Jan Amos - Orbis Pictus

Orbis Pictus, dílo významného představitele barokní literatury, Jana Amose Komenského, vznikalo v letech 1650-1654. V životě Komenského je toto období označováno jako potocké a vyznačuje se realistickým rázem tvorby. Proč se toto období nazývá právě potockým ? Komenský se totiž usídlil
v SÁROSPATAKU, což je v překladu Blatný Potok. Komenského vede do Blatného Potoku především naléhání kněžny Zuzany LORANTFYOVÉ, která jej prosila o radu, jak reformovat uherské školství.

V Blatném Potoce nebylo úkolem Komenského pouze usnadnit žákům osvojení latinského jazyka, ale též zlepšit mravy všech občanů, změnit jejich názory a naučit je způsobu života podobnému vyspělým krajům.

Orbis Pictus je kouzelná a hluboce moudrá učebnice, která je vyvrcholením praktické aplikace autorových didaktických zásad. V díle je patrný projev lásky k věcem, k přírodě i k lidské činnosti a ke všemu, co mohou vnímat naše smysly nebo co tvoří podstatu lidského života na zemi.

V tomto díle se projevuje Komenského pedagogická moudrost, vyzrálá dlouholetá zkušenost, snaha výchovou pomoci zaostalé zemi, ale i vzdálená naděje, že i tato cesta může přispět k osvobození drahého domova.

Komenský usiloval o snadný a poutavý způsob podání informací, jeho cílem je učit současně slovům, názorům, věcem se zaměřením k užití, ale také hlavně PRAXI.

Dílo vyšlo poprvé v roce 1858 v Norimberku tiskem a nákladem Michala ENDTERA a bylo latinsko – německé. Titulní list byl opatřen známým obrázkem s heslem „OMNIA SPONTU FLUANT ABSIT VIOLENTIA REBUS.“ (Vše nechť samovolně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí). Komenský vyvíjel péči o pečlivý tisk a dokonalou úpravu knih.

Svět v obrazech se rychle rozšířil do škol, v roce 1658 byl zaveden jako učebnice v MAGDEBURGU, postupně se rozšiřoval do dalších německých měst, do Polska, Uher, Skandinávie a Ruska. Orbis Pictus s anglickým textem vyšel v roce 1659. Čtyřjazyčně (latinsky, německy, italsky a francouzsky) v roce 1666.

Obliba díla vrcholí v letech 1670 – 1780, v tuto dobu vychází spousta vydání s texty v nejrůznějších jazycích, dokonce i v perštině a japonštině, jsou zlepšovány obrazy a je upravován a přidáván text.

První český text vychází v roce 1685 v Levoči, a to ve čtyřjazyčném vydání (latinsky, německy, maďarsky a česky).

VÝSTAVBA A OBSAH DÍLA:

Dílo se skládá ze sto padesáti kapitol. Devět kapitol se věnuje neživé přírodě (např. Nebe, Povětří, Voda, Země, Kamení). Šest kapitol je věnováno rostlinstvu (např. Strom, Stromové ovoce, Květy, Zahradní ovoce). 16 kapitol se zabývá problematikou zvířectva (např. Ptáci, Vodní ptactvo, Potoční a jezerní ryby). Pět kapitol je věnováno náboženství. Komenský je přesvědčen, že víra je lidskou záležitostí. Kromě křesťanství je v knize pojednání i o pohanství, židovství a islámu. Ostatní kapitoly jsou věnovány člověku a jeho činnostem (např. Hlava a ruce, Lidská duše, Výroba medu, Pekařství, Lovení ryb, Lovení ptáků, Bitva na moři). Děj je vždy v těchto kapitolách zobrazován v pohybu (např. malující malíř, měřící geometr, pečící pekař).

Dílo má ucelený didaktický postup: na neživou přírodu navazuje svět rostlinstva, živočišstva a nakonec svět člověka. Po popisu člověka následují činnosti nejprve ty, které člověku poskytují obživu, ošacení a potom složitější činnosti (umění, věda, školství, technika, ale i ekonomika).

Dílo Orbis Pictus bylo významné nejen ve školách, ale Komenský považoval dílo za důležitý prostředek pro výuku mateřštiny u dětí. Dílo však neztratilo svůj význam dodnes.

Hodnocení čtenářského deníku Komenský, Jan Amos - Orbis Pictus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. srpen 2007
  9 487×
  527 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Komenský, Jan Amos - Orbis Pictus