Historie Palestiny

Stručný historický přehled Svaté země
+
2 000
IZRAEL 1948 po n.Kr.
Období turecké ottomanské 1517-1918 po n.Kr.
Ottomané porazili Mameluky a dobyli Konstantinopol a Egypt. Sultán Sulejman znovu postavil zdi
1 500 Jeruzaléma. Následuje řada "pašů , kteří ke vzhledu nebo zkrášlení Jeruzaléma ničím Nepřispěli.
Období Mameluku 1250 - 1517 po n.Kr.
Mameluci z Bahri svrhli vládnoucí arabskou dynastii a z jejich základen v Egyptě bojovali proti
nájezdům syrských Mongolů. Ze země se stává důležitá zásobárna.
Křižácké období 1099-1250 po n.Kr.
Papež Uran II. vyzval k osvobození křesťanských svatých míst. Po dobytí Jeruzaléma bylo
1 000 zmasakrováno muslimské obyvatelstvo. Balduin I. založil monarchistické Latinské království. Po
Saladinově vítězství u Hattin uzavřeli křižáci pakt, aby získali přístup ke svatým místům.
Rané arabské období 640-1099 po n.Kr.
500 Mahammadova vojska obklíčila a oslabila římskou říši u Jarmuku. Vytvořily se dynastie Ummájovců,
Abásovců a Fátimovců. Mnoho kostelů bylo zničeno a Turci nevpouštěli křesťanské poutníky do
Svaté země.
Byzantské období 324-640 po n.Kr.
Konstantin přesunul římské hlavní město do Byzance (Konstatinopole). Křesťanství se stalo
0 oficiálním státním náboženstvím. Počet kostelů se rychle zvyšoval. Došlo ke dvěma ničivým
útokům - povstání Samaritánů (529) a útoku Peršanů (614).
Římské období 63 př.n.Kr.-324po n.Kr.
Pompeius dobyl Jeruzalém. Země sloužila Římu jako nárazník proti Partské říši. Herodes Velký
-500 spravoval provincii jako pevný loajální poddaný Říma. Byl postaven druhý Chrám. Herodův syn
postrádal otcovu schopnost vládnout. Řím vládl pevnou rukou. Židé povstali a Titus zničil chrám a
horní Jeruzalém. Židé opět povstali pod vedením Bar Kochby. Hadrián zničil Jeruzalém a přejmenoval
město na Aelia Capitolina. Země se začala zmítat nepokoji říše. Židé se stěhovali do Galileje.
Helénské období 332-63př.n.Kr.
Alexandr Veliký dobyl Persii a helénismus se stal nevlivnějším směrem světové kultury. Po jeho
-1 000 smrti Ptolemájovci ovládali Egypt a Izrael, Seleukovci Sýrii a Babylón. Seleukovci porazili
Ptolemaiovce a potlačili židovské kněžstvo. Následovalo povstání Makabejců. Vytvořila se židovská
vláda a království ožilo silo, od dnů Davida a Šalamouna nevídanou.
Perské období 538 - 332př.n.Kr.
Po babylónském zajetí byl některým Židům povolen Kýrem (jenž předtím dobyl Babylón) návrat do
Judeje. Nehemijáš se stal guvernérem / Obnovitelem Ezra znovu zavedl bohoslužby v chrámu
v podmínkách ztráty nezávislosti
Doba železná 1 2000 - 586 př.n.Kr.
-1 500 Izraelité se usadili v hornaté části země a Pelištejci podél jižních pobřežních rovin. Vláda soudců
trvala do té doby, než příliš zesílil tlak nepřátel Izraele a vznikla monarchie, pro lid přijatelnější. Saul
se stal prvním izraelským králem. David rozšířil říši a Šalamoun ji zkonsolidoval. Po Šalamounově
smrti došlo k rozdělení království. Později Izrael dobyl Asýrie a Babylón ovládl Judeu, přičemž došlo
ke zničení Jeruzaléma a chrámu.
Doba bronzová 2 800 - 1 200 př.n.Kr.
Začíná se používat slitiny mědi a cínu k výrobě těžší výzbroje. Byly vynalezeny kolové vozy. Vznikají
-2 000 dvě říše, a to v Egyptě (jež ovládala pobřeží horské stezky) a Mezopotámii )jež vybudovala obchodní
stezky v okolních úrodných krajinách). Rozvíjejí se kennanské městské státy. Proroci Abrahámovi
jsou prodáni do egyptského otroctví. Mojžíš vyvede lid z Egypta a Izraelité obsadí zemi Kenaan.
Doba měděná 4 000 - 8 000 př.n.Kr.
Měď je nejdůležitějším materiálem sloužícím k výrobě zbraní. Používá se hrnčířského kruhu.
V mnoha oblastech vznikají opevněná města a obchodní stezky.
Prehistorie: Doba kamenná
Z doby starší než 4 000 př.n.Kr.bylo nalezeno velké množství lidských a zvířecích koster. Hojný
výskyt pazourků přitahuje do země nomády. Kolem 7 000 př.n.Kr. vzniká v údolí Jordánu Jericho
-7 000 jako městský stát.
-

Hodnocení referátu Historie Palestiny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 320×
  589 slov

Komentáře k referátu Historie Palestiny

sx\fxdcvv\