Vznik a vývoj starověkých civilizací

Semito-hamité: Egypťané, Asyřané, Arabové, Akkadové, Hebrejci
(Východní Semité: Akkadové, Asyřané, Babylóňané; Západní Sem.:Palestinci, Izraelci, Féničané)
Indoevropané: Chetité, Keltové, Řekové, Indové, Germáni, Slovani, Balt. národy
- počátky směny, sociální rozvrstvenosti, zárodky ranných státních útvarů → vojsko , zákony, kněží, úředníci

MEZOSPOTÁMIE
10.-9.tis.př.Kr. usazování člověka, zemědělství, odvodňování půdy v močálech pro zisk půdy…

Sumerové
4.tis.př.Kr.
první písemné památky, první historický národ
stavba chrámů-Zikkuraty (např. Babylónská věž)
města Ur, Uruk- každé město své zákony, soběstačné, časté války mezi městy
každé město kníže (kněz): nejvyš. vojevůdce, představitel náboženství, žije v chrámu, moc soudní, výkonná, zákonodárná
vynález kola, klínové písmo, astrologie, šedesátková soustava, kalendář, školy, řemeslné dílny, zásobárny obilí
po zániku sumerského civilizace přebírají kulturu další národy - Semité

Akkadové
přichází z Arabského poloostrova
2350 př.Kr. první říše Akkadská- hl.m. Akkad (Sargon Akkadský I.)
Akkadové ovládli Sumery → zánik sumerské civilizace; přejímají klín. Písmo
splachovací záchody, koupelny …
2285 př.Kr. zničena říše Akkadská Gutejci přicházejícími z hor
→ sumerské městské státy se osamostatňují

Amurejci
semitský kmen; na konci 3.tis. se usazují v Mezospotámii
založení měst Mari, Bab-ili (Babylón)
20.st.př.Kr. Babylón významné město
Chamurapi 1792-1750 př.Kr. – schopný organizátor, cílem obnova Mezospotámie, vydává zákoník (platí v Mezos. ještě téměř tisíc let)
odebírá velkou moc kněžím – 1763 př.Kr. Chamurapi nej. vládcem, ovládá všechny města
zákoník – snaha přizpůsobit ho všem národům a jejich mentalitě – za každý zločin určitý trest právě pro tento zločin, postavení ženy a rodiny,majetku
snaha spojit zemi i nábožensky – kult boha Marduka, který je bohem Babylóna do všech ostatních měst → nový kněží do měst
1594 př.Kr. vyplení Babylónii Chetité
14.st.př.Kr. příchod Kassijců – splynutí s ostatními národy, vláda Kassiské dynastie

Asýrie
Asyřané – bůh Aššur, hl.m. Aššur, semité, horní tok Tigridu
krutý národ – vaření zaživa, stahování z kůže…
symbolem okřídlený býk (převzatý od Sumerů) – Sin ‘‘měsíční bůh“

Stará Asyrská říše 1950-1750 př.Kr. – pod nadvládou Babylónu
pod nadvládou Mitanů
Střední Asyrská říše 1390-1080 př.Kr.
Nová Asyrská říše 900-605 př.Kr.

Střední říše Asyrská - na vrcholu moci, ovládají Babylón, zajmou babylónského krále ve 13.st.př.Kr. → obávaný národ
hl.město z Aššuru do Ninive

Novoasyrská říše – poslední období samostatnosti Asýrie
689 př.Kr. povstání Babylóňanů proti nadvládě Asýrie → potlačeno, Babylón vyhlazen
Ašurbanipal 668-626 př.Kr. – dostal se až do Egypta, založení knihovny v Ninive
614 př.Kr. Médové+ Babylóňané dobývají Aššur, 612 př.Kr. dobytí Ninive
→ 605 př.Kr. zánik Asýrie – poráženi Nabukadnesarem
postaven nový Babylón
panovník- nejvyšší velitel vojsk, representant boha Aššura na zemi, nejvyšším vykonavatelem náboženského kultu, nejvyšší soudce, nejvyšší pán země (půdy), jeho moc dána bohy a byla absolutní - teoktracie

Babylonie
Nebukadnesar II. (605-562 př.Kr.) – největší rozkvět Babylóna; Babyloňané vpády do Sýrie, Palestiny a ohrožovali i Egypt
597 př.Kr. dobýjí Nabukadnesar Jeruzalém – Izraelité odvedeni do babylónského zajetí
na severu a východě říše panoval boj mezi Lýdy a Médy, které bylo ukončeno zatměním slunce 585 př.Kr., které vyděsilo všechny zúčastněné strany

Persie
na počátku 6.st.př.Kr. roste
hl.m. Persepolis
1)Achajmenovci:
Kýros II. odpoutává Persii od Médie a 539př.Kr. dobýjí Babylón
Kampýses 530-522 př.Kr. dobýjí Egypt
Dáreios 522-489 př.Kr. – vybudovává cestu skrz celou říši, podél cesty stanice, obsazuje Thrákii, u Marathónu poražen Řeky
Xerxés 489-470 př.Kr. – vítězství u Thermopyl, porážka u Salamín řeckým loďstvem, u Plataje defin. porážka Persie Řeky → zavražděn
333-330 př.Kr. Alexandr Makedonský dobývá Persii
2) Arjakovci – Arsak I. 247-217př.Kr., Tito 117 n.l.
3) Sasánovci – 224 n.l. – 651 n.l. – Adašu I., Šarpul I. a II.

Další národy
Aramejci 2.tis. kočují v poušti, podnikají nájezdy na Mezospotámii
Kolem 1000 př.Kr. se usazují se v Sýrii
Poslední město Damašek padne 732 př.Kr.
Aramejština velmi rozšířený jazyk po dlouhou dobu

Chetité (Turecko)
nejstarší Indoevropské pís. Památky
král zástupce boha bouře, otrokářská společnost, dobré váleč. vozy
1594 př.Kr. vypleňují Babylón
1296 př.Kr. Kadeš – bitva mezi Ramessem II. A Muvatališem
1278 př.Kr. mírová smlouva Chatušila a Ramesse II.
Cheticie padá ve 12.st.př.Kr. po napadnutí mořskými národy, vypleněna
717 př.Kr. dobyl Sargon Karcheniš – poslední pevnost kde se Chetité soustředili
velmi čistotní, polygamie, výroba železa

Mitánci (1750-1390 ovládají Asýrii), Médové (Médská říše)

Společnost v Mezospotámii
král = kněz = kníže (vykonává vůli boha) – vlastník všeho
svobodný občan – kněží, vojáci, zemědělci
kupci – po celém území Malé Asie – volný pohyb, často zvědové
otroci – zajatí, dlužníci, za trest, narozeni

rodina – Patriarchát převládá (od 3.tis), monogamní manželství; muž při dluzích mohl dát ženu i děti do otroctví
tresty smrti,kruté fyz. tresty za přestupky
s provdáním ženy museli souhlasit oba rodiče – žena majetkem muže

právo- před Chamurapim staroorientální – ‘‘co si udělal to ti udělám“
Sumerské zákony z Uru 21.st. (nejstarší) – ochrana slabých, možnost fin. odškodnění, míry, váhy
Písmo - posl. Čtvrtina 4.tis Sumerské (obrázkové-piktografické)
-později klínové písmo – vtlačováno rákosem

EGYPT
V polovině 5.tis.př.Kr. první vesnice
3500 př.Kr. Predynastické období
3100 př.Kr. sjednocení hor. a dol. Egypta – panovník Meni
3100-2700 př.Kr. Ranně dynastické období (1. a 2. dynastie)
2700-2181 př.Kr. Stará říše (3. až 6. dynastie)
2181-2040 př.Kr. 1. přechodné období (7. až 11. dynastie)
2040-1786 př.Kr. Střední říše (11. až 12. dynastie)
1786-1580 př.Kr. 2. přechodné období (13. až 17. dynastie)
1560-1080 př.Kr. Nová říše (18. až 20. dynastie)
do roku 332 př.Kr. Pozdní doba
332-30 př.Kr. Makedonská doba
30př.Kr.-395 n.l. Římská doba
395-640 Byzantská doba
640- dodnes Arabská doba

Ranně dynastické období (3100-2700 př.Kr.)
sídelní město Cínev
používání hyeroglifů
první hrobky – uctívání boha Osíra (podzemní hroby)

Stará říše (2700-2181)
hl.m. Memfis
Třetí dynastie – uctívání boha Ra (Re) – bůh Slunce
hrobky pyramidy – 1. stupňovitá Džoserova
Čtvrtá dynastie- Cheops–Cheopsova pyramida (největší), Rachef-Rachefova pyramida+Sfinga (součástí pyramid – chrám (mumifikace), malé pyr. Manželek, mastaby úředníků, zádušní chrám (oběti)
Organizace státu
faraón-hlava státu (vtělení boha Hóra-syn Rea); moc soudní výkonná, zákonodárná a náboženská
vezír- zástupce faraóna, vrchní velitel, nej. pokladník a soudce
kněží- náboženská povinnost, velká vážnost
písaři- odpovídali za stavby, vyměř. polí, výběr daní – mohl být kdokoliv
úřady a hodnosti dědičné – aristokracie

1.Přechodné období (2181-2040 př.Kr.)
občanské války, nepokoje
král z 6. dynastie Pjopej II.vládl 94 let → decentralizace – aristokraté a kněží si dávají velkou moc →nepokoje, vraždy→přechodné období
Menhuotep II. (11.dyn.) – 2040 sjednocuje Egypt → Střední říše

Střední říše (2040-1786př.Kr.)
konání výprav proti Nubijcům a ovládnutí jejich území
dálkový obchod, zvětšení armády, stavba hradeb, používání převážně bronzu, posiluje se střední vrstva
náboženství – obliba boha Ammona

2.Přechodné období (1786-1580 př.Kr.)
příchod kmenů Hixosů a do jisté míry podmanění Egypta
okolo 1720 př.Kr. ovládnou Hixosové Egypt → decentralizace společnosti
Hixosové – zbraně na boj zblízka (meče, helmy, štíty…),rychlé vozy, koně
→ ‘‘šok pro Egypťany“ – velký zlom
asi po 150 letech Hixosové vyhnáni

Nová říše (1560-1080 př.Kr.)
obrovský územní rozmach – ovládnutí Syropalestiny, přechod řeky Eufrat
náboženská reforma Amuhoteva IV., mění si jméno na Achnaton 1364-1347
?Tutanchamon nástupce – 1922 nalezena nevykradená hrobka
19-20. dynastie Ramesovci – 12.a13. st.př.Kr.
uzavírají ve 13. st. Smlouvu s Chetity
Ramesse III. 2.pol. 12.st. odráží nájezdy mořských národů (Pelištejnci)
řada otroků z váleč. výprav, Amonovy chrámy

Pozdní doba (1080-332 př.Kr.)
krátká asyrská nadvláda – Ašurbanipul
Perská nadvláda 525-332 př.Kr.

Doba Makedonská (332-30 př.Kr.)
Ptolemaiovci – končí smrtí Kleopatry

neznali obchod s penězi→placení naturáliemi
monogamie, rodiče rozhodovali o sňatku, sňatek pouze ve stejné soc. vrstvě, ženy mohli vlastnit majetek, pracovat, budování zavlažovacích kanálů, známá tavba skla, kovů, zrcadla
chrámy – obhospodařovali kněží, řada poznatků
možnost setí 2x ročně díky naplaveninám z Nilu
Amonův chrám v Karnaku – největší na světě

PALESTINA
12. tis. př.Kr počátky zemědělství
nejstarší město Jericho (asi 10tisíc)
Semité – úroveň doby bronzové, přicház. z okolních zemí
Kananejci – polokočovný národ, usaz. v Kanánu
2300 př.Kr. další Semitské kmeny, později také Hixosové, Egypťané
ve 13. st.př.Kr. osvobození od Egyptského vlivu
ve 13.st. příchod Pelištejnců a Izraelitů
Izraelité – první zmínky na Stelle 1210př.Kr. v Egyptě
14.-13.st. vyvedení Izraelitů z Egypta Mojžíšem

13.st. Izraelité na území vhodných k pastvě
ve 12.st. Pelištejnci při pobřeží – zprac. železa, základy pelištejnského pětiměstí

Období soudců
12. a 11.st. př.Kr.
soudce – v ohrožení spojení více kmenů→nejvyšší velitel a soudce
Izraelité přebírají mnohobožství od Kananejců→soudce je z toho vyvede uplatní opět jednoho boha – Hospodin
soudce Saul– změna organizace společnosti,poslední soudce (po něm David)

Jednotný Izrael
Izraelci ovládnou Palestinu, ohraničeny hranice
1.král David 1012-972 př.Kr.- stává se králem celého Izraele
ovládne také Damašek a území za Jordánem
dobývá Kananejci držený Jeruzalém (Jebůz) → Davidovo město nepatřící žádnému určitému kmenu
Jeruzalém – polit. a nábož. centrum, přenesena archa úmluvy (10 přikáz.)
Stálé vojsko, daňový systém, dvorská kancelář- organizace státu
panovník nebyl absolut. Vládcem – nesměl se povyšovat nad bohy
Pelištejnci již nebyly vojenskými nepřáteli
Šalamoun (D. syn) 972-932př.Kr.
stavba Jeruzalémského chrámu
rozděluje území na 12 částí
odštěpuje se Damašek a oblasti za Jordánem

Rachabelau(Š.syn) – sever si volí svého krále→rozdělení
Sever – Severní království (na sever od Jeruzaléma)
Jih – Judsko
Sever slabý→ 725př.Kr. ovládnut asyrským Sargonem II. → zánik kmenů na severu→přesídlení části obyv. do Mezospot. , Asýrie a Sever.Palestiny

Joziáš 640-609 př.Kr.
přestavba chrámu v Jer. → objevení knihy Ur Deuteronomium 622př.Kr.
621př.Kr. nábož. Reforma (podle této knihy) – obětovat je v chrámu v Jer.

Nabukadnesar dosadil na trůn krále→ten se snažil osamostatnit→ 587př.Kr. oblehl Nabukadnesar Jerusalém a odvlekl mnoho Izraelitů do Babylóna a srovnal Jerusalém se zemí

Babylónské zajetí
rychlé uchycení Židů v nové zemi; chyběla jim země zaslíbená a chrám
→ vznik synagog
Ezechiel přesvědčoval Židy, že zajetí skončí
Kněžský kodex (zapis.pamětí)
539 Persie dobývá Babylón→ 538př.Kr. dekret-Židé se smí vrátit

Návrat do Palestiny
Zprvu mnoho Židů neodešlo zpět
Dareios 521př.Kr. povolil Židům v Palestině vlastní samosprávu
Zorobábel (z rodu Davidova) – místodržící v Judsku
515 př.Kr. obnovení chrámu
Nehemiáš staví hradby kolem Jeruzaléma
Teokracie- kněží fce ve vládě, představitelé země

Židé pod Helénistickou nadvládou
po smrti Alexandra Mak. 323př.Kr. získávají Palestinu Ptolemaiovci
198př.Kr. pod nadvládou Solelukovců
snaha vnutit Židům kult boha Dia→ 167př.Kr. Makabejské povstání
142 př.Kr. znovuvysvěcení chrámu
63př.Kr. dobyt Jeruzalém Římem
70 n.l. chrám v Jeruzalémě rozbořen Římany
130 n.l. Hadrianus mění název z Judska na Palestinu
zákaz žid. Náboženství a vstupu Židů do Jeruzaléma pod trestem smrti

cesty v SJ směru – přímořská (z Egypta přes Gázu do Damašku),
cesty ve V směru – králů (od Mrt.m. do Damašku), patriarchů (z Egypta přes Jeruzalém do Damašku)
cesty v SZ – spojení vnitrozemí a moře

© Johnny Mareš

Hodnocení referátu Vznik a vývoj starověkých civilizací

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 788×
  1669 slov

Komentáře k referátu Vznik a vývoj starověkých civilizací

Ježek Jan
Dobrý den, chtěl bych sdělit nedostatek informací o Starověké Palestině například tam podle mého názoru je málo informací o náboženství. Ale, jsou to vaše stránky udělejte jak myslíte. Děkuji že jsem mohl vyjádřit otevřeně svůj názor. Toť je můj názor. Děkuji.