Husitství

Osnova:
Úvod: 1. Počátky husitství
2. Jan Hus
Stať: 1. První fáze husitského hnutí
2. Křížové výpravy
3. Druhá fáze husitského hnutí
4. Mírová jednání
Závěr: 1. Význam husitského hnutí

Pro svoji slohovou práci jsem vybral výklad na téma husitství.Toto období je v historii českého národa velmi důležité,neboť se husitské hnutí snažilo vyvést český národ z krize,ve které se země ocitla kvůli nedodržování zásadních náboženských norem.
Mistr Jan Hus.
O nesprávném směru,jimž se církev vydala, diskutovali především vzdělanci na pražské univerzitě.Vůdcem této skupiny byl mistr Jan Hus,narozený v Husinci u Prachatic.Ten se později proslavil jako kazatel v Betlémské kapli.Hus brzy získal podporu panovníka Václava IV.
První reformou bylo vydání Dekretu kutnohorského v roce 1419,kterým se upravil hlasovací poměr na pražské univerzitě.Češi dostali tři hlasy a ostatní národy jeden,což pochopitelně způsobilo odchod mnoha cizinců z univerzity.
V roce 1412 Hus vystoupil proti prodávání odpustků ( odpustky umožňovaly vykoupení se z hříchů) a popudil proti sobě papeže Řehoře XII.Ten uvalil na Husa klatbu (prokletí ).Hus odešel na venkov a kázal venkovskému lidu.Za dva roky byl Hus pozván na sněm do německého města Kostnice,kde byl uvězněn a 06.07.1415 popraven jako kacíř.Tenhle čin se však pro český národ stal dalším důkazem špatnosti církve.
První fáze husitství: 1419-1421
V neděli 30.07.1419 vtrhli pražští husité,v čele s Janem Želivským,na novoměstskou radnici a zahájili povstání první pražskou defenestrací ( vyhodili katolické konšely z oken )."Hlavním městem" husitského hnutí byl Tábor.Sešla se zde chudina jižních Čech.Jejich znakem byl kalich. Husitské hnutí podpořil i král Václav IV,ale ještě v témž roce umřel.
Na český trůn měl nastoupit Zikmund Lucemburský.Aby si udržel dobré vztahy s papežem, vyhlásil Zikmund proti Čechům křížovou výpravu.První jeho útok směřoval na pražský kopec Vítkov.Třicetitisícová armáda se postavila proti husitům z celých Čech, v jejichž čele stál, známý jednooký vůdce, Jan Žižka.
Výsledek boje předznamenal neúspěchy křížových tažení.Husité zvítězili i na Vyšehradě a svoje politické postavení si upevnili na sněmu v Čáslavi,kde byla určena vláda,složená z dvaceti pánů.
Během první fáze se husiti rozdělili na několik skupin podle způsobu prosazování Husových myšlenek,ale všechny měli stejný program-tzv.čtyři pražské artikuly.Husité v nich žádali svobodu kázání,přijímání podobojí, rozdělení církevního majetku a trestání hříchů bez ohledu na původ.
Druhá fáze husitství: 1421-1434
Po několika křížových výpravách- v letech 1421 u Žatce,1422 u Kutné Hory a Havlíčkova Brodu postavilo se husitské vojsko v roce 1424 proti pánské jednotě.Byla to poslední bitva Jana Žižky,který skonal na podzim.Po něm vedl kališníky Prokop Holý a zvítězil nad křižáky v letech 1426 u Ústí nad Labem a o rok později u Tachova.Holý pozměnil taktiku boje a využil oslabeného postavení katolíků.Husité podnikali tažení do sousedních států,kde prosazovali hnutí a získávali kořist na udržení vojska.
Po těchto výpravách dorazilo do Čech 14.08.1431, již po páté,křížové tažení.U Domažlic husitské vojsko zastrašilo křižáky a ti utekli bez boje. Tato porážka ujistila Zikmunda,že jediným způsobem jak přelstít husity je mírové jednání.
Na koncilu v Basileji prosazovali husité čtyři pražské artikuly.Pražská šlechta a měšťané se spojily během jednání s katolíky ,a tím zradili kališníky.
V rozhodující bitvě došlo 30.05.1434 u Lipan.Pánská vojska porazila husity.
Církev na sněmu v Jihlavě povolila husitům přijímání podobojí a ponechání majetku získaného během hnutí.Posledním a zoufalým bojem kališníků proti Zikmundovi byl odpor Jana Roháče z Dubé.V roce 1437 byl poražen na hradě Sion a popraven.
Význam husitského hnutí.
Husitské povstání v 15.století předznamenalo důležité historické události v Evropě.Například boje poddaných proti feudálům nebo snaha o "nápravu" církve-hnutí v 16. století označované jako protestantismus.
V první fázi se kališníci dokázali sjednotit v boji proti Zikmundovi a vypracovali program,kterým se řídili.Hnutí se šíří pouze na českém území a husité úspěšně bojuji na politické scéně.
Ve druhé fázi se hnutí "vyváželo" do zahraničí,husité měli dobré vojsko a pro Zikmunda znamenali téměř nepřekonatelnou překážku v cestě na český trůn.
Husité se stali vzorem pro své potomky,kteří se zapsali do dějin jako vlastenci.
Zdroje:
Toulky českou minulosti
Dějepis v kostce
INTERNET!!!

Hodnocení referátu Husitství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 314×
  700 slov

Komentáře k referátu Husitství