Keltové

500př.n.l.- 600n.l.

Kultura Keltů

Kelty nazývali řečtí autoři od 5.stol. př. n. l. skupinu národů ve střední a západní Evropě,kterým římští autoři říkali Gálové.Původ Keltů je nejasný,pravděpodobně však lze o jejich přítomnosti hovořit v kultuře popelnicových polí bronzové doby na severu Alp (od poloviny 2. tisíciletí př. n. l.) a v halštatské kultuře pozdní bronzové a ráné železné doby (1200-450 př. n. l.).

Byly zaznámenány dvě vlny keltského stěhování ze střední Evropy:
-od r. 1000 a Keltové při něm v 7. stol. přenesli popelnicovou kulturu západní Evropou do severního Španělska
-začala v 8. stol. a v 5. stol. se v jejím průběhu haštatská kultura rozšířila ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Nizozemí a v jižní Británii.

Nová fáze keltských dějin začala kolem r. 450 př. n. l. se vznikem laténské kultury.Ta se vyvinula z kultury halštatské,nesla však také stopy vlivů etruského a skytského umění.Až na Britské ostrovy se z části dostala prostřednictvím obchodních kontaktů,zčásti prostřednictvím stěhování kontinentálních Keltů,např.:Parisiů,kteří se usadili v dnešním Yorkshire.Ve Španělsku zatím došlo ke vzájemné asimilaci mezi předchozími keltskými imigranty a domácím obyvatelstvem,jejímž výsledkem byla keltiberská kultura.

Keltské stěhování a výboje

Kolem r. 400 př. n. l. probíhalo rozsáhlé stěhování Keltů do Itálie a do oblasti při dolním Dunaji.V Itálii podnikali Keltové četné loupežné nájezdy,v r. 390 př. n. l. vyplenili Řím,soustavně deptali Etrusky,a nakonec se usadili a vybudovali hustou siť osidlení v Pádské nížině.Keltové,usedlí v dolním Podunají se ve 3. stol. začali stěhovat na Balkán.jejich široce založený nájezd na Delfy byl sice v r. 279 př. n. l. Řeky odražen,pod jejich útoky se však zhroutilo helénistické Thrácké království.Tři keltské kmeny překročily Dardanely a usadily se ve střední Anatolii.
Vrcholné období keltské expanze spádá do počátku 3. století.Římané začali Keltům usazeným v Pádské nížině jejich nájezdy oplácet,v r. 225 př. n. l. je v bitvě u Telamonu porazili a v r. 192 se zmocnili posledního místa jejich odporu-Bononie(dnešní Bologa).Anatolské Kelty zpacifikoval Pergamon v r. 230.Po vítězství u Numantie v r. 133 se Římané zmocnili většiny Hispánie,keltiberský odpor však na severozápadě země pokračoval až do r. 19 př. n. l.V 1. stol. n. l. se kontinentální Keltové dostali do těsného sevření mezi římskou expanzí a expanzí germánských kmenů a Dáků.Mezi lety 58-51 př. n. l. si Julius Caesar podrobil Kelty v Galii,za Augusta se dostali do římského područí keltské kmeny v Alpách a Pannonii.K r. 1 n. l. si v kontinentální Evropě udržovaly nezávislost pouze keltské enklávy na jinak germánském území severně od Dunaje.

Keltská společnost

Keltská společnost byla uspořádána hierarchicky,s důrazem na soutěživost.Ve 2. stol. se jejich rodové zřízení začalo přetvářet na státní.V celé Evropě se začala zakládat opevněná sídla-oppida;u některých,jako byl např.:Manching na Dunaji,šlo v 1. stol. př. n. l. už o velká města.Razily se mince a místy se začínalo užívat i písma.V jižní Galii kolem r. 60 př. n. l. se z keltských kmenů přicházejících do přímého styku s Římskou říší vyvinuliy drobné státy,avšak dříve,než byli Keltové s to vytvořit vlastní vyspělou městskou civilizaci,byli podmaněni Římany.
Keltský odpor vůči Římu skončil neúspěchem z dvojího důvodu.Jednak pro jejich politickou nejednotnost.Kromě toho kelští bojovníci vnímali válku jako příležitost k dosažení osobní slávy,což je znevýhodňovalo proti vycvičeným a ukázněným římským legiím.Po podmanění Římany laténská kultura na evropském kontinentě zanikla a keltský jazyk byl vytlačen latinou;udržovalo se však keltské náboženství.
Caesar sice podnikl dvě trestné výpravy do Británie již v letech 55-54 př. n. l.,Římané však začali podmaňovat Kelty v Británii až od r. 43 n. l.Ale Římanůmse nikdy nepodařilo si podrobyt celou Británii;najdále se dostali v r. 83n. l. po vítězství nad Kalodonci u "Mons Graupius".Díky drsnému klimatu,hornatému terénu a délce přísunových cest si kmeny ve skotské vysočině mohly udržet nezávislost,podobně jako Keltové v Irsku,kde pohanská keltská kultura přežívala až do raného středověku.Laténská umělecká kultura zanikla v jižní Británii až ve 2. stol. n. l.Když v r. 410 římské panství v Británii skončilo,došlo k obnovení keltského umění,které však už bylo silně ovlivněno pozdním římským a anglosaským uměním.S příchodem křesťanství do Irska v 5. stol. došlo k rozvoji keltské klášterní civilizace,která se prostřednictvím misionářů rozšířila a kolem r. 600 se významně uplatňovala v Británii i na evropské pevnině.

Hodnocení referátu Keltové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 634×
  748 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Keltové