Merovejci I.

Merovech zastavil spolu s římským vojevůdcem Flaviem na Katalaunských polích hunského náčelníka Attilu, je podle něho pojmenována dynastie Merovejců

Chlodvik I.- zakladatel Francké říše (r. 481 králem všech Franků)

496 přijal křesťanství

soupis franského zvykového práva (Sálský zákon)

Zemřel v Paříži ve věku 45 let. Královna vdova Chlothilda se obávala, že jeho nejstarší a vojensky nejzkušenější nemanželský syn Theuderich I. nyní ovládne celou říši a proto chtěla dělení, které by uspokojilo i její vlastní syny (Childeberda, Chlothera a Chlodomíra). Na Theudericha se přesto pohlíželo jako na garanta zachování hranic území merovejského rodu, a proto jeho úděl, který tvořil třetinu otcovy říše, obklopoval z obranných důvodů území mladších nevlastních bratrů.

531 - zničení říše Durynků

Theuderich zemřel po těžké nemoci a na jeho trůn nastoupil jeho syn Theudebert I. Jeho strýcové Childebert a Chlothar se jej snažili zbavit vlády, ale nový panovník získal na svoji stranu pomocí velkých darů šlechtu a trůn se mu podařilo uhájit. Dobitím Provence zajistil přístup k Středozemnímu moři. Po smrti jeho syna Theobalda získal území Chlother, bratr jeho děda Theudericha. Chlothar se snažil legalizovat držení země sňatkem s královnou vdovou Walderadou, dcerou langobardského krále Wachona. Proti tomuto sňatku protestovala církev, proto Chlother od sňatku ustoupil a přenechal ji svému vazalu bavorskému vévodovi Garibaldovi I.

Chlodomer, syn Chlodvíka, padl v r. 524 v bitvě proti Burgundskému království. Jeho tři nezletilí synové se dostali do péče své babičky Chlothildy. Chlothar se oženil s královnou vdovou Guntheukou. Chlodomerovi bratři, Childebert s Chlotharem, se dohodli, že se zmocní bratrovi říše a rozdělí si ji mezi sebe. V cestě jim však stála jejich matka královna Chlothilda, která hájila dědické národky Chlodomerových synů. Synovce na matce vylákali pod záminkou pozdvižení na krále. Childebert je navrhoval pouze ostříhat (francký král musel mít dlouhé vlasy) a poslat do kláštera. Chlothar je vlastnoručně zavraždil nožem. Poslední z bratrů Chlodoval byl šlechtici zachráněn a ukryt v klášteře.

Childebert I. zemřel po dlouhé nemoci bez mužských potomků. Jeho koruna připadla jeho bratru Chlotharovi, který se jako poslední mužský potomek krále Chlodvíka ovládl celé regnum Francorum. královnu vdovu Vultrogothu již k legalizaci nabytého území nepotřeobal, a proto ji i se dvěma dcerami poslal do vyhnanství.

Chlothar byl Chlodvíkův nejmladší syn a po jeho smrti zdědil nejmenší území. Od Durynků si přivlekl budoucí manželku- neteř krále Durynků - Radegundu, tehdy 13-letou. Když zabil jejího bratra, Radegunda odešla do kláštera. Měl celkem asi 7 manželek. Ke konci jeho vlády se proti němu postavil jeho syn Chramn. Byl za to společně s celou svojí rodinou otcem upálen. Po Chlotharově smrti dědili jeho zbývající 4 synové Chariberg (Paříž), Sigebert (Austrásie), Chilperich (Soissons), Guntram (Burgundsko).

Hodnocení referátu Merovejci I.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 583×
  431 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Merovejci I.