Mnichovská dohoda

V době, kdy se rozhodovalo o přijetí Mnichovské dohody, na hranicích s Maďarskem a Polskem probíhala nevyhlášená, ale krvavá válka.

Příjmutí Mnichovské dohody ČS vládoubylo pro odhodlané hraničáře krutou odměnou za obranu státu. Při ústupu z hranice často vznikaly konflikty s armádou a četnictvem.

Mnichovská dohoda z 29.9.1938 o odstoupení sudetoněmeckého území

Německo, Spojené království, Francie a Itálie se shodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo v podstatě dosaženo o odstoupení sudetoněmeckého sdružení, na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, jež třeba pro to učinit, a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě zodpověden za kroky, které je třeba učit, aby bylo zajištěno její provedení.

§ 1
Vyklizování započne 1. října.
§ 2
Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10.října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a žš ČS vláda ja za to zodpovědná.
§ 3
Podmínky vyklizení podrobně určí mezinárodní výbor, složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie a Itálie a ČSR.
§ 4
Postupné obsazování převážně německých území německými oddíly započne 1. října. Čtyři územní úseky, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí:
úsek označený I. – 1. a 2. října
úsek označený II. – 2. a 3. října
úsek označený III. – 3.,4. a 5. října
úsek označený IV. – 6. a 7. října
Zbývající území převážně německého charakteru německé oddíly obsadí do 10. října.
§ 5
Mezinárodní výbor uvedený v § 3 určí území, vnichž se má provést lidové hlasování. Tato území budou až do skončení lidového hlasování obsazena mezinárodními jednotkami. Týž výbor určí způsob, jakým se má lidové hlasování provést. Výbor stanoví rovněž den, kdy se lidové hlasování bude konat.
§ 6
Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor.
§ 7
Zavede se opční právo pro přesídlení do odstoupených území a provystěhování z nich. Německo-českosloveský výbor určí podrobnosti opce, uváží způsob, jak usnadnit výměnu obyvatelstva a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou.
§ 8
ČS vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této smlouvy sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních jednotek. V téže lhůtě propustí ČS vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají tresty odnětí svobody za politické trestní činy.

Dodatek k dohodě
Jakmile bude upravena otázka polských a maďarských menšin v ČSR, dají Německo a Itálie ČSR záruku ze své strany.

Doplňující prohlášení
Čtyři přítomné hlavy vlád se shodují v tom, že mezinárodní výbor bude složený ze státního sekretáře německého ministerstva zahraničních věcí, z anglického, francouzského a italského velvyslance a z jednoho zástupce jmenovaného ČS vládou.

Všechny otázky vyplývající z podstoupení územípodléhají příslušnosti mezinárodního výboru.

Nebude – li do čtyř týdnů problém polských a maďarských menšin v ČSR vyřešen cestou dohody, stane se tento problém předmětem dalšího jednání hlav vlád čtyř mocností zde přítomných.

Mnichov 29.září 1938

Podepsáni: Hitler, Daladier, Mussolini, Chamberlein

Hodnocení referátu Mnichovská dohoda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 318×
  462 slov

Komentáře k referátu Mnichovská dohoda