Průběh husitských válek do roku 1424

symbolem kalich /přijímání podobojí/
Rovnost při přijímání mezi lidmi a knězem /hostie = tělo, víno = krev, přidali si hostii/
Husité = kališníci = utrakvisté
Pouti na hory = shromáždění pod širým nebem na vyvýšených místech, protesty proti upálení Husa, přijímání podobojí, poslouchání husitských kazatelů
1. etapa 1419 – 1424
začíná 1. pražskou defenestrací 30. 7. 1419 – pražští husité /lidové vrstvy/ včele s J. Želivským vtrhli na Novoměstskou radnici, vyházeli katolické konšele z oken a pobili je
důvody: katolíci, zatkli přívržence husitů Václava IV., po defenestraci zemřel, Zikmund si dělá naděje na trůn /nevlastní bratr/, husité proti
směry husitské hnutí:
a) umírněný směr – husitská šlechta, ochotni ke kompromisům, snaha o domluvu, zabrat církvi majetek, uznávají rovnost všech lidí pouze při bohoslužbách, proti fyzické likvidaci odpůrců
b) střed – husitská města, sdružena ve svazech, nejznámější pražský /umírněný/, táborský /radikální/
c) radikální směr – lidový, bojový, úplná rovnost v náboženském i politickém životě, fyzická likvidace odpůrců
- chudina v Praze /Nové Město pražské/
- táborité
- orebité: lidové křídlo husitů, V Čechy, po smrti J. Žizky -> sirotci
- severočeští husité: centra Žatec, Louny
Tábor
1420: založení na troskách panského sídla = Hradiště, přesídlilo do něj obyvatelstvo ze 150 vesnic
v počátcích všichni lidé rovni, rovnostářská společnost, uprostřed kádě, do nich příchozí dávají majetek
oslovení bratře, sestro
včele hejtmani, jedním z nich J. Žižka
rozhoduje chudina = chiliasté, radikální názory: Ježíš se vrátí na zem, 1000-letá Kristova říše, ideální společnost, věčná blaženost v nebi, chilias = 1000
vznik sekt: pikardi – nepotřebné kostely, církevní obřady, kalich, přijímání podobojí, nejradikálnější
1421: vyhnáni z Tábora, z nich adamité -> upáleni
1421: končí vláda chudiny v Táboře
Jan Žižka z Trocnova
Příchod do Tábora 1420
Zchudlý zeman, výborný válečník, nikdy neprohrál
1420: 1. bitva u Sudoměře, zvítězil nad katolickou šlechtou, pak příchod do Tábora, na hrázi mezi 2 rybníky, vypuštěný – kámen úrazu šlechty
1. Křižácká výprava
1420: shromáždění vojsk okolních států včele se Zikmundem Lucemburským, do Prahy: část obležena
Praze pomáhají husité i z Tábora Jan Žižka, který opevnil Vítkov – tam byla zásobovací cesta, kterou chtěl Zikmund dobýt
14. 7. 1420: bitva na Vítkově, končí porážkou křižáků, Zikmund před útěkem /koncem července/ se nechává korunovat českým králem
1. 11. 1420: bitvu u Vyšehradu
křižáci poraženi, před bitvou na Vítkově si husité dohodli program – 4 pražské artikuly:
1. svobodné hlásání božího slova
2. přijímání podobojí
3. církev má být chudá
4. spravedlivé tresty hříchů
1421: Čáslav, Husitský sněm, vyhlášeny za zemský zákon, chudina poražena, Zikmund sesazen
místo Zikmunda zvolena 20 členná rada správců /5 pánů, 7 rytířů, 8 měšťanů/, do doby zvolení nového krále
1422: poražena moc J. Želivského v Praze, J. Želivský využil své autority k nastolení diktatury v Praze v Novém Městě pražském a ve Starém Městě pražském, sesadil nepohodlné konšele, obě města spojen -> nová rada přívrženců J. Želivského -> vojenská diktatura, vše před rokem 1422
tvrdá diktatura, krvavá, justiční omyly, J. Žižka nepodporuje Želivského
nespokojenost s diktaturou -> 9. 3. 1422 Želivksý pozván husity na Staroměstskou radnici s 9 přívrženci, popraveni
v Praze vládne mírná větev, spolupráce s kališnickou šlechtou

2. Křížácká výprava 1422
1422: bitva u Kutné Hory, vítězství Žižky proti křižákům
1422: bitva u Německého Brodu, vítězství Žižky
Zikmund včele křižáků, útěk do Jihlavy
1423: slepý Žižka rozpory s tábority, vytýkají mu krutost, opustil Tábor, k orebitům ve V Čechách, v Hradci Králové zakládá Menší Tábor = Hradec Králové -> v okolí východočeský svaz měst, řídí se Žižkovým vojenským řádem /přísný/
přílišná moc J. Žižky, opozice proti němu – kališnická šlechta + část katolické šlechty = panská jednota + pražané
1424: Žižka panskou jednotu porazil v bitvě u Malešova
Žižka táhne na Prahu, odrazen, dohoda o společné výpravě na Moravu
11. 10. 1424: smrt Žižky při obléhání Přibyslavi, příčina smrti se neví, pozůstatky do Hradce Králové potom do Čáslavi
orebité = sirotci
V – orebité, Prokop Malý = Prokůpek, duchovní vůdce, vojenský vůdců Jan Čapek ze Sán
T – táborité, Prokop Holý /holil se/ - duchovní

Hodnocení referátu Průběh husitských válek do roku 1424

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 980×
  588 slov

Komentáře k referátu Průběh husitských válek do roku 1424