Společenské a hospodářské problémy přelomu 14./15. století a jejich kritika v našich zemích

Společenské a hospodářské problémy přelomu 14./15. století a jejich kritika v našich zemích
Karel IV. - české země prosperovaly, podpora obchodu, řemesla, odklonil obchodní cesty do Čech
Václava IV. – hospodářství, obchod upadá, ale české země jsou vyspělé oproti stř. Evropě
Rozdělení společnosti:
· šlechta – vyšší /panstvo/
- nižší /zemani, rytíři/
· městské obyvatelstvo
· poddaní /největší část obyvatelstva/
· král
mezi vrstvami rozpory /nejvíce šlechta proti poddaným/,
církev
bohatá /1/3 půdy u nás/, věnuje se světským radovánkám, papežské schizma /2 hlavy i 3/, odpustky, autorita otřesena, bohatla – odkazy, desátek, náboženské obřady placeny
morová epidemie /za Václava IV./ = boží trest za zkaženost církve
církevní obročí = církev prodává fary, církevní úřady, biskupské úřady, knězem se může stát i nevysvěcený bohatý člověk, uděluje výjimky
dispens = výjimka, obsazení úřadu neknězem /šlechticem/
mravní úpadek mocné církve, jedině chudí jsou poctiví
snaha o reformu církve /všechny vrstvy/
reformátoři chudší kazatelé na univerzitách, reformátoři:
1. Angličan John Vicklef /14. st./ - mistr univerzity v Oxfordu, překlad Bible do angličtiny, snaha o odebrání církevního majetku, žil střídmě, nápravu má vést světská moc -> šlechta, napadán církví, chrání ho anglická královská rodina
2. Konrád Waldhauser: Rakušan, za Karla IV., mnich, káže v němčině, kritizuje církev i šlechtu
3. Jan Milíč z Kroměříže: Čech, vysoký úředník Karlovy kanceláře, opustil -> věnuje se kázání v čestině, v chudobě,
4. Jeroným Pražský: upálen v Kostnici /za rok po Husovi/, světově známý a uznáváný
5. Matěj z Janova
6. Tomáš Štítný ze Štítného
7. Mistr Jan Hus: za Václava IV., narozen v Husinci /J Čechy/
1371 – děkan artistické fakulty, kázání v Betlémské kapli /pro česká kázání/
Dekret kutnohorský – vydán Václavem IV. na popud Husa r. 1409, změna poměru hlasů na pražské universitě, Češi 3 hlasy, cizinci 1 hlas /předtím naopak/,
Hus rektorem univerzity, univerzita počeštěna /upadá/,
nově zvolený 3. papež v Pise vypsal odpustky proti ostatním papežům, Hus kritizuje, Václav IV. stojí za papežem, /panovník Svaté říše římské, potvrzeno koncilem v Pise/, demonstrace, popravy 3 lidí, konec přátelství Václava a Husa
Hus do klatby, nad Prahou interdikt = zákaz náboženských obřadů za přítomnosti prokleté osoby, Hus odchází na Kozí hrádek /1412/ - píše: O církvi, Postila, Výklad desatera, nabodeníčko /čárka/, tečky
Hrad Krakovec
1414 – v Kostnici církevní koncil, kvůli 3 papežům, na doporučení Zikmunda přijel i Hus
Zikmund mu slíbil ochranný glejt /svobodná cesta, návrat/, 25. den uvězněn, dopřáno veřejné slyšení, ale své názory neodvolal
6. 7. 1415 – upálen, Zikmund obětoval Husa raději, než aby si proti sobě poštval celý církevní koncil, Husovy kosti rozdrceny, popel do Rýna
koncil v Kostnici /1414 – 1418/ vyřešil papežské schizma -> zvolen jeden papež
Husův obhájce Jeroným Pražský, za rok po něm upálen
Šlechta do Kostnice protestní list, Češi pobouřeni, asi 450 pečetí
Husovo jméno -> husitské revoluční hnutí, symbolem kalich /přijímání podobojí/
Rovnost při přijímání mezi lidmi a knězem /hostie = tělo, víno = krev, přidali si hostii/
Husité = kališníci = utrakvisté

Hodnocení referátu Společenské a hospodářské problémy přelomu 14./15. století a jejich kritika v našich zemích

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 621×
  445 slov

Komentáře k referátu Společenské a hospodářské problémy přelomu 14./15. století a jejich kritika v našich zemích