Maturitní otázky z čj

1. Orientální a antická literatura
Jazykověda a její vývoj, jazykovědné disciplíny a významní jazykovědci
2. Středověká literatura v Evropě
Národ, nár. jazyk a jeho stratifikace- rozdělení (znaky národa), norma a kodifikace
3. Staroslověnské písemnictví a lat. literatura u nás,počátky českého písemnictví
Úvod češtiny a zákl. etapy jejího vývoje
4. Husovy předchůdci,Jan Hus a literatura doby husitské
Proces komunikace a komunikativní fce jazyka (komunikační kanál)
5. Renesance a humanismus v Evropě
Fonetika a fonologie češtiny, zvukové prostředky jazyka
6. Renesance a humanismus v Čechách
Slovo, slovní zásoba a její obohacování
7. Období baroka,v Evropě a Pobělohorská literatura
Tvoření slov a slovotvorný rozbor
8. Klasicismus,osvícenství a preromantismus v Evropě,preromantismus v Čechách
Složky a úkoly lexikologie ,význam a pojmenování, lexikografie(slovníkářství)
9. Národní obrození
Klasifikace slovních druhů
10.Počátky obroz.tématu,do doby Tylovy+ J.K.Tyl a kategorizace jeho děl
Gramatické kategorie jmen a sloves
11.Romantismus ve světě a u nás
Podstatná jména, třídění podstatných jmen
12.Kritický realismus ve světě
Přídavná jména, zájmena, číslovky
13.Realistické tendence v Čechách
Slovesa, slovesné tvary, třídění sloves
14.Literatura Májovců,Ruchovců a Lumírovců
Neohebné slovní druhy
15.Kritický realismus u nás,naturalismus + drama 2.pol. 19.stol.
Skladba, syntaktické vztahy a jejich vyjádření
16.Moderní literatura ve světě na přelomu století,moderní směry na poč. 20.století
Zvláštnosti a nepravidelnosti větné skladby, větné ekvivalenty
17. Moderní tendence 90. let 19. století (Česká moderna, moderní revue, osobnost
F . X. Šaldy) + naše literatura 19.století-buřiči
Větné členy- podmět, přísudek
18.Literární ohlasy na 1.světovou válku,u nás i ve světě
Větné členy- přívlastek, předmět, příslovečná určení
19.Česká poezie meziválečného období
Souřadné souvětí a jeho druhy (souřadící spojky)
20.Česká próza a drama mezivál. období+lit.ohlasy na 2.svět.válku u nás
Podřadné souvětí, klasifikace vět vedlejších
21.Tendence světové lit. ve 2.pol. 20.století
Textologie, aktuální členění větné, tématické posloupnosti
22.Důsledky února 1948 pro českou literaturu a literaturu 50.-60. let 20.století
Styl a kompozice, slohotvorní činitelé, stylové využití jazykových prostředků, stylizační osa češtiny
23.Literární vývoj ČSSR v letech tzv. normalismu
Funkční styly, sloh odborný a umělecký, klasifikace, útvary a jazykové prostředky
24.Literatura v exilu a samizdatu
Funkční styly, prostě sdělovací, administrativní, publicistický
25.Vývoj české literatury v 90.letech 20.století
Řečnictví a jeho zásady, vedení diskuse

3. Počátky našeho písemnictví a literatury
v našich zemích

Období staroslověnské
9.st. na území střet dvou vlivů-západní a východní
kníže Rastislav-posílá do Byzancie pro Konstantina a Metoděje 863 n.l.
-zvolily dialekt,který byl v Soluni =)nářečí základem staroslověnštiny
-písmo hlaholice-jedna hlásky jedno písmeno
-vzniká cyrilice-dnešní azbuka

STAROSLOVĚNŠTINA
První spisovný jazyk-původem ze Soluně
Vytvořily jazyk, kterému budou lidé rozumět
Texty: náboženské, bohoslužebné, právnické
Zákon Sudnyj ljudem-právnická fakulta
Nomokánon
Paterik-vyprávění o mniších,poutnících
Proglas-předmluva k Evangeliu,dílo Konstantina-vyjadřuje názor,že národ má mít nárok na bohoslužbu ve svém jazyce
Život Konstantinův a Metodějův-lehký jazyk,jednodušší,napsali to žáci,Konstantinův život-složitější metafory,Metodějovi žáci vyhnáni-čelily byvorským kněžím=) 906 zaniká Velká Morava
Kyjevské listy-zápas východní kultury s kulturou západní
Bohemismy-česká slova,dostávali se tam nezáměrně

První nástup latinské literatury u nás
V 11. Století vítězí latiny,protože církev nepřála slovanskému umění

Sázavský klášter – 1032 n.l.-první opat=Jetmar=Dětmar
-nejvýznamnější opat Prokop
Kristianova legenda-Život a utrpení Sv.Václava a svaté Ludmily,jeho babičky,-autor-někdo z okolí biskupa Vojtěcha-Václav mírumilovný
973-zakladatel biskupství
-představují Václava jako dobrého člověka,počátky křesťanství u nás a o prvních světcích
-autor se inspiroval životem Sv.Václava (staroslověnská legenda)-srozumitelná,jednoduchá na čtení
1097-mniši vypuzeni ze Zakavkazkého kláštera-nasazeni latinsky mniši
dochována první česká píseň-Hospodine, pomiluj ny-původem staroslověnská podoba
12.-13.století-latina úplně vítězí nad Č.J.
zlikvidováno pohanství,oblíbená legenda-oslavují Prokopa
Menší život-legenda o Prokopovy,latinsky
Kazatelské texty-Opatovický homiliář
Kosmas- (1045-1125)
-vzdělaný člověk,hodnostář,děkan svatovítské kapituly,
-zakladatel českého dějepisectví
Česká kronika-psaná latinsky,líčí české dějiny(Chronica Boemorum)
prvním pramenem mu bylo to,co si lidé pamatovali
druhým pramenem co nezažil
třetím pramenem mu bylo,co zažil,vyprávění lidí co prožili

-prvky umělecké,dialogy propracované
-měl pokračovatele:Kanovník vyšehradský nedosáhli jeho kvalit
Mnich Sázavský
Kronika(lit.žánr)-zachycuje určitý časový úsek v chronologickém sledu
-měla by mít prostý charakter a měla by být objektivní

České souvětí(dochované) 1057-zaměřené na překlady (celých vět) - glosy
2.nejstarší píseň Svatý Václave-3 sloky,zpívána jako odpor proti cizáctví,symbol právní existence českého státu

Česká literatura se vyvíjí ve 13.-14. Století
-vrcholný středověk,literatura počešťována
-probíhá proces laicizace-zjednodušení textu,aby tomu všichni rozuměli
rozvíjí se světská epika-epos:Alexandreida-rozsáhlý 8 500 veršů,o Al.Velikém,oblíbená
-k přelomu 13. a 14.století si podmaní hodně zemí,o Alexandrově posledním tažení do Babylonie,není originální,měla latinskou předlohu,obsahuje velké množství dialogů-vysoká úroveň,autor hájí pozice nižší vrstvy,rozsáhlá 106 kapitol,líčí události od potopy světa až do vlády Jana Lucemburského
skladba-dramaticky se stupňují
autor: neznámý šlechtic –asi vzdělaný,z vyšších vrstev=)opovrhuje nižšími vrstvami,citový vztah k české národnasti

Kronika Dalimilova-z počátku 14.st., česká, veršovaná skladba,hist.obsah, oblíbenější než Alexandreida, autor neznámý =)omyl v 16.století

14.století-období gotiky-náš stát poměrně vyspělý- KAREL IV.

1344-založil PRAŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ
1348-KARLOVA UNIVERZITA
-pronikají prvky renesance a humanismu
-moc se u nás nerozvinuly-husitství umlčelo
-díky Karlu IV. České země jsou centrem hospodářské kultury
-růst česky psané literatury-hájí zájmy nižší vrstvy-literatura směřuje k prostředí lidovému
-dramatické útvary(drama) s prvky ironie-děj ve středověkém trhu-matky směřují ke Kristovu hrobu-na trhu si kupují řadu věcí,nakonec Kristus obživne

hra:Mastičkář –prodavač na trhu,zesměšňuje lékařství-vyráběli masti z hmyzu
Hra velké Magdalény-předváděli se o vánocích a Velikonocích

-epika duchovní(náboženská)-převládají legendy
Legenda o sv.Prokopu-1084 veršů,líčí Prokopův život ,klade důraz na jeho chudobu-žil dle křesťanských zásad,autor na straně prostých vrstev,zdůrazňuje vlastenectví,napsáno přístupnou formou=)formou pro prostý lid

Život sv. Kateřiny-asi 3500 veršů,protiklad Prokopa, o Kateřině,která přistoupí na katolickou víru,zasnoubí se s Kristem ve snu a odmítne ruku pohanského císaře=)pro stálost víře je umučena,složitý jazyk,náročnější forma,vyšší umělecká forma-úroveň

 

Světská epika

Milostné písně-inspirované francouzskou dvorskou poezií
Závišova píseň-o lásce-doprovázeno smutkem,řada přírodních motivů
Svítáníčka-oznamují milencům,že končí noc a začíná den
Zábavná próza-z rytířského života,vyprávění o Alexandru Velikém

Povídka o Alexandru Velikém-účel pobavit publikum

Tkadleček-spisovatel diskutuje s neštěstím,vystupuje jako živý člověk,dialogy tohoto charakteru velmi oblíbené

Satiry-měly kritizovat události husitství

60.léta 14.století

Hradecký rukopis-kritizují společenský řád-nespravedlnost
-skládá se z několika satir „DESATERO KÁZÁNÍCH BOŽÍCH“- kritizují prohřešky proti desateru
„SATIRY O ŘEMESLNÍCÍCH A KONŠELÍCH“-menší soubor satir-kritika povolání,kde může někoho okrást

-autor proti okrádání nedbalé práci řemeslníků,úplatkům,neznámý člověk stojí na straně chudých

autoři satir:studenti VŠ-„ŽÁKOVSKÁ SATIRA“ – PODKONÍ A ŽÁK -hádají se ,autor nestojí ani na jedné straně
SVÁR VODY S VÍNEM-dialog,forma , hádka o přednost vody nebo vína

DISPUTACE-tak se říkalo hádce ve středověku

Konec 14.století-příprava na husitské období,období Husových předchůdců-společné problémy=)snahy o reformu

4. Husovi předchůdci a Jan Hus

-prohloubení sociálních problémů
-nové snahy o přeměnu-reformy
-do politického života zasahují filozofové-traktáty proti církvi
-krit.kázání
-předjímali husitství
-Český král Karel IV.-nakonec poznal úpadek církve a pozval Kondráda Waldhausera-německý augustián,kázal v latině a v němčině,kázání se zaměřilo na inteligenci,upozornil na záp.jevy ve společnosti,kázal v kostele Sv. Havla,tam ho slyšel Karel IV.

Jan Milíč z Kroměříže

-kázal-česky,latinsky,německy
-prostý kněz
-později písařem na knížecích dvorech
-obracel se k chudině=)stává se nositelem husitského hnutí
-sečtělý,chytrý
-vzdal se svého majetku i církevní hodnosti =)chce jít příkladem
-jeho žáci založili-STŘEDISKO ČESKÉHO KAZATELSTVÍ V BETLÉMSKÉ KAPLI-(ta založena 1391,zbořena 1786),v 50.letech 20.století-rekonstruována,žáci byli později pronásledováni,šli ve šlépějích Husových předchůdců
-byl obviněn z kacířství v Avignonu-)odjel tam a umřel tam (vyčerpáním)
-psal traktáty,postily(soubor kázání)
MILOSTI BOŽÍ
NEDONOŠENÝ PLOD
-píše české a německé prozaické modlitby

Matěj z Janova

-theolog
-studoval na pařížské univerzitě
-kázal a psal latinsky
-nikdy se nedokázal přiblížit k lidským vrstvám
-odvolal nátlak proti církvi,společnost je prohnilá
-napsal životopis Jana Milíče z Kroměříže
-ve svém díle rozeznává pravé od falešného křesťanství
-spis o pravém křesťanství: PRAVIDLA STERÉHO A NOVÉHO ZÁKONA

Jan Milíč z Kroměříže přivádí-

Tomáš Štítný ze Štítného

*asi 1333
-studoval v Praze na univerzitě-nedokončil
-vrací se zpět do Jižních Čech=)vzdělává se sám
-píše pro děti-přístupnou formou o náb.otázkách
-prodává statek-)návrat do Prahy
-napsal 6 traktátů:sbírky: KNÍŽKY ŠESTERY O OBECNÝCH VĚCECH
KŘESTANSKÝCH
-traktát:učené pojednání,vždy zprac. náboženské téma,hlavně náb. úvaha,snaha ponaučit o náboženství ale i o prakt.věcech(jak hospodařit)=)zakladatel naučné literatury u nás,psal o náboženských věcech a nebyl kněz

ŘEČI BESEDNÍ-dialog otce s dítětem,vysvětluje nejsložitější pojmy z theologie,o Bohu,mravnosti
V Praze:úpravy,překladatelství
-každý by měl studovat ve své mateřštině,vzdělání má být poskytnuto i chudině,usiluje o rovnost lidu (aby mocní byli prostému lidu nápomocní)=)vztahy bohatých a chudých lidí-)sociální a společenské cítění:KNÍŽKY O ŠAŠIJECH-společenské vztahy=šachová partie,šach.figurky zpracoval dle starší předlohy,česky,vztahy mezi jednotlivými spol.vrstvami
-úplný překlad BIBLE-podnět dal asi Karel IV.
-práce asi 10 různých překladatelů,určeno pro kazatele,laikům zpřístupněno během 15.století(Husity)
-od poč. 15 stol. -) do 60.let 15. Století- HUSITSTVÍ
-stalo se specifickou dobou pro náš národ revoluční hnutí
-kořeny církevní krize už ve 13.století (církev,moc vyvrcholila „vládce světa“,obyčejný lid žádá chudobu a křesťanské ideály)
-v době husitské vznikají sekty,pronásledovány -) kacířské
-největším feudálem je církev
-lid vykořisťován poplatky církve
-změny společ. Jevů =) změna literatury-zábavná,kritická
-vznikají nové žánry:spor,satira,traktát,kronika,duch. píseň, próza-traktát,
-próza je významnější než poezie

- Jan Hus
*1370/1371-1415 6.7.
1396-stává se univerzitním profesorem
1400-vysvěcen na kněze,pak rektor univerzity
1402-začíná kázat v Betlémské kapli-kritika církevních hodnostářů a rozmarů šlechty
1412-po útoku Husa proti kupčení církve s odpustky(listina dokládající odpuštění hříchů-za úplatu)
Hus je dán do klatby(papežem)
-přes veškerý nátlak,věznění,tělesné i duševní útrapy trvá na svých postojích
-Koncilem prohlášen za kacíře a 6.7.1514
-obhajuje učení Johna Wyclefa
díla: De ecclesia(O církvi)-pokud církevní hodnostáři včetně papeže nežijí ve shodě s ideály křesťanství,není třeba je poslouchat
Česky napsal:Kniežky o svatokupectví
Výklad Viery
Desatera a Páteře
Postila-výklad části evangelia formou kázání či lidově zaměřených traktátů
O šesti bludiech-vztah církve k životu
Dcerka-vzdělávací spis pro ženy
Listy z Kostnice-forma kázání,odkaz
De orthographia bohemica- o pravopise českém, zavedl diakritický (rozlišovací ) pravopis místo spřežkového
Kdož jsú boží bojovníci-husitský chorál

Vavřinec z Březové
Píseň: O vítězství u Domažlic
Husitská kronika
-zastává stanovisko umírněného křídla
-písňová forma-Jistebnický kancionál=zpěvník,ve kterém jsou soustředěny texty,který husité používali
Budyšínský rukopis-text:Hádání Prahy s Kutnou Horou-hádání mezi dvěma ženami-sličná žena (Praha)-husitská,stará žena (KH)-katolická,hodně personifikace

-husitství poraženo a následuje dozvuk =) vytváření nových hnutí –Jednota Bratrská
-do popředí vystupuje Petr Chelčický-mnoho spisů Sieť viery pravej(Síť opravdové víry)-používá alegorie,ta síť (křesťanství) nejvíce ničí páni,zdůrazňuje pokoru „uhodí-li Ti někdo tvář,nastav druhou“
-Jiří Poděbradský vypravil po evropských dvorech poselstvo-úkol-aby se panovníci připojili k tomu,že pokud bude nějaký konflikt nejdříve mluvit spolu,pak až válčit

Václav Šašek z Bířkova

-zúčastnil se té cesty =) 1.Český cestopis-deník panoše

Putování poselstva pana Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa

6. Český humanismus a renesance

-od druhé poloviny 15.století.-soupeření měšťanstva a šlechty,prohloubení sporů po r.1526(nesoulad vládnoucích katol. Habsburků a nekatolických stavů)-žánr-polemiky

16.st.-vláda Jagelonců,orientace lit.hlavně na problémy společnosti a náboženství,v Čechách vliv německé reformace(Luther) a reformačního humanismu
1526-nástup Habsburků-města během této vlády v konfliktním stavu-Rudolf II.
-končí 1621-poprava českých pánů
-měšťanský charakter humanismu:-více u země
-řeší náb.otázky-nedořešené
-cíl vzdělávat
-chápán ve smyslu účelovém -není jen pro zábavu, musí poučit
H U M A N I S M U S L A T I N S K Ý
-funguje Jednota Bratrská-vzdělávání celku

JAN BLAHOSLAV-dílo:FILIPIKA PROTI MUSOMŮZŮM
-filipika-obratné,chytré čtení-řečnické
-můzy-ochránkyně umění
-musomůzy-proti umění
-Jednota Bratrská má pěstovat všechny druhy umění,nemá se zabývat jen náboženstvím

Jednota Bratrská-vydává=BIBLE KATOLICKÁ-vrchol kulturní činnosti Jednoty Bratrské,jak sjednotili pravopis

Katolická strana náboženství vychází zčásti latinské spisy

2.centrum-Národní cítění-má charakter obrany jazyka,-vyniká předmluva k dílu muže
VIKTORÍNA KORNELA ZE VŠEHRD-významný čes.humanista,šlechtic,ve dvorské kanceláře
dílo:O práviech, súdiech i dskách země české knihy devatery (Knihy devatery) -v předmluvě vlastenecky o čes.země a českém jazyce

-knihtisky-tiskárna Jiřího Melantricha na Starém Městě (tiskla i pro UK)-později Veleslavínská tiskárna DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA-vzdělanec=Veleslavínská doba,vydával slovníky a jiné encyklopedické věci
-vydávali málo zábavné,převaha naučné literatury (ze zábavné literatury jen cestopisy-i při zábavnosti se poučit
Cestopis Oldřicha Prefáta z Vltanova
Cestopis Václava Berdovce z Berdova
Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
-popraven na Václavském náměstí

KRONIKY
VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN- Kronika Česká- české dějiny do r. 1526, vypravěčské umění, ale historické nepřesnosti, zájem o pověsti, obliba u čtenářů

BIBLE KRALICKÁ- 1579-1594, kolektivní dílo českých bratří, šestidílky- v Kralicích na Moravě, pak jednodílky, doklad vyspělosti českého knihtisku, vzor literárního jazyka- dokonalost, život, srozumitelnost, dovršení jazykového vývoje v 16.st. (jakožto bibličtina používaná na Slovensku)

ZLATÝ VĚK ČESKÉHO PÍSEMNICTVÍ

-od 70.let 16. Století (doba veleslavínská)
rozvoj národní vzdělanosti a kultury za Rudolfa II.

PODÍL SLOVÁKŮ na rozvoji českého humanismu( studovali nebo působili v Čechách)
-filozof a lékař Ján jesenius (popraven 1621 na Staroměstském náměstí pro účast ve stavovském povstání)
-filolog Vavřinec Benedikt z Nedožier ( 1555-1615), studoval v Jihlavě a v Praze, pak správcem škol v českých městech (v Německém Brodě), od r. 1604 na pražské univerzitě, autor české gramatiky
-dramatik Pavel Kyrmezer- hry s biblickými náměty (Komedie o bohatci a Lazarovi(, obrazy soudobého měšťanského prostředí

7.Období Baroka v Evropě a Pobělohorská doba

17.století
období válek (třicetiletá válka 1618-1648) a nejistot, nerovnoměrnost a protikladnost vývoje v Evropě, proto pocity marnosti, pomíjivosti pozemského světa apod., růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka

ZNAKY:
-nedůvěra v rozum, absolutizace víry
-odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru
-mysticismus, duchovnost (pravda je člověku zjevena)
-naturalistický konkrétnost (pocit bezmocnosti, utrpení, bolesti)
-monumentalita- snaha ohromit člověka , důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázka
-zásada kontrastu =) dramatičnost (např. krutý ďábel X milostivý bůh, zlo X dobro, chudoba člověka X nádhera chrámů, hrůzy válek X nadpozemský ráj)

V architektuře:

 kostely, chrámy, měšťanské domy (štíty)
 křivky vlnění, oblouky, kopule (místo pravoúhlých tvarů)
 mohutnost, velkolepost staveb, vynikající akustika
 vnitřní výzdoba- obrazy v zlacených rámech, mramor, přemíra ozdob, sochy, morové sloupy na náměstích
 Kryštof a Kilián Dienzenhoferové (Loreta, chrám sv.Mikuláše), Jan Santini

V sochařství:

 sochy v dramatickém pohybu, vnitřní napětí,křečovitost, patetická gesta, Matyáš Braun (sochy neřestí a ctností na Kuksu) , Ferdinant Brokoff

V malířství:

 šerosvit (kontrast světla a stínu), vlámský malíř Rubens, holandský Rembrant, v Čechách Karel Škréta (portréty), Petr Brandl (oltáře), slovák Ján Kupecký

V hudbě:

 varhanní hra, fuga, opera, J.S.Bach, G.F. Händel, J.V.Stamic, J.Mysliveček- předchůdci Mozartovi, chrámové skladby F.X.Brixiho, J.J. Ryby

V literatuře:

 aktualizace typických středověkých žánrů, legenda , duchovní píseň, epos, traktát, reflexivní lyrika, využití obraznosti, alegorie symbolů

V EVROPĚ

1)ITÁLIE
básník Torquato Tasso (1544-1595), nábožensko-hrdinská epopej Osvobozený Jeruzalém (téma křížové výpravy)

2)ŠPANĚLSKO
dramatik Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), autor filozofických a symbolických her, např. Život je sen

2)ANGLIE
básník John Milton (1608-1674), epopej Ztracený ráj- duchovní epos na biblické téma (o Adamovi a Evě, o prvotním hříchu)

3)NĚMECKO
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676), román Dobrodružný Simplicius Simplocissmus (obraz hrůz třicetileté války z pohledu prosťáčka)
Básník Andreas Gryphius (1616-1664)- převaha motivů hrůz ze smrti, zániku

Česká pobělohorská literatura

-po porážce na Bílé hoře 1620
-potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, nucený exil
-hospodářský rozvrat =) utužení nevolnictví
-rekatolizace, germanizace

1) EMIGRANTSKÁ LITERATURA
(nekatolická inteligence)

v Polsku (Lešno)-Jan Ámos Komenský, v Německu- Pavel Skála za Zhoře, Pavel Stránský (latinský spis o Státě českém-obhajoba předbělohorských Čech), na Slovensku- Jiří Třanovský, luterán, (v Levoči vydal kancionál Cithara sanctorum)

JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592-1670)

Vedle Jana Husa další osobnost světového významu, představuje spojení reformační tradice s renesančními ideály (pochopení světa a poznání), umění a vědy, víry a poznání
*Jižní Morava, studium na bratrských školách v Přerově a ve Strážnici, pak německých protestantských univerzitách v Herbonu, Heidelbergu, po návratu učitelem v Přerově, pak Fulneku, poslední biskup jednoty bratrské

1628-odchod do polského Lešna
1640-pozván do Anglie (založit akademii věd), pak Švédska (učebnice)
1648-vestfálský mír = konec jeho nadějí na návrat do vlasti =) Kšaft umírající matky jednoty bratrské = alegorická forma závěti
1650-v Šarišském potoku (Uhry)
1654-v Lešně- při požáru shořel materiál k slovníku:Poklady jazyka českého
od roku 1656 v Holandsku (Amsterodam), kde zemřel, pohřben v Naardenu
DÍLO:

a)před odchodem z vlasti:

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE:
-satirická alegorie světa (jako města) s postavami poutníka- vzdělanec= autor
-průvodci:Všezvěd Všudybud(usiluje poznat svět) , Mámení (přizpůsobuje se nedostatkům)
-prohlížejí všechny stavy a zaměstnání =) realistický obraz doby, smýšlení lidí
-ostrá kritika tehdejší společnosti (touha po penězích, podvod, klam, války apod.)
-2.část – návrat do vlastního srdce a k Bibli = záchrana
-názorný, srozumitelný styl, dokonalá forma, je bohatý (synonyma, několikanásobné větné členy, názorný, složitá souvětí, tzv. humanistická perioda (tj. soustava vět spojená do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou , středníkem a nazývají se předvětí a závětí =výpovědi) vliv latiny
-alegorie- využívá přeneseného významu celého díla, děj má doslovný a zároveň přenesený význam

Útěšné spisy, např. LISTOVÉ DO NEBE

b)pedagogické práce („učitel národů“)

spisy teoretické (latinsky):

VELKÁ DIDAKTIKA-(Didactica magna)
Zásady moderního vyučování a výchovy pro všechny, zdarma a v mateřském jazyce, důraz na praxi- učit vědomostem i dovednostem, důraz na tělesnou výchovu, názornost vyučování- postup od známého k neznámému, poznávání přírody, důležitost kázně, spis obsahuje i názor na koncepci vzdělání, rozdělení výchovy do 4 stupňů po 6 letech na výchovu předškolní tj. v rodině, pak ve škole obecné, dále latinské gymnázium a na univerzitě (doplněno cestováním)

INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ-pro matky, výchova v předškolním věku

spisy praktické-učebnice:
SVĚT V OBRAZECH(Orbis pictus)-1.obrázková učebnice na světě, spojení jazykového a věcného vyučování)
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ(Janua linguarum resarata)-učebnice latiny

ŠKOLA HROU(Schola ludus)-rozvíjí smyslové schopnosti)

c)encyklopedické práce
-vševědné (pansofie)- navazuje na Štítného, Blahoslava, Veleslavína

-úsilí shrnout výsledky vědění (7dílný celek) – nedokončeno
-práce na slovníku mateřštiny
-pojednání O POEZII ČESKÉ-(propaguje časomíru)
-úsilí o poznání světa a o výchovu člověka spojil s úsilím o dorozumění mezi národy , o věčný mír, doufal, že vzdělání povede k sbratření lidstva

2)DOMÁCÍ LITERATURA

a)oficiální, jezuitská
-vydaná Svatováclavská bible (náhrada Kralické bible)
-jezuita Bohuslav Balbín (1621-1688)-latinské dílo UČENÉ ČECHY(literární a kulturní dějiny), ROZPRAVA NA OBRANU JAZYKA SLOVANSKÉHO, ZVLÁŠTĚ ČESKÉHO- obsahuje právo národa na vlastní jazyk, vydána až na počátku národního obrození

duchovní lyrika:
básník Bedřich Bridel (1619-1680), poema CO BŮH? ČLOVĚK?- mystická, patetická úvaha o dokonalosti boží a nicotě lidské existence
vánoční poezie JESLIČKY

-skladatel a varhaník Adam Michna z Otradovic (1600-1676)
-autor ukolébavek (Hajej , můj andílku), milostných písní (Pod našimi okny), vánočních koled ( Chtíc, aby spal) – v kancionálu ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA

zájem o historii:

Jan František Beckovský (1658-1725)
-POSELKYNĚ STARÝCH PŘÍBĚHŮ ČESKÝCH-adaptace Hájkovy kroniky

cenzura , ničení českých nekatolických knih je spojeno s jezuitou Antonínem Koniášem, autorem soupisu zakázaných knih

Úpadku českého jazyka, přejímání cizích slov a zužování čtenářské základny se snažili(často neúspěšně) čelit tzv. „brusiči jazyka“, např.:

Matěj Václav Šteyer-BRUS JAZYKA ČESKÉHO
Václav Jan Rosa-ČECHOŘEČNOST

b)pololidová

-přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností
-literatura o lidu, ale z pozic ne lidových ani panských, ale měšťanských, znalost lidového prostředí

-kantor Václav František Kocmánek-autor 7 interludií
interludium=fraška z lidového života pro drobné měšťanstvo, často výsměch sedlákovi, nevybíravá kritika s vulgarismy
LAMENTATIO RUSTICANA(Lamentace venkovanům)

Zábavná literatura

Kramářské nebo jarmareční písně

c)ústní lidová slovesnost:

-tvorba lidu, zvl. venkovského, bohatství tématické a žánrové, doklad tvořivosti a uměleckého cítění lidu, odraz jejich životních zkušeností, např. písně, pohádky, lidové balady (Osiřelo dítě), pověsti, hry se zpěvy, loutkové hry (Don Šajn)
-inspirační zdroj pro literaturu, zvl. V období národního obrození

 

8. Klasicismus, osvícenství, preromantismus
v Čechách a v Evropě

Klasicismus
2. pol. 17.st. 18.st.
z latiny vynikající, vzorný

znaky:
 jednotné principy a pevný řád
 rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko)
 krása je v pravdě a v obrazu přírody
 vzor-antické umění
 literární žánry : vysoké-(óda, epos, tragedie)-o životě vysokých vrstev, např. vladařů,
vojevůdců, rýmovaný verš
nízké-(komedie, fraška, bajka, satira)- postavy neurozené, náměty ze současnosti, verši próza
 klasicistické drama dodržuje 3 jednoty: místa, času a děje (Aristoteles)

v hudbě:

 F.J. Hayden, W.A. Mozart, L.van Beethoven

1) FRANCIE
-17. Století (absolutistický stát Ludvíka XIV.)

tragedie:
PIERRE CORNEILLE (1606-1684) , CID
-základní konflikt: povinnost a čest X cit a láska
-Rodrigo(smysl pro čest, mravní čistotu, vznešenost a odvaha) X Xiména (přes lásku k Rodrigovi nucena pomstít smrt svého otce)
-alexandrin = rýmovaný jambický 12slabičný verš s přerývkou po 6.slabice se střídá s 13slabičným veršem

JEAN RACINE (1639-1699), FAIDRA-osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi, důraz na psychologii postav

komedie:
MOLIERE (1622-1673)
vl. Jménem Jean Baptiste Poquelin-klasik světové komedie
-kritický pohled na skutečnost, satirický obraz nedostatků, výsměch lidským slabostem, smírné řešení konfliktu, hrdinové pojati satiricky i humorně( sympatie diváků)
-politická satirická hra Tarfuffe-na pokrytectví a církev, hlavní postavy : bohatý měšťák, důvěřivý slaboch Orgon, bezcharakterní, zištný, vychytralý pokrytec a podvodník, náboženský fanatik (svatoušek) Tartuffe, Kleantes, prozíravý bratr Orgonovy ženy
jazyk:verš i próza, prostá mluva

-kritika záporných lidských vlastností:
hra Lakomec—lichvář Harpagon, schopný pro peníze obětovat všechno, Don Juan- pokrytecký šlechtic, kritika rozmařilosti
Misantrop- nepřítel lidí, kritika vypočítavosti šlechty
Zdravý a nemocný-útok na šarlatánství, sobectví, pokrytectví lékařů

bajky:
JEAN de LA FONTAINE (1621-1695)
12 knih Bajek: příběhy zvířat- nositelů lidských vlastností (pokrytectví, lstivost, intriky)

2)ITÁLIE

tzv. commedia dellarte- národní veselohra, všední problémy zachyceny ironicky, vystižně zobrazeno měšťanské prstředí, herci měli jen tzv. scénář, na scéně improvizovali, dialog doplňován komickou pantonimou, stále stejné postavy (masky)

CARLO GOLDONI (1707-1793)
Poprask na Laguně
Mirandolina

Osvícenství

znaky:

 navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu, optimismu, kritika absolutismu a reakce
 důvěra v „osvícený“ rozum (poznaná pravda), prosazuje svobodu myšlení a rovnost
 sepětí osvícenství s literaturou, spisovatelé byli zároveň vědci, filozofy, historiky, publicisty

1) FRANCIE
-zvlášť výhodné podmínky (boj proti absolutismu)

FRANCOIS VOLTAIRE (1694-1778)
-historik, filozof, dramatik, básník, prozaik, publicista
-jízlivý kritik absolutismu, církevního fanatismu

próza: Candide neboli Optimismus- filozofický román a hledání lidského štěstí (putování hlavního hrdiny a jeho sluhy světem)

CHARLES de MONTESQUIEU (1689-1775)
kritik doby
román :Perské listy –Peršanova cesta do Evropy za vzděláním
tzv.encyklopedisté- mladší generace
-vydali Velkou encyklopedii- souhrn dosavadního vědění
např. matematik d’Alembert
-filozof DENIS DIDEROT (1713-1784)
autor románu v dopisech-Jeptiška-autobiografie dívky přinucené vstoupit do kláštera
román Jakub fatalista-o otázkách společenské morálky, dialog bodrého sluhy s pánem

2) ANGLIE

DANIEL DEFOE (1660-1731)- dobrodružný román Robinson Crusoe –o ztroskotanci na pustém ostrově, vztah člověka k přírodě, oslava lidské práce, aktivity

JONATHAN SWIFT (1667-1745)-filozofický , satirický a utopický román Gulliverovy cesty—kritika poměrů v Anglii a představa o ideální společnosti

Dílo obou autorů je spojováno s počátky realismu v Anglii

Preromantismus
od poloviny 18. Století

znaky:
 přechod mezi klasicismem a romantismem
 důraz na cit
 odmítnutí konvencí, příkazů, řádů- i v umělecké tvorbě (požadavek tvůrčí svobody)
 návrat k přírodě, k lidové slovesnosti
 vzor- venkovský, prostý, nezkažený člověk, prostý způsob života
 obdiv k schopnému, podnikavému jedinci

1) FRANCIE

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)
-zastánce názoru, že jen příroda zachovává člověka v jeho svobodném, přirozeném stavu, civilizace ho kazí, člověk je od přírody dobrý
Nová Heloisa-román lásky v dopisech, líčení citů a přírody
Emil- o přirozeném rozvoji člověka, pedagogické románové pojednání

ANTOINE- FRANCOIS PRÉVOST (1697-1763)-kněz, autor románů Manon Lescaut- kritika touhy po majetku a penězích X láska

2) NĚMECKO

literární hnutí STURM UND DRANG(bouře a vzdor)- proti společenské nespravedlnosti, útlaku, nesvobodě, pokrytectví

JOHANN WOLFGANG GOETHE(1749-1832)-básník , dramatik, prozaik, vědec
-studium práv, přírodních věd, nešťastná láska =) román v dopisech Utrpení mladého Werthera (citové problémy řešeny sebevraždou), obdiv k lidové slovesnosti- sbírka Balady,vrchol tvorby dvojdílná filozofická báseň v dramatické podobě Faust

tradiční námět:
-pověst o doktoru Faustovi, který prodal v touze po poznání a štěstí svou duši ďáblovi, ale nová umělecká podoba a smysl: Faust postaven mezi dobro a zlo, původně rebelant proti starým konvencím a zaostalosti se mění na představitele činorodé lidstva (chce dobývat pravdu a přetvářet svět), hledá cesty k cíli i přes utrpení, nachází smysl života v aktivitě pro dobro lidstva, Mefistoteles- představitel pochybovačnosti, skepse, výsměchu

FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805)
Drama: Loupežníci
Karel Moor-harběcí syn, připraven intrikami bratra o otcovu důvěru, snoubenku, dědická práva =) touží pomstít se , odčinit křivdy (jako vůdce loupežníků), ušlechtile motivované buřičství, jeho činy hraničí se zločinem, bojuje za svobodu, proti pokrytectví, útlaku, konzervatismu, zištnosti, despotismu

3) RUSKO

IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV (1768-1844)- Bajky
MICHAIL VASILJEVIČ LOMONSOV (1711-1765)-přírodovědec, filolog, básník (ódy)

4) ČESKÝ PREROMANTISMUS

 důraz na cit- spojení veřejného a soukromého citu (Jan Kollár)
 kult přírody, folkloru, dávnověku i šťastné budoucnosti (rukopisy, F.L.Čelakovský, J. Kollár)
 rozpětí citu :láska k ženě, k národu, k lidstvu, bratrství (slovanská vzájemnost, všeobecná humanita- J. Kollár)
 v důsledku slabosti české buržoazie nemožnost sny realizovat, proto buď nadměrný entuziasmus nebo naopak elegismus (J. Kollár)
 úsilí o rozvoj národního jazyka (zvl. Básnického a odborného – J. Jungmann)

Období preromantismu se u některých evropských národů časově shoduje s obdobím osvícenstvím a s národním obrozením.

Složky a úkoly lexikologie, význam a pojmenování,
lexikologie (slovníkářství)

slovní zásoba= souhrn slov vlastních některému jazyku
národní slovní zásoba, spisovná slovní čeština
vrstvy jazyka- nářečí
nauka o slovní zásobě= lexikologie
základní slovní zásoba- nejčastěji používaná
slovní zásoba –pasivní (3-6 X větší)
aktivní
individuální slovní zásoba- každý má svojí slovní zásobu
spisovatelská slovní zásoba- Bible- 6000 slov
Homer- 9000 slov
Goethe- 20000 slov
Shakespeare- 24 000 slov
d’ Amunzio - 40000 slov
lexikografie- věda, která se zabývá slovníkama
lexikograf- člověk, který píše slovníky
THESAURUS- slovník, který zpracovává slova do všech jazyků,-latina – mrtvý jazyk
Např. Oxfordský slovník
(Historický slovník, terminologický slovník, dialektologický slovník, slovník slangu a argotu, slovní zásoba, díla=) glosář, frazeologický slovník, slovník etymologický- zabývá se jmény)
uspořádání- abecední, retrogrární Z -) A, věcné- usp. Podle významových polí, obrazové
slovníky podle rozsahu- Německý Grimmův slovník 108 svazků
čeština: J. Jungman: Slovník česko- německý 1835-1839
Slovník spisovné češtiny- z toho vytvořen Slovník spisovného jazyka českého- 6 svazků
Význam slova: může se zužovat nebo rozšiřovat- Zelva- svobodná sestra muže, operace, ohrada, palec, žito

11. Romantismus ve světě a u nás
literární směr ( ve všech evropských literaturách) i životní postoj ( touha po svobodě)
vznik- v období mezi dvěma revolucemi (1789 ve Francii a 1848 v Evropě), naděje na nové společenské uspořádání (volnost, rovnost , bratrství) nesplněny zcela (revoluční zvraty, napoleonské války, policejní režimy), proto nespokojenost člověka, buřičství

znaky:

 důraz na city a fantazii
 protiklad snu a skutečnosti, jedince a společnost (individualismus) =) pocit osamění, odcizenosti
 východiska: obdiv k minulosti, mystice, k lidové slovesnosti a k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra
 ústřední hrdina splývá s autorem, je výjimečný, neschopnost a nezájem se přizpůsobit (vyvrženec společnosti, loupežník, vrah, kat, cikán), časté téma: nešťastná láska, neúspěšné buřičství =) světabol, skepse (spleen, chandra)
 nové estetické hodnoty a subjektivní vztah ke skutečnosti, kontrastnost, smysl pro barvitost, hudebnost, zvukomalebnost jazyka, obraznost
 slovesné druhy a formy- obliba poezie, zvl. Lyrickoepické básně (balady), veršované povídky, romány, dramatické básně, v próze zvl. Historická povídka a román

romantismus se obvykle nevyskytuje v čisté podobě, ale s prvky klasicismu, preromantismu, sentimentalismu nebo realismu

v hudbě:
německé-C.V. von Weber, F. Schubert
italské -G. Rossini
polské -F.Chopin

ve výtvarném umění:
E. Delacroix
A.Kosárek, J. Navrátil

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS

1. NĚMECKO
poezie „ Modrého květu“

NOVALIS-(1772-1801), sbírka Hymny noci-kontrast dne, života a noci, smrti
Nedokončený román Heinrich von Ofterdingen- středověký básník hledá „ modrý květ“= symbol právě poezie a života

BRATŘI GRIMMOVÉ ( JAKOB A WILHELM)
-vztah k lidové tvorbě a germánské mytologii- vydali německé lidové pohádky

HEINRICH HEINE (1797-1856)
Kniha písní -lyrická sbírka o 5 částech (subjektivní prožitky, nešťastná láska, ironie)
2. ANGLIE

GEORGE GORDON BYRON (1788-1824)
Child Haroldova pouť-moderní epos, autobiografické rysy, putovámí hlavního hrdiny po Evropě, zvl. Na jihu, do Řecka, obdiv k slavné minulosti a přírodě X protest proti nesvobodě a tyranství v současnosti, byronismu- spor hrdiny se světem, osamocený boj za svobodu
-romantické básnické povídky Džaur, Korzár, Lara
Manfred, Kain-dramatické básně

PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822)
Odpoutaný Prométheus-lyricko dramatická báseň
-obměna staré antické báje o hrdinovi, který se vzepřel bohům a přinesl lidem oheň =) hrdý vzdor proti osudu a moci = titanismus, kontrast lidskosti a božské tyranie, víra v konečné vítězství dobra

WALTER SCOTT (1771-1832)
-básník, sběratel skotských balad, prozaik (historické romány)
Ivanhoe-děj z anglické historie z konce 12. Století, napětí milostná tematika, prostředí rytířských soubojů, atmosféra hrdinství, cti, nadšení, vlastenectví

EMILY BRONTEOVÁ (1818-1848)
Na větrné hůrce-období viktoriánské Anglie

3. FRANCIE

FRANCOIS RENÉ de CHATEAUBRIAND (1768-1848)
Básnická povídka Atala-návrat ke křesťanství a mystice před „rozvratem“ doby, únik do minulosti, prostředí exotické americké přírody, příběh nešťastné lásky indiána Šakty a dívky Atala, zasvěcené matkou Bohu, barvitost, biblický patos, zvukomalebnost

VICTOR HUGO (1802-1885)
Legenda věků-3 dílný,, obraz vývoje lidstva k humanitě, kontrastnost, motivy nešťanstné látky, vliv na Vrchlického, Machara
Drama-Ruy Blas
Chrám Matky boží v Paříži-součást volné prozaické trilogie, Paříž Ludvíka XI., obraz královského dvora, kontrast krásy i ošklivosti, Esmeralda X hrbáč, Quasimodo
Bídníci (Ubožáci)

STENDHAL (1783-1842)
-přechod mezi romantismem a realismem, psychologická próza
román- Červený a černý-příběh Juliena Sorela, jeho ctižádostivost a snaha vyniknout ve společnosti i cestou pokrytectví a přetvářky, barvy symbolizují vojenskou uniformu a kněžskou kariéru
román- Kartouza parmská (Věznice parmská)-příběh mladého šlechtice, dějiště v Itálii a v bitvě u Waterloo, intriky, pokrytectví, tragický konec

4. USA

EDGAR ALLAN POE (1809-1849)

-básník a prozaik
-báseň Havran-krása a láska X úzkost ze života a smrti
-prózy, např. Morgue, Jáma a kyvadlo-hrůzostrašný děj, počátky hororu, základy detektivní prózy

HENRY WADSWORTH LONGFELOW (1807-1882)

Epos Píseň o Hiawathovi- čerpá ze starých indiánských pověstí

5. RUSKO

-prolínání romantismu a realismu

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799-1837)
-básník, prozaik, dramatik
román ve verších- Evžen Oněgin-pocity ústředního hrdiny jako „zbytečného člověka“, šlechtic plný předsevzetí a úmyslů, ale neschopen je uskutečnit, ztrácí smysl života
Taťána- nositelka nejkrásnějších ženských vlastností, ušlechtilosti a opravdového citu
lyrickoepické skladby Kavkazký zajatec, Bachčisarajská fontána

MICHAIL JURJEVIČ LERMONTOV (1814-1841)
-básník, prozaik, dramatik
-poema Démon- romantická povídka s filozofickou úvahou o dobru a zlu, Démon zavržen bohem pro svou vzpouru, odcouzen k věčné samotě, ale zatouží po štěstí- lásce k pozemské dívce Tamaře
psychologický román- Hrdina naší doby

6. POLSKO

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)
-epos Pan Tadeáš- o nepřátelství dvou zemanských rodů
-básnická povídka Konrad Wallenrod-téma národně osvobozeneckého boje, Litevec v postavení velmistra řádu německých rytířů se obětuje, aby pomstil svůj národ

Český romantismus
- složitější situace 30. Let- hlavní úkol literatury = výchova k vlastenectví (Tyl), tento požadavek zpomaluje rozvoj romantismu

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836)
-nejvýznamnější a nejdůslednější básník českého romantismu
*Praha, studium práv, záliba v cestování (okolí Prahy, Krkonoše, východní Čechy, zříceniny hradů, Itálie) a v divadle (ochotník), krátce advokátním praktikantem v Litoměřicích, tam těsně před sňatkem s Lori Šomkovou, matkou svého syna zemřel na následky nemoci a vyčerpání, tamtéž pohřben, ale v r. 1939 jeho ostatky převezeny na vyšehradský hřbitov
DÍLO: poezie, próza, fragmenty, drama
Počáteční tvorba-německy, česky- vliv Jungmannův
První básně: V svět jsem vstoupil, Noc, aj. vyjadřují: odpor k poměrům doby, pocit osamělosti a pesimismu, zklamání, protiklad snu a skutečnosti, krásy a ošklivosti, života a smrti, touha po lepším světě, jedinou jistotou je země
Lyrickoepická báseň Máj (1836)- vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie
Dějiště: krajina pod Bezdězem, u Doks
Prostý děj : 3 tragédie (Jarmila, Vilémova , obecně lidská) = jen východisko k filozofickým úvahám o smyslu života =) ostrá kritika tehdejší společnosti (rozvrácená rodina, citová lhostejnost, mechanické chápání, spravedlnosti), slova Vilémova = autorova jsou obžalobou společnosti
1. zpěv- obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie
2. zpěv- znázornění času, věčnost přírody, X doba do popravy zločince Viléma
3. zpěv- vrchol básně- krása přírody X lidský osud, vyznání lásky k rodné zemi (apostrofa země- poslední pozdrav vězně, země- jediná jistota-kolébka, hrob, matka , vlast), vzpomínka na dětství- nejkrásnější období života
4. zpěv(závěr)- básníkovo ztotožnění se svým hrdinou i poutníkem, který se po letech vrací na popraviště:
„Hynku, Viléme, Jarmilo!“-úvaha nad tragikou osudu
2 intermezza: 1.půlnoční popraviště
2. Obraz horské přírody

umělecké prostředky:
obraz přírody
citově podmanivý, dynamický, barvitý (kombinace pastelových barev)

kompoziční princip:
kontrast (v rovině tématické i jazykové)
dramatický vzestup, vrchol (3. Zpěv) a sestup (jako drama)

dobový ohlas:
nepochopen současníky (potlačena významová stránka obsahu, zdůrazněna zvuková krása, subjektivní poezie se zdála nebezpečná, domněnka, že odvádí od vlasteneckých a národních zájmů- Čelakovský)
Šaldova studie Mácha snivec a buřič- vyzdvihuje tři symboly Máje: symbol poutníka, vězně a země, Máchův vliv na všechny další generace (např. májovci, Nezval, Hora- Máchovské variace apod.)

próza:
román Cikáni- nejepičtější , složité lidské vztahy, život vyděděnců, romantické tragické zápletky, realistická kresba postav
povídky Obrazy ze života mého- lyričnost, autobiografické prvky
Pouť krkonošská-obraz přírody, básnická próza
Marinka- obraz pražské chudiny Na Františku, Marinka = ideál krásy X drastická skutečnost, prostředí chudoby

náměty historické:
román Křivoklad = 1. Část zamýšleného 4 dílného cyklu Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlštejn), téma vnitřní tragedie osamoceného člověka (Václav IV. A kat)

KAREL SABINA (1813-1877)
-básník, prozaik, literární kritik a novinář
román: Oživené hroby-odhalen jako policejní konfident, smrt v bídě

VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ (1812-1882)
Protichůdci-lyrickoepická skladba

JOSEF VÁCLAV FRIČ (1829-1890)
-studentský vůdce z revoluce roku 1848, věznění, emigrace, redakce almanachu Lada Nióla
čtyřsvazkové Paměti
politická lyrika Písně z bašty

JOSEF KAJETÁN TYL (1808-1856)
-původ z Kutné Hory, studium filozofie v Praze-nedokončil, odchází s kočovnou hereckou společností, pak úředník u vojenské správy, práce ve Stavovském divadle, po r. 1848 opět kočovná společnost, umírá v Plzni s podlomeným zdravím, novinář a redaktor (Květy, Sedlské noviny), organizátor českého společenského života, významný propagátor vlastenecké a výchovné funkce literatury
-povídky historické- Rozina Ruthardová, Dekret kutnohorský
Rozervanec-polemika s Máchou
Poslední Čech
sociální- Chudí lidé
dramata historická: Kutnohorští havíři,Jan Hus, Jan Žižka
Pražský flamendr, Paličova dcera
veselohry-Fidlovačka
dram. báchorky- Tvrdohlavá žena, Lesní panna, Jiříkovo vidění,
Strakonický dudák- slavné putování dudáka Švandy s očarovanými dudami za úspěchem a jeho závěrečné prozření- výchovný cíl, oslava domova a českého lidu( Kalafuna), opravdové láska (Dorotka) a lásky mateřské (víla Rosava), kritika odrodilství, touha po penězích a příživnictví (Vocílka), happy end, živé dialogy, funkční využití jazyka

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)
-z chudé rodiny v Miletíně v Podkrkonoší, při studiích filozofie a práv v Praze se seznámil s F.Palackým, sekretář Národního muzea, 1851 archivář města Prahy, vědecká činnost- národopis, vydávání staročeských památek, snaha o rekonstrukci lidové slovesnosti
Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla
Kytice-po 20 let tvořil tuto sbírku, jednotlivé básně, nejprve samostatně,východisko v lidovém českém mýtu je uchován obrys nadčasově platného morálního řádu, základ děje: konflikt člověka s nadpřirozenými silami, téma: neovladatelná vláda osudu nad lidmi
Vodník, Polednice, Holoubek, Zlatý kolovrat………………..

13. Realistické tendence v Čechách

Vývoj zobrazení venkova v jeho počátcích (např. v tvorbě Němcové, Hálka) a jeho vyvrcholení v dílech 2. Poloviny 19. Století (např. u Světlé, Raise)

VÍTĚZSLAV HÁLEK-hlavní organizátor, pocházel z venkova, studoval v Praze na filozofické fakultě, po studiu pracoval v Praze jako redaktor v redakci Květů, Lumíra a Národních listů, většinou pracoval spolu s Nerudou, měli podobné pokrokové názory, ale jejich tvorba se zásadně odlišovala, byl za svého života velmi obdivován, protože psal velmi optimisticky, jednoduše, srozumitelně o příjemných věcech, ale Neruda byl kritizován a až do své smrti nepochopen, protože psal pesimisticky a jeho vyjadřování bylo velmi náročné a složité k pochopení
a)poezie
V přírodě-přírodní, zobrazoval jarní, slunečnou přírodu, hodně improvizoval
Pohádky z naší vesnice-teprve později si všímal společenských problémů (chudoba na vesnici)
Dražba-dražba nuceného prodeje krávy, která byla jediným zdrojem obživy chudé vdovy, která byla přinucena krávu prodal kvůli dluhům
c)povídky-z venkovského prostředí, na rozdíl od Němcové už vesnici neidealizoval a víc si všímal temnějších problémů, upozorňoval na majetkové rozdíly a často píše o výminkářích
Na výminku, Na statku a v chaloupce, Pod pustým kopcem
Muzikantská Liduška-příběh dívky z bohatého statku, které rodiče bránili provdat se za chudého mládence a ona se nakonec pomátla na rozumu
Poldík rumař-(Křídová kresba) vyjímka, psychologická, o muži, který se ujal syna svého bývalého soka v lásce a na žádost jeho matky ho vyučil svému řemeslu - povoznictví

BOŽENA NĚMCOVÁ--její původ není zcela jasný, nemanželská dcera, byla vychována v rodině sloužících kněžny Zaháňské, ti ji svěřili babičce Magdaleně Novotné, vyrůstala v Ratibořicích (V Čechy), velmi šťastné dětství s nevlastními sourozenci, provdána za státního úředníka Josefa Němce, manželství bylo nešťastné, potýkali se s finančními problémy, zemřel nejstarší nejnadanější syn Hynek, povahově si manželé nerozuměli (větší věkový rozdíl), Josef byl kvůli vlasteneckým názorům překládán z místa na místo a rodina se stěhovala (Praha-byla v kontaktu s Erbenem, Fričem, Havlíčkem, Nebeským, Nymburk, Domažlice, několikrát navštívila Slovensko – podle ní dlouhodobé pobyty, zpracovávala je ve svých knížkách a usilovala o sblížení Čechů a Slováků), konec života prožila v bídě pronásledována rakouskou vládou, začínala básněmi, národopisné práce, povídky, sbírání lidové slovesnosti (pohádky, zapisovala lidová vyprávění, zpracovala a vydala
České národní pohádky, Slovenské národní báchorky
Obrazy z Domažlic-zvyky, oblečení, jídla
Většina jejích povídek se odehrává na venkově, hrdinové jsou chudí, většinou s dobrými vlastnostmi a ženy, realisticky (způsob života), idealizovala (vztahy mezi lidmi), její příběhy končí lépe než ve skutečnosti)
Pan Učitel, Dobrý člověk, Chudí lidé, Divá Bára
Karla-chlapec, kterého matka vydává za dceru
Pohorská vesnice+Chýše pod horami-slovenské prostředí
V zámku a v podzámčí-hrdinou je sirotek Vojtěch, jeho matka a jeho roční bratříček zemřeli při epidemii cholery, ujala se ho pak jiná chudá rodina z vesnice a jeho život se zásadně změnil, když zachránil pejska zámecké paní Skočdopolové, byl přijat do služby a ochraňoval psíka, během té epidemie onemocněla i zámecká paní, od vesnického lékaře se dozvěděla o chudobných poměrech ve vesnici, původně lhostejná paní se úplně proměnila a když se uzdravila, stal se z ní dobrák – nechala vystavět nemocnici a zaplatila Vojtěchovi studia, realistické (zámecké a vesnické prostředí), idealistické (proměna zámecké paní)
Babička-jsou to jednotlivé epizody ze života venkovského lidu, napsala je v nejtěžším období života, aby si připomněla šťastné dětství, kniha obsahuje mnoho autobiografických prvků – autorčiny vzpomínky na babičku, sourozence, celou knížku spojuje postava babičky (moudrá venkovská žena, kterou měli všichni rádi pro její dobrou povahu), většina knihy je idylická, jsou tam zachyceny i tragičtější momenty (smrt Viktorky, nešťastná láska kontesy Hortenzie, babiččino vyprávění o manželově smrti), knížka byla u nás dvakrát zfilmována, prví vydání ilustroval Adolf Kašpar, Barunka, Adélka, Jan, Vilém, kněžna Zaháňská, pan myslivec a jeho syn Orlík, pan mlynář

KAREL VÁCLAV RAIS-pocházel z chudé rodiny, stal se učitelem, nejdřív psal pro své studenty poučné historické příběhy a vlastenecké verše
a)povídky-k poměrům na vesnici byl velmi kritický, psal o problémech starých lidí a majetkových rozdílech, Rodiče a děti+Výminkáři+Horské kořeny+Potměchuť-většina v SV Čechách
b)romány
Kalikův zločin
Zapadlí vlastenci-označoval tím kněze a učitele v době obrození, kteří žili v českém pohraničí a byli jediný, kteří tam šířili kulturu, vzdělanost (půjčovali české knihy, zakládali hudební spolky), kniha působí idylicky
O ztraceném ševci-švec, který žil v pohraničí a podlehl germanizaci
Západ-symbol konce lidského života, příběh stárnoucího faráře, který má být vystřídán mladým knězem a tomu původnímu hrozí, že bude muset opustit faru a skončí jako obecný chudák
Pantáta Bezoušek-příběh starého člověka, který navštívil rodinu svého syna v Praze, současně poznává městský život, nelíbí se mu jeho uspěchanost, lidská lhostejnost, nakonec se rád vrací mezi své známé ve vesnici
Paničkou-hrdinkou je vesnická dívka, která touží stát se městskou paničkou, po svatbě se jí to podařilo, ale byla ve městě nešťastná, stýskalo se jí po mnohem šťastnějších vztazích na vesnici

KAROLÍNA SVĚTLÁ-pocházela z velmi bohaté německé rodiny z Prahy (Rottová), provdala se za Petra Mužáka, jméno převzala podle vesničky v podještědí, odkud pocházel její muž, i ona tam později strávila velkou část svého života, celý život usilovala o zrovnoprávnění žen, knihy začala psát po smrti své jediné dcery
a)pražská-
Zvonečková královna-historický román
Černý Petříček-příběh dívky, která se proti matčině vůli provdala za chudého chlapce, žijí v bídě a dívka nakonec kvůli tomu těžce onemocní, ale nelituje svého rozhodnutí
b)ještědská-povídky i romány, hlavními hrdinkami jsou vždy ženy, které jsou morálně velmi vyspělé, které jsou ochotné obětovat i vlastní štěstí jenom, aby neublížili někomu jinému
Frantina-příběh dívky, která zabila svého ženicha, když zjistila, že je lupičem
Kříž u potoka, Kantůrčice, Nemodlenec
Vesnický román-hrdinou je dívka Sylva, která považovala manželství za naprosto nerozlučitelný svazek a i když milovala ženatého muže a on ji, nedovolí si jeho manželství narušit

TEREZA NOVÁKOVÁ-většina románů se odehrává v okolí Litomyšle, vrchol českého kritického realismu, prostředí, které popisuje, odpovídalo skutečnosti, romány byly monografické (jen ústřední hrdina), hrdinové měli skutečné předlohy a sbírala všechny možné informace o nich, někdy podobní hrdinkám Karolíny Světlé, hrdiny muži, morálně velmi vyspělí, vždycky se snažili pomáhat svému okolí, často to ale byli snílkové a jejich představy byly těžko realizovatelné, těm svým snům jsou schopni obětovat své štěstí i život
Jiří Šmatlán, Jan Jílek, Na Librově gruntě
Děti Čistého Živého-náboženská sekta
Drošar-obrozenecký kněz, vlastenec, schopný, inteligentní, ale velmi zklamán prohranou revolucí 1848, ale jako kněz byl nucen působit výchovně na věřící v duchu té nové vlády, což se mu nelíbilo, kněz omítá dál se před věřícími přetvařovat, je proto církví pronásledován, a protože není schopen se s tím vyrovnat, společenský upadá

ANTAL STAŠEK-(Antonín Zeman), jeho syn je Ivan Olbracht (Karel Zeman) podkrkonoší
Blouznivci našich hor-soubor povídek o lidech, kteří byli sociálními a národnostními problémy dohnáni ke spiritismu (víra v ducha), blouznili o lepší společnosti
O ševci Matoušovi a jeho přátelích-1848, vesničky v podkrkonoší

JOSEF HOLEČEK- J. Čechy
Naši- 10-dílný románový cyklus, zachycuje 1.polovinu 19.století, 1.díly líčí venkov idylicky, ale v dalších převažuje kritika šlechty

KAREL KLOSTERMANN-Šumava
Skláři

JINDŘICH ŠIMON BAAR-Chodsko
Jan Cimbura-sedlák, který má nejlepší vlastnosti
Paní Komisarka+Osumačtyřícátníci+Lusy-trilogie, líčí spor sedláků s chalupníky o obecní lesy (Lusy), ta první je Božena Němcová, která tam žila a zasahovala, to druhé 1848

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ
Maryša-dramatičnost, chtěla si vzít Francka, rodiče jí nutili, aby si vzala bohatého, tehdejší situace na venkově, majetek byl důležitější, vzala si toho bohatého=) otrávila ho později jedem
Hl. postavy: Maryša, Mlynář Vávra, Francek…….
-realismus, výrazné charaktery postav, dodnes se hraje, typizace

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
-v důsledku své svobodomyslnosti vyloučen z kněžského semináře, vychovatel v Rusku- Obrazy z Rus (kritika samoděržaví i panslavismu)
-redaktor Pražských novin
polit.liberál. v Národních novinách-satirická příloha Šotek-polemika s vládou-požadavek na vyhlášení konstituce- požadavek na vyhlášení konstituce
austroslavismus-transformace Rakouska ve spolek autonomních národů
-v Kutné Hoře politická revue Slovan- soubor Duch Národních novin
poté Německý Brod persona non grata-stálá kritika vídeňské vlády, pronásledován a souzen
1851- vyhnán do Brixenu- zde napsal Tyrolské elegie
Křest sv. Vladimíra-travestie na námět z ruského Nestorova letopisu, pohanský bůh Perun je ubohým sluhou absolutistického vládce Vladimíra, aktualizace-kritika absolutismu vládnoucího s pomocí církve, ironie, výsměch
Písňová lidová forma- Král Lávra-humorná parafráze antického mýtu (král Midas) a staré irské pohádky, téma- hloupost korunovaných hlav se nedá nikterak zakrýt ani utajit, ironie, hyperbola
EPIGRAMY: velmi kritické a ostře útočné – 5 oddílů –ironicky připsány Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu) Kapitoly o kritice- návrat z Brixenu s podlomeným zdravím, rok nato umírá všemi opuštěn, pohřeb- menší národní manifestace, brzy vytvořen mýtus Havlíčka coby národního mučedníka

LITERATURA PRO DĚTI

JAN KARAFIÁT
-evangelický farář
Broučci- velice oblíbená dětská kniha, výtvarně zpracovaná, alegorie na nejrůznější situace v životě

14. Literatura Májovců, Ruchovců a Lumírovců

Společenské podmínky, literární program májovců, dílo J. Nerudy a dalších osobností

Společenská situace

1848-poražena buržoazní revoluce, Rakousko nastolilo absolutistickou vládu (Bachův absolutismus), v té době utichl politický život i kultura (řada spisovatelů byla přímo pronásledována – Havlíček, Němcová, Tyl, Frič, Sabina)
1858-poměry se uvolnily, což si vynutil i hospodářský vývoj, znovu se zakládali politické strany (Mladočeská, Staročeská, Sociální demokraté), začaly být zakládány kulturní spolky (pěvecký Hlahol), sportovní organizace (Sokol), žurnalistika, rozvoj divadla a literatury

Divadlo
1862-založena Prozatímní divadlo (tvořilo část zadního traktu budoucího Národního divadla), zpočátku neměli k dispozici dobré české hry
1864-cyklus Shakespearových her, rok 300.výročí Shakespearova narození
1868-položen základní kámen k Národnímu divadlu, byly organizovány sbírky na jeho stavbu („Národ sobě“- nápis na oponě), na stavbě se podíleli nejvýznamnější umělci a mluví se o nich jako o generaci Národního divadla, jako architekt Zídek, sochaři Myslbek a Schnirch, malíři Aleš a Hynais (opona), v novorenesančním slohu
1881-dokončeno Národní divadlo, ale vyhořelo
1883-znovuotevřeno po opravě, bylo plynule v provozu, otevřeno operou Smetanova Libuše
1983-dokončena rekonstrukce, postavena zároveň Nová scéna Národního divadla

Májovci

1858-Máj (název byl vybrán na Máchovu počest) autoři byli obdivovatelé Máchy a sami chtěli být pokrokoví spisovatelé, obsahoval domnělý Máchův portrét, tvůrci = májovci (májová generace)

Program :
1. Odklon od historicismu a větší zájem o současnost
2. snaha psát naprosto o všem, včetně záporných věcí (sociální problémy)
3. snaha pozvednout naši literaturu na evropskou úroveň (hodně překládali a využívali cizí náměty)

VÍTĚZSLAV HÁLEK-hlavní organizátor, pocházel z venkova, studoval v Praze na filozofické fakultě, po studiu pracoval v Praze jako redaktor v redakci Květů, Lumíra a Národních listů, většinou pracoval spolu s Nerudou, měli podobné pokrokové názory, ale jejich tvorba se zásadně odlišovala, byl za svého života velmi obdivován, protože psal velmi optimisticky, jednoduše, srozumitelně o příjemných věcech, ale Neruda byl kritizován a až do své smrti nepochopen, protože psal pesimisticky a jeho vyjadřování bylo velmi náročné a složité k pochopení

a)poezie-psal hlavně lyriku, básně byly velmi zpěvné a navozovaly pocit dobré nálady
V přírodě-přírodní, zobrazoval jarní, slunečnou přírodu, hodně improvizoval
Večerní písně-milostná, píše vždy o šťastné lásce a projevil se vliv jeho života, sám šťastnou lásku prožíval a výhodně finančně se oženil
Pohádky z naší vesnice-teprve poz

Hodnocení referátu Maturitní otázky z čj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  11 571×
  7568 slov

Komentáře k referátu Maturitní otázky z čj