Židé

Židé jsou národ,který je nositelem monoteistického náboženství,které se nazývá judaismus.
Jejich předky byli podle tradice někteří bibličtí praotcové a hebrejsko-izraelské kmeny,jejichž první skupiny odešly kolem roku 1250 př.n.l pod vedením Mojžíše z egyptského otroctví do zaslíbené země,Izraele,dříve zvaného Kanaán.Izrael byl hlavním místem,kde se odehrávaly židovské dějiny starověku.
Protože deset severních kmenů zaniklo po zničení Izraelského království Asyřany, přetrval především silný kmen Juda v Judském království.Jeho příslušníci se nazývali Jehudim,tedy Židé.Po návratu z Babylonského zajetí vytvořily Židé v Jeruzalémě a okolí novou náboženskou a národnostní pospolitost.V době Helénismu (období ve starověku) část Židů přijala helénskou kulturu a řečtinu,většina však zůstala věrná svým tradicím.Ve středověké křesťanské společnosti byli Židé vystavěni perzekucím. Byli vyhoštěni z Anglie a Francie v důsledku pogromů za křižáckých válek a morovým epidemiím odcházeli také z Německa do střední a východní Evropy.V roce 1492 byli vyhnáni ze Španělska.později i z Portugalska.V 16. a 17. Stol. Dosáhlo rozmachu jejich osídlení v Polsku.V 18. a 19. Stol.vznikly opět početné Židovské obce v Německu, v západní Evropě a zámoří.Proces občanské politické a kulturní emancipace Židů začal v Evropě koncem 18. a v 19. Století.Židé postupně získávali občanská práva,která jim byla ve feudální společnosti upřena.Emancipace byla však narušována vlnami antisemitismu které vyvrcholili v nacistické genocidě.K protižidovským perzekucím docházelo také v bývalém SSSR a v řadě dalších zemí. PO vzniku novodobého státu Izrael se část Židů vrátila do své původní vlasti.Největší centrum židovského života je v Izraeli a v USA.

Hodnocení referátu Židé

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 902×
  263 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Židé

fdsfgvtfg
mam za jedna