Židé

Každý,jehož matkou je Židovka,patří k židovskému společenství a víře.Pravlastí Židů byl Kanaán,který Židé nazývali Izrael.Někteří Židé se cítí součástí židovského národa a jeho kultury,avšak nikoli víry.I když se člověk nenarodí jako Žid,může na židovskou víru přestoupit.

Židé věří,že Bůh je ve spojení s každým,kdo vede dobrý a spravedlivý život.Tento vztah mezi Bohem a lidmi je nazýván smlouvou.Smlouva židovského lidu s Bohem začala u Abraháma a pokračovala za Mojžíše.Každý z nich měl zvláštní úkol a Bůh od nich žádal mnoho.Abrahám opustil svou rodnou zem,a byl dokonce připraven obětovat vlastního syna.Později,když byli Izraelité otroky v Egyptě,věřili,že Bůh vyvolil Mojžíše,aby je vyvedl z Egypta (Exodus,druhá z pěti knih Mojžíšových) a uzavřel s nimi smlouvu na hoře Sinaj.Zde jim Bůh svěřil dar to´ry (zákona či učení),která zahrnuje desatero přikázání.Ačkoli putovali po celou generaci pouští,nakonec se usadili v zemi izraelské.To´ra je v podstatě souhrnné označení morálních i rituálních zásad obsažených v pěti knihách Mojžíšových-popisuje,jak by se měli chovat ve svých rodinách,k cizincům,zvířatům a půdě,jakož i jak uctívat Boha.Exodus byl pro Žida vždy velmi důležitý.Tři hlavní židovské svátky,pesah(židovské velikonoce),šavuot(svátek daru To´ry,užívá se název letnice)a sukko´t(svátek stánků),oslavují právě výše zmíněné události.

Příběh o Bohu a Izraelitech je obsažen v hebrejské bibli neboli Starém zákoně(Staré smlouvě).Starý zákon je část bible obsahující soubor židovských náboženských předpisů,jejíž původní texty jsou v hebrejštině.Židé jsou povzbuzováni,aby se učili hebrejsky,studovali text bible a diskutovali o jeho významu.Skládá se ze tří oddílů:Zákona -pěti knih Mojžíšových(To´ra),Proroků(Nebíím)a spisů(Ketúbím).Zákon je jádrem židovského Písma svatého.Těchto pět knih Mojžíšových nese jména:Genesis,Exodus,Leviticus,Numeri a Deuteronomium.Jsou psány ve svaté arše,což je ústřední bod židovského chrámu-synagogy.

Kniha Proroci(Nebíím)lidem stále připomínala,aby dodržovali svou smlouvu s Bohem v dobách,kdy se oni sami i jejich zákonodárci stávali nemorálními,nenasytnými a krutými.Známými proroky byli Malacháš,Zachariáš,Izaiáš,Jeremiáš,Ezechiel nebo Amos.Třetí oddíl hebrejské bible(Ketúbím)obsahuje příběhy Joba,Rút,Ester a Daniela.Obsahuje také žalmy a básně,jako například Písenˇ písní.

Talmud je záznamem rozprav rabínů(náboženských učitelů)asi od roku 500 n.l.Talmud znamená ,,učení"" a rabíni pomáhají věřícím aplikovat To´ru v jejich každodenním životě.

Židé vyznávají jedno z nejstarších náboženství na světě,avšak mají za sebou téměř 4000 let zápasu za právo ho vyznávat a uchovat ho před zkázou.Usilovně se pokoušeli žít podle vysokých norem spravedlnosti a milosrdné dobroty,které jsou stanoveny ve smlouvě uzavřené s Bohem.Když byli neúspěšní,usilovali o návrat k Bohu,zvláště o svátku yom kippur,na Den smíření.

Vlast Židů byla zabírána různými říšemi včetně Babyloňanů,Peršanů,Řeků,Římanů a Turků.Lidé byli vyháněny a jejich posvátný chrám v Jeruzalémě v roce 70 n.l.zničen.Tímto vyháněním začalo rozprášení Židů do všech částí světa.V roce 135 n.l. vyhnali Římané všechny Židy z Jeruzaléma a následujících osmnáct století žila většina Židů ve vzdálených částech světa a významná židovská centra vznikla zejména ve Španělsku,Itálii,Německu a Francii.Kamkoli šli,pokoušeli si udržovat charakteristický způsob života a uctívání Boha.Od 16.století se těžiště evropských Židů přesouvalo do Polska a Litvy,kde také vznikla svérázná kultura,zejména jazyk jidiš.Po staletí,kdy v evropských dějinách dominovala křestˇanská církev,byli Židé pronásledovanou menšinou,která zažívala nejrůznější formy perzekuce a násilí(tzv.pogromy).Od raného středověku se Židé usazovali většinou v oddělěných částech měst,mnohokráte v dějinách byli násilím přinuceni žít v oddělených čtvrtí(tzv.ghettech).Projevy národostní a náboženské nesnášenlivosti vůči Židům se nazývají antisemitismus.Vystupnˇování antisemitismu vedlo až ke strašlivým perzezekucím a genocidě(vyhlazování)v období nacistického Německa,kdy bylo vyvražděno kolem šesti milionů Židů.V hebrejštině se toto období nazývá shoah,čeština používá mezinárodně vžitý termín holocaust.

Od středověku byly na židovském historickém území v Palestině zakládány židovské osady a od 19.stol. v souvislosti s ohrožením Židů v Evropě(antisemitismus,holocaust) osídlení Palestiny sílilo a vyústilo v roce 1948 v založení státu Izrael.

Uzavření snˇatku a rodinný život je důležitou částí židovství.Rabíni se žení stejně jako ostatní věřící.Židovští mladíci a dívky se učí základům svého náboženství nejprve doma od svých matek.Existují striktně dodržovaná přesná pravidla o tom,která jídla lze jíst,jak mají být zabíjena zvířata a jakým způsobem jídlo připravit.U příležitosti slavnosti stánků a Velikonoc se vaří zvláštní pokrmy.O židovských Velikonocích má každý pokrm na stole svůj specifický význam,je symbolem židovské víry.

Nejdůležitějším dnem každého týdne je sabat.Je to den odpočinku a modlení,který počíná pátečního večera a končí v sobotu za soumraku.Začíná doma,kde hospodyně vítá sabat zapálením dvou svíček a muž-hlava rodiny-pronese před večerním jídlem zvláštní požehnání nad vínem a chlebem.V sobotu ráno rodina pravděpodobně půjde do synagogy k motlitbám a sejde se zde s přáteli.

Hodnocení referátu Židé

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 292×
  830 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Židé

kik
kolik židů je v čr procentuelně