Životní prostředí a rozvoj

Rozvoj znamená všetky technologické zmeny, ktoré sa snažia zlepšiť ľudský blahobyt. Ale tradičné smerovanie rozvoja smerom k „technologickej spoločnosti“ so stále rastúcou spotrebou energie je stále viac spochybňované.
Celkový rast svetovej populácie-umožnený rozvojom poľnohospodárskych, obchodných, priemyselných a finančných systémov za posledných niekoľko tisícročí-spôsobuje také vplyvy na svoje okolie, ktoré už nemajú len lokálny charakter, ako tomu bolo v minulosti, ale sú stále globálnejšie.
Reakcie na túto situáciu sa prejavili najmä na konferenciách OSN o životnom prostredí (Rio de Janeiro, Kjóto ap.). Stanoviská poukazujú na rozdielnosti medzi chudobnými a bohatými, ale aj celé spektrum jednotlivých národných predstáv a rivality, ktoré majú korene v kultúrnych, historických a geografických podmienkach.
Ako ideál bol prijatý „trvalo udržateľný rozvoj“ , ktorý je definovaný ako „rozvoj“, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez obmedzovania možností budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.
To, či sa neustále sa globalizujúcej svetovej kultúre podarí prekonať hlboko zakorenenú nerovnoprávnosť na svete bez deštruktívnych konfliktov, ostáva otvorenou otázkou.

Človek na Zemi

Vývoj v poľnohospodárstve, obchode a priemysle podporuje populačný rast biológmi charakterizovaný ako rozkvet, ktorý však nemôže trvať večne. Hrozia nám prírodné katastrofy (hlad, záplavy, zemetrasenia, sopky), ktoré nám pripomínajú fyzikálne obmedzenia, ktorým musíme čeliť. Vo výskyte prírodných katastrof sú očividné geografické rozdiely, sú však aj sociálne determinované. Najmä hlad je dnes častejšie pokladaný za dôsledok vojen a konfliktov o územia, než za nevyhnutný dôsledok neúrody.
Nejde o obavy či prežije život na Zemi, ale či prežije ľudská spoločnosť tak ako ju poznáme.

Populácia, zdroje a technológia

Stupňujúci sa rast ľudskej populácie za posledných 10 000 rokov bol možný len vďaka technickým zmenám v poľnohospodárstve, obchode a priemysle. Primerané formy rozvoja a sociálnych zmien by mali viesť k stabilizácii globálnej populácie, čo sa už deje v priemyselných spoločnostiach. Ohrozenie globálneho systému vyplýva z vysokej miery spotreby populáciou.
Človek využíva veľmi široký sortiment zdrojov-pôdu, rastliny,živočíchy, palivá, minerály, vodu ap.
Existujú rôzne historické postoje k využívaniu spoločných zdrojov:
1. Využitie a presun na ďaľšie teritórium (z globálneho hľadiska neudržateľné-nedostatok voľného miesta)
2. Privatizácia (konflikt krátkodobých a dlhodobých záujmov)
3. Regulácia a dane (funguje v lokálnych podmienkach, globálne zdroje-atmosféra,oceán-takto nie sú chránené.
Technológia zahŕňa všetky praktické činnosti, ktoré spoločnosť využíva pre svoje potreby (remeselné zručnosti, tradície, veda)

Vzorec PRQ

Vzorec PRQ zdôrazňuje vzájomnú súvislosť medzi populáciou, využívaním zdrojov a kvalitou technológie z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Prvý bod uvedeného vzorca (P) – populácia zahŕňa kvantitatívny rozmer uvedeného vzorca. Vo všeobecnosti možno povedať, že rast počtu obyvateľov má priamo úmerný vplyv na využívanie prírodných zdrojov. Čím je väčší počet obyvateľov, tým viac prírodných zdrojov je potrebné využívať na uspokojenie požiadaviek ľudskej populácie (potrava, voda, bývanie, energia, doprava ai.)

Druhý bod uvádzaného vzorca (R) – priemerné využívanie zdroja jednou osobou má tiež kvantitatíny charakter. Uvedený údaj uvádza priemernú spotrebu prírodného zdroja jednou osobou. V tomto smere je možné údaje kvantifikovať napr. uvedením priemernej spotreby energie, vody, bielkovín, papiera ap. na jednu osobu. Pretože sa jedná o priemerné údaje, dochádza k zkresleniu posudzovaného vplyvu z hľadiska jednotlivých teritórií, štátov, spoločností, komunít ap.

Tretí bod uvádzaného vzorca (Q) – index kvality technológie používanej pri využívaní zdroja vyjadruje kvalitatívny rozmer vplyvu na životné prostredie a je ťažko kvantifikovateľný. Jeho numerické stanovenie by bolo značne kontroverzné, lebo treba zvážiť rozličné enviromentálne vplyvy, napríklad pri ťažbe a distribúcii energetických surovín, vplyv znečistenia, likvidácie odpadov, enviromentálne vplyvy vodných elektrární a mnoho iných.

Hodnocení referátu Životní prostředí a rozvoj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. září 2007
  3 970×
  552 slov

Komentáře k referátu Životní prostředí a rozvoj