Bankovní soustava České republiky

banka = PO, založena jako a. s. nebo jako státní peněžní ústav
2 stupňová bankovní soustava:
1. stupeň – ČNB – působí jako ústřední banka
2. stupeň – ostatní banky – vykonávají obchodní činnost

ČNB
- vznikla v r. 1993
- bankovní rada ČNB = nejvyšší orgán v čele s guvernérem
- hlavní úkol = zabezpečit stabilitu měny

klienti: stát, zahraniční národní banky, ostatní banky

úkoly banky:
1) určuje měnovou politiku
2) vydává bankovky a mince
3) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank
4) vede účty státního rozpočtu a státních fondů
5) ovlivňuje devizové hospodářství
6) vykonává dohled nad prováděním bankovních operací
7) další činnosti

OSTATNÍ BANKY
= obchodní banky
cíl: zisk
- příjem vkladů + poskytnutí úvěrů
největší banky = KB, Česká spořitelna, Agrobanka, Živnostenská banka, IPB, ČSOB

založení banky:
- povoluje ČNB s MF (ministerstvem financí) za splněných podmínek
podmínky:
- velikost, původ a složení základního kapitálu,
- technické a organizační předpoklady pro činnost,
- odborná a morální způsobilost osob navrhovaných do vedoucích funkcí,
- rentabilita, likvidita a ekonomický účel banky

úkoly bank:
A) bankovní obchody (otevření a vedení účtu, platební styk, úvěrové operace)
B) devizové operace (devizový trh = promptní a termínované)
C) ostatní bankovní služby

A) BANKOVNÍ OBCHODY
- otevření a vedení účtu
- zprostředkování platebního styku
- vkladové služby
- úvěrové služby
- devizové obchody
- směnárenské obchody
- obchod s CP
- ostatní obchody a služby

Otevření a vedení účtu
- na základě písemně uzavřené smlouvy o zřízení a vedení účtu
- se smlouvou se podepisují podpisové vzory (jména osob, které smí disponovat s penězi na účtu)
podmínky:
- doklad o právní subjektivitě
- u podnikatele nebo organizace výpis z obchodního rejstříku (+ zřizovací listinu, stanovy organizace, živnostenský list nebo koncesní listinu)
- soukromá osoba průkaz totožnosti

- běžný účet se zvláštním režimem souží k oddělenému financování určité činnosti = výdajový, příjmový, oboustranný
- zůstatek účtu se úročí dle smlouvy (měsíčně, čtvrtletně, ročně)
stanovení úroků postupný způsob
zůstatkový způsob (časté změny na účtech)

ukončení platnosti běžného účtu:
- dohodou
- písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran
- uplynutím doby, na kterou byl účet zřízen
- splněním účelu, pro který byl účet zřízen
- okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany banky

Platební styk
druhy:
a) bezhotovostní
b) hotovostní

Bezhotovostní platební styk
charakter:
- na základě příkazů klienta
- pomocí technických nosičů dat nebo dálkovým přenosem dat
- převodem mezi různými bankovními účty nebo CP

výhody:
- rychlost, bezpečnost, menší nebezpečí chyb, větší hospodárnost, přesnost
- možnost využití výpočetní techniky

formy:
a) úhradová – z příkazu plátce
b) inkasní – z příkazu příjemce peněz

doklady:
- příkaz k úhradě nebo inkasu (jednotlivý, hromadný, trvalý)
- šeky
- směnky
- dokumentární inkaso nebo akreditiv (na základě smlouvy)
- poštovní poukázky

Poštovní poukázky a jejich druhy
= běžný doklad bezhotovostního, ale i hotovostního platebního styku
- složenky typu A, B, C, D, H

Hotovostní platební styk
- použití mincí a bankovek

výhody draných kovů:
- dělitelnost, trvanlivost, stejnorodost, velká hodnota

formy soudobých peněz: = neplnohodnotné peníze
a) mince – ne z drahých kovů
b) papírové peníze - státovky
- bankovky
c) elektronické peníze (plastové) – karty
- předplatné
- platební
d) depozitní peníze (bezhotovostní peníze na účtech bank = požadovaná nebo termínovaná)

Doklady hotovostního placení
- příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, pokladní šek, pokladní složenka, výběrní lístek, poštovní poukázky, šeky, paragony

Platební karty
- mohou být vydány na základě písemné žádosti osobám uvedeným na podpisovém vzoru, který je přílohou smlouvy o zřízení a vedení účtu

použití:
- výběr hotovosti z bankomatů
- bezhotovostní úhrada zboží a služeb

Úvěrové operace
a) pasivní (vklady)
vklady na požádání – běžné účty
termínované vklady – od 1 měsíční až do několika let (výplata)
- vysoké úrokové sazby
depozitní certifikáty a vkladové listy – potvrzenky od banky při nákupu zaokrouhlené částky vkladu na
různou dobu splatnosti
úsporné vklady – skladní knížky bez výpovědní lhůty; stabilní peněžní zdroj; středně vysoké úrokové
sazby
bankovní obligace – emise CP sloužící k zajištění většího množství peněz; stabilní zdroj peněžních pro-
středků; vysoké úročení
nákup od jiných bank
b) aktivní (úvěry)
krátkodobé
kontokorentní úvěr – podstatou je kontokorentní účet; jako běžný účet; banka má za poskytnutí vyšší
úrokovou míru
směnečný eskontní úvěr – eskont směnky; banka sráží diskont
směnečný akceptační úvěr – banka na žádost výstavce směnku akceptuje (je dlužníkem); směnka má
větší důvěru
ručitelský úvěr – banka hradí závazek 3. osobě, je-li klient ve finanční tísni; jen velmi dobrým klientům
lombardní úvěr – poskytován zástavou movité věci (CP, pohledávky, šperky...)
střednědobé a dlouhodobě
emisní půjčka – vydává MF se souhlasem ČNB na základě prospektu emitenta CP; emitent smí vydat
obligace samostatně nebo pomocí banky
půjčka na úvěrový úpis – dlužník podepisuje úvěrovou listinu; banka si stanoví podmínky; rychlejší
poskytnutí, ale chybí CP
hypotekární půjčka – poskytuje se na zástavu nemovitostí; dobré zajištění; 60 – 70 % odhadu tržní ceny
nemovitosti
spotřební půjčka – pro FO, k nákupu spotřebního zboží (pořizovací, doplňková, osobní)

B) DEVIZOVÉ OPERACE
mezinárodní peněžní prostředky
a) devizy – cizí peníze na účtech nebo dokumenty, s nimiž je spojeno plnění v cizí měně
b) valuty – cizí peníze ve formě bankovek, státovek a oběžných mincí

Operace na devizovém trhu
1) promptní – dodávka devizi bývá provedena do 2 dnů po uzavření smlouvy
2) termínované – smlouva se uzavře v současnosti, ale plnění nastane až v budoucnosti

- kurzy devizového trhu vyhlašuje každý den ČNB – formou kurzovního lístku v denním tisku
- devizový kurz = přepočet měn
- volně směnitelné měny – měny, které jsou používány ve vnitřním i zahraničním platebním styku

C) OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY

finanční operace – leasing, faktoring, forfaiting (= finanční úvěrové obchody)
obchody s CP – pomocí Burzy CP Praha a RM-systému
zakládání a správa investičních fondů
poradenské služby a konzultační činnosti
pojišťovací služby – sjednávání pojištění

Hodnocení referátu Bankovní soustava České republiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. říjen 2007
  26 839×
  818 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Bankovní soustava České republiky