Vkladové služby bank

Banky poskytují tyto druhy vkladových služeb:
· podnikatelské a nepodnikatelské účty platebního styku
· vkladní knížky a osobní konta
· účty termínovaných vkladů
· prodej vkladových certifikátů a jiných listů
· prodej bankovních obligací

Při výběru druhu vkladové služby musí zákazník brát v úvahu:
· časové období, ve kterém bude potřebovat s penězi disponovat
· úrokový výnos z jednotlivých typů vkladů
· služby, které banka poskytne v souvislosti s vedením jednotlivých druhů účtů
· další faktory (výši poplatků za různé bankovní služby – poplatky za vedení účty a směnárenskou činnost)
Vkladatel musí při svém rozhodování brát v úvahu nejen výši úrokových výnosů, ale i hledisko likvidnosti a rizikovosti své investice.

ÚROČENÍ VKLADŮ
Úrok je částka peněz, kterou dává zákazníkovi banka za to, že si u ní uložil svoje peníze.
Bankovní rozdíl = úrok z úvěru – úrok z vkladu.
Bankovní rozpětí musí pokrýt náklady a zisk. Při stanovení úroku se přihlédne k inflaci a diskontní sazbě. Banka může vklady úročit:
· pevnou úrokovou sazbou
· pohyblivou úrokovou sazbou
Jednoduché úrokování - úrok je počítán z vložené částky peněz

J * p * d J jistina
úrok = --------------- p úroková sazba
100 * 360 d počet dní

Složené úrokování - úrok je počítán nejen z původně vložené částky peněz, ale také z úroku připsaného na účet v předchozích obdobích

Jt = J0 * (1 + p/100)t t počet let
Jt konečná jistina
J0 počáteční jistina

Úroky jsou zdaňovány srážkovou daní ve výši 15 %.

PODNIKATELSKÉ A NEPODNIKATELSKÉ ÚČTY PLATEBNÍHO STYKU

Na běžných účtech banky vedou netermínované vklady právnických a fyzických osob. Běžný účet umožňuje majiteli účtu:
· soustřeďovat volné peněžní prostředky
· čerpat hotovost
· uskutečňovat platby ve prospěch jiných osob - bezhotovostní způsob placení
K účtům platebního styku, které jsou určené pro fyzické osoby nepodnikatele, patří např. sporožiro (u České spořitelny) nebo bankokonto (u Komerční banky).

Postup při otevírání běžného účtu:
Nejdříve si musíme u banky, kterou jsme si vybrali, sjednat schůzku. Bankovní pracovník nejprve seznámí klienta se základními charakteristikami tohoto účtu a s platným sazebníkem odměn za služby prováděné bankou. Při žádosti o otevření účtu musí občan předložit průkaz totožnosti, podnikatel doklad o právní subjektivitě. Poté bankovní pracovník ve spolupráci s klientem vyplní smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu, která musí být podepsána oběma stranami. Při otevření účtu musí zákazník uložit na tento účet peníze alespoň ve výši základního vkladu stanoveného bankou. Osoby oprávněné disponovat s penězi na účtu se podepíší na tzv. podpisových vzorech. Na nich jsou uvedeny jména a vzory podpisů osob oprávněných disponovat s penězi na účtu a způsob podepisování. Úroková sazba je obvykle stanovena pevně a je dohodnuta ve smlouvě.

Náležitosti smlouvy o vedení běžného účtu:
· popis obou účastníků (žadatele a zástupce banky)
· druh účtu
· jakým způsobem se budou předávat výpisy z účtu
· jak často se bude účet úročit (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) a kolika procenty
· do kolika dnů bude provedena platba (podle příkazu k úhradě)
· výše počátečního vkladu a minimálního zůstatku

Používání běžného účtu:
1. ukládání peněz na účet
· bezhotovostně - převodem z účtu na účet
· hotovostně - dokladem je pokladní složenka příslušné banky, ukládat mohou i osoby, které nemají oprávnění disponovat s vkladem
2. výběr peněz z účtu – právo disponovat s penězi mají majitelé účtů a osoby uvedené v podpisovém vzoru, v určitých případech i jiné osoby (např. na základě rozhodnutí soudu)
· hotovostní – u přepážky banky (šekem nebo výběrním lístkem), bankomatem
· bezhotovostní – uskutečňují se na základě:
- příkazů k zúčtování – příkaz k úhradě, příkaz k inkasu (podává příjemce peněz); mohou být jednotlivé (pro 1 platbu), hromadné (pro více plateb v jednom dni) nebo trvalé (pro opakující se platby určené stejnému příjemci splatné pravidelně v určitém termínu)
- šeků k zúčtování
- bankovních platebních karet

Konstantní symbol – maximálně desetimístný znak, který se člení na šestimístný znak pro
zvláštní dispozice a čtyřmístný znak vymezující ekonomický charakter platby (0008 - platba za zboží, 0308 - platba za služby, 0408 - platba za přepravné).
Variabilní symbol – maximálně desetimístný znak, který představuje identifikaci platby pro
účastníky platebního styku (zpravidla se jedná o číslo faktury).
Specifický symbol je uváděn, dohodne-li se klient na jeho používání s bankou.
Datum splatnosti se rozumí datum, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce.
Interval mezi datem vyhotovení příkazu a splatností závazku musí být min 2 dny.
Bankovní spojení – číslo účtu + kód banky
Na vrub účtu – účet plátce; ve prospěch účtu – účet příjemce peněz
Na příkazu k zúčtování musí být uveden podpis podle podpisového vzoru.

ZPRÁVY O ZÚČTOVÁNÍ

Banka posílá majiteli bankovního účtu pravidelně výpis z účtu, což je písemná zpráva o stavu a pohybu peněžních prostředků na účtu. Obsahuje počáteční a konečný zůstatek účtu a dále údaje potřebné pro identifikaci provedených transakcí. Výpisy z účtu jsou pořadově očíslovány.

ŠEKY

Majitel běžného účtu může banku požádat o vystavení šekové knížky, která obsahuje jednotlivé očíslované šeky. Šek je druh cenného papíru. V šeku dává jeho výstavce příkaz bance (šekovníkovi), aby zaplatila osobě na šeku uvedené příslušnou šekovou částku. Užívá se v platebním styku. Jeho používání se řídí Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950.

Náležitosti šeku:
· označení, že jde o šek
· bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu ( ...zaplaťte...)
· jméno šekovníka - ten, kdo má platit (nejčastěji banka)
· místo, kde má být splaceno
· datum a místo vystavení
· podpis výstavce
· jméno osoby, které má být šek proplacen – není povinné

Proplácení šeku:
· ženevská konvence - platí pro většinu evropských států
a) v 1 zemi – max. 8 dnů
b) na 1 kontinentu – max. 20 dnů
c) mezi kontinenty – max. 70 dnů
· anglosaské konvence - platí ve Velké Británii, USA, Kanadě

Základní zásady pro vypisování šeku:
- vyplňuje se na stroji nebo perem, začíná se psát bezprostředně při levém okraji
- datum na šeku by mělo být shodné se dnem, kdy byl šek vystaven
- při vypisování částky nenechávat mezery mezi číslicemi
- částka vypsaná slovy by měla být shodná s částkou peněz v číselném vyjádření
- podpis by měl být shodný s podpisem na podpisovém vzoru

Podle toho, kdo šek vystavil rozeznáváme:
1. šeky soukromé - výstavcem je fyzická nebo právnická osoba, jedná se obvykle o šek ze šekové knížky, kterou obdržel majitel ke svému běžnému účtu

DODAVATEL zboží ODBĚRATEL

předání šeku

BANKA DODAVATELE šek BANKA ODBĚRATELE
ŠEKOVNÍK
uhrazení částky

2. šeky bankovní - výstavcem je banka, jde o velmi kvalitní druh šeku, obchodovatelné

DOVOZCE zboží VÝVOZCE

předání šeku

BANKA DOVOZCE předá šek k proplacení BANKA VÝVOZCE
ŠEKOVNÍK
převod peněz

1 – dovozce požádá banku o vystavení šeku
2 – banka předá šek
3 – vývozce předá šek bance

Rozdělení šeků podle toho, v čí prospěch je vystaven:
· na jméno
· na jméno a zároveň na řad
bianco na řad – majitel šeku se podepíše na zadní straně šeku
vyplněný na řad – indosamentem je uvedeno jméno osoby, které má být šek proplacen
· šek na doručitele – banka proplatí šek tomu, kdo ho předloží

Šek je možné využít:
· k výběru hotovosti z bankovního účtu
· při placení za nakoupené zboží a služby

Eurošeky
- vznikly s rozvojem turistického ruchu. Majitel běžného devizového účtu může banku požádat o vydání eurošeku a záruční karty k eurošeku (ec karta). Je to soukromý šek, který je ručen kartou. Na běžném devizovém účtu musí být určitý minimální zůstatek. Eurošekem lze do výše zaručené částky tj. do výše určitého limitu:
· vybírat hotovost v zahr. bankách a jiných směnárenských místech proplácejících šeky
· platit za zboží v zahraničí

Cestovní šeky
- tyto šeky vydávají banky a velké cestovní kanceláře. Cestovní šek je cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky cestovního šeku při jeho předložení k výplatě. Cestovní šeky upravuje obchodní zákoník. Při převzetí ho osoba uvedená v šeku podepíše a při placení uvede podpis znovu. Při předložení šeku k proplacení banka požaduje, aby majitel cestovního šeku opatřil šek kontrolním podpisem za přítomnosti osoby, která ho proplácí. Kontrolní podpis se musí rovnat prvnímu podpisu („watch and compare“ = „pohlédni a srovnej“), dále se musí předložit cestovní pas. Při zcizení či ztrátě za splnění určitých podmínek má osoba nárok na vrácení částky.

Operace prováděné se šeky
1. žirování šeku - převod šeku na jinou osobu
2. krosování šeku = křižování, platí pouze pro ženevskou oblast, má zabránit zneužití šeku neoprávněnou osobou, provádí majitel
a) všeobecné - mezi čarami není označení, takže šekovník může platit pouze jinému peněžnímu ústavu nebo svému zákazníkovi
b) zvláštní - mezi čarami je jméno peněžního ústavu a pouze jemu se může platit
3. stop payment - zastavení placení, když se nám ztratí
4. protest šeku - šek je v pořádku, je předložen k proplacení a banka ho však odmítá proplatit

Šek splatný na viděnou – při předložení (je třeba předložit do 8 dnů ode dne vystavení)
Šek k zúčtování – nemůže být proplacen v hotovosti, částku lze pouze připsat na účet oprávněné osoby.
Šekové rukojemství – podpis na líci šeku, osoba, která se podepíše, je rukojmí

PLATEBNÍ KARTY

Banka vydá karty na základě žádosti o vydání karty.
Technické rozdělení: čipové (telefonní karta); magnetické (magnetický proužek); optické (snímání laserem)
Rozdělení podle použití karet:
1. kreditní (úvěrové) - slouží k čerpání úvěru
2. debetní - slouží k výběru hotovosti a k placení za zboží v obchodech
Bankovní karty jsou zajištěny PINem - personální identifikační číslo.

Bankovní karty slouží:
a) k výběru hotovosti z peněžních automatů
b) k bezhotovostnímu placení za zboží v organizacích
c) k ukládání peněz na účet
d) ke zjištění zůstatku peněžních prostředků na účtu
e) k přesunutí peněz mezi různými bankovními účty zákazníka
f) k splácení úvěru
S platební kartou může disponovat majitel účtu nebo osoba majitelem zmocněná. V případě ztráty nebo odcizení platební karty, musí majitel karty okamžitě oznámit tuto skutečnost bance.
Ochranné prvky karet: hologram (trojrozměrný obraz), speciální tisk karty, ochranné prvky viditelné pouze v ultrafialovém světle

VKLADNÍ KNÍŽKY A OSOBNÍ KONTA

Vkladní knížka je potvrzení o vkladu, zákazník ji obdrží při uložení peněz.
Druhy vkladních knížek:
1. vkladní knížka bez výpověďní lhůty – netermínovaný vklad, nízké úročení,
krátkodobé uložení úspor
2. vkladní knížka s výpověďní lhůtou (1/2 roku, 1 rok, 4 roky) - termínovaný vklad,
vyšší úročení, jedná se o dlouhodobější spoření, vklad je možné vybrat i před uplynutím výpovědní lhůty nebo bez podání výpovědi, banka však požaduje náhradu za nedodržení výpovědní lhůty
Jiné dělení vkladních knížek:
1. na jméno - jsou vystaveny na jméno, adresu a rodné číslo, s vkladní knížkou může
disponovat jen její majitel
2. na doručitele - je označena názvem, který určí vkladatel, za majitele je
považována osoba, která vkladní knížku předloží
Vklad na VK je možno vinkulovat, (opatřit heslem) – omezení manipulace s penězi
Místo vkladních knížek otevírají některé banky osobní konta.

ÚČTY TERMÍNOVANÝCH VKLADŮ

Slouží FO i PO k uložení volných dlouhodobých úspor. Rozlišujeme:
1. na dobu určitou (s pevným termínem) - např. na 7 dní, 1 měsíc, 1 rok, 3 roky
2. s výpovědní lhůtou - není sjednávána doba uložení peněz, před uskutečněním výběru peněz musí vkladatel vklad vypovědět, peníze si může vybrat až po uplynutí výpovědní lhůty, která je u jednotlivých druhů termínovaných vkladů jiná
Smlouva o termínovaném vkladu obsahuje:
· dobu uložení
· výši ukládané peněžní částky
· výši úrokové sazby
· termíny a způsob zúčtování úroků
· sankční poplatky

ZVLÁŠTNÍ DRUHY SPOŘENÍ
Stavební spoření
Poskytují ho stavební spořitelny – dceřinné společnosti bank. Např. Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna Wüstenrot, Všeobecná stavební spořitelna.
Účastník spoří určitou dohodnutou částku a následně má nárok na poskytnutí účelového úvěru určeného na nákup obytného domu nebo bytu, na rekonstrukce, modernizace a přestavby domů a bytů i na získání stavebního pozemku pro stavbu obytného domu. Každý účastník dostává nezdaněný státní příspěvek.
Výhody:
· nezdaněný státní příspěvek
· po ukončení máme nárok na úvěr za výhodných podmínek

Penzijní připojištění
Spořitel určitou dobu spoří dohodnutou částku a po dosažení určitého věku mu je vyplácena podstatně vyšší částka než naspořil.

Spoření na vzdělání
Určeno pro mladé lidi (studenty – vysokoškoláky), výhody: nižší poplatky, karty pro studenty, výhodné úročení.

Vkladové certifikáty a listy
Je to potvrzení banky o přijatém jednorázovém termínovaném vkladu. Vklad je v různých nominálních hodnotách a termínech. Je úročen pevnou sazbou. Může znít na jméno nebo na doručitele.
V některých případech zákazník vkládá částku menší než je nominální hodnota depozitního certifikátu (pod pari). Po uplynutí doby splatnosti mu banka vyplatí nominální hodnotu depozitního certifikátu. Opakem je pak tzv. nad pari.

DEVIZOVÉ ÚČTY

Fyzickým a právnickým osobám, které podle devizového zákona mohou mít účet vedený v zahraniční měně, otevírají banky devizový účet.
Vklady v zahraničních měnách mohou být:
1. vklady netermínované (soustředěné na běžném devizovém účtu)
2. vklady termínované (soustředěné na termínovaném devizovém účtu)
DÚ vede banka na základě písemně uzavřené smlouvy o zřízení a vedení devizového účtu, ke které musí být přiloženy podpisové vzory.

PRODEJ BANKOVNÍCH OBLIGACÍ

Jsou to úvěrové cenné papíry. Z pohledu vlastníka představuje právo na vrácení částky a slíbeného výnosu. Výnos lze stanovit:
· procentem nebo jinou sazbou
· prodejem pod pari
Při stanovení výnosu se přihlédne k inflaci nebo k situaci na kapitálovém trhu.
Právo vydávat obligace má stát prostřednictvím ČNB, banky, společnosti a města.

Hodnocení referátu Vkladové služby bank

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 980×
  2016 slov

Komentáře k referátu Vkladové služby bank